دایره‌المعارف معاهدات قرن بیستم و بیست‌ویکم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. دایره‌المعارف معاهدات قرن بیستم و بیست‌ویکم

دایره‌المعارف معاهدات قرن بیستم و بیست‌ویکم

 

خرید

 

فهرست موضوعی:

فهرست تاریخ تصویب

فهرست تاریخ اجرا

معاهده استانبول در باب کانال سوئز

کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی

کنوانسیون ایجاد یک موسسه بین‌المللی کشاورزی

موافقتنامه بین‌المللی ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست

کنوانسیون پنجم لاهه مربوط به حقوق و تکالیف قدرت‌ها و اشخاص بی طرف در موضوع جنگ‌های زمینی

کنوانسیون سیزدهم لاهه مربوط به حقوق و تکالیف قدرت‌های بی طرف در موضوع جنگ‌های دریایی

کنوانسیون چهارم لاهه مربوط به حقوق و عرف حاکم بر جنگ‌های زمینی

موافقتنامه منع انتشار نشریات موهن( ناپسند)

کنوانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

کنوانسیون سوم لاهه در رابطه با شروع درگیری

کنوانسیون هفتم لاهه در ارتباط با تبدیل کشتی‌های تجاری به کشتی‌های جنگی

معاهده هشتم لاهه در رابطه با قراردادن مین‌ها در تماس با زیر دریایی‌های اتوماتیک

معاهده دهم لاهه برای تطبیق ناوگان دریایی جنگی با اصول معاهده ژنو

معاهده یازدهم لاهه در رابطه با محدودیت‌های خاص با توجه به استفاده از حق تصرف در جنگ دریایی

معاهده دوازدهم لاهه در رابطه با تشکیل دادگاه بین‌المللی غنائم

معاهده سیزدهم لاهه در رابطه با حقوق و وظایف قدرت‌های بی طرف در جنگ‌های دریایی

اعلامیه منع تخلیه پرتابه و مواد منفجره را از بالون

کنوانسیون نهم لاهه مربوط به بمباران توسط نیروی دریایی در زمان جنگ

کنوانسیون دوم لاهه در ارتباط با حقوق و عرف جنگ‌های زمینی

کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قوانین مربوط به کمک و نجات در دریا

معاهده بین‌المللی یکپارچه سازی قواعد حقوقی مربوط به تصادم کشتیها

اساسنامه سازمان بین‌المللی کار

معاهده ورسای

کنوانسیون مربوط به عدم سنگر بندی و بی طرفی جزایر آلاند

کنوانسیون بین‌المللی منع قاچاق زنان و کودکان

پروتکل الحاقی به کنوانسیون رژیم آبراه‌های مربوط به کشتیرانی بین‌المللی

کنوانسیون و اساسنامه آزادی ترانزیت

کنوانسیون و اساسنامه رژیم آبراه‌های مربوط به کشتیرانی بین‌المللی

کنوانسیون مربوط سازمان اتحاد علیه پرنده خرنوب

کنواسیون مربوط به حق تشکیل انجمن و ترکیب کارکنان کشاورزی

کنوانسیون مربوط به استفاده از سرب سفید در نقاشی

موافقتنامه بین‌المللی ایجاد دفتر بین‌المللی برای بررسی امراض واگیردار حیوانات

کنوانسیون بین‌المللی منع انتشار  و یا انتقال انتشارات موهن

کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر

موافقتنامه مربوط به تسهیلات ارائه شده به بازرگانان دریانورد در باب بیماری‌های مقاربتی

کنوانسیون مربوط به توسعه قدرت هیدرولیکی مؤثر بر بیش از یک دولت

موافقتنامه مرتبط به تولید، تجارت داخلی، و مصرف مواد مخدر آماده

کنوانسیون رژیم بین‌المللی بندرهای دریایی

کنوانسیون تساوی رفتار با کارگران خارجی و داخلی در نسبت با غرامت ناشی از حوادث کارگران

کنوانسیون برده داری

پروتکل منع استفاده از گازهای سمی خفه کننده یا دیگر گازهای سمی و روشهای باکتریولوژیک در جنگ

سند عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی

کنوانسیون مربوط به فانوس‌های دریایی سرنشین دار که در ایستگاه خود قرار ندارند

کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قواعد خاص حقوقی مربوط به بارنامه کشتی‌ها و پروتکل امضا

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به یکپارچه سازی قواعد خاصی مربوط به تصرف‌ها و رهن‌های دریایی

کنوانسیون کار اجباری یا قهری

معاهده محدود کردن تولید و تنظیم توزیع مواد مخدر

کنوانسیون بین‌المللی حفظ حیات در دریا

موافقتنامه مقررات بین‌المللی لاستیک

کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت زنان بالغ

کنوانسیون مربوط به حفاظت از جانوران و گیاهان در زیستگاه طبیعی آنها

کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قواعد خاص مربوط به مصونیت کشتی‌های تحت مالکیت کشورها

موافقتنامه بین‌المللی مقررات صید نهنگ

کنوانسیون بین‌المللی صادرات و واردات محصولات حیوانی ( به غیر از گوشت، آماده سازی گوشت، محصولات حیوانی تازه، شیر و محصولات لبنی )

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به ترانزیت شیر حیوانات و سایر محصولات با منشأ حیوانی

کنوانسیون بین‌المللی مبارزه در برابر بیماریهای واگیردار در حیوانات

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به استفاده از شبکه‌های پخش برای ترویج صلح

کنوانسیون ممنوعیت قاچاق غیرقانونی مواد مخدر

کنوانسیون حفاظت از طبیعت و صیانت از حیات وحش در نیمکره ی غربی

منشور سازمان ملل

منشور جامعه کشورهای عربی

اساسنامه سازمان غذا و کشاورزی (فائو)

اساسنامه سازمان بین‌المللی پناهندگان

معاهده مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل

منشور سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

اساسنامه سازمان بهداشت جهانی

معاهده صلح پاریس

کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری

موافقتنامه تاسیس شورای مشورتی موقتی دریایی

پرونکل اصلاحی کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان و کنوانسیون منع تجارت زنان بالغ

پروتکل تکمیلی مربوط به لازم الاجرا شدن پروتکل صید نهنگ 1945

پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین‌المللی 1937 و پروتکل 1938 مربوط به مقررات صید نهنگ

کنوانسیون بین‌المللی تنظیم سید نهنگ

معاهده همکاری متقابل بین کشورهای آمریکایی

منشور هاوانا

موافقتنامه کلی در مورد تعرفه و تجارت

مطالعه بیشتر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

کنوانسیون مزایا و مصونیتهای نهادهای تخصصی

اساسنامه شورای اروپا

(معاهده لندن)

معاهده آتلانتیک شمالی

اساسنامه کمیسیون بین المللی برنج

پروتکل اصلاح موافقتنامه بین‌المللی جلوگیری از تجارت بردگان سفیدپوست و کنوانسیون جلوگیری از تجارت بردگان سفیدپوست

کنوانسیون چهارم ژنو

کنوانسیون بین‌المللی برای منع قاچاق زنان بالغ

کنوانسیون سوم ژنو

کنوانسیون مربوط به آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق سازماندهی

کنوانسیون مربوط به بازرسی کار در صنعت و تجارت

کنوانسیون مربوط به ست استخدام کودکان در مشاغل غیر صنعتی

کنوانسیون (اول) برای بهبودی وضعیت زخمی‌ها و بیمارهای نیروهای مسلح در میدانجنگ

کنوانسیون (دوم) بهبود شرایط اعضای صدمه دیده، بیمار و غرق شده در نیروهای نظامی در دریا

پروتکل اصلاح معاهده 1921 منع تجارت زنان و کودکان

پروتکل تاسیس کمیته ثابت در آب‌های آلوده

کنوانسیون بین‌المللی  مربوط به آمارهای اقتصادی 1928 و پروتکل اصلاحی 1948

معاهده آنزوس

کنوانسیون نسل کشی

معاهده منع قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی از دیگران

پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین‌المللی برای ممنوعیت  قاچاق بردگان سفید پوست

منشور سازمان کشورهای آمریکایی

کنوانسیون تاسیس سازمان حمایت از گیاهان اروپا و مدیترانه

کنوانسیون کار شبانه (زنان)

کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی

معاهده سانفرانسیسکو

کنوانسیون حمایت از دستمزدها

کنوانسیون ترافیک جاده

کنوانسیون بین‌المللی حفظ حیات در دریا

کنوانسیون بین‌المللی حفظ گیاهان

معاهده تاسیس جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا

کنوانسیون مربوط به مهاجرت برای اشتغال

موافقتنامه واردات وسائل آموزشی، علمی و فرهنگی

کنوانسیون تاسیس شورای همکاری گمرکی

کنوانسیون تنظیم منافذ تورهای ماهیگیری و محدودیت اندازه ماهی

کنوانسیون دستمزد برابر

پروتکل اصلاحی کنوانسیون برده داری

معاهده سازمان آسیای جنوب شرق

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان

موافقتنامه تسهیل جریان بین‌المللی لوازم صمعی و بصری مربوط به امور آموزشی، علمی و فرهنگی

کنوانسیون مربوط به تعطیلات با پرداخت در بخش کشاورزی

پیمان ورشو

کنوانسیون بین‌المللی تسهیل واردات نمونه‌های تجاری و مواد تبلیغاتی

سازمان معاهده مرکزی

معاهده عمومی

کنوانسیون مربوط به حمایت از مادران

کنوانسیون مربوط به حداقل استانداردهای تامین اجتماعی

کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قواعد اصلی مربوط به صلاحیت مدنی در موضوع تصادم و تصادف

کنوانسیون بین‌المللی وضع قوانین یکسان در ارتباط با صلاحیت کیفری در زمینه تصادم یا سایر اتفاقات دریانوردی

کنوانسیون جهانی کپی رایت (حق چاپ و نشر)

کنوانسیون حفظ آثار فرهنگی در زمان درگیری مسلحانه

پروتکل اول کنوانسیون 1954 لاهه در حمایت از آثار فرهنگی در زمان درگیری‌های مسلحانه

کنوانسیون بین‌المللی یکسان سازی قواعد خاص مرتبط به توقیف کشتی‌های دریایی

کنوانسیون مربوط به سنجش و ثبت وسائلی که در خدمت کشتیرانی داخلی هستند

اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

کنوانسیون الحاقی در خصوص حذف برده داری، تجارت برده و مؤسسات و فعالیت‌هایی شبیه به آن

کنوانسیون بازیابی در خارج از کشور نگهداری

معاهده روم

معاهده سازمان دریانوردی بین‌المللی

کنوانسیون تابعیت زنان متاهل

کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی دریا توسط نفت

اساسنامه آژانس انرژی هسته‌ای اروپا OECD

عهدنامه تاسیس جامعه انرژی اتمی اروپا (عهدنامه یوروتوم)

کنوانسیون به رسمیت شناختن و تنفیذ رای داوری خارجی

موافقتنامه مربوط به قبول دستورالعمل فنی واحد برای وسایل نقلیه چرخدار، تجهیزات و اجزایی که می‌توانند در وسایل نقلیه چرخدار نصب یا استفاده شده و شرایط به رسمیت شناختن متقابل مصوبات بر اساس این دستورالعمل

کنوانسیون مربوط به لغو کار اجباری

کنوانسیون مربوط به حفاظت و ادغام جمعیت بومی و قبیله‌ای و نیمه قبیله‌ای در کشورهای مستقل

کنوانسیون ایجاد کنترل امنیتی در زمینه انرژی هسته‌ای

پروتکل کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مقرارت صید نهنگ

موافقتنامه لندن زوریخ

کنوانسیون مرتبط به افراد بدون تابعیت

موافقتنامه مربوط به مشارکت در قرنطینه گیاهان و حفظ آنها در برابر آفت و امراض

اعلامیه استجابت استقلال کشورهای مستعمره و مردم

کنوانسیون تبعیض (استخدام و اشتغال)

معاهده قطب جنوب یا جنوبگان

توافقنامه مربوط به ملوانان پناهنده

کنوانسیون مربوط به موافقتنامه‌های ماهیگیران

کنوانسیون مربوط به معاینه پزشکی ماهیگیران

معاهده ایجادکمیسیون بین‌المللی درخت صنوبر تحت چارچوب FAO

معاهده راجع به قرارداد حمل ونقل بین‌المللی اجناس در جاده (CMR)

کنوانسیون مربوط به تبادل بین‌المللی نشریات

کنوانسیون مربوط به مبادله بین‌المللی انتشارات رسمی و اسناد دولتی میان کشورها

موافقتنامه ناسائو

موافقتنامه بین‌المللی قهوه

کنوانسیون دریاهای آزاد

کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش

کنوانسیون بین‌المللی حق اصلاح

کنوانسیون مسئولیت اپراتورهای کشتی‌های هسته‌ای

پروتکل اختیاری امضا در رابطه با حل و فصل اجباری اختلافات ناشی از کنفرانس سازمان ملل متحد در حقوق دریاها

معاهده حمایت در برابر تشعشع

معاهده تحریم آزمایش هسته‌ای جزئی

پروتکل محدود کردن و کنترل کشت خشخاش، تولید،، تجارت عمده فروشی و بین‌المللی، و مصرف مواد مخدر

موافقتنامه مرتبط با مشارکت در صید دریائی

منشور سازمان وحدت آفریقا

کنوانسیون بین‌المللی محافظت از پرندگان

موافقتنامه تاسیس بانک توسعه آفریقا

کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سن ازدواج، و ثبت ازدواج

کنوانسیون فلات قارهای

کنوانسیون وین در ارتباط با روابط دیپلماتیک

کنوانسیون دریای ساحلی و مناطق مجاور

کنوانسیون مربوط به اهداف اساسی و استانداردهای سیاست‌های اجتماعی

کنوانسیون مربوط به برابری در رفتار با اشخاص، اعم از تبعه یا غیر تبعه در امنیت اجتماعی

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجرا کنندگان و تهیه کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش

کنوانسیون گمرکی مربوط به مواد مربوط به رفاه دریانوردان

کنوانسیون بین‌المللی حفظ حیات در دریا

کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قواعد خاص مربوط به حمل مسافر از طریق دریا

کنوانسیون ماهیگیری و حفظ منابع زنده در دریاهای آزاد

موافقتنامه تاسیس بانک توسعه آسیا

کنوانسیون مربوط به یکپارچه سازی قواعد خاص مربوط به تصادم کشتی‌ها در کشتیرانی در آب‌های داخلی

کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع کشورهای دیگر

کنوانسیون مربوط به سیاست اشتغال

معاهده فضای خارج از جو زمین

بیانیه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا

اساسنامه تاسیس جامعه اقتصادی آفریقای غربی

کنوانسیون تجارت ترانزیتی با کشورهایی محصور در خشکی

معاهده ادغام

معاهده وین در مورد روابط کنسولی

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به ثبت حقوق کشتی‌های در حال ساخت

پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان

کنوانسیون تسهیل ترافیک دریانوردی بین‌المللی

معاهده تلاتلولکو

پروتکل الحاقی کنوانسیون مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای

موافقتنامه نجات فضانوردان، در بازگشت فضانوردان و بازگشت وسایل پرتاب شده به فضا

کنوانسیون مربوط به محل اسکان در کشتی‌های ماهیگیری

کنوانسیون مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از گونه‌های جدید گیاهی

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به محدودیت مسئولیت مالکان کشتی‌های دریایی

پروتکل سازماندهی مصالحه و کمیسیون حل مسالمت آمیز که در برابر پیگیری حل و فصل اختلافات بین‌المللی که میان اعضای کنوانسیون مقابله با تبعیض در آموزش واقع می‌گردد مسئولند

کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین کشتی ها

کنوانسیون مربوط به شورای بین‌المللی اکتشاف در دریا

کنوانسیون حذف تمام شکل‌های تبعیض نژادی

کنوانسیون مربوط به گواهینامه (تاییدیه) صلاحیت صیادان

کنوانسیون منافع و مزایای مربوط به معلولیت، افراد مسن و بازماندگان

کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اقدامات دیگر در هواپیمای در حال پرواز

کنوانسیون غیر کاربردی بودن محدودیت‌های قانونی مربوط به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت

معاهده عدم تکثیر تسلیحات هسته ای

کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری

معاهده سازمان بین‌المللی آبنگاری

موافقتنامه پنج قدرت

موافقتنامه آروشا

مقررات بین‌المللی سلامت

کنوانسیون منع تصرف غیرقانونی هواپیما

موافقتنامه سیملا

معاهده ضد موشک‌های بالستیک

معاهده کنترل تسلیحات بستر دریا

کنوانسیون بنلوکس در رابطه با شکار و حمایت از پرندگان

کنوانسیون مربوط به مراقبت‌های پزشکی و مزایای بیماری

کنوانسیون مربوط به تثبیت حداقل دستمزد با ارجاع خاص به کشورهای در حال توسعه

کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات ایجاد شده توسط اجرام سماوی

کنوانسیون توانایی منع و ممانعت از واردات، صادرات و انتقال مالکیت اموال فرهنگی به صورت غیر مجاز

پیمان صلح پاریس

کنوانسیون تعطیلات سالیانه با پرداخت دستمزد(اصلاح شده)

کنوانسیون مربوط به حمایت و تسهیلات فراهم شده برای کارگران نماینده در پاسخگویی

کنوانسیون منع اعمال غیر قانونی علیه ایمنی هواپیماهای کشوری

اصول همکاری بین‌المللی در شناسایی، بازداشت، استرداد و مجازات افراد مجرم در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت

کنوانسیون حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل پدیده ضبط غیر مجاز آثار صوتی

معاهده پیشگیری از آلودگی دریایی توسط زباله‌های کشتی‌ها و هواپیما ها

معاهده مکمل معاهده پاریس 1960 در مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای

بیانیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت‌های اضطراری و درگیری‌های مسلحانه

موافقتنامه کشتی‌های ویژه حمل مسافر

کنوانسیون جهانی کپی رایت، اصلاحی پاریس

معاهده لاگوس

کنوانسیون وین در ارتباط با نمایندگی کشورها در ارتباطشان با سازمان‌های بین‌المللی با شخصیت جهانی

معاهده پیشگیری از آلودگی دریایی با ریختن ضایعات و مواد دیگر

معاهده تسلیحات بیولوژیکی

موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه بندی حق انحصار (حق ثبت) بین‌المللی

معاهده رامسر

معاهده کاهش افراد بدون تابعیت

کنوانسیون واحد در ارتباط با مواد مخدر

پروتکلی به کنوانسیون مربوط به شورای بین‌المللی کاوش در دریا

کنوانسیون مربوط به شناسایی طلاق و جدایی‌های حقوقی

کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر جانوران وحشی و گیاهان

کنوانسیون مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای

اعلامیه حمایت از همه اشخاص، در هستی و حیات در برابر شکنجه و یا سایر اعمال و مجازات‌های بیرحمانه، ضد انسانی و پست کننده

معاهده بین‌المللی مسئولیت مدنی خرابی ناشی از آلودگی نفتی

پروتکل موافقتنامه مربوط به ملوانان پناهنده

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به اقدام در دریاهای آزاد در موارد آلودگی نفتی

کنوانسیون اندازه گیری مربوط به وسائط کشتی رانی داخلی

کنوانسیون حفاظت از فرهنگ جهانی و میراث طبیعی

معاهده روابط حسنه و همکاری در آسیای جنوب شرقی

کنوانسیون اروپایی مصونیت کشورها

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین‌المللی در ارتباط با ممنوع کردن و مجازات جرم آپارتاید

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

توافقنامه اجرایی تبادل اطلاعات فنی در زمینه ایمنی راکتور تحقیقاتی و توسعه توافق در یک برنامه بین‌المللی انرژی

موافقتنامه مربوط به برنامه بین‌المللی انرژی

موافقتنامه  بین المللی حفظ خرس های قطبی

کنوانسیون مربوط به مرخصی آموزشی

کنوانسیون ثبت اشیاء ی که به فضای بیرون از جو پرتاب می‌گردند

کنوانسیون حداقل سن

پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون واحد در مورد مواد مخدر، سال 1961، اصلاح شده توسط پروتکل اصلاح کنوانسیون واحد مواد مخدر

کنوانسیون شناسایی و اجرای تصمیمات مربوط به تعهدات ناشی از نگهداری (نفقه)

معاهده کارتر- توریجوس

موافقتنامه تاسیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی

کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی برای آسیب‌های هسته‌ای

کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه افراد حفاظت شده بین‌المللی، شامل نمایندگان دیپلماتیک

سند الحاقی اصلاح کنوانسیون بین‌المللی حمایت از گونه‌های جدید گیاهان

کنوانسیون مربوط به سازمان‌های کارگران روستایی و نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

کنوانسیون مسئولیت مدنی آلودگی‌های نفتی ناشی از اکتشاف مربوط به استخراج منابع معدنی زیر دریا

کنوانسیون تردد در جاده

کنوانسیون مربوط با قواعد بینالملل پیشگیری از تصادفات در دریا

کنوانسیون بین‌المللی امنیت کانتینرها

پروتکل مربوط به فضای مورد نیاز برای کشتی‌های مسافربری ویژه تجارت

پروتکل اصلاح کنوانسیون  بین المللی یکپارچه سازی قواعد حقوقی خاص مربوط به بارنامه کشتی

پیمان کمپ دیوید

کنوانسیون اصلاح محیط زیست

معاهده حفظ خوک‌های آبی قطب جنوب

معاهده همکاری حق ثبت

کنوانسیون مربوط به مهاجرت در شرایط سوء استفاده و ترویج فرصت‌های برابر و رفتار کارگران مهاجر

کنوانسیون حفاظت از خوک‌های آبی قطب جنوب

کنوانسیون جلوگیری آلودگی دریایی از منابع زمینی

کنوانسیون ممنوعیت نظامی یا هرگونه استفاده خصومت آمیز از تکنیک‌های تغییرات محیطی

اعلامیه نژاد و تبعیض نژادی

کنوانسیون راجع به ایجاد صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی

پروتکل الحاقی کنوانسیون  ژنو 1949 در رابطه با حفظ قربانیان در درگیری‌های مسلحانه ی بین‌المللی

معاهده صلح اسراییل- مصر

کنوانسیون چندجانبه مربوط به اجتناب از وضع مالیات مضاعف از حق امتیاز کپی رایت، با موافقتنامه‌های دوجانبه مدل و پروتکل‌های الحاقی

پروتکل الحاقی کنوانسیون چندجانبه مربوط به اجتناب از وضع مالیات مضاعف از حق امتیاز کپی رایت

معاهده مربوط به توزیع سیگنال‌های حاوی برنامه توسط ماهواره

کنوانسیون مربوط به سازمان ماهواره‌ای دریایی بین‌المللی

کنوانسیون سازمان ماهواره‌ای متحرک بین‌المللی

کنوانسیون وین در ارتباط با حقوق معاهدات

معاهده یکپارچه سازی موارد خاصی از قوانین پایه در ارتباط با حق ثبت اختراعات

کنوانسیون بین‌المللی حفظ حیات در دریا (سولاس 1974)

کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

موافقتنامه پرندگان مهاجر ژاپن- استرالیا

کنوانسیون حداقل استانداردها در کشتی‌های تجاری

کنوانسیون مربوط به حمایت از حق سازماندهی و روش‌هایی برای تعیین شرایط اشتغال در خدمات عمومی

اعلامیه حذف تمام شکل‌های تعصب و تبعیض بر اساس دین و اعتقاد

پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی زندگی در دریا

موافقتنامه بین‌المللی ایجاد دانشگاهی برای صلح

سند اصلاح کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گونه‌های جدید گیاهان

موافقتنامه همکاری در منافع مشترک مدیریت ماهیگیری

کنوانسیون حفاظت از منابع زیستی دریایی  قطب جنوب

کنوانسیون ثبت کشتی‌های در خدمت کشتیرانی داخلی

کنوانسیون بین‌المللی مدیریت وزن کشتیها

اصول اخلاق پزشکی در ارتباط با نقش پرسنل بهداشتی، در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان، علیه شکنجه و رفتارهای دیگر یا رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده یا مجازات

پروتکل مربوط به موافقتنامه واردات وسائل آموزشی، علمی و فرهنگی، به انضمام ضمیمه‌های A تا H

کنوانسیون حغاظت از گونه‌های حیوانات وحشی مهاجر (کنوانسیون بن)

کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها با توجه به اموال عمومی، بایگانی و تعهدات

کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگان گیری

کنوانسیون مرتبط به تسلیحات متعارف خاص

کنوانسیون مربوط به فرصت‌های برابر و رفتار برابر برای زنان و مردان کارگر، کارگرانی با مسئولیت‌های خانوادگی

کنوانسیون مرتبط به قواعد رفتار کنفرانس‌های خطوط کشتیرانی

کنوانسیون مرتبط به امنیت شغلی و بهداشت و محیط کار

کنوانسیون ترویج مذاکرات جمعی (میان کارگران و کارفرمایان)

کنوانسیون آلودگی فرامرزی هوای دوربرد

کنوانسیون جنبه‌های مدنی کودک ربایی بین‌المللی

کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها، سال 1973، که توسط پروتکل مارپول سال 1978 اصلاح گردید

پروتکل قطعات غیر قابل تشخیص ( پرتکل 1 کنوانسیون 1980 در ارتباط با منع یا محدودیت تسلیحات جنگی خاص)

پروتکل منع و محدودیت استفاده از تسلیحات آتش زا  (پروتکل 3 سال 1980 در ارتباط با منع یا محدودیت تسلیحات جنگی خاص)

پروتکل منع و ممنوعیت استفاده از مین ها، تله انفجاری، و تجهیزات دیگر (پروتکل 2 در مورد کنوانسیون 1980 در ارتباط با منع و محدودیت استفااده از تسلیحات متعارف خاص)

پروتکل مرتبط به مداخله در دریاهای آزاد در مورد آلودگی دریایی توسط مواد غیر نفتی

پروتکل اصلاح کنوانسیون بنلوکس در شکار و حفاظت از پرندگان

معاهده اتحادیه آفریقایی- عربی

معاهده ماه

کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نظارت بر پرسنل کشتی‌های ماهیگیری

پروتکل اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مرتبط به محدودیت مسئولیت مالکان کشتی‌های دریایی

پروتکل اصلاح کنوانسیون بین‌المللی یکپارچه سازی قوانین خاص مرتبط به بارنامه که در 25 آگوست 1924 در بروکسل امضا و توسط پروتکل 23 فوریه 1968 اصلاح گردید

موافقتنامه شنگن

توافق پلازا

کنوانسیون ماموریت‌های خاص

بیانیه مشترک بریتانیا – چین

اعلامیه حقوق بشر در باب  اتباعی که دارای ملیت کشوری که در آن زندگی می‌کنند نمی‌باشند

کنوانسیون بین‌المللی جستجو و نجات دریایی

موافقتنامه بین‌المللی الوار گرمسیری (1983)

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، مابین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی یا مابین سازمان‌های بین‌المللی

معاهده راروتونگا

موافقتنامه مربوط به حفاظت از رازداری اطلاعات مربوط به مناطق اعماق دریاها

کنوانسیون مربوط به تاسیس نظام بین‌المللی صیانت از حقوق افراد در امنیت اجتماعی

کنوانسیون اخطار اولیه حوادث هسته‌ای

کنوانسیون محدودیت مسئولیت ادعاهای دریایی

پروتکل اصلاح کنوانسیون تالاب‌ها با اهمیت بین‌المللی، به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد شرایط ثبت کشتیها

بیانیه مشترک در ارتباط با مسئله ماکائو

(کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد)

پروتکل کاهش انتشار سولفور

الحاقیه به ماده XI کنوانسیون تجارت بین‌المللی در مورد گونه‌های در معرض خطر جانوران و گیاهان وحشی

کنوانسیون همکاری در مورد حوادث هسته‌ای یا فوریت‌های رادیولوژیکی

کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای

کنوانسیون آتن مربوط به حمل مسافر و بار آنها از طریق دریا

کنوانسیون وین در باب حفاظت از لایه اوزون

کنوانسیون سازمان ملل در مورد حواله ارزی بین‌المللی و سفته بین‌المللی

معاهده نیروهای هسته‌ای میانبرد

موافقتنامه پرندگان مهاجر استرالیا- چین

کنوانسیون بین‌المللی مبارزه علیه آپارتاید در ورزش

کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای فروش بین‌المللی کالا (CISG)

کنوانسیون دوره محدود در فروش بین‌المللی کالا

کنوانسیون تنظیم فعالیت‌های مربوط به منابع معدنی قطب جنوب

موافقتنامه بین‌المللی در مورد روغن زیتون و فراورده‌های زیتون‌ها

پروتکل مونترال

کنوانسیون مرتبط به ایمنی در استفاده از آزبست

اصول پیشگیری موثر و تحقیق در مورد احکام غیرقانونی، اعدام خودسرانه و شتاب زده

پروتکل اصلاح کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی توسط منابع زمینی

پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی بین‌المللی خدمات کشوری بوده در ارتباط کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

پروتکل کنوانسیون آتن مربوط به حمل و نقل مسافر و بار آن‌ها را از طریق دریا

کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارت ایجاد شده در طی حمل و نقل کالاهای خطرناک توسط راه زمینی،  راه آهن و کشتیرانی داخلی (CRTD)

موافقت تسلیحات شیمیایی

معاهده سازمان ملل متحد در برابر مبادله غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان

معاهده منع تست محدود

کنوانسیون لومه

کنوانسیون حقوق کودکان

اصول پایه‌ای مربوط به رفتار با زندانیان

اصول اساسی نقش حقوقدانان (وکلا)

اصول اساسی استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات رسمی قانونی

بیانیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام

کنوانسیون بین‌المللی علیه یارگیری، تامین مالی و آموزش مزدوران

قواعد سازمان ملل برای نوجوانان محروم از آزادی

معاهده آسونسیون

اتحادیه پولی آفریقا (معاهده ابوجا)

موافقتنامه بریجونی

کنوانسیون سازمان ملل در ارتباط با مسئولیت اپراتورهای پایانه‌های حمل و نقل در تجارت بین‌المللی

معاهده حل و فصل نهایی مربوط به آلمان

پروتکل اکسید نیتروژن

کنوانسیون مربوط به توسعه اشتغال و حمایت در برابر بیکاری

کنفراس مرتبط به برگزاری جشن و به رسمیت شناختن صحت ازدواج

کنوانسیون مردمان بومی و قبیله ای

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مسافران قاچاق

پروتکل اختیاری دوم در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی با هدف لغو مجازات اعدام

کنوانسیون باسل

معاهده نیروهای مسلح قراردادی در اروپا

پروتکل جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره

کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی

کنوانسیون مربوط به قانون قابل اعمال در باب رژیم‌های اموال مربوط به ازدواج

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی

پروتکل مشترک مرتبط به کاربرد کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس

کنوانسیون سازمان ملل در ارتباط با حمل کالا از طریق دریا (پیمان اسلو)

موافقتنامه ایجاد صندوق سرمایه برای پیشرفت افراد بومی آمریکای لاتین و جزائر کارائیب

موافقتنامه سوچی

معاهده ماستریخت

کنوانسیون تنوع زیستی

بیانیه حذف خشونت علیه زنان

پروتکل کنوانسیون بین‌المللی ایمنی کشتی‌های ماهیگیری

اساسنامه دیوان بین‌المللی قضایی یوگوسلاوی سابق، قطعنامه شورای امنیت

معاهده جامعه توسعه افریقای جنوبی

موافقتنامه آسکوبانس

موافقتنامه منطقه‌ای برای حمایت از پستانداران دریایی کوچک

معاهده سازمان ملل متحد در ارتباط با حقوق دریایی

موافقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی

معاهده صلح اسراییل- اردن

معاهده چارچوب سازمان ملل متحد در ارتباط با تغییرات آب و هو

کنوانسیون حفاظت از ماهی تن جنوبی

پروتکل کنوانسیون بین‌المللی تاسیس صندوق بین‌المللی جهت جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی

اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، قطعنامه شورای امنیت

اساسنامه مرکز بین‌المللی برای مهندسی زنتیک و بیو تکنولوژی

موافقتنامه کلی مبادله خدمات

موافقتنامه دیتون

موافقتنامه بین‌المللی غلات

موافقتنامه مربوط به اجرای بخش XI کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها

اصول اساسی مربوط به استقلال قوای قضاییه

کنوانسیون حمایت از کودکان و مشارکت در بحث فرزند خواندگی در داخل کشورها

کنوانسیون بین‌المللی سازماندهی واکنش و همکاری در برابر آلودگی نفتی

موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی

معاهده اجراها و فنوگرام وایپو

پیمان خساویورت (معاهده تحریم جامع آزمایشات هسته ای)

موافقتنامه تاسیس بانک توسعه و همکاری اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی

معاهده سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زدایی

کنوانسیون حمایت و استفاده از مسیرهای آبی فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی (کنوانسیون آب)

کنوانسیون ایمنی هسته‌ای

کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت و غرامت زیان‌های ایجاد شده در ارتباط با حمل مواد سمی و خطرناک از طریق دریا

کنوانسیون بین‌المللی نجات

پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی

پروتکل 1992 برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین‌المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی

پروتکلی جلوگیری از آلودگی دریای مدیترانه با جابه جایی فرامرزی ضایعات خطرناک و دفع آن ها

موافقتنامه بین‌المللی شکر

کنوانسیون وین در مورد جانشینی کشورها در ارتباط با معاهدات

معاهده حقوق علائم تجاری

معاهده تسلیحات شیمیایی

موافقتنامه تاسیس موسسه واکسیناسیون بین‌المللی

کنوانسیون ارزیابی تاثیر محیطی در شرایط فرامرزی

کنوانسیون پرداخت مکمل غرامت ناشی از آسیب‌های هسته‌ای

موافقتنامه بین‌المللی الوار گرمسیری

پروتکل ژنو در مورد کنترل انتشار ترکیبات ارگانیکی فرار یا انتشار فرامرزی آن

کنوانسیون حقوق کاربرد غیر ناوبری (کشتیرانی) آبراه‌های بین‌المللی

موافقتنامه بلفاست

سند اصلاح کنوانسیون بین‌المللی حمایت از گونه‌های جدید گیاهان

پروتکل منشور انرژی در زمینه بازدهی انرژی و جنبه‌های محیطی مربوطه

معاهده منشور انرژی

پروتکل مرتبط به تسلیحات لیزری کور کننده ( پروتکل 4در ارتباط با کنوانسیون 1980)

پروتکل معاهده حفاظت از محیط زیست قطب جنوب

پروتکل ممنوعیت و محدودیت استفاده از تله‌های مین و تجهیزات دیگر که در کنوانسیون 1966 اصلاح گردید (پروتکل دوم کنوانسیون 1980)

پروتکلی مربوط به معاهده آلودگی هوای فرامرزی دوربرد در مورد کاهش انتشار سولفور

معاهده نیروهای مسلح متعارف پذیرفته شده در اروپا

کنوانسیون ایمنی سازمان ملل متحد و پرسنل وابسته

معاهده اوتاوا

معاهده آمستردام

موافقتنامه حفظ پرندگان آبی مهاجر آفریقایی- آسیایی

موافقتنامه برنامه بین‌المللی حفظ دلفین

کنوانسیون بین‌المللی توقیف کشتیها

پروتکل مرتبط به نواحی حفاظت شده مشخص و تنوع زیستی در مدیترانه

اساسنامه کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی

پروتکل باسل در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت ناشی از جا به جایی فرامرزی ضایعات خطرناک و دفع آنها

معاهده جوامع آفریقای شرقی

کنوانسیون سازمان ملل در مورد ضمانت نامه‌های مستقل و اعتبار نامه‌های انتفالی

کنوانسیون تاثیر فرامرزی حوادث صنعتی

موافقتانه نامه قاچاق غیرقانونی از طریق دریا در اجرای ماده 17 کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان گردان

کنوانسیون کار خانگی

پروتکل اختیاری از بین بردن تمام اشکال تبعیض در برابر زنان

اصول مرتبط به تاثیر تحقیقات و اسناد ناشی از شکنجه و رفتارها یا مجازت‌های غیر انسانی و بیرحمانه (پروتکل استانبول)

پروتکل سال 1988 در ارتباط با کنوانسیون بین‌المللی ایمنی زندگی در دریا (SOLAS)

کنوانسیون کار کودکان در شرایط بد

کنوانسیون آرهوس

کنوانسیون بین‌المللی ممنوعیت بمب گذاری‌های تروریستی

موافقتنامه مربوط به اصلاح معاهده جامعه توسعه جنوب آفریقا

موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه‌ای ماهیگیری

توافق اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها مربوط به حفاظت و مدیریت از ذخایر ماهیهای تجاری و ذخایر ماهیهای مهاجر

سند ساختاری اتحادیه آفریقا

کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و امنیت مدیریت زباله‌های رادیو اکتیو

کنوانسیون بین‌المللی علیه استخدام، استفاده، تامین مالی و آموزش مزدوران

موافقتنامه مزایا و مصونیتهای دیوان بین‌المللی حقوق دریا

اساسنامه رم در باب دادگاه کیفری بین‌المللی

معاهده کپی رایت سازمان مالکیت فکری جهانی

معاهده آسمان آزاد (باز)

کنوانسیون بین‌المللی ممنوعیت تامین مالی تروریسم

توافقنامه ایجاد پناهگاه پستانداران دریایی در دریای مدیترانه

توافقنامه ایجاد مکانیسم شیلات منطقه کارائیب

کنوانسیون مربوط به تجدید نظر در کنوانسیون حمایت از زایمان

کنوانسیون لاهه در باب مسئولیت والدین و حمایت از کودکان (کنوانسیون التزام به رسمیت شناختن صلاحیت قانون قابل اجرا و همکاری در مورد مسئولیت والدین و اقدامات برای حفاظت از کودکان)

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در فروش کودکان، روسپی گری کودکان و پورنوگرافی کودکان

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه

پروتکل مربوط به مزایا و مصونیت مقام بین‌المللی اعماق

پروتکل آلودگی هوا POP

سازمان معاهده امنیتی مشترک

معاهده بین‌المللی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها

کنوانسیون منع جرایم سازمان یافته فراملی

پروتکل کارتاگنا در مورد ایمنی زیستی

موافقتنامه ترویج مطابقت با حفاظت از محیط زیست بین‌المللی و مدیریت پیشگیری توسط کشتی ماهیگیری در دریاهای آزاد

کنوانسیون حفاظت و مدیریت منابع شیلات در جنوب شرقی اقیانوس اطلس

پروتکل مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از تاثیرات فرامرزی حوادث صنعتی در آبهای فرامرزی به کنوانسیون حفاظت و استفاده از رود‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی و کنوانسیون اثرات فرامرزی حوادث صنعتی

پروتکل اصلاح کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی خسارت‌های هسته‌ای

پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد

پروتکل کنوانسیون آلودگی هوا دوربرد فرامرزی در فلزات سنگین

پیمان نیس جهت اصلاح پیمان اتحادیه اروپا، معاهده ایجاد جوامع اروپایی و برخی از اعمال مرتبط

موافقتنامه مزایا و مصونیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی

کنوانسیون استکهلم در مورد مواد آلاینده ارگانیکی پایدار

کنوانسیون روتردام

کنوانسیون سازمان ملل در ارتباط با مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها

توافق برای ایجاد اعتماد جهانی تنوع محصول FAO

موافقتنامه نگهداری از آلباتروس و پترل‌ها (گونه‌ای از مرغان دریایی)

موافقتنامه مزایا و مصونیتهای دیوان بین‌المللی کیفری

اصلاحیه کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی در محدوده فرامرزی

کنوانسیون جرائم سایبری

کنوانسیون حفاظت و مدیریت ذخایر ماهی مهاجر در اقیانوس آرام مرکزی و غربی

کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی

کنوانسیون بین‌المللی وثیقه و رهن دریایی

پروتکل منع قاچاق مهاجران از طریق دریا، زمین و هوا مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی

پروتکل مربوط به همکاری در جلوگیری از آلودگی از طریق کشتی‌ها و مبارزه با آلودگی دریای مدیترانه در موارد اضطراری

پروتکل اصلاح کنوانسیون مسئولیت محدود ادعاهای دریایی

پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی به هنگام وقوع درگیری مسلحانه

معاهده بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

پروتکل کیوتو

کنوانسیون سازمان ملل در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای  بین‌المللی

کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد

اصلاحیه به کنوانسیون بر دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت در مسائل زیست محیطی (کنوانسیون آروس)

کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گیاهان

پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق سلاحهای گرم، اجزا و قطعات مهمات مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی

پروتکل 2003 کنوانسیون بین‌المللی تاسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی

پروتکل آب و بهداشت مربوط به کنوانسیون حفاظت و استفاده از رود‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی

پروتکل کنوانسیون آلودگی هوای فرامرزی دوردست در کم کردن اسیدی شدن، انباشت آب و ازن موجود در سطح زمین

کنوانسیون تامپره در تامین وتدارک منابع ارتباطات راه دور برای برای کاهش حوادث و عملیات امدادی

پروتکل 1996 در ارتباط با معاهده جلوگیری از آلودگی دریا توسط ریختن ضایعات و مواد دیگر

پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه یا غیر انسانی یا رفتارها یا مجازات‌های اهانت آمیز

پروتکل مربوط به مواد منفجره باقی مانده از جنگ

(پروتکل پنجم کنوانسیون سال 1980 در ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها در استفاده از برخی سلاح‌های متعارف)

کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس

کنوانسیون بین‌المللی منع اقدامات تروریستی هسته‌ای

موازین بین‌المللی بهداشت و درمان

پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 1949 مربوط به پذیرش نشانه مشخص اضافی (پروتکل سوم)

پروتکل آمادگی پاسخ و همکاری در برابر حوادث ناشی از آلودگی مواد خطرناک و مضر

اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی

کنوانسیون حفاظت و توسعه از تنوع عبارات  فرهنگی

کنوانسیون حقوق افراد معلول

توافقنامه حفاظت از گوریل‌ها و زیستگاه آنها (موافقتنامه گوریل)

منشور سازمان کنفرانس اسلامی

کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی

کنوانسیون بین‌المللی کنترل سیستم‌های ضد رسوب مضر در کشتی

توافق نامه بین‌المللی الوار گرمسیری

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق افراد معلول

پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

مقررات روتردام

توافق برای ایجاد سازمان حفظ نباتات خاور نزدیک

پروتکل مربوط به ترخیص آلاینده و ثبت انتقال در باب کنوانسیون دسترسی به اطلاعات مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت در مسائل زیست محیطی

توافق کپنهاگ

کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

کنوانسیون حمایت بین‌المللی از بزرگسالان

معاهده بین‌المللی در مورد بمب‌های خوشهای

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمام افراد در برابر ناپدید شدن اجباری

موافقتنامه چندجانبه برای ایجاد گروه کارشناس بین‌المللی برای کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی

پروتکل تکمیلی ناگویا – کوالالامپور در مسئولیت و جبران خسارت مربوط به پروتکل ایمنی زیستی کارتجنا

پروتکل ناگویا در دسترسی به منابع ژنتیکی و به اشتراک گذاری منصفانه و عادلانه منافع ناشی از کاربرد آنها در ارتباط با کنوانسیون تنوع زیستی

پروتکل اختیاری کنوانسیون ایمنی سازمان ملل متحد و پرسنل وابسته

اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر(ایرنا)

پروتکل مربوط به کنوانسیون 1988  جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی

پروتکل ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) به کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در روش ارتباطات

پروتکل حفاظت از دریای مدیترانه در برابر آلودگی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره و بستر و زیر بستر آن

معاهده مواد روان گردان

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به استانداردهای آموزش، گواهینامه و نظارت بر پرسنل کشتی‌های ماهیگیری

فهرست موضوعی به زبان انگلیسی

فهرست تاریخ تصویب به زبان انگلیسی

فهرست تاریخ اجرا به زبان انگلیسی

 

مولف:

میثم آرائی درونکلا

تاریخ و نوبت چاپ: 

1393، اول

قيمت:

2500.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …