حقوق اعتبارات اسنادی: تجاری و تضمینی: جلد اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق اعتبارات اسنادی: تجاری و تضمینی: جلد اول

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد اول) – چاپ دوم

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

جلد اول ـ مباحث مقدماتی

تقسیم بحث

فصل اول: بیع اسنادی بین‌ المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن

گفتار اول ـ تعریف بیع اسنادی

گفتار دوم ـ انواع بیع اسنادی

مبحث اول ـ بیع اسنادی به روش «سیف»

بند اول ـ ماهیت قرارداد «سیف»

بند دوم ـ شرایط شکلی و محتوایی اسناد لازم‌ الارائه در قرارداد «سیف»

عنوان اول ـ شرایط شکلی و محتوایی بارنامه در بیع «سیف»

عنوان دوم ـ شرایط شکلی و محتوایی بیمه‌ نامه در قرارداد «سیف»

عنوان سوم ـ شرایط شکلی و محتوایی صورت‌ حساب تجاری در قرارداد «سیف»

مبحث دوم ـ بیع اسنادی به روش «فوب»

گفتار سوم ـ مشخصات بیع اسنادی

مبحث اول ـ مفهوم تسلیم در بیع اسنادی و آثار مرتبط با آن

مبحث دوم ـ تفکیک مفهوم «انتقال خطر» از مفهوم «انتقال مالکیت» در بیع اسنادی

مبحث سوم ـ تعلیق انتقال مالکیت مبیع در بیع اسنادی

مبحث چهارم ـ تعهد به تسلیم اسناد مطابق با قرارداد در بیع اسنادی

مبحث پنجم ـ لزوم پرداخت ثمن در برابر اسناد در بیع اسنادی

مبحث ششم ـ زمان و مکان انجام بازرسی کالا در بیع اسنادی

فصل دوم: روش‌ های پرداخت ثمن در بیع بین‌ المللی

گفتار اول ـ مفهوم «روش پرداخت» و تمایز آن با «ابزار پرداخت» و «روش تأمین مالی»

گفتار دوم ـ انواع روش‌ های پرداخت در بیع بین‌ المللی

مبحث اول ـ روش پیش‌ پرداخت

مبحث دوم ـ روش پرداخت وعده‌ دار (حساب مفتوح)

مبحث سوم ـ روش وصول اسنادی

مبحث چهارم ـ روش اعتبار اسنادی تجاری

بند اول ـ تعریف و ساختار صوری اعتبار اسنادی تجاری

بند دوم ـ امتیازات و معایب اعتبار اسنادی در مقایسه با سایر روش‌ های پرداخت

عنوان اول ـ امتیازات پرداخت به روش اعتبار اسنادی

عنوان دوم ـ معایب پرداخت به روش اعتبار اسنادی

فصل سوم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی بین‌ المللی

گفتار اول ـ منابع بین‌ المللی حقوق اعتبارات اسنادی

مبحث اول ـ قواعد عرفی بین‌ المللی ناظر به اعتبار اسنادی

بند اول ـ قواعد عرفی بین‌ المللی ناظر به اعتبار اسنادی تجاری

عنوان اول ـ تحولات تاریخی عرف و عادات متحدالشکل اعتبار اسنادی از آغاز تاکنون

عنوان دوم ـ جایگاه و ارزش «یوسی پی» در نظم حقوقی دولتی

بند دوم ـ قواعد عرفی ناظر به اعتبار اسنادی تضمینی

بند سوم ـ قواعد عرفی ناظر به ضمانت‌ نامه‌ های مستقل بانکی

مبحث دوم ـ قواعد الزام‌ آور بین‌ المللی ناظر به اعتبار اسنادی

گفتار دوم ـ منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی

مبحث اول ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته ایالات متحده آمریکا

بند اول ـ تحولات تاریخی باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا

عنوان اول ـ باب پنجم قدیم کد متحدالشکل تجارت

عنوان دوم ـ باب پنجم جدید کد متحد تجارت

بند دوم ـ مقایسه باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا با مقررات «یوسی پی»

مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته چین

مبحث سوم ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

فصل چهارم: تکامل تدریجی نهاد اعتبار اسنادی و تحولات تاریخی آن

گفتار اول ـ از اشکال قدیمی اعتبارنامه‌ ها تا اعتبارات اسنادی نوین

مبحث اول ـ سند پرداخت

مبحث دوم ـ تنوع صور اعتبارنامه‌ های قدیمی

بند اول ـ اعتبارنامه خریدار

بند دوم ـ اعتبارنامه مسافرتی

بند سوم ـ اعتبارنامه باز

مبحث سوم ـ وحدت ساختار و ماهیت حقوقی اعتبارنامه‌ های قدیمی

مبحث چهارم ـ اعتبارات اسنادی نوین

گفتار دوم ـ تفاوت‌ های اعتبارنامه‌ های نوین با اعتبارنامه‌ های قدیمی

مبحث اول ـ تفاوت در اهداف اقتصادی

مبحث دوم ـ تفاوت در وصف اسنادی

مبحث سوم ـ تفاوت در مقام صادرکننده اعتبارنامه

مبحث چهارم ـ تفاوت در مقطع زمانی صدور اعتبارنامه

مبحث پنجم ـ تفاوت در وصف لزوم و جواز اعتبارنامه

فصل پنجم: ترکیب معامله اعتبار اسنادی و اطراف دخیل در آن

گفتار اول ـ ترکیب معامله اعتبار اسنادی به معنای عام

مبحث اول ـ قرارداد پایه (قرارداد مبنا)

مبحث دوم ـ قرارداد گشایش اعتبار

مبحث سوم ـ معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص

گفتار دوم ـ طرف‌های ذی ربط در معامله اعتبار اسنادی به معنای عام

مبحث اول ـ متقاضی اعتبار

مبحث دوم ـ گشاینده اعتبار

مبحث سوم ـ ذی‌ نفع اعتبار

مبحث چهارم ـ بانک یا بانک‌ های ثانوی

بند اول ـ بانک ابلاغ‌کننده اعتبار

بند دوم ـ بانک معرفی‌شده (بانک تعیین‌ شده)

بند سوم ـ بانک تأییدکننده اعتبار

بند چهارم ـ بانک معامله‌کننده اعتبار

فصل ششم: اقسام اعتبار اسنادی

گفتار اول ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب کارکرد اعتبار (اعتبار اسنادی تجاری در برابر اعتبار اسنادی تضمینی)

مبحث اول ـ اعتبار اسنادی تجاری

مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی تضمینی

بند اول ـ تعریف اعتبار اسنادی تضمینی

بند دوم ـ انواع اعتبارنامه‌ های تضمینی

عنوان اول ـ اعتبارنامه تضمینی مالی

عنوان دوم ـ اعتبارنامه تضمین اجرای تعهد به انجام کاری (بجز پرداخت پول) یا خودداری از انجام کاری

بند سوم ـ مقایسه اعتبارنامه تضمینی با عقود ضمان سنتی

عنوان اول ـ مفهوم ضمان سنتی

عنوان دوم ـ مقایسه اعتبار اسنادی تضمینی و عقود ضمان سنتی

مبحث سوم ـ مقایسه اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی

بند اول ـ تفاوت اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی از حیث کارکرد

بند دوم ـ تفاوت از حیث نوع معامله پایه، و تعهد موضوع تضمین

بند سوم ـ تفاوت از حیث حادثه سبب‌ ساز مطالبه (معلق‌علیه)

بند چهارم ـ تفاوت از حیث نوع اسنادی که مطالبه وجه اعتبار منوط به ارائه آنها می‌ شود

بند پنجم ـ تفاوت از حیث وصف خود به خود تصفیه‌ شوندگی اعتبار

بند ششم ـ تفاوت از حیث اثر گشایش اعتبار بر تعلیق تعهد ناشی از معامله پایه

گفتار دوم ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب جواز یا لزوم تعهد گشاینده

گفتار سوم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تأیید یا عدم تأیید اعتبار از سوی بانک ثانوی

گفتار چهارم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث لزوم یا عدم لزوم ارائه اسناد جهت مطالبه وجه اعتبار (اعتبارنامه اسنادی در برابر اعتبارنامه پاک)

گفتار پنجم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت انتقال اعتبار

گفتار ششم ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب چگونگی در اختیار گذاشتن وجه اعتبار

گفتار هفتم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت معامله اعتبار

گفتار هشتم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث حال یا موجل بودن تعهد گشاینده اعتبار

مبحث اول ـ اعتبار اسنادی حال (اعتبار به رؤیت یا عندالمطالبه)

مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی موجل

بند اول ـ اعتبار اسنادی قبولی

بند دوم ـ اعتبار اسنادی پرداخت وعده‌ دار

گفتار نهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث وحدت یا تعدد گشاینده (گشایندگان) اعتبار

گفتار دهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تعداد طرف‌ های اعتبار (اعتبار اسنادی سه‌ جانبه در برابر اعتبار اسنادی دوجانبه)

گفتار یازدهم ـ اعتبارات اسنادی خاص

مبحث اول ـ اعتبار اسنادی وثیقه‌ ای

مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی تجدیدشونده (اعتبار اسنادی گردان)

مبحث سوم ـ اعتبارات اسنادی با شروط رنگی

بند اول ـ اعتبار اسنادی با شرط قرمز

بند دوم ـ اعتبار اسنادی با شرط سبز

گفتار دوازدهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی به اعتبار اسنادی صادراتی و اعتبار اسنادی وارداتی

تألیف:

ماشاءاله بناء نیاسری

تاريخ و نوبت چاپ: 

1399، دوم

قیمت:

1450.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …