قانون مدنی چین

قانون مدنی چین

خرید

فهرست مطالب:

پیشگفتار
مروری بر قانون مدنی چین
انسجام و جامعیت قانون مدنی
اصول حاکم بر روابط مدنی
اشخاص مدنی
حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
قراردادهای مدنی تجاری
قراردادهای مستمر
دین و طلب تضامنی
حق جانشینی متعهدله
وجه‌التزام
بیعانه
تعهدات پولی
اختفا زیر نقاب شخص حقوقی
حق وثیقه بر مال
حقوق شخصیت
اموال و دیون زناشویی
احسان
مسئولیت ناشی از فعالیت‌های ورزشی
خوداقدامی
کتاب اول: احکام کلی
فصل یک: قواعد عمومی
فصل دو: اشخاص حقیقی
جزء ۱: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا
جزء ۲: سرپرستی
جزء ۳: غایب مفقودالاثر و موت فرضی
جزء ۴: مشاغل صنعتی، تجاری و کشاورزی خانگی
فصل سه: اشخاص حقوقی
جزء ۱: قواعد کلی
جزء ۲: اشخاص حقوقی انتفاعی
جزء ۳: اشخاص حقوقی غیرانتفاعی
جزء ۴: اشخاص حقوقی خاص
فصل چهار: واحدهای غیرمتشکل
فصل پنج: حقوق مدنی
فصل شش: اَعمال حقوقی مدنی
جزء ۱: قواعد عمومی
جزء ۲: اظهار اراده و بیان قصد
جزء ۳: آثار اَعمال حقوقی مدنی
جزء ۴: اَعمال حقوقی معلق به شرط یا زمان
فصل هفت: نمایندگی
جزء ۱: قواعد عمومی
جزء ۲: نمایندگی قراردادی
جزء ۳: خاتمة نمایندگی
فصل هشت: مسئولیت مدنی
فصل نه: مرور زمان
فصل ده: حساب مواعد
کتاب دوم: حقوق عینی
بخش اول: مقررات عمومی
فصل یک: قواعد عمومی
فصل دو: ایجاد، اصلاح، انتقال و زوال حق عینی
جزء ۱: ثبت اموال غیرمنقول
جزء ۲: تسلیم اموال منقول
جزء ۳: سایر قواعد
فصل سه: حمایت از حقوق عینی
بخش دوم: مالکیت
فصل چهار: قواعد عمومی
فصل پنج: مالکیت دولتی، اشتراکی و خصوصی
فصل شش: مالکیت واحدهای ساختمانی
فصل هفت: احکام املاک مجاور
فصل هشت: اشتراک در مالکیت
فصل نه: احکام مخصوصه تحصیل مالکیت
بخش سوم: حق انتفاع
فصل ده: قواعد عمومی
فصل یازده: بهره‌برداری اراضی به موجب قرارداد
فصل دوازده: حق استفاده از زمین برای ساخت‌وساز
فصل سیزده: حق استفادة زمین برای سکونت
فصل چهارده: حق سکنی
فصل پانزده: حق ارتفاق
بخش چهارم: حق وثیقه
فصل شانزده: قواعد عمومی
فصل هفده: رهن
جزء ۱: قواعد عمومی
جزء ۲: رهن شناور
فصل هجده: گرو
جزء ۱- گروگذاری اموال منقول
جزء ۲- وثیقه‌گذاشتن حق
فصل نوزده: حق حبس
بخش پنجم: تصرف
فصل بیست: تصرف
کتاب سوم: قراردادها
بخش اول: مقررات عمومی
فصل یک: قواعد عمومی
فصل دو: انعقاد قرارداد
فصل سه: آثار قرارداد
فصل چهار: اجرای قرارداد
فصل پنج: صیانت از قراردادها
فصل شش: اصلاح و انتقال قراردادها
فصل هفت: خاتمة حقوق و تعهدات قراردادی
فصل هشت: مسئولیت نقض قرارداد
بخش دوم: عقود معین
فصل نه: عقد بیع
فصل ده: قراردادهای تأمین و مصرف برق، آب، گاز و گرما
فصل یازده: عقد هبه
فصل دوازده: قرارداد وام
فصل سیزده: عقد ضمان
جزء ۱: قواعد عمومی
جزء ۲: مسئولیت ناشی از ضمان
فصل چهارده: عقد اجاره
فصل پانزده: قرارداد لیزینگ
فصل شانزده: قرارداد فاکتورینگ (عاملیت)
فصل هفده: قرارداد پیمانکاری
فصل هجده: قرارداد ساخت پروژه
فصل نوزده: قرارداد حمل‌ونقل
جزء ۱: قواعد عمومی
جزء ۲: قرارداد حمل مسافر
جزء ۳: قرارداد حمل بار
جزء ۴: قرارداد حمل چندوجهی
فصل بیست: قرارداد فناوری
جزء ۱: قواعد عمومی
جزء ۲: قراردادهای توسعة فناوری
جزء ۳: قرارداد انتقال فناوری و قرارداد لیسانس فناوری
جزء ۴: قراردادهای مشاورة فناوری و قراردادهای خدمات فناوری
فصل بیست و یک: عقد ودیعه‌
فصل بیست و دو: قرارداد انبارداری
فصل بیست و سه: عقد وکالت
فصل بیست و چهار: قرارداد خدمات املاک
فصل بیست و پنج: قرارداد حق‌العمل‌کاری
فصل بیست و شش: قرارداد دلالی
فصل بیست و هفت: قرارداد مشارکت مدنی
بخش سوم: شبه قرارداد
فصل بیست و هشت: ادارة فضولی امور غیر
فصل بیست و نه: داراشدن ناعادلانه
کتاب چهارم: حقوق شخصیت
فصل یک: مقررات عمومی
فصل دو: حق زندگی، تمامیت جسمانی و سلامتی
فصل سه: حق نام و نام تجاری
فصل چهار: حق تصویر
فصل پنج: حق شهرت و حق شرافت
فصل شش: حق حریم خصوصی و اطلاعات شخصی
کتاب پنجم: ازدواج و خانواده
فصل یک: مقررات عمومی
فصل دو: انعقاد عقد ازدواج
فصل سه: روابط خانوادگی
جزء ۱: روابط زناشویی
جزء ۲: رابطه میان والدین و فرزندان و رابطه میان سایر خویشاوندان نزدیک
فصل چهار: طلاق
فصل پنج: فرزندخواندگی
جزء ۱: برقراری فرزندخواندگی
جزء ۲: آثار فرزندخواندگی
جزء ۳: فسخ فرزندخواندگی
کتاب ششم: ارث
فصل یک: مقررات عمومی
فصل دو: ارث بدون وصیت
فصل سه: ارث با وصیت و وصیت اهدایی
فصل چهار: تعیین تکلیف ترکه
کتاب هفتم: مسئولیت مدنی (شبه جرم)
فصل یک: مقررات عمومی
فصل دو: جبران خسارت
فصل سه: احکام فرض مسئولیت
فصل چهار: مسئولیت عیب کالا
فصل پنج: مسئولیت تصادفات رانندگی
فصل شش: مسئولیت تخلفات پزشکی
فصل هفت: مسئولیت آلودگی محیط زیست
فصل هشت: مسئولیت فعالیت‌های پرخطر
فصل نه: مسئولیت حیوانات خانگی
فصل ده: مسئولیت بناها و اشیا
مقررات تکمیلی
فهرست موضوعی

مولف:

دکتر عبدالحسین شیروی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، اول

قیمت: 

۹۵۰٫۰۰۰ ریال

 

قانون مدنی چین

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *