حقوق جزای بین‌الملل

حقوق جزای بین الملل

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
سرآغاز
بخش اول: مبانی نظری و مفاهیم اساسی حقوق جزای بین‌الملل
فصل اول: تعریف، جایگاه و اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل
گفتار اول: تعریف حقوق جزای بین‌الملل
مبحث اول: دیدگاه سنتی
مبحث دوم: دیدگاه نوگرا
گفتار دوم: جایگاه و ارتباط با سایر رشته‌ها
مبحث اول: ارتباط با حقوق بین‌المللی عمومی
مبحث دوم: ارتباط با حقوق بین‌المللی بشر
مبحث سوم: ارتباط با حقوق بشردوستانه بین‌المللی
مبحث چهارم: ارتباط با حقوق مخاصمات مسلحانه
مبحث پنجم: ارتباط با حقوق کیفری ملی
گفتار سوم: اصول حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل
مبحث اول: اصل قانونی بودن جرم
مبحث دوم: اصل قانونی بودن مجازات
مبحث سوم: اصل مصونیت جزایی دیپلماتیک
مبحث چهارم: اصل مسئولیت کیفری فردی
گفتار چهارم: اصل برائت
مبحث اول: اصل تفسیر مضیق
مبحث دوم: اصل ممنوعیت قیاس
مبحث سوم: اصل اختصاصی بودن استرداد
مبحث چهارم: اصل منع تعقیب و محاکمه و مجازات مجدد
فصل دوم: منابع حقوق جزای بین‌الملل
گفتار اول: معاهدات و اسناد بین‌المللی
مبحث اول: اقسام معاهدات بین‌المللی
مبحث دوم: قانون‌گذاری بین‌المللی
گفتار دوم: عرف بین‌المللی
مبحث اول: اقسام عرف و آثار حقوقی آن
مبحث دوم: نقش عرف در حقوق جزای بین‌الملل
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی بین‌المللی
مبحث اول: اصول کلی حقوق جزای (کیفری) بین‌المللی
مبحث دوم: اصول کلی حقوق بین‌المللی عمومی
مبحث سوم: اصول کلی حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و اصول کلی حقوق بشردوستانه بین‌المللی
مبحث چهارم: اصول کلی حقوق کیفری مشترک‌ در نظام‌های حقوقی عمده جهان
گفتار چهارم: رویه قضایی کیفری بین‌المللی
گفتار پنجم: دکترین
فصل سوم: مفاهیم اساسی حقوق جزای بین‌المللی
گفتار اول: جرم بین‌المللی
مبحث اول: مفهوم
مبحث دوم: مصادیق
مبحث سوم: تحلیل ارکان جرم بین‌المللی
بند اول: رکن قانونی جرم بین‌المللی
بند دوم: رکن مادی جرم بین‌المللی
بند سوم: رکن روانی جرم بین‌المللی
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بین‌المللی
مبحث اول: شرایط و چگونگی تحمیل مسئولیت کیفری
مبحث دوم: چگونگی تعیین و اجرای مجازات
بند اول: چگونگی تعیین مجازات
بند دوم: چگونگی اجرای مجازات
مبحث سوم: موانع تحمیل مسئولیت کیفری
بخش دوم: رویکرد عملی حقوق جزای بین‌المللی
فصل اول: قواعد حل تعارض صلاحیت و همکاری‌های کیفری بین‌المللی
گفتار اول: اصول حاکم بر تعیین صلاحیت کیفری بین‌المللی
مبحث اول: اصل صلاحیت سرزمینی
مبحث دوم: اصل صلاحیت شخصی
مبحث سوم: اصل صلاحیت واقعی
مبحث چهارم: اصل صلاحیت جهانی
گفتار دوم: قواعد حل تعارض صلاحیت‌های جزایی در روابط دولت‌ها
گفتار سوم: چگونگی تعامل دادگاههای کیفری بین‌المللی و دولت‌ها در تعیین صلاحیت کیفری
مبحث اول: تفوق صلاحیت مرجع کیفری بین‌المللی
مبحث دوم: تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
مبحث سوم: همکاری‌های کیفری بین‌المللی
بند اول: مدل‌های همکاری کیفری بین‌المللی
بند دوم: همکاری کیفری بین‌المللی با دیوان
فصل دوم: دادگاههای کیفری بین‌المللی
گفتار اول: اقسام و مصادیق دادگاه های کیفری بین‌المللی
مبحث اول: نسل اول؛ دادگاه‌های مبتنیبر معاهدات
بند اول: دادگاه عالی لایپزیک ۱۹۲۰
بند دوم: دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ ۱۹۴۵
بند سوم: دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور ۱۹۴۶
مبحث دوم: نسل دوم؛ دادگاه‌های مبتنیبر سازمان‌های بین‌المللی
بند اول: دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ۱۹۹۳
بند دوم: دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا ۱۹۹۴
مبحث سوم: نسل سوم؛ دادگاه‌های مبتنیبر توافق
بند اول: دادگاه ویژه سیرالئون (سال ۲۰۰۰)
بند دوم: دادگاه فوق‌العاده کامبوج (سال ۲۰۰۳)
بند سوم: دادگاه ویژه لبنان (سال ۲۰۰۷)
مبحث چهارم: دیوان کیفری بین‌المللی (سال ۲۰۰۲)
گفتار دوم: جنایات مشمول صلاحیت محاکم کیفری بین‌المللی
مبحث اول: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بین‌المللی نورنبرگ
مبحث دوم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه بین‌المللی خاور دور (توکیو)
مبحث سوم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
بند اول: نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹
بند دوم: تخلف از قوانین و عرف‌های جنگی
بند سوم: ژنوساید (نسل‌زدایی)
بند چهارم: جنایات ضدبشریت
مبحث چهارم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا
مبحث پنجم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه ویژه سیرالئون
مبحث ششم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه فوق‌العاده کامبوج
مبحث هفتم: جنایات مشمول صلاحیت دادگاه ویژه لبنان
مبحث هشتم: جنایات مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
فصل سوم: آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی
گفتار اول: آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های نسل اول، دوم و سوم
بند اول: دادگاه عالی لایپزیک
بند دوم: دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ
بند سوم: دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور
بند چهارم: دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
بند پنجم: دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا
بند ششم: دادگاه ویژه سیرالئون
بند هفتم: دادگاه فوق‌العاده کامبوج
بند هشتم: دادگاه ویژه لبنان
گفتار دوم: آیین دادرسی کیفری دیوان کیفری بین‌المللی
مبحث اول: مفاهیم کلی و اصول حاکم بر رسیدگی دیوان
بند اول: ساختار دیوان کیفری بین‌المللی
بند دوم: مفهوم «قانونی بودن» از منظر دیوان کیفری بین‌المللی
بند سوم: رابطه دیوان کیفری بین‌المللی با شورای امنیت
بند چهارم: اصول حاکم بر رسیدگی در دیوان کیفری بین‌المللی
الف ـ وضعیت‌ها (Situations)
۱- جمهوری دموکراتیک کنگو
۲- اوگاندا
۳- دارفور سودان
۴- جمهوری آفریقای مرکزی
۵- کنیا
۶- لیبی
۷- ساحل عاج
۸- مالی
۹- جمهوری آفریقای مرکزی II
۱۰- گرجستان
۱۱- بروندی
۱۲- بنگلادش/ میانمار
۱۳- افغانستان
ب ـ پرونده‌ها (Cases)
۱- پرونده عبدالرحمن
۲- پرونده ابوگاردا
۳- پرونده البشیر
۴-پرونده الحسن
۵-پرونده المهدی
۶- پرونده الورفالی
۷- پرونده عبداله باندا
۸- پرونده بارسا
۹- پرونده بمبا
۱۰- پرونده بمبا و دیگران
۱۱- پرونده سیف‌الاسلام قذافی
۱۲- پرونده گباگبو و بلگود
۱۳- پرونده گیچرو و بت
۱۴- پرونده هارون
۱۵- پرونده حصین
۱۶- پرونده کاتانگا
۱۷- پرونده کنیاتا
۱۸- پرونده خالد
۱۹- پرونده کانی و دیگران
۲۰- پرونده لوبانگا
۲۱- پرونده مباروشیمانا
۲۲- پرونده موداکومورا
۲۳- پرونده نگوژولو چویی
۲۴- پرونده نتاگاندا
۲۵- پرونده آنگون
۲۶- پرونده روتو و سانگ
۲۷- پرونده سیمون گبابو
۲۸- پرونده یکاتم و نگایسینا
مبحث دوم: نقد دلایل مخالفان عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی
بند اول: ایالات‌متحده آمریکا
بند دوم: جمهوری خلق چین
بند سوم: جمهوری اسلامی ایران
نمونه سؤال‌های تستی
پاسخنامه سؤال‌های تستی
۲۰۰ اصطلاح تخصصی
مآخذ

مولف:

دکتر مهدی مومنی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، اول

قیمت:

۸۵۰٫۰۰۰ ریال

 

 

حقوق جزای بین الملل

 

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *