حقوق جزای بین‌الملل

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق جزای بین‌الملل

حقوق جزای بین الملل

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
سرآغاز
بخش اول: مبانی نظری و مفاهیم اساسی حقوق جزای بین‌الملل
فصل اول: تعریف، جایگاه و اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل
گفتار اول: تعریف حقوق جزای بین‌الملل
مبحث اول: دیدگاه سنتی
مبحث دوم: دیدگاه نوگرا
گفتار دوم: جایگاه و ارتباط با سایر رشته‌ها
مبحث اول: ارتباط با حقوق بین‌المللی عمومی
مبحث دوم: ارتباط با حقوق بین‌المللی بشر
مبحث سوم: ارتباط با حقوق بشردوستانه بین‌المللی
مبحث چهارم: ارتباط با حقوق مخاصمات مسلحانه
مبحث پنجم: ارتباط با حقوق کیفری ملی
گفتار سوم: اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل
مبحث اول: اصل قانونی بودن جرم
مبحث دوم: اصل قانونی بودن مجازات
مبحث سوم: اصل مصونیت جزایی دیپلماتیک
مبحث چهارم: اصل مسئولیت کیفری فردی
گفتار چهارم: اصل برائت
مبحث اول: اصل تفسیر مضیق
مبحث دوم: اصل ممنوعیت قیاس
مبحث سوم: اصل اختصاصی بودن استرداد
مبحث چهارم: اصل منع تعقیب و محاکمه و مجازات مجدد
فصل دوم: منابع حقوق جزای بین‌الملل
گفتار اول: معاهدات و اسناد بین‌المللی
مبحث اول: اقسام معاهدات بین‌المللی
مبحث دوم: قانون‌گذاری بین‌المللی
گفتار دوم: عرف بین‌المللی
مبحث اول: اقسام عرف و آثار حقوقی آن
مبحث دوم: نقش عرف در حقوق جزای بین‌الملل
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی بین‌المللی
مبحث اول: اصول کلی حقوق جزای (کیفری) بین‌المللی
مبحث دوم: اصول کلی حقوق بین‌المللی عمومی
مبحث سوم: اصول کلی حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و اصول کلی حقوق بشردوستانه بین‌المللی
مبحث چهارم: اصول کلی حقوق کیفری مشترک‌ در نظام‌های حقوقی عمده جهان
گفتار چهارم: رویه قضایی کیفری بین‌المللی
گفتار پنجم: دکترین
فصل سوم: مفاهیم اساسی حقوق جزای بین‌المللی
گفتار اول: جرم بین‌المللی
مبحث اول: مفهوم
مبحث دوم: مصادیق
مبحث سوم: تحلیل ارکان جرم بین‌المللی
بند اول: رکن قانونی جرم بین‌المللی
بند دوم: رکن مادی جرم بین‌المللی
بند سوم: رکن روانی جرم بین‌المللی
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بین‌المللی
مبحث اول: شرایط و چگونگی تحمیل مسئولیت کیفری
مبحث دوم: چگونگی تعیین و اجرای مجازات
بند اول: چگونگی تعیین مجازات
بند دوم: چگونگی اجرای مجازات
مبحث سوم: موانع تحمیل مسئولیت کیفری
بخش دوم: رویکرد عملی حقوق جزای بین‌المللی
فصل اول: قواعد حل تعارض صلاحیت و همکاری‌های کیفری بین‌المللی
گفتار اول: اصول حاکم بر تعیین صلاحیت کیفری بین‌المللی
مبحث اول: اصل صلاحیت سرزمینی
مبحث دوم: اصل صلاحیت شخصی
مبحث سوم: اصل صلاحیت واقعی
مبحث چهارم: اصل صلاحیت جهانی
گفتار دوم: قواعد حل تعارض صلاحیت‌های جزایی در روابط دولت‌ها
گفتار سوم: چگونگی تعامل دادگاههای کیفری بین‌المللی و دولت‌ها در تعیین صلاحیت کیفری
مبحث اول: تفوق صلاحیت مرجع کیفری بین‌المللی
مبحث دوم: تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
مبحث سوم: همکاری‌های کیفری بین‌المللی
بند اول: مدل‌های همکاری کیفری بین‌المللی
بند دوم: همکاری کیفری بین‌المللی با دیوان
فصل دوم: دادگاههای کیفری بین‌المللی
گفتار اول: اقسام و مصادیق دادگاه های کیفری بین‌المللی
مبحث اول: نسل اول؛ دادگاه‌های مبتنیبر معاهدات
بند اول: دادگاه عالی لایپزیک 1920
بند دوم: دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ 1945
بند سوم: دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور 1946
مبحث دوم: نسل دوم؛ دادگاه‌های مبتنیبر سازمان‌های بین‌المللی
بند اول: دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق 1993
بند دوم: دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا 1994
مبحث سوم: نسل سوم؛ دادگاه‌های مبتنیبر توافق
بند اول: دادگاه ویژه سیرالئون (سال 2000)
بند دوم: دادگاه فوق‌العاده کامبوج (سال 2003)
بند سوم: دادگاه ویژه لبنان (سال 2007)
مبحث چهارم: دیوان کیفری بین‌المللی (سال 2002)
گفتار دوم: جنایات مشمول صلاحیت محاکم کیفری بین‌المللی
مبحث اول: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بین‌المللی نورنبرگ
مبحث دوم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بین‌المللی خاور دور (توکیو)
مبحث سوم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
بند اول: نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹
بند دوم: تخلف از قوانین و عرف‌های جنگی
بند سوم: ژنوساید (نسل‌زدایی)
بند چهارم: جنایات ضدبشریت
مبحث چهارم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا
مبحث پنجم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه ویژه سیرالئون
مبحث ششم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه فوق‌العاده کامبوج
مبحث هفتم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه ویژه لبنان
مبحث هشتم: جنایات مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
فصل سوم: آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی
گفتار اول: آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های نسل اول، دوم و سوم
بند اول: دادگاه عالی لایپزیک
بند دوم: دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ
بند سوم: دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور
بند چهارم: دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
بند پنجم: دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا
بند ششم: دادگاه ویژه سیرالئون
بند هفتم: دادگاه فوق‌العاده کامبوج
بند هشتم: دادگاه ویژه لبنان
گفتار دوم: آیین دادرسی کیفری دیوان کیفری بین‌المللی
مبحث اول: مفاهیم کلی و اصول حاکم بر رسیدگی دیوان
بند اول: ساختار دیوان کیفری بین‌المللی
بند دوم: مفهوم «قانونی بودن» از منظر دیوان کیفری بین‌المللی
بند سوم: رابطه دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت
بند چهارم: اصول حاکم بر رسیدگی در دیوان کیفری بین‌المللی
الف ـ وضعیت‌ها (Situations)
1- جمهوری دموکراتیک کنگو
2- اوگاندا
3- دارفور سودان
4- جمهوری آفریقای مرکزی
5- کنیا
6- لیبی
7- ساحل عاج
8- مالی
9- جمهوری آفریقای مرکزی II
10- گرجستان
11- بروندی
12- بنگلادش/ میانمار
13- افغانستان
ب ـ پرونده‌ها (Cases)
1- پرونده عبدالرحمن
2- پرونده ابوگاردا
3- پرونده البشیر
4-پرونده الحسن
5-پرونده المهدی
6- پرونده الورفالی
7- پرونده عبداله باندا
8- پرونده بارسا
9- پرونده بمبا
10- پرونده بمبا و دیگران
11- پرونده سیف‌الاسلام قذافی
12- پرونده گباگبو و بلگود
13- پرونده گیچرو و بت
14- پرونده هارون
15- پرونده حصین
16- پرونده کاتانگا
17- پرونده کنیاتا
18- پرونده خالد
19- پرونده کانی و دیگران
20- پرونده لوبانگا
21- پرونده مباروشیمانا
22- پرونده موداکومورا
23- پرونده نگوژولو چویی
24- پرونده نتاگاندا
25- پرونده آنگون
26- پرونده روتو و سانگ
27- پرونده سیمون گبابو
28- پرونده یکاتم و نگایسینا
مبحث دوم: نقد دلایل مخالفان عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی
بند اول: ایالات‌متحده آمریکا
بند دوم: جمهوری خلق چین
بند سوم: جمهوری اسلامی ایران
نمونه سؤال‌های تستی
پاسخنامه سؤال‌های تستی
200 اصطلاح تخصصی
مآخذ

مولف:

دکتر مهدی مومنی

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت:

850.000 ریال

 

 

حقوق جزای بین الملل

 

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …