شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس

شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس

خرید

فهرست اجمالی مطالب:

مقدمه

فصل اول: مفاهیم، منابع و مبانی مسئولیت مدنی پلیس و ضرر وارده توسط پلیس

مبحث اول: مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی پلیس

گفتار اول: مفهوم شرایط مسئولیت مدنی پلیس

بند اول: تعریف شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس

بند دوم: ارتباط مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری پلیس

بند سوم: مسئولیت مدنی پلیس و اشخاص دیگر

گفتار دوم: منابع حقوقی در مسئولیت مدنی پلیس

بند اول- منابع نظام حقوقی انگلیس در مسئولیت مدنی پلیس

بند دوم- منابع نظام حقوقی ایران در مسئولیت مدنی پلیس

گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی پلیس

بند اول: مبنای مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران

بند دوم: مبنای مسئولیت مدنی پلیس در حقوق انگلیس

مبحث دوم: ضرر وارده توسط پلیس

گفتار اول: مفهوم ضرر

گفتار دوم: شرایط ضرر قابل جبران

بند اول: مسلم بودن ضرر

بند دوم: مستقیم بودن

بند سوم: شخصی بودن

بند چهارم: قابل پیش بینی بودن

بند پنجم: عدم جبران آن در گذشته

بند ششم: لطمه زنندگی به حق شخصی یا نفع مشروع زیان دیده

بند هفتم: عدم شمول مرور زمان

گفتار سوم: اقسام ضرر

بند اول: ضرر مادی

بند دوم: ضرر معنوی

بند سوم: ضرر بدنی

فصل دوم: تقصیر (فعل زیانبار) پلیس

مبحث اول: مفهوم تقصیر (فعل زیانبار) پلیس

گفتار اول: نظریه ها

بند اول: مفهوم شخصی تقصیر

بند دوم: مفهوم نوعی تقصیر

گفتار دوم: رویکرد دو نظام حقوقی به مفهوم تقصیر پلیس

بند اول: حقوق ایران

بند دوم- حقوق انگلیس

مبحث دوم: اقسام تقصیر

گفتار اول: از حیث نوع فعل

بند اول: فعل

بند دوم: ترک فعل

گفتار دوم: از حیث عنصر روانی فعل زیانبار

بند اول: حقوق انگلیس

بند دوم: حقوق ایران

مبحث سوم: تقصیرهای خاص پلیس

گفتار اول: «نقض وظیفه قانونی»توسط پلیس

بند اول: نظام حقوقی ایران

بند دوم: نظام حقوقی انگلیس

گفتار دوم: سوءاستفاده از اختیار قانونی

بند اول: حقوق ایران

بند دوم: حقوق انگلیس

مبحث چهارم: علل موجهه تقصیر

گفتار اول: مفهوم علل موجهه تقصیر

گفتار دوم: موارد علل موجهه تقصیر

بند اول: حکم قانون

بند دوم: امر مقام صالح قانونی

بند سوم: دفاع مشروع

بند چهارم: اضطرار

بند پنجم: اکراه

بند ششم: رضایت زیان دیده

فصل سوم: رابطه سببیت میان رفتار زیان بار پلیس و ضرر وارده

مبحث اول: مفهوم رابطه سببیت

گفتار اول: حقوق انگلیس

گفتار دوم: حقوق ایران

مبحث دوم: تعدد اسباب در مسئولیت مدنی پلیس

گفتار اول: مفهوم تعدد اسباب

گفتار دوم: تعیین مسئولیت پلیس در فروض مختلف اجتماع اسباب

بند اول: حقوق ایران

بند دوم: حقوق انگلیس

مبحث سوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت مدنی پلیس

گفتار اول: قوه قاهره

گفتار دوم: تقصیر شخص ثالث

گفتار سوم: تقصیر زیان دیده

بند اول: حقوق انگلیس

بند دوم- حقوق ایران

الف- تأثیر تقصیر زیان دیده در مسئولیت پلیس

ب- معیار تقصیر زیان دیده

نتیجه و پیشنهاد

فهرست منابع

فهرست تفصیلی مطالب

پیوستها: (فهرست قوانین و پرونده های حقوق انگلیس)

مولف:

ماهدیس خیاطی گرگری

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت: 

160.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …