حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار

حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار

خرید

 

فهرست  مطالب:

مقدمه
فصل اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی و اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی
مبحث اول: مفهوم حقوق زنان روستایی
مبحث دوم: مبانی و دلایل حمایت از حقوق زنان روستایی
گفتار دوم: تاریخچه شکل‌گیری اهداف توسعه پایدار و توجه به زنان روستایی
مبحث اول: شناسایی آرمان‌های توسعه پایدار
مبحث دوم: موانع تحقق اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی و داخلی
فصل دوم: چالش‌های حمایت از حقوق اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: موانع حمایت از بهداشت و سلامت زنان روستایی
مبحث اول: بررسی موانع موجود در مسیر تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان روستایی در سطح ملی و بین‌المللی
مبحث دوم: عوامل مؤثر در ارتقای سطح سلامت و بهداشت زنان روستایی
گفتار دوم: چالش‌های حمایت از آموزش زنان روستایی
مبحث اول ـ عوامل مؤثر بر محرومیت آموزشی زنان روستایی
مبحث دوم ـ اقدامات مؤثر بر تحقق اهداف آموزشی باتوجه‌به هدف چهارم سند توسعه پایدار
گفتار سوم: چالش‌های حمایت از حقوق فرهنگی زنان روستایی در پرتو سند اهداف توسعه پایدار
مبحث اول ـ بررسی ویژگی‌‌های فرهنگی زنان روستایی
مبحث دوم: زمینه‌های حمایت از حقوق فرهنگی زنان روستایی باتوجه‌به هدف یازدهم و دوازدهم سند توسعه پایدار
گفتار چهارم: سایر موانع موجود در مسیر حمایت از حقوق اجتماعی زنان روستایی
مبحث اول: تأثیر مهاجرت بر وضعیت زندگی زنان روستایی
مبحث دوم: مشکلات زنان روستایی سرپرست خانوار
فصل سوم: چالش‌های حقوق اقتصادی زنان روستایی با تأکید بر اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: حق بر اشتغال و شرایط کار منصفانه زنان روستایی در راستای توسعه پایدار
مبحث اول: دامنه فعالیت و تأثیر اشتغال زنان در توسعه روستا
مبحث دوم: بررسی مشکلات محیط کار و اشتغال زنان روستایی در سطح ملی و بین‌‌المللی
گفتار دوم: چالشهای حمایت از فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی
مبحث اول: دامنه فعالیت و تأثیر زنان روستایی در توسعه کشاورزی
مبحث دوم: بررسی مشکلات زنان به‌عنوان فعالان توسعه کشاورزی باتوجه‌به اهداف توسعه پایدار
گفتار سوم: چالشهای مالی و کارآفرینی زنان روستایی باتوجه‌به اهداف توسعه پایدار
مبحث اول: چالش‌های مالی زنان روستایی
مبحث دوم: موانع موجود در مسیر کارآفرینی زنان روستایی
فصل چهارم: توانمندی و مشارکت زنان روستایی در راستای اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: توانمندی زنان روستایی
مبحث اول ـ مفهوم توانمندسازی و موانع پیشروی زنان روستایی
مبحث دوم: راهکارهای مؤثر در راستای توانمندی زنان روستایی
گفتار دوم: ضرورت مشارکت زنان روستایی در تصمیم‌‌گیریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
مبحث اول: مفهوم و موانع مشارکت زنان روستایی
مبحث دوم: عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستایی
نتیجه
منابع

مولفان:

دکتر رضا اسلامی و زهرا سادات خلیلی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۸، اول

قیمت:

۳۷۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.