قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی – چاپ دوم

خرید

 

فهرست مطالب:

دیباچه

مقدمه

بخش اول: قانون ماهوی قابل اعمال بر دعاوي ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری

فصل اول: انتخاب قانون قابل اعمال توسط طرفین

مبحث اول: اصل حاکمیت اراده طرفین و حدود یا محدو یتهاي آن در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی

گفتار اول: اعتبار و خاستگاه اصل حاکمیت اراده طرفین

گفتار دوم: محدودیتهای سنتی اصل حاکمیت اراده

بند دوم: انتخاب قانون ملی

بند سوم: نظم عمومی و قواعد آمره

گفتار سوم: گذر از آزادي قراردادی به سوي کنترل قانونی

گفتار چهارم: واقعیت حاکمیت اراده در قراردادهای سرمایه گذاری

مبحث دوم: انتخاب صریح یا تلویحی قانون ماهوي قابل اعمال

گفتار اول: رفتار طرفین و ارجاع اختلاف به داوری به عنوان نشانه ای از قبول ضمنی قواعد خاص قابل اعمال بر ماهیت دعوا

گفتار دوم: انتخاب ضمنی قوانین با ارجاع به قسمتی از آن در قرارداد منشأ دعوا

گفتار سوم: راه حل مناسب و پیشنهادی

مبحث سوم: قابلیت اعمال حقوق بین الملل در صورت انتخاب قانون دولت میزبان توسط طرفین

فصل دوم: عدم تعیین قانون قابل اعمال توسط طرفین

مبحث اول: مواضع نظام های داوري جهان در خصوص تعیین قانون قابل اعمال

گفتار اول: روش تعیین قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری

بند اول: تحمیل روش بر داوران در تعیین قانون قابل اعمال

بند دوم: نظریه آزادی دیوان داوری

الف) تعیین قانون حاکم از طریق اعمال قواعد حل تعارض

ب) اعمال مستقیم قواعد ماهوي

گفتار دوم: قواعد قابل انتخاب توسط داوران و محدودیتهاي آنان

بند اول: قواعد قابل تعیین توسط داوران

بند دوم: محدودیتهای داوران در تعیین قواعد قابل اعمال

گفتار سوم: موضع نظام حقوقی ایران در خصوص تعیین قانون قابل اعمال

مبحث دوم: موضع نظام داوری ایکسید

گفتار اول: قواعد ماهوی قابل اعمال در کنوانسیون واشنگتن

بند اول: حقوق دولت میزبان

بند دوم: قواعد ذی ربط حقوق بین الملل

الف) معاهدات

ب) حقوق بین الملل عرفی

ج) اصول کلی حقوق

د) رویه قضایی و داوری

ه) دکترین

و) قطعنامه ها و دستورالعمل ها

گفتار دوم: نقش قواعد حقوق بین الملل

بند اول: دکترین تکمیلی و اصلاحی

بند دوم: نقش نظم عمومی حقوق بین الملل

بند سوم: اعمال هر دو نظام حقوقی دکترین ونا

بند چهارم: نقد و ارزیابی نظرات موجود

گفتار سوم: رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل

بند اول: نقش حقوق داخلی در تعریف، ملزومات ثبت و اعتبار حقوقی سرمایه گذاری

بند دوم: تعیین تابعیت سرمایه گذار

بند سوم: تعریف مفهوم اموال

بند چهارم: حقوق سهام داران

بخش دوم: قانون ماهوي قابل اعمال بر دعاوي ناشی از معاهدات سرمایه گذاری

فصل اول: تعیین قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا

مبحث اول: تعیین قانون قابل اعمال در معاهده سرمایه گذاری حاوي شرط داوری

گفتار اول: انتخاب دوگانه قانون قابل اعمال: معاهده و اصول حقوق بین الملل به عنوان قواعد قابل اعمال

گفتار دوم: انتخابهاي چندگانه: انتخاب چندین منبع حقوقی براي اعمال بر ماهیت دعوا

مبحث دوم: سکوت معاهده حاوي شرط داوری در خصوص قانون قابل اعمال

گفتار اول: انتخاب بعدی قانون قابل اعمال توسط طرفین

گفتار دوم: تعیین قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری از رهگذر مراجعه به قواعد داوری قابل اعمال

فصل دوم: رهاورد معاهدات راجع به سرمایه گذاری در خصوص قواعد قابل اعمال

مبحث اول: استانداردهای رفتاری

گفتار اول: استانداردهای رفتاری مطلق

بند اول: رفتار عادلانه و منصفانه

بند دوم: حمایت و امنیت کامل

گفتار دوم: استانداردهای رفتاري نسبی

بند اول: رفتار ملی

بند دوم: شرط ملل کاملۀ الوداد

مبحث دوم: سایر التزامات ماهوی دولت در معاهدات سرمایه گذاری

گفتار اول: ملی کردن و مصادره و جبران خسارت ناشی از آن

بند اول: تبیین مفهوم مصادره و حق دولت بر آن

بند دوم: شرایط مصادره

بند سوم: انواع مصادره

بند چهارم: جبران خسارت و غرامت

گفتار دوم: تعهد به شفافیت

بند اول: شفافیت در اطلاع رسانی

بند دوم: شفافیت در تصمیم سازی

بند سوم: شفافیت در قواعد حل و فصل اختلاف

گفتار سوم: تعهد به امکان انتقال وجوه مورد حمایت

بند اول: وجوه مورد حمایت

بند دوم: شرایط حاکم بر انتقال وجوه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مولف:

حسین کلانتری

با دیباچه:

محمدعلی بهمئی

تاریخ و نوبت چاپ:

1397، دوم

قیمت:

170.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …