حقوق جنگ و صلح

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق جنگ و صلح

حقوق جنگ و صلح

 

خرید

فهرست مطالب:

دیباچه مترجم

الف- معرفی کتاب

ب- معرفی نویسندة کتاب

ج- فلسفه سیاسی گروسیوس

د- حقوق طبیعی و نظریه قانون

هـ – حقوق بین‌الملل

و – شهرت کتاب

ز- اسلوب گروسیوس

ح- در باب ترجمه

ط- سخن آخر

دیباچه مؤلف

برخی نکات مقدماتی

کتاب اول

فصل اول: در باب جنگ و حق جنگ

فصل دوم: در باب مشروعیت جنگ

فصل سوم: تقسیم جنگ به عمومی و خصوصی و ماهیت قدرت حاکمه

فصل چهارم: در باب جنگ رعیت علیه سلطان (جنگ داخلی)

فصل پنجم: علل مشروع جنگ

کتاب دوم

فصل اول: اسباب جنگ

فصل دوم: حقوق مشترک انسان‌ها

فصل سوم: اکتساب اولیه، اموال منقول، رودخانه و دریا

فصل چهارم: اعراض مفروض و تصرف متعاقب، و تفاوت آن با تصرف به‌عنوان مالکیت و مرور زمان

فصل پنجم: در باب اکتساب اولیه حقوق بر اشخاص، من‌جمله حق ابوت، حق نکاح، حق اجتماع، حق سلطان بر رعیت و حق ارباب بر بنده

فصل ششم: اکتساب ثانوی به توسط فعل انسان و طرق زوال حاکمیت و آثار مالی آن

فصل هفتم: در باب اکتساب ثانوی به حکم قانون، ارث و وصایا، و جانشینی سلطان

فصل هشتم: در باب مالکیت و اکتساب در قانون ملل

فصل نهم: زوال حکومت

فصل دهم: تکالیف ناشی از مالکیت

فصل یازدهم: قانون تعهدات

فصل دوازدهم: قراردادها

فصل سیزدهم: در باب سوگند

فصل چهاردهم: در باب عهود و سوگند دولت و حکومت

فصل پانزدهم: در باب معاهدات من‌جمله معاهداتی که با اختیار تام منعقد می‌شود و آنهایی که بدون اختیار منعقد می‌شود

فصل شانزدهم: در باب تفسیر معاهدات

فصل هفدهم: در باب ضرر و ترمیم

فصل هجدهم: قانون نمایندگی سیاسی

فصل نوزدهم: حق تدفین دشمن در قانون ملل

فصل بیستم: در باب تأدیب و مجازات

فصل بیست و یکم: اصل شخصی بودن مجازات و وضعیت شرکاء جرم

فصل بیست و دوم: اسباب غیرموجهه جنگ

فصل بیست و سوم: مواردی که مشروعیت جنگ محل تردید است

فصل بیست و چهارم: لزوم تأمل در آغاز جنگ حتی در حضور اسباب موجهه

فصل بیست و پنجم: جنگ در دفاع از حقوق دیگران

فصل بیست و ششم: اسباب موجهه جنگ برای آنکه تحت صلاحیت و امر دیگری است

کتاب سوم

فصل اول: قواعد عمومی در خصوص آنچه مطابق قانون طبیعی در جنگ مشروع است؛ من‌جمله خدعه و دروغ

فصل دوم: اقدامات تلافی‌جویانه در حقوق ملل؛ آیا رعیت در قبال دیون سلطان مسئول است؟

فصل سوم: مسائل ذیربط در یک جنگ مشروع و رسمی مطابق حقوق ملل من‌جمله اعلان جنگ

فصل چهارم: در باب حق قتل دشمن و سایر اعمال خشونت‌بار در جنگ رسمی

فصل پنجم: تخریب و به غنیمت گرفتن اموال دشمن

فصل ششم: تقسیم غنائم جنگ و حق تملیک غنائم

فصل هفتم: اسرای جنگ

فصل هشتم: حاکمیت بر ملت مغلوب در جنگ

فصل نهم: حق استرداد در قانون جنگ

فصل دهم: تحذیرات در خصوص افعال ارتکابی در جنگ غیرمشروع

فصل یازدهم: تحذیرات در خصوص حق قتل در جنگ مشروع

فصل دوازدهم: تحذیرات در خصوص تخریب اموال در جنگ

فصل سیزدهم: تحذیرات در خصوص ضبط اموال دشمن

فصل چهاردهم: تحذیرات در خصوص اسرای جنگ

فصل پانزدهم: سلوک صحیح در کشورگشایی

فصل شانزدهم: تحذیرات در خصوص اموالی که مطابق حقوق ملل مشمول حق استرداد نیست

فصل هفدهم: بی‌طرفی در جنگ

فصل هیجدهم: اعمال اشخاص خصوصی در جنگ عمومی

فصل نوزدهم: عهود میان متخاصمین

فصل بیستم: خاتمة جنگ و مسائل ذیربط من جمله معاهدات صلح، داوری، تسلیم، گروگان‌ها

فصل بیست و یکم: تعامل در جریان جنگ: متارکه، امان، افداء

فصل بیست و دوم: در باب تعهدات مقامات لشکری و حدود مسئولیت دولت

فصل بیست و سوم: در باب تعهدات اشخاص خصوصی در جنگ

فصل بیست و چهارم: در باب تعهد ضمنی

فصل بیست و پنجم: سخن آخر؛ نتیجه و نصایح در باب وفای به عهد، حسن نیت و صلح

فهرست اعلام

مؤلف:

هوگو گروسیوس

مترجم:

دکتر حسین پیران

تاریخ و نوبت چاپ: 

1395، اول

قیمت:

700.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …