پنج شنبه , اردیبهشت ۲۳ ۱۴۰۰
faen

قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی – چاپ دوم

خرید

 

فهرست مطالب:

دیباچه

مقدمه

بخش اول: قانون ماهوی قابل اعمال بر دعاوي ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری

فصل اول: انتخاب قانون قابل اعمال توسط طرفین

مبحث اول: اصل حاکمیت اراده طرفین و حدود یا محدو یتهاي آن در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی

گفتار اول: اعتبار و خاستگاه اصل حاکمیت اراده طرفین

گفتار دوم: محدودیتهای سنتی اصل حاکمیت اراده

بند دوم: انتخاب قانون ملی

بند سوم: نظم عمومی و قواعد آمره

گفتار سوم: گذر از آزادي قراردادی به سوي کنترل قانونی

گفتار چهارم: واقعیت حاکمیت اراده در قراردادهای سرمایه گذاری

مبحث دوم: انتخاب صریح یا تلویحی قانون ماهوي قابل اعمال

گفتار اول: رفتار طرفین و ارجاع اختلاف به داوری به عنوان نشانه ای از قبول ضمنی قواعد خاص قابل اعمال بر ماهیت دعوا

گفتار دوم: انتخاب ضمنی قوانین با ارجاع به قسمتی از آن در قرارداد منشأ دعوا

گفتار سوم: راه حل مناسب و پیشنهادی

مبحث سوم: قابلیت اعمال حقوق بین الملل در صورت انتخاب قانون دولت میزبان توسط طرفین

فصل دوم: عدم تعیین قانون قابل اعمال توسط طرفین

مبحث اول: مواضع نظام های داوري جهان در خصوص تعیین قانون قابل اعمال

گفتار اول: روش تعیین قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری

بند اول: تحمیل روش بر داوران در تعیین قانون قابل اعمال

بند دوم: نظریه آزادی دیوان داوری

الف) تعیین قانون حاکم از طریق اعمال قواعد حل تعارض

ب) اعمال مستقیم قواعد ماهوي

گفتار دوم: قواعد قابل انتخاب توسط داوران و محدودیتهاي آنان

بند اول: قواعد قابل تعیین توسط داوران

بند دوم: محدودیتهای داوران در تعیین قواعد قابل اعمال

گفتار سوم: موضع نظام حقوقی ایران در خصوص تعیین قانون قابل اعمال

مبحث دوم: موضع نظام داوری ایکسید

گفتار اول: قواعد ماهوی قابل اعمال در کنوانسیون واشنگتن

بند اول: حقوق دولت میزبان

بند دوم: قواعد ذی ربط حقوق بین الملل

الف) معاهدات

ب) حقوق بین الملل عرفی

ج) اصول کلی حقوق

د) رویه قضایی و داوری

ه) دکترین

و) قطعنامه ها و دستورالعمل ها

گفتار دوم: نقش قواعد حقوق بین الملل

بند اول: دکترین تکمیلی و اصلاحی

بند دوم: نقش نظم عمومی حقوق بین الملل

بند سوم: اعمال هر دو نظام حقوقی دکترین ونا

بند چهارم: نقد و ارزیابی نظرات موجود

گفتار سوم: رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل

بند اول: نقش حقوق داخلی در تعریف، ملزومات ثبت و اعتبار حقوقی سرمایه گذاری

بند دوم: تعیین تابعیت سرمایه گذار

بند سوم: تعریف مفهوم اموال

بند چهارم: حقوق سهام داران

بخش دوم: قانون ماهوي قابل اعمال بر دعاوي ناشی از معاهدات سرمایه گذاری

فصل اول: تعیین قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا

مبحث اول: تعیین قانون قابل اعمال در معاهده سرمایه گذاری حاوي شرط داوری

گفتار اول: انتخاب دوگانه قانون قابل اعمال: معاهده و اصول حقوق بین الملل به عنوان قواعد قابل اعمال

گفتار دوم: انتخابهاي چندگانه: انتخاب چندین منبع حقوقی براي اعمال بر ماهیت دعوا

مبحث دوم: سکوت معاهده حاوي شرط داوری در خصوص قانون قابل اعمال

گفتار اول: انتخاب بعدی قانون قابل اعمال توسط طرفین

گفتار دوم: تعیین قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری از رهگذر مراجعه به قواعد داوری قابل اعمال

فصل دوم: رهاورد معاهدات راجع به سرمایه گذاری در خصوص قواعد قابل اعمال

مبحث اول: استانداردهای رفتاری

گفتار اول: استانداردهای رفتاری مطلق

بند اول: رفتار عادلانه و منصفانه

بند دوم: حمایت و امنیت کامل

گفتار دوم: استانداردهای رفتاري نسبی

بند اول: رفتار ملی

بند دوم: شرط ملل کاملۀ الوداد

مبحث دوم: سایر التزامات ماهوی دولت در معاهدات سرمایه گذاری

گفتار اول: ملی کردن و مصادره و جبران خسارت ناشی از آن

بند اول: تبیین مفهوم مصادره و حق دولت بر آن

بند دوم: شرایط مصادره

بند سوم: انواع مصادره

بند چهارم: جبران خسارت و غرامت

گفتار دوم: تعهد به شفافیت

بند اول: شفافیت در اطلاع رسانی

بند دوم: شفافیت در تصمیم سازی

بند سوم: شفافیت در قواعد حل و فصل اختلاف

گفتار سوم: تعهد به امکان انتقال وجوه مورد حمایت

بند اول: وجوه مورد حمایت

بند دوم: شرایط حاکم بر انتقال وجوه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مولف:

حسین کلانتری

با دیباچه:

محمدعلی بهمئی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۷، دوم

قیمت:

۱۷۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *