حقوق تجارت الکترونیک (همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران) – چاپ چهارم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق تجارت الکترونیک (همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران) – چاپ چهارم

حقوق تجارت الکترونیک (همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران) – چاپ چهارم

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

پيش‌گفتار مترجم و محقق

مقدمه مؤلف

 

فصل اول منابع حقوق تجارت الكترونيك

مبحث اول: منابع بين‌المللي

گفتار اول: شوراي اروپا

الف) توصيه‌نامه سال 1981

ب) كنوانسيون جرائم سايبري

گفتار دوم: آنسيترال

الف) قانون نمونه تجارت الكترونيك

ب) قانون نمونه امضاي الكترونيك

گفتار سوم: رويه‌هاي تجارت الكترونيك

الف) رويه‌هاي صريح

ب) رويه‌هاي ضمني

گفتار چهارم: كنوانسيون وين راجع به بيع بين‌المللي كالا

مبحث دوم: حقوق اروپايي

مبحث سوم: حقوق‌ فرانسه

مبحث چهارم: منابع حقوق تجارت الكترونيك ايران

گفتار اول: قوانين

الف) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 82/10/27

ب) ساير قوانين مرتبط با تجارت الكترونيك

گفتار دوم: لوايح قانوني

الف) لايحه تجارت

ب) پيش‌نويس لايحه پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي (spams)

گفتار سوم: مقررات مصوب قوه مجريه

الف) تصويب‌نامه راجع به فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرايط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الكترونيكي مورخ 1383/10/9 هيأت وزيران و اصلاحي آن مورخ 1383/11/28 هيأت وزيران

ب) تصويب‌نامه مورخ 84/4/5 هيأت وزيران در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي

پ) آئين‌نامه اجرايي ماده 48 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1384/5/2 هيأت وزيران

ت) آئين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 13861/6/11 هيأت وزيران

 

فصل دوم كارگزاران تجارت الكترونيك

مبحث اول: تحول در مفهوم مشتري

گفتار اول: رابطه تازه عرضه‌كننده ـ مشتري

الف) رابطه انتزاعي معماري مشتري ـ حافظه

ب) تجزيه متفاوت بازار ـ‌ مشتري الكترونيك

پ) تأثير در شماره‌گذاري كالا

گفتار دوم: واسطه‌گري از نوع جديد

الف) واسطه‌گري دلالان

ب) واسطه‌گري گواهيكنندگان ثالث

پ) شركت‌هاي پديدآورندگان

مبحث دوم: شناسايي تاجر

گفتار اول: نام‌هاي دامنه

الف) اعطاي نام‌هاي دامنه عمومي

ب) اعطاي نام‌هاي دامنه ملي

پ) ماهيت نام دامنه

گفتار دوم: اختلافات ناشي از نام‌هاي دامنه

الف) شيوه يكنواخت حل اختلافات (UDRP) مؤسسه ICANN

ب) ماهيت شيوه يكنواخت حل اختلافات

پ) قواعد ماهوي شيوه يكنواخت حل اختلافات (UDPR)

ت) نام‌هاي دامنه در مقابل دادگاه‌ها

 

فصل سوم تبليغات بر روي اينترنت

مبحث اول: توصيف تبليغات اينترنتي

مبحث دوم: شناسايي تبليغات

گفتار اول: به كارگيري زبان فرانسه

گفتار دوم: تعيين چارچوب براي ارسال پيامهاي تبليغاتي ناخواسته

مبحث سوم: ممنوعيت تبليغات گمراه كننده

گفتار اول: تبليغات مرتبط با محصولات خاص

گفتار دوم: مورد خاصِ اعطاي اعتبار (وام)

مبحث چهارم: تبليغات مقايسه‌اي

مبحث پنجم: تبليغات اينترنتي در حقوق ايران

گفتار اول: شناسايي تبليغ‌كننده

گفتار دوم: ممنوعيت ارسال پيام‌هاي تبليغاتي ناخواسته (spamming)

گفتار سوم: ساير قواعد

الف) ممنوعيت تبليغات گمراه‌كننده

ب ـ اصل شفافيت تبليغات

پ ـ اصل منع اضرار به سلامتي افراد

 

فصل چهارم قراردادهاي تجارت الكترونيك

مبحث اول: تشكيل قرارداد الكترونيك

گفتار اول: اهليت انعقاد قرارداد

گفتار دوم: موضوع قرارداد

گفتار سوم: رضايت

الف) بيان اراده‌ها

ب) تكرار رضايت؟

پ) ساز و كار مورد عمل قانون اعتمادسازي در اقتصاد ديجيتالي

ت) تمايل به بازگشت به قرارداد واقعي

مبحث دوم: انواع قراردادهاي مرتبط با تجارت الكترونيك

گفتار اول: قرارداد تدوين وب‌سايت

گفتار دوم: قرارداد دروازه

الف) موضوع قرارداد

ب) خدماتي كه توسط سايت ورودي ارائه مي‌شود

پ) تعهدات سايت هدف

ت) مسؤوليت

گفتار سوم: قرارداد بازيابي

الف) مأموريت بازياب

ب) تعهدات مشتري

پ) ساير ويژگيها

گفتار چهارم: توافق‌هاي مرتبط با نام‌هاي دامنه

الف) انتقال قراردادي نام دامنه

ب) قرارداد امتياز (ليسانس) نام دامنه

پ) قرارداد هم‌زيستي

گفتار پنجم: قرارداد صدور گواهي

مبحث سوم: قرارداد فروش الكترونيك

گفتار اول: روش فروش از راه دور

گفتار دوم: رويارويي حرفه‌اي / مصرف‌كننده

گفتار سوم: اطلاعات مرتبط با هويت فروشنده

الف) موضوع

ب) حق انصراف

پ) قيمت‌ها

ت) مهلت تحويل

ث) ضمانت‌ها

گفتار چهارم: حق انصراف

مبحث چهارم: واگذاري حق استفاده الكترونيك (ليسانس الكترونيك)

مبحث پنجم: شروط تحميلي

مبحث ششم: مزايده الكترونيك

مبحث هفتم: توافقات مرتبط با توزيع

گفتار اول: مقررات اروپايي مورخ 22 دسامبر 1999

گفتار دوم: چارچوب توزيع انحصاري

گفتار سوم: توزيع انتخابي (غير انحصاري)

مبحث هشتم: زمان و مكان تشكيل قراردادهاي الكترونيك در حقوق ايران

گفتار اول: زمان تشكيل قرارداد

الف) زمان ارسال داده پيام

ب) زمان دريافت داده پيام

گفتار دوم: مكان تشكيل قرارداد

 

فصل پنجم پرداخت اينترنتي (آنلاين)

مبحث اول: سازوكارهاي پرداخت

گفتار اول: پرداخت توسط ثالث مورد اعتماد

گفتار دوم: پرداخت توسط كارت بانكي

الف) اعلام شماره كارت

ب) ارسال شماره به صورت رمز

پ) كنترل شماره كارت

ت) كنترل فيزيكي

گفتار سوم: پرداخت از راه دور

گفتار چهارم: كيف پول الكترونيك

مبحث دوم: ماهيت حقوقي پرداخت الكترونيك

گفتار اول: ماهيت قابل برگشت يا غيرقابل برگشت دستور پرداخت

گفتار دوم: دستور واريز

مبحث سوم: دليل پرداخت

مبحث چهارم: مديريت خطرها

 

فصل ششم اموال و خدماتي كه نظام ويژه‌اي بر آنها حكومت دارد

مبحث اول: اموال مورد حمايت توسط حق مؤلف

گفتار اول: حمايت از آثار

گفتار دوم: مستثنيات

گفتار سوم: اختيارات پديدآورنده

گفتار چهارم: ضمانت اجراها

الف) شبيه‌سازي

ب) نحوه عمل

مبحث دوم: حمايت از سايت‌هاي تجاري

گفتار اول: وب‌سايت، اثر چندرسانه‌اي

گفتار دوم: وب‌سايت، اثر تركيبي

الف) نام دامنه

ب) نمادهاي سايت

پ) ماهيت اطلاعاتي

ت) نرم‌افزار

ث) جنبه بين‌المللي حق مؤلف

مبحث سوم: حمايت از داده‌هاي شخصي (مرتبط با حريم خصوصي)

گفتار اول: مفاهيم اساسي

الف) مفهوم داده‌هاي شخصي

ب) مفهوم پردازش داده‌ها

پ) استثناي كپي موقت

گفتار دوم: صرفه‌جويي كلي قانون

الف) محدوديت‌ها

ب) ممنوعيت‌ها

پ)‌ ضمانت اجراها

ث) مراقبت

ج) اختيار اعمال ضمانت اجرا

مبحث چهارم: چگونگي حمايت از حريم خصوصي دادههاي شخصي در حقوق ايران

گفتار اول: قانون تجارت الكترونيكي سال 1382

الف) داده‌هاي مورد حمايت

ب) اصول حاكم بر پردازش داده‌هاي شخصي

پ) ضمانت اجراي كيفري نقض حريم داده‌هاي شخصي

گفتار دوم: پيش‌نويس اوليه لايحه حمايت از حريم خصوصي

 

فصل هفتم دليل و امضاي الكترونيك

مبحث اول: تجارت الكترونيك و حقوق دلايل

گفتار اول: ديباچه‌ها

الف) دلايل مرتبط با رويه‌هاي تجارت الكترونيك

ب) دلايلِ وقايعِ مرتبط با تجارت الكترونيك

پ) آزادي دلايل در زمينه تجاري

گفتار دوم: تجارت الكترونيك و فلسفه سنتي دلايل مدني

الف) دلايل قانوني و رايانه

ب) برتري كاغذ نسبت به رايانه

پ) قواعد نامناسب براي معماري‌هاي مشتري ـ سِِروِر

گفتار سوم: انطباق نظام دلايل قانوني با تجارت الكترونيك

الف) ابداع نوشته ديجيتالي

ب) ويژگي‌هاي نوشته الكترونيك

پ) اسناد الكترونيك قابل ارائه به عنوان دليل

ت) قابل پذيرش بودن اسناد الكترونيك و ارزش اثباتي آن

ث) نوشته‌هاي رايانه‌اي و اسناد رايانه‌اي عادي

ج) اسناد رايانه‌اي و لوايح كتبي

گفتار چهارم: توافق راجع به دلايل رايانه‌اي

الف) قانوني بودن توافق

ب) موضوع توافق‌هاي راجع به دلايل

گفتار پنجم: ابزارهاي حقوقي پيشگيري و راه‌حل‌هاي مرتبط با دلايل رايانه‌اي

الف) افزايش تعداد دلايل

ب) سازماندهي شيوه حل و فصل اختلافات

پ) بر عهده گرفتن خطرات ناشي از اعتراضات اشخاص

مبحث دوم: تجارت الكترونيك و امضاي الكترونيك

گفتار اول: امضاي دستي و امضاي الكترونيك

گفتار دوم: مشكل سند رسمي

مبحث سوم: تجارت الكترونيك و رمزنگاري

گفتار اول: استفاده از كليدهاي نامتقارن

الف) كليدهاي دوگانه

ب) محرمانگي

پ) تعيين اصالت

ت) تماميت

ث) تعادل كاركردي

ج) امضاي الكترونيك مطمئن (پيشرفته)

گفتار دوم: وضعيت حقوقي رمزنگاري

الف) تعاريف قانوني رمزنگاري

ب) آزادي رمزنگاري براي تأييد اصالت و كنترل تماميت (پيام‌هاي الكترونيك)

پ) قواعد ويژه رمزنگاري براي حفظ محرمانگي

ت) ضمانت اجراها

ث) شيوه‌هاي تحقيقات

مبحث چهارم: دلايل و امضاي الكترونيك در حقوق ايران

گفتار اول: دلايل الكترونيك

الف) پذيرش قانوني دلايل الكترونيك

1- اصل لزوم پذيرش دلايل الكترونيك

2- پذيرش ارجاع‌دهي در داده پيام و جايگزيني اسناد كاغذي به جاي داده پيام

1-2- پذيرش ارجاعدهي در داده پيام

2-2- پذيرش جايگزيني اسناد كاغذي با داده پيام

ب) شرايط نگهداري و ارائه اصول به شكل داده پيام

1- تفسير ماده 8 قانون تجارت الكترونيكي

2- ضرورت ارائه اصول در جريان دادرسي و مفهوم اصالت در داده پيام الكترونيك

1-2- ضرورت ارائه اصول در جريان دادرسي

2-2- مفهوم اصالت در داده پيام‌هاي الكترونيك

پ) ارزش اثباتي دلايل الكترونيك

1- اختيار قاضي در تشخيص ارزش اثباتي داده پيام (ماده 13 قانون تجارت الكترونيكي)

2- ارزش اثباتي داده پيام‌هاي مطمئن

1-2- داده پيام مطمئن در حكم سند معتبر (ماده 14)

2-2- داده پيام مطمئن در حكم سند رسمي (ماده 15)

3- تعارض دلايل الكترونيك با دلايل سنتي اثبات دعوا

ت) توافق درباره ارزش دلايل و بار اثبات دليل

گفتار دوم: امضاي الكترونيك

الف) پذيرش امضاي الكترونيك

ب) انواع امضاي الكترونيك

ج) مستندسازي امضاي الكترونيكي و دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي

 

فصل هشتم نظام مالياتي تجارت الكترونيك

مبحث اول: ضرورت برقراري ماليات بر تجارت الكترونيك

گفتار اول: نظام مالياتي ويژه

گفتار دوم: در جست‌وجوي بي‌طرفي نظام مالياتي

گفتار سوم: ايالات متحده آمريكا

گفتار چهارم: اتحاديه اروپا

مبحث دوم: نظام مالياتي فرانسه

گفتار اول: ماليات‌هاي مستقيم

الف) سرزميني بودن ماليات

ب) برداشت از منبع

گفتار دوم: ماليات بر ارزش افزوده

الف) عرضه كالاهاي غيرمادي

ب) نتايج

پ) مؤسسه ثابت

 

فصل نهم تجارت الكترونيك و حقوق بين‌الملل خصوصي

مبحث اول: معاملات تاجر با تاجر (B2B)

گفتار اول: قانون حاكم

گفتار دوم: قاضي صلاحيتدار

مبحث دوم: معاملات تاجر با مصرف‌كننده (B2C)

گفتار اول: ضرورت حمايت از مصرف‌كننده

گفتار دوم: قاضي صلاحيت‌دار در معاملات تاجر با مصرف‌كننده (B2C)

فهرست منابع

منابع مورد استفاده توسط مؤلف

منابع مورد استفاده توسط مترجم و محقق

 

مؤلف:

زویه لینان دو بلفون

 

ترجمه و تحقیق:

دکتر ستار زرکلام

 

تاریخ و نوبت چاپ: 

1396، چهارم

 

قیمت:

180.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …