حقوق کار

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق کار

حقوق کار

خرید

 

فهرست مطالب:

ديباچۀ استاد ارجمند آقای دکتر سید باقر میرعباسی

پيشگفتار

بخش اول: کليات حقوق کار

فصل اول: پيدايش و تعريف حقوق کار

گفتار اول: زمينه‌هاي پيدايش حقوق کار

گفتار دوم: تعريف حقوق کار

فصل دوم: ويژگي‏هاي حقوق کار

گفتار اول: حمايتي بودن حقوق کار

گفتار دوم: آمرانه بودن مقررات حقوق کار

گفتار سوم: فرا ملي بودن مقررات کار

فصل سوم: چه کساني مشمول قانون کارند؟ (حقوق ايران)

الف) کارکنان دولت و نهادهاي انقلابي

ب) کارکنان کارگاه‏هاي کوچک

ج) کارگاه‏هاي خانوادگي

د) بخش کشاورزي

ه‍‌) برخي موارد خاص

1- شهرداري‏ها

2- بانک‏ها

3- کارکنان مناطق آزاد

4- شرکت‏هاي بيمه

5- دانشگاه آزاد اسلامي

فصل چهارم: منابع حقوق کار

گفتار اول: منابع داخلي حقوق کار

مبحث اول- قانون اساسي

بند اول- آزادي انتخاب شغل

بند دوم- تکيلف دولت به ايجاد بستر اشتغال و حمايت از کارگران

بند سوم- آزادي تشکل‏هاي کارگري

مبحث دوم- قوانين عادي

بند اول- قانون مدني

بند دوم- قانون کار

بند سوم- ساير قوانين

مبحث سوم- تصميمات قوۀ مجريه

بند اول- تصويب‏نامه ها

بند دوم- آيين نامه ها

الف- شوراي عالي کار

ب- شوراي عالي حفاظت فني

بند سوم- بخشنامه ها

مبحث چهارم- «رويه قضايي» (آراي مراجع حل اختلاف)

بند اول- شعب تشخيص و هيات هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما

بند دوم- ديوان عدالت اداري

الف- ديوان مرجع رسيدگي به شکايات از «آراي مراجع حل اختلاف» در حوزه کار است

ب- ديوان عهده دار انطباق «مصوبات قوه مجريه» با قانون و شرع است

مبحث پنجم- منابع عرفي و شغلي

بند اول- پيمان‏هاي دسته جمعي

بند دوم- ضوابط و مقررات کارگاه

بند سوم- عرف و عادت

گفتار دوم: منابع بين‌المللي حقوق کار

اول- معاهدات دوجانبه

دوم- معاهدات چند جانبه

سوم- معاهدات عام

چهارم- اسناد سازمان بين المللي کار

بخش دوم: حق «بر» کار

فصل اول: پيشينه پيدايش و مفهوم «حق بر کار»

گفتار اول: پيشينه پيدايش «حقّ بر کار»

حقوق تطبيقي و مسئله حقّ بر کار

گفتار دوم: مفهوم حقّ بر کار

فصل دوم: مصاديق حقّ بر کار

گفتار اول: حقّ دستيابي به کار

مبحث اول- حقوق ايران

مبحث دوم- حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي

مبحث سوم- حق برخورداري از آموزشهاي شغلي

گفتار دوم: منع کار اجباري

مبحث اول- حقوق ايران

مبحث دوم- حقوق بين الملل کار

مبحث سوم- تمايز ميان کار اجباري و بردگي

گفتار سوم: تکليف دولت براي ايجاد بستر اشتغال

مبحث اول- حقوق ايران

مبحث دوم- حقوق بين الملل کار

بخش سوم: قرارداد کار (ايجاد رابطۀ کارگر و کارفرما)

فصل اول: شرايط صحت قرارداد کار و ويژگي‏هاي آن (حقوق ايران )

گفتار اول: شرايط صحت قرارداد کار

مبحث اول- قصد و رضا

بند اول- قصد

نمونه قرارداد كار

بند دوم- رضا و عيوب آن

الف- اشتباه

ب- اکراه

مبحث دوم – مشروعيت موضوع و جهت قرارداد کار

مبحث سوم- معين بودن موضوع قرارداد کار

بند اول- نوع کار

بند دوم- مزد

الف- حداقل دستمزد

ب- دستمزد برابر براي کار برابر

ج- ماهيت «ممتاز» مزد

مبحث چهارم- اهليت طرفين قرارداد کار

بند اول- عقل

بند دوم- رشد و بلوغ

بند سوم- وضعيت کارگر خارجي

بند چهارم- وضعيت تاجر ورشکسته

بند پنجم- حکم دادگاه صالحه

گفتار دوم: ويژگي‏هاي قرارداد کار (در حقوق ايران)

مبحث اول- جايگاه قرارداد کار در تقسيم بندي عقود

بند اول- قرارداد کار عقدي است لازم

بند دوم- قرارداد کار عقدي است رضائي

بند سوم- قرارداد کار عقدي است معوّض

مبحث دوم- تمايز قرارداد کار با ساير قراردادها

بند اول- تفاوت قرارداد کار و قرارداد مقاطعه‌کاري (پيمانکاري)

بند دوم- تفاوت قرارد کار و عقد وکالت

بند سوم- تفاوت‏هاي قرارداد کار و عقد شرکت

مبحث سوم- فايده تمايز قرارداد کار از ديگر قراردادها

بند اول- صلاحيت مراجع رسيدگي

بند دوم- حقوق ويژه کارگران در حين کار

فصل دوم: خاتمۀ رابطۀ کارگر و کارفرما (در حقوق ايران)

گفتار اول: انقضاي مدت قرارداد و پايان کار معين

گفتار دوم: تعليق

مبحث اول- تعليق بدون پرداخت مزد

بند اول- مرخصي بدون حقوق براي کارگر

بند دوم- توقيف کارگر توسط مراجع قضايي

بند سوم- خدمت نظام وظيفه و حضور در جبهه جنگ

بند چهارم- تعليق کار ضمن حضور در کارگاه

مبحث دوم – تعليق با پرداخت مزد

بند اول- توقيف کارگر به جهت شکايت کارفرما (در صورتي که منجر به محکوميت نشود.)

بند دوم- تعليق در حين رسيدگي به دعوي اخراج

بند سوم- فورس ماژور

بند چهارم- مرخصي استعلاجي، بارداري و زايمان

گفتار سوم: استعفاء کارگر

گفتار چهارم: فوت و از کارافتادگي کارگر

گفتار پنجم: اخراج

فصل سوم: امنيت شغلي (ثبات قراردادهاي استخدامي) (در حقوق ايران و حقوق بين الملل)

گفتار اول: اخراج

حقوق تطبيقي

مبحث اول- اخراج موجّه

بند اول- حقوق ايران

1- اخراج غيرموجه، مشمول «جبران‌ها» مي‏گردد.

2- لزوم اعلان قبل از اخراج، در قوانين کار برخي کشورها وجود دارد.

3- اخراج کارگر، بايد «آخرين» راه برخورد با بي‌انضباطي کارگر باشد.

4- در دعواي اخراج، بار اثبات بر عهده کارفرماست و نه کارگر.

بند دوم- حقوق بين الملل کار و حقوق تطبيقي

1- سازمان بين المللي کار

2- اتحاديه اروپا

3- فرانسه

4- فنلاند

مبحث دوم- محدوديت‏هاي اخراج موجّه

بند اول- محدوديت اخراج‏هاي جمعي

الف- حقوق ايران

ب- حقوق تطبيقي

بند دوم- ممنوعيت اخراج در طول مرخصي زايمان

الف- حقوق ايران

ب- حقوق بين الملل کار و حقوق تطبيقي

بند سوم- محدوديت در اخراج برخي کارگران «خاص»

گفتار دوم: قراردادهاي مدت معيّن (در حقوق ايران و حقوق تطبيقي)

مقدمه

مبحث اول- حقوق ايران

بند اول- تعريف قرارداد مدت-معين

بند دوم- تمديد و تجديد مکرر قراردادهاي کار مدت-معين

بند سوم- فايده دائمي فرض کردن يک قرارداد کار

مبحث دوم- حقوق تطبيقي

بند اول- اتحاديه اروپا

موارد امکان انعقاد قراردادهاي مکرر در اتحاديه اروپا

تبعيض ميان کارگر دائمي و کارگر مدت-معين

بند دوم- فرانسه

بند سوم- سوئد

بند چهارم- آلمان

بند پنجم- يونان

بخش چهارم: حقوق افراد در حين کار (حق «در»کار)

فصل اول: برابري و عدم تبعيض در حوزه کار (حقوق ايران و حقوق بين الملل کار)

گفتار اول: بررسي مباني نظري برابري و عدم تبعيض

1- تبعيض مي‌تواند مستقيم ويا غيرمستقيم باشد

2- تمايز بر مبناي لياقت افراد، تبعيض «موجّه» است

3- رفتار بايد (نسبت به سايرين) نامساعد به حال خواهان باشد

4- مفهوم «برابري» با «منع تبعيض» متفاوت است

5- در دعواي منع تبعيض بار اثبات بر عهده کارفرماست

گفتار دوم: حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي

1- ممنوعيت تبعيض در ميثاق

2- سازمان بين المللي کار

1- سوئد

2-فرانسه

3- حقوق اتحاديه اروپا

رويه قضايي دادگاه اروپايي

گفتار سوم: «زمينه»هاي تبعيض در استخدام و اشتغال

مبحث اول- معلوليت

بند اول- حقوق ايران

بند دوم- حقوق بين الملل کار

مبحث دوم- اشتغال بيگانگان

بند اول- حقوق ايران

الف- امکان کار براي بيگانگان در ايران

ب- شرايط صدور پروانه براي بيگانگان

ج- کار افراد بدون تابعيت در ايران

د- خروج بيگانه در صورت قطع رابطه کار

ه‍- شرايط کار متخصصين

بند دوم- حقوق بين الملل کار

مبحث سوم – تبعيض قومي و نژادي در حوزه استخدام و اشتغال

بند اول- حقوق ايران

بند دوم- حقوق بين‌الملل کار

مبحث چهارم- تبعيض بر اساس جنسيت

گفتار چهارم: موارد استثناء (تمايزات غير تبعيضآميز)

مبحث اول- دفاع «الزامات شغلي»

مبحث دوم- مشاغل مذهبي

فصل دوم: ساعات کاري مناسب و تعطيلات و مرخصي‏ها (حقوق ايران و حقوق بين‌الملل کار)

گفتار اول: تعريف ساعات کار

مبحث اول- حقوق ايران

مبحث دوم- حقوق بين الملل کار و حقوق تطبيقي

گفتار دوم: ساعات کاري روزانه

مبحث اول- حقوق ايران

مبحث دوم- حقوق بين الملل کار

گفتار سوم: ساعات کاري هفتگي

مبحث اول- حقوق ايران

مبحث دوم- حقوق بين‌الملل کار

گفتار چهارم: تعطيلات و مرخصي‏ها (در حقوق ايران)

مبحث اول- تعطيلات

1) تعطيلات هفتگي

2) ساير تعطيلات

مبحث دوم- مرخصي‏ها

1) مرخصي ماهانه

2) مرخصي استحقاقي سالانه

3) مرخصي بدون حقوق

4) مرخصي استعلاجي (درمان)

5) مرخصي حج

6)مرخصي با مزد در موارد خاص

فصل سوم: ايمني و سلامتي در حين کار (حقوق ايران و حقوق بين الملل کار)

گفتار اول: تکليف «کارفرما» در ايجاد محيط کاري سالم و ايمن (حوادث ناشي از کار)

مبحث اول- حقوق بين الملل کار

تکاليف کارفرما برابر کنوانسيون

1- تدارک تمهيدات حفاظت و ايمني و بهداشتي

2- آموزش

مبحث دوم- حقوق ايران

بند اول- قاعده سازي

بند دوم- تکاليف و مسئوليتها

بند سوم- حدود مسئوليت کارفرما

بند چهارم- زائل شدن مسئوليت

1- حادثه ناشي از کار

2- مسئوليت کيفري

مبحث سوم- حقوق تطبيقي

بند اول- سوئد

بند دوم- کانادا

بند سوم- اتحادیه اروپا

بند چهارم- فرانسه

گفتار دوم: بازرسي و نظارت بر ايمني و سلامتي محيط کار

مبحث اول- حقوق ايران

بند اول- کميته حفاظت فني و بهداشت کار

بند دوم- شوراي عالي حفاظت فني

بند سوم- اداره کل بازرسي وزارت کار

مبحث دوم- حقوق تطبيقي

فصل چهارم: حمايت از زنان و کودکان در حوزه کار (حقوق ايران و حقوق بين الملل کار)

گفتار اول: حمايت از زنان

مبحث اول- لزوم برابري و منع تبعيض جنسيّتي در اشتغال

بند اول- حقوق ايران

بند دوم- حقوق بين الملل کار

مبحث دوم- حمايت‏هاي خاص از زنان در حين اشتغال

بند اول- حمايت از زنان باردار و مادران کارگر

الف) زن از مرخصي بارداري و زايمان برخوردار است

1- در ايران

2- در حقوق بين الملل کار

ب- مادران کارگر، بايد «شرايط کار» ويژه داشته باشند

1- در حقوق ايران

2- در حقوق بين الملل کار

ج- بعد از مرخصي بارداري و زايمان، زن به کار خود باز مي‌گردد

1- حقوق ايران

2- حقوق بين الملل کار

3- حقوق تطبيقي

بند سوم- حمايت از زنان در کارهاي شبانه و زيان آور

الف- حقوق ايران

ب- حقوق بين الملل کار

بند چهارم- حمايت از زنان در برابر آزار و اذيت در هنگام اشتغال

الف- حقوق ايران

ب- حقوق بين الملل کار

گفتار دوم: حمايت از کودکان و نوجوانان در حوزه کار (حقوق ايران و حقوق بين الملل کار)

مبحث اول- مبناي نظري حمايت از کودک

بند اول- منافع و مصالح کودک

بند دوم- حفظ گوهر کودکي

بند سوم- سلامتي کودک

مبحث دوم- تعريف کودک

مبحث سوم- حدود ممنوعيت اشتغال کودکان

بند اول- حقوق ايران

بند دوم- حقوق بين الملل کار

مبحث چهارم- بدترين اشکال کار کودک (در حقوق بين الملل کار)

فهرست منابع

الف- منابع فارسي

ب- منابع انگليسي

ج- اسناد و قضاياي حقوقي

تألیف:

دکتر مصطفي نامدار پوربنگر ـ دکتر عبادالله عباسي

با دیباچه:

دکتر باقر میرعباسی

تاریخ و نوبت چاپ:

1401، دوم

قیمت:

800.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …