حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی

حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی

خرید

دیباچه
مقدمه
فصل ۱ تبیین مفاهیم آلودگی، انتقال و صدور آن
گفتار اول: تعریف آلودگی و عناصر آن
گفتار دوم:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی
گفتار سوم: آلودگی هاي زیست محیطی فرامرزي و سنجش آن با انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی
فصل۲ شیوه هاي انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی
گفتار اول :انتقال و صدور مستقیم آلودگی هاي زیست محیطی
گفتار دوم :انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از طریق تجارت بین الملل
گفتار سوم :انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از طریق تکنولوژي
گفتار چهارم:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از طریق حمل ونقل
فصل ۳ انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی در اسناد بین المللی
گفتار اول:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از منظر معاهدات بین المللی
گفتار دوم: حقوق نرم ناظر بر انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی
فصل ۴ انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از منظر عرف
گفتار اول:ویژگی هاي حقوق بین الملل محیط زیست عرفی
گفتار دوم:ارتباط میان عرف و معاهدات در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست
گفتار سوم: انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی در سنجه حقوق عرفی
فصل ۵ ممنوعیت انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی در پرتو اصول حقوقی
گفتار اول:اصول حقوق بین الملل
گفتار دوم: اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست
نتیجه گیري و پیشنهاد
منابع و مآخذ
نخست: فارسی
الف:کتاب
ب:مقاله
دوم:منابع انگلیسی

مولف:

دکتر سید هادي پژومان

با دیباچه:

دکتر سیدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، اول

قیمت: 

۲۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *