مصاحبه های حقوقی شهردانش

Advanced Law Texts

نظم حقوقی حاکم بر دعوت به مداخله در حقوق بین الملل

مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (دو جلدی)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به انضمام نظرات تفسیری شورای نگهبان) ویژه آزمونی

مجموعه قوانین و مقررات کار (همراه با آخرین اصلاحات تا دی ماه 1401)

جایگاه فرد در حقوق بین الملل

بازاندیشی الگوی دادرسی کیفری ایران

داوری چندجانبه و چندقراردادی در صنعت پیمانکاری

تعیین خسارت در داوری سرمایه گذاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 34

رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در داوری معاهدات سرمایه گذاری بین المللی

سیاست های علم و فناوری در عصر ضد تروریسم

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 22

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 23

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 19

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 20

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 21

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 16

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17