قانون مدنی چین

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. قانون مدنی چین

قانون مدنی چین

خرید

فهرست مطالب:

پیشگفتار
مروری بر قانون مدنی چین
انسجام و جامعیت قانون مدنی
اصول حاکم بر روابط مدنی
اشخاص مدنی
حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
قراردادهای مدنی تجاری
قراردادهای مستمر
دین و طلب تضامنی
حق جانشینی متعهدله
وجه‌التزام
بیعانه
تعهدات پولی
اختفا زیر نقاب شخص حقوقی
حق وثیقه بر مال
حقوق شخصیت
اموال و دیون زناشویی
احسان
مسئولیت ناشی از فعالیت‌های ورزشی
خوداقدامی
کتاب اول: احکام کلی
فصل یک: قواعد عمومی
فصل دو: اشخاص حقیقی
جزء 1: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا
جزء 2: سرپرستی
جزء 3: غایب مفقودالاثر و موت فرضی
جزء 4: مشاغل صنعتی، تجاری و کشاورزی خانگی
فصل سه: اشخاص حقوقی
جزء 1: قواعد کلی
جزء 2: اشخاص حقوقی انتفاعی
جزء 3: اشخاص حقوقی غیرانتفاعی
جزء 4: اشخاص حقوقی خاص
فصل چهار: واحدهای غیرمتشکل
فصل پنج: حقوق مدنی
فصل شش: اَعمال حقوقی مدنی
جزء 1: قواعد عمومی
جزء 2: اظهار اراده و بیان قصد
جزء 3: آثار اَعمال حقوقی مدنی
جزء 4: اَعمال حقوقی معلق به شرط یا زمان
فصل هفت: نمایندگی
جزء 1: قواعد عمومی
جزء 2: نمایندگی قراردادی
جزء 3: خاتمة نمایندگی
فصل هشت: مسئولیت مدنی
فصل نه: مرور زمان
فصل ده: حساب مواعد
کتاب دوم: حقوق عینی
بخش اول: مقررات عمومی
فصل یک: قواعد عمومی
فصل دو: ایجاد، اصلاح، انتقال و زوال حق عینی
جزء 1: ثبت اموال غیرمنقول
جزء 2: تسلیم اموال منقول
جزء 3: سایر قواعد
فصل سه: حمایت از حقوق عینی
بخش دوم: مالکیت
فصل چهار: قواعد عمومی
فصل پنج: مالکیت دولتی، اشتراکی و خصوصی
فصل شش: مالکیت واحدهای ساختمانی
فصل هفت: احکام املاک مجاور
فصل هشت: اشتراک در مالکیت
فصل نه: احکام مخصوصه تحصیل مالکیت
بخش سوم: حق انتفاع
فصل ده: قواعد عمومی
فصل یازده: بهره‌برداری اراضی به موجب قرارداد
فصل دوازده: حق استفاده از زمین برای ساخت‌وساز
فصل سیزده: حق استفادة زمین برای سکونت
فصل چهارده: حق سکنی
فصل پانزده: حق ارتفاق
بخش چهارم: حق وثیقه
فصل شانزده: قواعد عمومی
فصل هفده: رهن
جزء 1: قواعد عمومی
جزء 2: رهن شناور
فصل هجده: گرو
جزء 1- گروگذاری اموال منقول
جزء 2- وثیقه‌گذاشتن حق
فصل نوزده: حق حبس
بخش پنجم: تصرف
فصل بیست: تصرف
کتاب سوم: قراردادها
بخش اول: مقررات عمومی
فصل یک: قواعد عمومی
فصل دو: انعقاد قرارداد
فصل سه: آثار قرارداد
فصل چهار: اجرای قرارداد
فصل پنج: صیانت از قراردادها
فصل شش: اصلاح و انتقال قراردادها
فصل هفت: خاتمة حقوق و تعهدات قراردادی
فصل هشت: مسئولیت نقض قرارداد
بخش دوم: عقود معین
فصل نه: عقد بیع
فصل ده: قراردادهای تأمین و مصرف برق، آب، گاز و گرما
فصل یازده: عقد هبه
فصل دوازده: قرارداد وام
فصل سیزده: عقد ضمان
جزء 1: قواعد عمومی
جزء 2: مسئولیت ناشی از ضمان
فصل چهارده: عقد اجاره
فصل پانزده: قرارداد لیزینگ
فصل شانزده: قرارداد فاکتورینگ (عاملیت)
فصل هفده: قرارداد پیمانکاری
فصل هجده: قرارداد ساخت پروژه
فصل نوزده: قرارداد حمل‌ونقل
جزء 1: قواعد عمومی
جزء 2: قرارداد حمل مسافر
جزء 3: قرارداد حمل بار
جزء 4: قرارداد حمل چندوجهی
فصل بیست: قرارداد فناوری
جزء 1: قواعد عمومی
جزء 2: قراردادهای توسعة فناوری
جزء 3: قرارداد انتقال فناوری و قرارداد لیسانس فناوری
جزء 4: قراردادهای مشاورة فناوری و قراردادهای خدمات فناوری
فصل بیست و یک: عقد ودیعه‌
فصل بیست و دو: قرارداد انبارداری
فصل بیست و سه: عقد وکالت
فصل بیست و چهار: قرارداد خدمات املاک
فصل بیست و پنج: قرارداد حق‌العمل‌کاری
فصل بیست و شش: قرارداد دلالی
فصل بیست و هفت: قرارداد مشارکت مدنی
بخش سوم: شبه قرارداد
فصل بیست و هشت: ادارة فضولی امور غیر
فصل بیست و نه: داراشدن ناعادلانه
کتاب چهارم: حقوق شخصیت
فصل یک: مقررات عمومی
فصل دو: حق زندگی، تمامیت جسمانی و سلامتی
فصل سه: حق نام و نام تجاری
فصل چهار: حق تصویر
فصل پنج: حق شهرت و حق شرافت
فصل شش: حق حریم خصوصی و اطلاعات شخصی
کتاب پنجم: ازدواج و خانواده
فصل یک: مقررات عمومی
فصل دو: انعقاد عقد ازدواج
فصل سه: روابط خانوادگی
جزء 1: روابط زناشویی
جزء 2: رابطه میان والدین و فرزندان و رابطه میان سایر خویشاوندان نزدیک
فصل چهار: طلاق
فصل پنج: فرزندخواندگی
جزء 1: برقراری فرزندخواندگی
جزء 2: آثار فرزندخواندگی
جزء 3: فسخ فرزندخواندگی
کتاب ششم: ارث
فصل یک: مقررات عمومی
فصل دو: ارث بدون وصیت
فصل سه: ارث با وصیت و وصیت اهدایی
فصل چهار: تعیین تکلیف ترکه
کتاب هفتم: مسئولیت مدنی (شبه جرم)
فصل یک: مقررات عمومی
فصل دو: جبران خسارت
فصل سه: احکام فرض مسئولیت
فصل چهار: مسئولیت عیب کالا
فصل پنج: مسئولیت تصادفات رانندگی
فصل شش: مسئولیت تخلفات پزشکی
فصل هفت: مسئولیت آلودگی محیط زیست
فصل هشت: مسئولیت فعالیت‌های پرخطر
فصل نه: مسئولیت حیوانات خانگی
فصل ده: مسئولیت بناها و اشیا
مقررات تکمیلی
فهرست موضوعی

مولف:

دکتر عبدالحسین شیروی

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت: 

950.000 ریال

 

قانون مدنی چین

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …