فرجام حقوق بين‌الملل: نوسان ميان تكنيك و تدبير

فرجام حقوق بین الملل: نوسان میان تکنیک و تدبیر

 

خرید

فهرست مطالب:

ديباچه مترجمان

معضلات ناشي از تنوع و گسترش حقوق بين‌الملل

يافته‌هاي كميسيون حقوق بين‌الملل در خصوص تكثّر در حقوق بين‌الملل (۲۰۰۶)

الف) كليات

ب) اصل كلي: قاعده خاص مخصص قاعده عام است

ج) رژيم‌هاي خاص (خودبسنده)

د) جزء سوم بند ۳ ماده ۳۱ كنوانسيون وين حقوق معاهدات

ه‍‌)تعارض در ميان هنجار‌هاي متوالي

و) سلسله مراتب در حقوق بين‌الملل: قاعده آمره، تعهدات عام‌الشمول، ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد

مباحثي نظري در عصر جهاني‌شدن: تكثّر حقوق بين‌الملل

پي‌ير ماري دوپويي

يك) علل طرح بحث تكثّر حقوق بين‌الملل

الف) توهم رژيم‌هاي خودبسنده

ب) گسترش سازكار‌هاي كنترلي براي اعمال قانون

دو) هسته اصلي مباحث مرتبط با تكثّر

الف) تكوين مفهوم نظام حقوقي

ب) كاربرد مفهوم حقوق بين‌الملل

سه) اهداف برقراري وحدت در نظام حقوق بين‌الملل

الف) جنبه‌هاي تكنيكي

ب) ملاحظات سياسي

چهار) اصل مسأله: تضمين وحدت اعمال حقوق بين‌الملل

رقابت و نزاكت در تكثّر حقوق بين‌الملل

ويليام توماس ورستر

مقدمه

يك) نزاكت به عنوان يك راه‌حل

الف) رويكرد «جوست پاولين»

ب) رويكرد «يووال شيني»

ج) رويكرد كميسيون حقوق بين‌الملل

دو) رقابت به عنوان جايگزيني براي نزاكت

الف) رويكرد «اِسلاتر»

ب) رويكرد «ايويس ديزالي» و «بريان گارث»

سه) مضرات و منافع رقابت

الف) زيان‌هاي رقابت

ب) منافع رقابت

نتيجه‌گيري

نظام حقوق بين‌الملل

بنديكت كينگزبري

  1. قلمرو حقوق بين‌الملل عملگرايانه: پيشرفت‌هاي فكري اخير

۱-۱٫ افول جايگاه «جهان سوم و عدالت توزيعي» و ظهور مفهوم «توسعه پايدار»

۲-۱٫ مسؤوليت كيفري بين‌المللي

۳-۱٫ مسؤوليت مدني فراملي

۴-۱٫ افول و امكان طرح مجدد مطالبات مبتني بر مسؤوليت داخلي انحصاري

۵-۱٫ مفهوم در حال گسترش اما پرمخاطره سيستم حقوقي بين‌المللي

  1. چالش‌هاي مفاهيم و مفروضات پوزيتيويسم غالب

۱-۲٫ انتقادات دروني از مفهوم پوزيتيويسم: تمركز قدرت، منفعت ملي، و خردگرايي ابزاري

۱-۱-۲٫ تمركز قدرت و جامعه بين‌المللي

۲-۱-۲٫ منافع ملّي

۳-۱-۲٫ عقلانيت ابزاري

۲-۲٫ انتقادات بيروني و جايگزين‌هاي رويكرد پوزيتيويسم غالب: رويكرد انتقادي، ماركسيستي و ساختاري

  1. دستور كار‌هاي آتي تحقيقات حقوقي بين‌المللي

۱-۳٫ مشروعيت، دموكراسي، و عدالت در حكمراني بين‌المللي

۲-۳٫ هنجاريت و نظام بين‌المللي

  1. مفهوم حقوق بين‌الملل

باور به قانون اساسي در نظام حقوق‌بين‌الملل

سوزان برو

  1. ماهيت هنجاري قانون اساسي
  2. ساختار سيستم بين‌المللي مبتني بر قانون اساسي، رژيم‌ها و شبكه‌ها
  3. رويه بين‌المللي

نتيجه‌‌گيري

فرجام حقوق بين‌الملل: نوسان ميان تكنيك و تدبير

مارتي كاسكنيمي

پروژه حقوق بين‌الملل مدرن

تكثّر

گذار از صورت‌ به معنا

باور به حاكميت قانون اساسي

پلوراليسم حقوقي

رويكردهاي روايي

قياس‌هاي آلماني

تلاش براي حكمراني، فرجام حكمراني

نمايه

مترجم:

دكتر سيّدقاسم زماني ـ دكتر آرامش شهبازي

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۸۹، اول

قيمت:

۱۲۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *