دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار – چاپ دوم»

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار – چاپ دوم»

دادرسی کیفری اختصاصی «اطفال و نوجوانان بزهکار- چاپ دوم (ویرایش اول»

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

فهرست اختصاری مطالب

مقدمه

بخش اول: مفاهیم و بنیان‌های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان

فصل اول: مفهوم طفل و نوجوان

مبحث اول: طرح مباحث نظری و برآیند آن

مبحث دوم: طفل و نوجوان در نظام حقوقی ایران

فصل دوم: چیستی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و اهداف آن

مبحث اول: تعریف آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان

فصل سوم: تحولات تقنینی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار

مبحث اول: از ابتدا تا سال 1338

مبحث دوم: از سال 1338 تاکنون

فصل چهارم: اصول حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان و حقوق متهم در آن

مبحث اول: اصول حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان

گفتار اول: اصل برائت

گفتار دوم: اصل تناسب واکنش با جرم.

گفتار سوم: اصل دادرسی سریع

گفتار چهارم: اصل غیرعلنی و محرمانه بودن دادرسی

گفتار پنجم: اصل عدم بازداشت موقت

گفتار ششم: اصل دادرسی غیابی

مبحث دوم: حقوق قانونی اطفال و نوجوانان در ضمن دادرسی

گفتار اول: حق همراه داشتن والدین در طول دادرسی

گفتار دوم: حق همراه داشتن وکیل یا مشاور حقوقی

گفتار سوم: حق مطلق تجدیدنظرخواهی

گفتار چهارم: سایر حقوق

بخش دوم: صلاحیت‌ها

فصل اول: مراجع قضایی صالح در دادرسی اطفال و نوجوانان

مبحث اول: مراجع اختصاصی

گفتار اول: دادسرای ویژۀ نوجوانان

گفتار دوم: دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث دوم: مراجع عمومی

گفتار اول: دادگاه کیفری دو

گفتار دوم: دادگاه عمومی بخش

گفتار سوم: دادگاه کیفری یک ویژۀ نوجوانان

گفتار چهارم: دادگاه تجدیدنظر ویژۀ اطفال و نوجوانان

گفتار پنجم: دادسرا و دادگاه‌های نظامی

مبحث سوم: سایر مراجع

گفتار اول: مرجع فاقد صلاحیت

گفتار دوم: مرجعِ در حکمِ غیرصالح

فصل دوم: مبنای صلاحیت در جرایم اطفال و نوجوانان

فصل سوم: بررسی اختلافات در صلاحیت

بخش سوم: تعقیب و تحقیقات مقدماتی

فصل اول: تعقیب

مبحث اول: تعقیب جرم

مبحث دوم: تعقیب متهم

مبحث سوم: نقش ضابطان در تعقیب

مبحث چهارم: اقدامات پس از پایان تعقیب جرم

فصل دوم: درآمدی بر مرحلۀ تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: تعریف، ویژگی‌ها و مراجع صالح در تحقیقات مقدماتی

مبحث دوم: سنّ متهم در مرحلۀ تحقیقات

مبحث سوم: نقش ضابطان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی

فصل سوم: اقدامات اولیۀ مرحلۀ تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: گام نخست؛ جمع‌آوری ادله

گفتار اول: تحقیق و معاینۀ محلی

گفتار دوم: تفتیش و بازرسی

مبحث دوم: احضار و تحقیق از متهم

مبحث سوم: جلب متهم

مبحث چهارم: بعد از حضور متهم و قبل از شروع تحقیق

مبحث پنجم: تفهیم اتهام و تحقیق

فصل چهارم: اقدامات پس از تفهیم اتهام

مبحث اول: قرار بایگانی پرونده

مبحث دوم: قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی

گفتار اول: فلسفۀ صدور قرارهای تأمین کیفری

الف ـ دسترسی دائم به متهم

ب ـ محدودیت در آزادی

گفتار دوم: شرایط صدور قرار تأمین کیفری

گفتار سوم: الزام یا اختیار قاضی در تعیین قرار تأمین

گفتار چهارم: بررسی تکالیف مراجع قضایی در صدور قرار تأمین کیفری

الف ـ دادسرای ویژۀ نوجوانان

ب ـ دادگاه اطفال و نوجوانان

ج ـ دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان

د ـ دادگاه عمومی بخش

هـ ـ دادگاه تجدیدنظر استان

و ـ اجرای احکام کیفری

ز ـ دادسرا و دادگاه‌های نظامی

ح ـ دادسرا و دادگاه‌های ویژۀ روحانیت

گفتار پنجم: انواع قرارهای تأمین کیفری

الف ـ قرار التزام شخص ثالث

ب ـ قرار التزام به حضور متهم

ج ـ قرار کفالت

د ـ قرار وثیقه

هـ ـ قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت

گفتار ششم: قرار نظارت قضایی

فصل پنجم: اقدامات فوق‌العاده در حین تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: وقوع جرم در حالت جنون

مبحث دوم: تشکیل پروندۀ شخصیت

مبحث سوم: اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجیگری

مبحث چهارم: مداخلۀ دادستان در تحقیقات

مبحث پنجم: وکالت در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی

مبحث ششم: دسترسی افراد به محتویات پرونده

فصل ششم: توقف موقت و ختم تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: توقف موقت تحقیقات مقدماتی

گفتار اول: قرار ترک تعقیب

گفتار دوم: قرار تعلیق تعقیب

گفتار سوم: قرار توقف تحقیقات

گفتار چهارم: قرار اناطه

گفتار پنجم: جنون متهم

مبحث دوم: ختم تحقیقات و اقدامات پساتحقیق

گفتار اول: اخذ آخرین دفاع

گفتار دوم: صدور قرار نهایی

گفتار سوم: لزوم اظهارنظر دادستان

گفتار چهارم: اختلاف بین دادستان و بازپرس و حل آن

گفتار پنجم: آثار موافقت و تأیید قرار نهایی

الف ـ ابلاغ قرار نهایی

ب ـ الغای قرار تأمین و نظارت قضایی

ج ـ کیفرخواست

گفتار ششم: ختم تحقیقات در دادگاه

بخش چهارم: آیین رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

فصل اول: ترکیب دادگاه

مبحث اول: قاضی دادگاه

مبحث دوم: مستشاران

مبحث سوم: مشاور دادگاه

فصل دوم: مقدمات محاکمه

مبحث اول: شروع به رسیدگی

مبحث دوم: تشریفات قبل از تعیین وقت رسیدگی

گفتار اول: دادگاه اطفال و نوجوانان

گفتار دوم: دادگاه کیفری یک ویژۀ نوجوانان

مبحث سوم: تعیین وقت رسیدگی و احضار اشخاص

فصل سوم: محاکمۀ اطفال و نوجوانان

مبحث اول: عدم حضور متهم

گفتار اول: داشتن یا نداشتن عذر موجه

گفتار دوم: غیبت یا متواری شدن متهم

گفتار سوم: اجرای دادرسی غیابی

مبحث دوم: وکالت در مرحلۀ محاکمه

مبحث سوم: شیوۀ محاکمه

مبحث چهارم: حواشی جلسۀ محاکمه

مبحث پنجم: تعویق صدور حکم

فصل چهارم: صدور رأی و اعتراض به آن

مبحث اول: شیوۀ صدور رأی

مبحث دوم: صدور رأی غیابی و واخواهی

مبحث سوم: ابلاغ رأی دادگاه

مبحث چهارم: اعتراض به آراء

گفتار اول: تجدیدنظر قضایی

گفتار دوم: تجدیدنظر قانونی

منابع

مؤلف:

محمدعلی جهانی‌پور

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، دوم (ویرایش اول)

قیمت:

1500.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …