حقوق اعتبارات اسنادی:تجاری و تضمینی: جلد دوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق اعتبارات اسنادی:تجاری و تضمینی: جلد دوم

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد دوم) – چاپ دوم

خرید

فهرست مطالب:

جلد دوم ـ معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص (تشکیل، آثار، و انحلال)

تقسیم بحث

فصل اول: تشکیل اعتبار اسنادی

گفتار اول ـ شرایط تشکیل اعتبار اسنادی

مبحث اول ـ شرایط ماهوی

مبحث دوم ـ شرایط شکلی

گفتار دوم ـ مندرجات اعتبارنامه تجاری

گفتار سوم ـ زمان تشکیل اعتبار

گفتار چهارم ـ تأثیر گشایش اعتبار به نحو صحیح بر تعهد خریدار به تأدیه ثمن

گفتار پنجم ـ تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی تجاری

مبحث اول ـ تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث

مبحث دوم ـ تحلیل اعتبار اسنادی در قالب عقد حواله قانون مدنی

مبحث سوم ـ تحلیل اعتبار اسنادی در قالب عمل حقوقی دلگاسیون (نیابت در پرداخت)

مبحث چهارم ـ تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان

مبحث پنجم ـ تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه تبدیل تعهد

مبحث ششم ـ تحلیل اعتبار اسنادی به عنوان «قبول ضمنی برات» یا «تعهد به قبول برات»

مبحث هفتم ـ اعتبار اسنادی به عنوان قرارداد بی‌نام (نظریه تحلیل اعتبار اسنادی در قالب ایجاب و قبول)

مبحث هشتم ـ سایر نظریات در تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی

بند اول ـ اعتبار اسنادی به عنوان واگذاری حقوق ناشی از قرارداد گشایش اعتبار به ذی‌نفع

بند دوم ـ نظریه استاپل

بند سوم ـ اعتبار اسنادی به عنوان یک «ابزار خاص تجاری»

مبحث نهم ـ نظریه مورد اختیار: تحلیل اعتبار اسنادی به عنوان عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع)

گفتار ششم ـ اوصاف تعهد گشاینده اعتبار در برابر ذی‌نفع

مبحث اول ـ تعهد گشاینده اعتبار، «التزامی لازم» است

مبحث دوم ـ تعهد گشاینده اعتبار، «التزامی مستقل» است.

بند اول ـ مفهوم و مبانی حقوقی و اقتصادی اصل استقلال اعتبار اسنادی

بند دوم ـ آثار حقوقی اصل استقلال اعتبار اسنادی از روابط حقوقی مقدماتی منجر به گشایش اعتبار

عنوان اول ـ عدم امکان استناد به ایرادات یا دفاعیات ناشی از رابطه معاملاتی پایه یا ایرادات یا دفاعیات ناشی از قرارداد گشایش اعتبار از سوی گشاینده در برابر ذی‌نفع جهت توجیه امتناع از ایفای تعهد اعتبار

عنوان دوم ـ عدم برقراری ملازمه میان انحلال یا تغییر مفاد معامله پایه یا قرارداد گشایش اعتبار و انحلال یا تغییر مفاد معامله اعتبار اسنادی

عنوان سوم ـ عدم تقید معامله اعتبار اسنادی به شروط مندرج در معامله پایه یا قرارداد گشایش اعتبار

عنوان چهارم ـ عدم مسئولیت بانک گشاینده اعتبار در قبال تخلف از اجرای معامله پایه

عنوان پنجم ـ عدم التزام بانک گشاینده اعتبار به اطلاع از عرف‌های تجاری مرتبط با معامله پایه

عنوان ششم ـ عدم تأثیر ورشکستگی متقاضی بر تعهد بانک گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار

عنوان هفتم ـ تأثیر اصل استقلال اعتبار بر نحوه دادرسی و منع به کارگیری پاره‌ای از آیین‌های دادرسی

بند سوم ـ استثناء یا استثنائات اصل استقلال اعتبار

عنوان اول ـ تقلب، استثنایی جهانی بر اصل استقلال اعتبار

عنوان دوم ـ سایر استثنائات اصل استقلال اعتبار

مبحث سوم ـ تعهد گشاینده، «تعهدی اسنادی» است.

مبحث چهارم ـ تعهد گشاینده، تعهدی معلق است.

فصل دوم: آثار حقوقی معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص

گفتار اول ـ تعهدات و حقوق گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار

مبحث اول ـ تعهدات گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار

بند اول ـ تعهد گشاینده به بررسی اسناد

عنوان اول ـ معیارهای کلی مطابقت اسناد

عنوان دوم ـ ضوابط عینی تطبیق اسناد

عنوان سوم ـ مهلت ایفای تعهد به بررسی اسناد

بند دوم ـ لزوم اعمال دقت و رعایت حسن نیت در بررسی اسناد

بند سوم ـ تعهد گشاینده به اعلام موارد عدم انطباق ارائه با مفاد اعتبار به ذی‌نفع (ارائه کننده)

عنوان اول ـ تعهد گشاینده به اطلاع موارد عدم انطباق: مهلت دادن اطلاعیه، مفاد اطلاعیه عدم انطباق، و مخاطب اطلاعیه عدم انطباق

عنوان دوم ـ ضمانت اجرای ندادن اطلاعیه عدم انطباق (اطلاعیه عدم پرداخت) یا عدم ذکر موارد عدم انطباق در اطلاعیه

بند چهارم ـ تعهد گشاینده به پرداخت وجه اعتبار

عنوان اول ـ نحوه ایفای تعهد گشاینده به پرداخت

عنوان دوم ـ ضمانت اجرای تخلف گشاینده از ایفای تعهد اعتبار

مبحث دوم ـ حقوق گشاینده در برابر ذی‌نفع

بند اول ـ حقوق ناشی از نقض تضمین ذی‌نفع

بند دوم ـ حقوق گشاینده در برابر ذی‌نفع به سبب قائم‌ مقامی در پرداخت

بند سوم ـ حق مطالبه بازپرداخت

بند چهارم ـ تحصیل حق وثیقه بر اسناد و کالای مشروح در اسناد

عنوان اول ـ صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله‌ کرد ارسال‌ کننده کالا یا بانک ثانوی

عنوان دوم ـ صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله‌ کرد بانک گشاینده اعتبار

عنوان سوم ـ صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله‌ کرد خریدار

عنوان چهارم ـ صدور سند حمل به شکل بارنامه غیر قابل معامله یا سایر اسناد حمل

گفتار دوم ـ حقوق و تعهدات ذی‌نفع اعتبار در برابر گشاینده

فصل سوم: تغییر مفاد اعتبار (اصلاح اعتبار)

گفتار اول ـ شرایط تغییر مفاد اعتبار

گفتار دوم ـ اثر حقوقی تغییر مفاد اعتبار

فصل چهارم: تصرفات ناقله ذی‌نفع در حقوق مالی ناشی از اعتبار

گفتار اول ـ واگذاری طلب ناشی از اعتبار

گفتار دوم ـ انتقال اعتبار

مبحث اول ـ انتقال ارادی اعتبار

بند اول ـ شرایط انتقال ارادی اعتبار

بند دوم ـ آثار انتقال اعتبار

بند سوم ـ ماهیت حقوقی انتقال ارادی اعتبار

مبحث دوم ـ انتقال قهری اعتبار

گفتار سوم ـ معامله اعتبار

گفتار چهارم ـ انتقال برات صادره روی اعتبار

فصل پنجم: اسباب سقوط تعهد بانک متعهد در برابر ذی‌نفع اعتبار

گفتار اول ـ ایفای تعهد اعتبار (پرداخت)

مبحث اول ـ مفهوم ایفای تعهد اعتبار

مبحث دوم ـ مقام ایفاءکننده تعهد

مبحث سوم ـ آثار ایفای تعهد اعتبار

گفتار دوم ـ معامله اعتبار

مبحث اول ـ شرایط معامله اعتبار

مبحث دوم ـ ماهیت حقوقی معامله اعتبار

مبحث سوم ـ آثار معامله اعتبار

گفتار سوم ـ عدم انطباق ارائه، و عدم اغماض از موارد عدم انطباق

گفتار چهارم ـ سقوط تعهد بانک متعهد به سبب انقضای مدت اعتبار

گفتار پنجم ـ سایر اسباب سقوط تعهد گشاینده در مقابل ذی‌نفع طبق مقررات مورد مطالعه در زمینه اعتبار اسنادی

نتیجه

فهرست منابع و مآخذ

تألیف:

ماشاءاله بناء نیاسری

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، دوم

قیمت:

1300.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …