قراردادهاي نفتی بین المللی – چاپ اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. قراردادهاي نفتی بین المللی – چاپ اول

قراردادهاي نفتی بین المللی

خرید

فهرست  مطالب:

پیشگفتار مترجمان

فصل اول کلیات

اول ـ مقدمه

دوم ـ  قلمرو، هدف و روش شناسی کتاب

فصل دوم سیر تاریخی توافقات نفتی بین المللی

اول ـ سیر تکاملی قراردادهای امتیازي قبل از دهه پنجاه

دوم ـ اولین قراردادهای امتیازی در مناطق دریایی

سوم ـ قراردادهای امتیازی سنتی

چهارم  پایان دوران نظام قراردادهای امتیازی اولیه

پنجم ـ قراردادهاي امتیازی سنتی و حفاظت از محیط زیست/ توسعه پایدار

ششم ـ خلاصه

فصل سوم قراردادهاي امتیازی نوین تایلند

اول ـ تاریخچه امتیازات نفتی تایلند

دوم ـ قوانین نفتی

1- قوانین نفت اصلی

2- چهارچوب مبنایی

سوم ـ قراردادهاي امتیازی نوین

1- تعریف

2-شروط اساسی

چهارم ـ قراردادهای امتیازي نوین و حفظ محیط زیست/ توسعه پایدار

1- توسعه زیست محیطی در تایلند

2-قراردادهاي امتیازی نوین و حفاظت از محیط زیست

3-قراردادهاي نوین امتیازي و توسعه پایدار

پنجم ـ ارزیابی قراردادهای امتیازي نوین

1-مقایسه قراردادهاي امتیازی نوین و اولیه

2-شاخصه هاي قراردادهاي امتیازی نوین

3-تحلیل مختصر قراردادهاي امتیازی نوین تایلند

ششم ـ خلاصه

فصل چهارم قراردادهاي مشارکت در تولید اندونزي

اول ـ مروري بر گذشته صنعت نفت اندونزي

دوم ـ سابقه قانونی قراردادهای نفتی اندونزي

1-نظام امتیازي

2-قراردادهاي کار

سوم ـ نظام قانونی و سازمانی نفت

1-نظام قانونی نفت

2-مقررات سازمانی نفت

چهارم ـ تکامل قراردادهاي مشارکت در تولید

1-منشأ قراردادهای مشارکت در تولید

2- توسعه های اخیر در قراردادهای مشارکت در تولید

پنجم ـ قراردادهای مشارکت در تولید

1-تعریف

2-چهارچوب و محتوای حقوقی

ششم ـ انواع قراردادهای مشارکت در تولید

1-قرارداد عملیات مشترك

2-قرارداد افزایش بازیافت نفت

3-قرارداد مساعدت فنی

4-موافقتنامه وام نفتی

5-موافقتنامه ارزیابی فنی

هفتم ـ قراردادهاي مشارکت در تولید و حفظ محیط زیست/ توسعه پایدار

1-حفظ محیط زیست در اندونزي

2- قراردادهای مشارکت در تولید و حفاظت از محیط زیست

3-قراردادهای مشارکت در تولید و توسعه پایدار

هشتم ـ ارزیابی قرارداد مشارکت در تولید

نهم ـ خلاصه

فصل پنجم قراردادهای خدمت خطرپذیر برزیل

اول ـ مروري بر صنعت نفت برزیل

دوم ـ قوانین نفتی

1-مروري بر مقررات گذشته

2-قانون حاکم

سوم ـ تاریخچه حقوقی قراردادهای نفتی برزیل

چهارم ـ قرارداد خدمت خطرپذیر

1-مبنا و مفهوم قراردادهای خدمت

2-پیشرفت های جدید قراردادهای خدمات

3-عناصر اصلی قراردادهای خدمت خطرپذیر

پنجم ـ قراردادهاي خدمت خطرپذیر و حفاظت از محیط زیست/ توسعه پایدار

1- سیاست و حقوق زیست محیطی در برزیل

2-قراردادهای خدمت خطرپذیر و حفاظت از محیط زیست

3-قراردادهای خدمت خطرپذیر و توسعه پایدار

ششم ـ ارزیابی قراردادهاي خدمت خطرپذیر

هفتم ـ خلاصه

فصل ششم قراردادهای ترکیبی چین

اول ـ صنعت نفت چین در گذشته

1- تاریخچه توسعه نفت

2-وضعیت کنونی صنعت نفت چین

دوم ـ مجوزهای نفتی در چین

1-اطلاعات مقدماتی

2-مجوزهاي نفتی در مناطق دریایی

سوم ـ قوانین نفتی و مقررات سازمانی

چهارم  سیر تکامل قراردادهای ترکیبی چین

پنجم ـ قراردادهای ترکیبی

ششم ـ قراردادهای ترکیبی و حفاظت از محیط زیست/ توسعه پایدار

هفتم ـ ارزیابی نظام قراردادهای ترکیبی چین

هشتم ـ خلاصه

فصل هفتم ویژگی هاي اصلی قراردادهای نوین نفتی

اول ـ خصوصیات و عناصر مشترك قراردادهای نوین نفتی

دوم ـ کارکردهای اصلی قراردادهای نوین نفتی

سوم ـ هدف قراردادهای نفتی

چهارم ـ ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی نفتی

پنجم ـ چشم انداز توسعه قالب های قراردادی در آینده

ششم ـ ابعاد زیست محیطی قراردادهای نوین نفتی

هفتم ـ خلاصه

فصل هشتم گرایشات اخیر و جهت گیري های تازه در قراردادهای نفتی

اول ـ گرایشات اخیر در توسعه قراردادهای نفتی

دوم ـ راهبردهای جدید در توافقات نفتی بین المللی

سوم ـ خلاصه

فصل نهم جمع بندي مطالب

گزیده منابع

مولف:

زیگو جائو

مترجمان:

دکتر عباس کاظمی نجف آبادي، ساعد شیرانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، اول

قیمت: 

350.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …