قراردادهاي نفتی بین المللی – چاپ اول

قراردادهاي نفتی بین المللی

خرید

فهرست  مطالب:

پیشگفتار مترجمان

فصل اول کلیات

اول ـ مقدمه

دوم ـ  قلمرو، هدف و روش شناسی کتاب

فصل دوم سیر تاریخی توافقات نفتی بین المللی

اول ـ سیر تکاملی قراردادهای امتیازي قبل از دهه پنجاه

دوم ـ اولین قراردادهای امتیازی در مناطق دریایی

سوم ـ قراردادهای امتیازی سنتی

چهارم  پایان دوران نظام قراردادهای امتیازی اولیه

پنجم ـ قراردادهاي امتیازی سنتی و حفاظت از محیط زیست/ توسعه پایدار

ششم ـ خلاصه

فصل سوم قراردادهاي امتیازی نوین تایلند

اول ـ تاریخچه امتیازات نفتی تایلند

دوم ـ قوانین نفتی

۱- قوانین نفت اصلی

۲- چهارچوب مبنایی

سوم ـ قراردادهاي امتیازی نوین

۱- تعریف

۲-شروط اساسی

چهارم ـ قراردادهای امتیازي نوین و حفظ محیط زیست/ توسعه پایدار

۱- توسعه زیست محیطی در تایلند

۲-قراردادهاي امتیازی نوین و حفاظت از محیط زیست

۳-قراردادهاي نوین امتیازي و توسعه پایدار

پنجم ـ ارزیابی قراردادهای امتیازي نوین

۱-مقایسه قراردادهاي امتیازی نوین و اولیه

۲-شاخصه هاي قراردادهاي امتیازی نوین

۳-تحلیل مختصر قراردادهاي امتیازی نوین تایلند

ششم ـ خلاصه

فصل چهارم قراردادهاي مشارکت در تولید اندونزي

اول ـ مروري بر گذشته صنعت نفت اندونزي

دوم ـ سابقه قانونی قراردادهای نفتی اندونزي

۱-نظام امتیازي

۲-قراردادهاي کار

سوم ـ نظام قانونی و سازمانی نفت

۱-نظام قانونی نفت

۲-مقررات سازمانی نفت

چهارم ـ تکامل قراردادهاي مشارکت در تولید

۱-منشأ قراردادهای مشارکت در تولید

۲- توسعه های اخیر در قراردادهای مشارکت در تولید

پنجم ـ قراردادهای مشارکت در تولید

۱-تعریف

۲-چهارچوب و محتوای حقوقی

ششم ـ انواع قراردادهای مشارکت در تولید

۱-قرارداد عملیات مشترك

۲-قرارداد افزایش بازیافت نفت

۳-قرارداد مساعدت فنی

۴-موافقتنامه وام نفتی

۵-موافقتنامه ارزیابی فنی

هفتم ـ قراردادهاي مشارکت در تولید و حفظ محیط زیست/ توسعه پایدار

۱-حفظ محیط زیست در اندونزي

۲- قراردادهای مشارکت در تولید و حفاظت از محیط زیست

۳-قراردادهای مشارکت در تولید و توسعه پایدار

هشتم ـ ارزیابی قرارداد مشارکت در تولید

نهم ـ خلاصه

فصل پنجم قراردادهای خدمت خطرپذیر برزیل

اول ـ مروري بر صنعت نفت برزیل

دوم ـ قوانین نفتی

۱-مروري بر مقررات گذشته

۲-قانون حاکم

سوم ـ تاریخچه حقوقی قراردادهای نفتی برزیل

چهارم ـ قرارداد خدمت خطرپذیر

۱-مبنا و مفهوم قراردادهای خدمت

۲-پیشرفت های جدید قراردادهای خدمات

۳-عناصر اصلی قراردادهای خدمت خطرپذیر

پنجم ـ قراردادهاي خدمت خطرپذیر و حفاظت از محیط زیست/ توسعه پایدار

۱- سیاست و حقوق زیست محیطی در برزیل

۲-قراردادهای خدمت خطرپذیر و حفاظت از محیط زیست

۳-قراردادهای خدمت خطرپذیر و توسعه پایدار

ششم ـ ارزیابی قراردادهاي خدمت خطرپذیر

هفتم ـ خلاصه

فصل ششم قراردادهای ترکیبی چین

اول ـ صنعت نفت چین در گذشته

۱- تاریخچه توسعه نفت

۲-وضعیت کنونی صنعت نفت چین

دوم ـ مجوزهای نفتی در چین

۱-اطلاعات مقدماتی

۲-مجوزهاي نفتی در مناطق دریایی

سوم ـ قوانین نفتی و مقررات سازمانی

چهارم  سیر تکامل قراردادهای ترکیبی چین

پنجم ـ قراردادهای ترکیبی

ششم ـ قراردادهای ترکیبی و حفاظت از محیط زیست/ توسعه پایدار

هفتم ـ ارزیابی نظام قراردادهای ترکیبی چین

هشتم ـ خلاصه

فصل هفتم ویژگی هاي اصلی قراردادهای نوین نفتی

اول ـ خصوصیات و عناصر مشترك قراردادهای نوین نفتی

دوم ـ کارکردهای اصلی قراردادهای نوین نفتی

سوم ـ هدف قراردادهای نفتی

چهارم ـ ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی نفتی

پنجم ـ چشم انداز توسعه قالب های قراردادی در آینده

ششم ـ ابعاد زیست محیطی قراردادهای نوین نفتی

هفتم ـ خلاصه

فصل هشتم گرایشات اخیر و جهت گیري های تازه در قراردادهای نفتی

اول ـ گرایشات اخیر در توسعه قراردادهای نفتی

دوم ـ راهبردهای جدید در توافقات نفتی بین المللی

سوم ـ خلاصه

فصل نهم جمع بندي مطالب

گزیده منابع

مولف:

زیگو جائو

مترجمان:

دکتر عباس کاظمی نجف آبادي ،ساعد شیرانی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، اول

قیمت: 

۳۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *