حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی

حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی

خرید

دیباچه
مقدمه
فصل 1 تبیین مفاهیم آلودگی، انتقال و صدور آن
گفتار اول: تعریف آلودگی و عناصر آن
گفتار دوم:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی
گفتار سوم: آلودگی هاي زیست محیطی فرامرزي و سنجش آن با انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی
فصل2 شیوه هاي انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی
گفتار اول :انتقال و صدور مستقیم آلودگی هاي زیست محیطی
گفتار دوم :انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از طریق تجارت بین الملل
گفتار سوم :انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از طریق تکنولوژي
گفتار چهارم:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از طریق حمل ونقل
فصل 3 انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی در اسناد بین المللی
گفتار اول:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از منظر معاهدات بین المللی
گفتار دوم: حقوق نرم ناظر بر انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی
فصل 4 انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی از منظر عرف
گفتار اول:ویژگی هاي حقوق بین الملل محیط زیست عرفی
گفتار دوم:ارتباط میان عرف و معاهدات در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست
گفتار سوم: انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی در سنجه حقوق عرفی
فصل 5 ممنوعیت انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی در پرتو اصول حقوقی
گفتار اول:اصول حقوق بین الملل
گفتار دوم: اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست
نتیجه گیري و پیشنهاد
منابع و مآخذ
نخست: فارسی
الف:کتاب
ب:مقاله
دوم:منابع انگلیسی

مولف:

دکتر سید هادي پژومان

با دیباچه:

دکتر سیدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، اول

قیمت: 

250.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …