حقوق کیفری تطبیقی

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3. حقوق کیفری تطبیقی

حقوق کیفری تطبیقی

خرید

فهرست مطالب:

درآمدی بر حقوق کیفـری تطبیقی

الف. مطالعات تطبیقی و جایگاه آن در حقوق کیفری

ب. فرآیند انتخاب و برگردان اثر حاضر

بخش نخست: ترجمه متن اصلی (درآمد) کتاب حقوق کیفری تطبیقی

درآمد

فصل یکم: مفهوم حقوق کیفری تطبیقی

مبحث نخست. حقوق کیفری تطبیقی، رشته‌ای خاص

مبحث دوم. حقوق کیفری تطبیقی و رشته‌های مشابه

فصل دوم: توسعه حقوق کیفری تطبیقی

مبحث نخست: جنبه‌های منطقی

گفتار نخست: عوامل نامساعد برای توسعه حقوق کیفری تطبیقی

گفتار دوم: عوامل مساعد برای توسعه حقوق کیفری تطبیقی

مبحث دوم: جنبه‌های تاریخی

گفتار نخست: شروع و پیریزی حقوق کیفری تطبیقی : تا ابتدای قرن نوزدهم

گفتار دوم. مرحله شکل‌گیری و تکوین حقوق کیفری تطبیقی:  از ابتدای قرن نوزدهم تا سال ۱۹۴۵

الف. آموزه‌های حقوقی (دکترین حقوقی)

 1. آموزه‌های حقوقی که تنها توصیف می‌کند.
 2. آموزه‌های حقوقی که فعال و متعهد است

ب. تشکیلات و سازمان‌ها

 1. سازمان اصلی: انجمن بین‌المللی حقوق کیفری
 2. سازمان‌های فرعی

گفتار سوم. مرحله بلوغ حقوق کیفری تطبیقی: از سال ۱۹۴۵

الف. سازمان‌های ملیِ تحقیقاتی و مطالعاتی حقوق کیفری تطبیقی

ب. سازمان‌های بین‌المللیِ پژوهشِ تطبیقی کیفری

 1. سازمان‌هایی که توسط سازمان ملل یا دیگر سازمان‌های فراملیتی به‌وجود آمده‌اند.
 2. سازمان‌های خصوصی

فصل سوم: روش‌های حقوق کیفری تطبیقی

مبحث نخست: فهرست ابزار کار تحقیقاتی

گفتار نخست: مجموعه‌های حقوق عینی [موضوعه]

گفتار دوم: مطالعات آموزه‌های علمای حقوق (دکترین حقوقی)

الف. کتاب‌ها و آثار حقوقی

ب. تحقیقات و پژوهش‌ها

ج. نشریات حقوقی

مبحث دوم: بهره‌برداری از مواد خام و داده‌ها برای پژوهش

گفتار نخست: پیش‌بینی‌ها و دوراندیشی‌های ضروری

الف. دادههای جامعه‌شناختی

 1. حالت و وضعیت بزه‌کاری
 2. مشروح عقاید

ب. جنبه‌های عملی

ج. معنی و مفهوم واژگان

گفتار دوم. روش‌های قابل‌استفاده

الف. وسایل و ابزار تطبیق

 1. عناصر تعیین‌کننده
 2. هم‌پایگی نهادها

ب. قلمرو تطبیق

 1. تاریخ تطبیق
 2. جغرافیای تطبیق

ج. شناخت تطبیق: طرفین حقوق کیفری تطبیقی

بخش دوم: حقوق کیفری تطبیقی و روش‌های اجرای آن

درآمد

مبحث نخست: حقوق تطبیقی، روش شناخت یا علمی مستقل

مبحث دوم: اصول و روش‌های حقوق کیفری تطبیقی

بخش سوم: زمینه‌های مورد مطالعه حقوق کیفری تطبیقی

درآمد

فصل یکم: حقوق کیفری اروپایی

مبحث یکم: حقوق کیفری اروپایی و حمایت از بزه‌دیدگان

درآمد

گفتار اول: حمایت بزه‌دیدگان در اروپا

الف. مفهوم بزه‌دیده در ماده ۳۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

۱. هر شخص حقیقی

۲ . هر سازمان غیردولتی(NGO)

۳ . هر گروه از افراد

ب. توسیع مفهوم بزه‌دیده

۱. بزه‌دیده بالقوه یا احتمالی

۲. بزه‌دیده غیرمستقیم

گفتار دوم: رویه حمایت از بزه‌دیدگان در حقوق اتحادیه اروپا

الف. حق بزه‌دیده به دادرسی کیفری عادلانه

۱ . وجود تضمینات دادرسی

۲ . پیاده سازی تضمینات دادرسی عادلانه

ب. قربانیان فاجعه شیمیایی به عنوان مثال بزه‌دیده در حقوق اروپایی

برآمد

کتابشناسی

مبحث دوم: ایدز و حقوق بشر در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر

در آمد

گفتار اول: ایدز و حمایت از حقوق بیماران مبتلا به ایدز

الف. ممنوعیت شکنجه

ب. حق برخورداری از دادرسی منصفانه

گفتار دوم: ایدز و حفظ حقوق اعضا جامعه بشری

الف. حق داشتن آزادی و ضمانت آن

ب. حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی

برآمد

کتابشناسی

مبحث سوم: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر

كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی

گفتار اول: حقوق و آزادی‌ها

گفتار دوم: دادگاه اروپایی حقوق بشر

گفتار سوم: مواد متفرقه

فصل دوم: آیین دادرسی کیفری

درآمد

مبحث اول: جایگاه تکنیک رد ژنتیکی در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: شرایط شکلی برای ردیابی ژنتیکی

گفتار دوم: ردیابی ژنتیکی و تحقیقات قضایی

الف. قاضی تحقیق و اثر ژنتیکی

ب. مرکز ملی خودکار اسناد ژنتیکی (FNAEG)

 1. داده‌های ثبت شده در مرکز ملی اسناد ژنتیکی
 2. نگه‌داری و امحاء اسناد ژنتیکی

مبحث دوم: رد ژنتیکی و موانع در برابر عدالت کیفری فرانسه

گفتار اول‌: کارآیی سیستم ردیابی ژنتیکی در آیین دادرسی کیفری

الف. رضایت فردی و برداشت اجباری

ب. نقش قاضی در برخورد با دلیل هویت ژنتیکی

ج. بزه‌کاری ژنتیکی،تصویری از یک بزه‌کاری مدرن

برآمد

کتابشناسی

فصل سوم: کیفر شناسی

مبحث نخست: نظام سلامت و بهداشت زندانیان در کشور فرانسه

درآمد

گفتار اول: تحول نظام سلامت در زندان

الف. ورود نهاد بیمارستان به زندان

۱ . اصول مطرح شده در قانون ۱۹۹۴

1-1 بهداشت محیط زندان برابر با محیط آزاد خارج از زندان

2-1 رایگان بودن خدمات بهداشتی در زندان

3-1 بستری شدن در بیمارستان

۲ . نهادهای بهداشتی – بیمارستانی منتج از قانون ۱۹۹۴

1-2 واحد معاینه و معالجه بیماران سرپایی (UCSA)

۲-۲ واحد‌های امن بیمارستانی بین منطقه‌ای (UHSI)

ب . تکامل مدیریت بهداشت و درمان در زندان

1- توجه به شرایط سخت بهداشتی زندانیان

1-1 مواد مخدر و الکل

1-2 ایدز و هپاتیت

1-3 بیماران جنسی بزهکار

 1. بهبود ماهیت اداری نظام بهداشت و درمان زندان

1-2 حفاظت از اسرار حرفه‌ای

2-2 ویزیت‌های پزشکی

2-3 تعلیق مجازات به دلایل پزشکی

گفتار دوم: تداوم مشکلات

الف . محدودیت زندان و دسترسی به سلامت و بهداشت

۱ . حق استفاده از بهداشت و سلامتی، جزء حقوق اساسی شناخته

نمی‌شود

۲ . تفسیر مضیق قانون ۴ مارس ۲۰۰۲

۳ . اجرای ناقص قانون ۱۸ ژانویه ۱۹۹۴

۴ . سطح مراقبتی که همیشه با نیازها متناسب نیست.

ب . سلامت زندانیان و دیوان اروپایی حقوق بشر (CEDH)

۱ . بازداشتِ ناسازگار با سلامت

۲ . شرایط بازداشت مشکلات معلول را در نظر نمی‌گیرد :

برآمد

کتابشناسی

مبحث دوم: واحد ملاقات خانوادگی، مطالعه نمونه‌ای از نظام زندان‌های فرانسه

درآمد

گفتار اول: شکل‌گیری واحدهای ملاقات خانوادگی

الف. دلایل لزوم پیدایش واحدهای ملاقات خانوادگی

۱.  مشکلات بلندگوها و روزهای ملاقات با زندانی

۲. مشکلات نگهداری روابط خانوادگی قابل قبول در طول مدت حبس

ب. ساختار واحدهای ملاقات خانوادگی

گفتار دوم: واحدهای ملاقات خانوادگی در عمل

الف. شرایط دسترسی به واحدهای ملاقات خانوادگی و کارکرد آن

۱. شرایط دسترسی به واحدهای ملاقات خانوادگی

 1. کارکرد واحدهای ملاقات خانوادگی

ب. دستاوردها و مزایای پیش روی واحدهای ملاقات خانوادگی

برآمد

کتابشناسی

بخش چهـارم: پیوست

 1. متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به زبان انگلیسی
 2. متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به زبان فرانسه

مولف:

ژان پرادل

مترجم:

امین جعفری

تاریخ و نوبت چاپ: 

1394، اول

قیمت:

210.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …