حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی

حقوق خانواده به زبان ساده، تحلیلی و کاربردی

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
اختصارات
فهرست اختصاری
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: نکاح 
مبحث اول: تعریف عقد نکاح و اقسام آن
گفتار اول: تعریف عقد نکاح
گفتار دوم: اقسام عقد نکاح
بند اول: نکاح موقّت
بند دوم: نکاح دائم
بند سوم: تفاوت نکاح دائم و موقّت
مبحث دوم: نامزدی
گفتار اول: ماهیت نامزدی
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از برهم زدن نامزدی
گفتار سوم: هدایای دوران نامزدی
فصل دوم: شرایط عقد نکاح
مبحث اول: شرایط عمومی صحّت عقد نکاح
گفتار اول: قصد و رضا
گفتار دوم: ایجاب و قبول در عقد نکاح
گفتار سوم: معلوم بودن
گفتار چهارم: اهلیت در نکاح
بند اول: بلوغ
بند دوم: جنون
بند سوم: رشد
مبحث دوم: خالی بودن از موانع نکاح
گفتار اول: قرابت
بند اول: قرابت نسبی
بند دوم: قرابت رضاعی
بند سوم: قرابت سببی
بند سوم: قرابت به شبهه
بند چهارم: فرزندخواندگی
گفتار دوم: شوهر داشتن
گفتار سوم: عدّه زن
بند اول: تعریف عدّه و اقسام آن
بند دوم: احکام نکاح زن در عدّه
گفتار چهارم: داشتن چهار زن دائمی
گفتار پنجم: مطلّقه بودن به سه طلاق و نه طلاق
گفتار ششم: کفر
گفتار هفتم: لعان
گفتار هشتم: احرام
گفتار نهم: نکاح با غیرایرانی
فصل سوم: آثار حقوقی ازدواج 
مبحث اول: آثار غیرمالی
گفتار اول: تمکین
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تمکین
بند دوم: حدود و شرایط تمکین
بند سوم: آثار مترتّب بر تمکین
گفتار دوم: حسن معاشرت
گفتار سوم: ریاست خانواده
مبحث دوم: آثار مالی نکاح
گفتار اول: مهریه
گفتار دوم: نفقه
گفتار سوم: اجرت المثل و نِحله
گفتار چهارم: مقرّری ماهانه
فصل چهارم: شروط ضمن عقد نکاح 
مبحث اول: مفهوم شرط ضمن عقد نکاح و رابطه آن با عقد اصلی
گفتار اول: مفهوم شرط ضمن عقد
گفتار دوم: رابطه عقد با شرط
مبحث دوم: اقسام شرط ضمن عقد
گفتار اول: شروط صحیح
بند اول: شرط صفت
بند دوم: شرط نتیجه
بند سوم: شرط فعل
گفتار دوم: شروط باطل غیرمُبطل
بند اول: شرط غیرمقدور
بند دوم: شرط بدون نفع و فایده
بند سوم: شرط نامشروع
گفتار سوم: شروط باطل و مبطل
بند اول: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح
بند دوم: مجهول بودن شرط 105
مبحث سوم: برخی شروط ضمن عقد نکاح
گفتار اول: مفهوم و ضرورت شرط تنصیف
گفتار دوم: ماهیّت شرط تنصیف
گفتار سوم: شرایط اعمال شرط تنصیف
بند اول: طلاق به درخواست زوجه نباشد
بند دوم: تقاضای طلاق، ناشی از تخلّف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد
بند سوم: دارایی در زمان زناشویی به دست آمده باشد
بند چهارم: زوجه از اجرت المثل یا نحله استفاده نكرده باشد
فصل پنجم: انحلال نکاح
مبحث اول: طلاق
گفتار اول: مفهوم، ماهیت و سیر تحوّل مقرّرات طلاق در حقوق ایران
گفتار دوم: شرایط طلاق
بند اول: شرایط اساسی طلاق
بند دوم: شرایط صوری طلاق
گفتار سوم: اقسام طلاق
بند اول: طلاق رجعی
بند دوم: طلاق بائن
بند سوم: طلاق توافقی
گفتار چهارم: طلاق از طرف زوجه
بند اول: حقّ طلاق زن به دلیل شرط ضمن عقد
بند دوم: عدم‌ِپرداخت نفقه
بند سوم: عسر و حرج
بند چهارم: غیبت شوهر بیش از چهار سال
مبحث دوم: انحلال نکاح به دلیل فسخ
گفتار اول: عیوب موجود در زن و مرد
بند اول: عیوب مشترک
بند دوم: عیوب موجود در مرد
بند سوم: عیوب مختصّ زن
بند چهارم: قواعد مشترک بین عیوب
گفتار دوم: تدلیس و تخلّف از وصف
مبحث سوم: بذل مدّت و انقضای مدّت
گفتار اول: انقضای مدّت
گفتار دوم: بذل مدّت
گفتار سوم: لزوم ثبت نکاح و انحلال آن
فهرست منابع و مأخذ

تألیف: 

دکتر حسین علائی ـ جعفر براتی ـ حسن شعبانی‌نژاد

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، اول

قیمت:

280.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …