قراردادهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. قراردادهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

قراردادهاي اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه مترجمان

پیشگفتار نویسنده بر نسخه ترجمه

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مقدمه

مبحث دوم:صنعت بین المللی نفت:واقعیات موجود

گفتار اول:اوصاف نفت

گفتار دوم: سیر تاریخی صنعت بین المللی نفت و الگوهاي آن

گفتار سوم: صنعت بین المللی نفت امروزي

گفتار چهارم: صنعت نفت: الگوهایی براي آینده

فصل دوم: طرفین قرارداد و اهداف آنها

مبحث اول: اهداف کشورها

گفتار اول: حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی

گفتار دوم: تحقق اهداف کشورها

مبحث دوم: اهداف شرکت ها

گفتار اول: شرکت هاي نفتی معظم

گفتار دوم: شرکت هاي نفتی مستقل

گفتار سوم: شرکت هاي ملی نفت کشورهاي توسعه یافته

گفتار چهارم: شرکت هاي ملی نفت کشورهاي در حال توسعه

گفتار پنجم: شرکت هاي خصوصی نفتی کشورهاي در حال توسعه

گفتار ششم: مروري اجمالی بر شرکت هاي نفتی سرتاسر جهان

گفتار هفتم: تحقق اهداف شرکت ها

گفتار هشتم: ریسک کشور میزبان

مبحث سوم: انتخاب شرکاي تجاري

گفتار اول: شرکت هاي فراملی

گفتار دوم: شرکت هاي ملی نفت کشورهاي دیگر

گفتار سوم: شرکت هاي ملی نفت متعلق به کشور میزبان

گفتار چهارم: شرکت هاي نفتی خارجی کوچک تر

گفتار پنجم:شرکت هاي نفتی بومی

گفتار ششم: پذیرش ریسک و تامین مالی در طول مدت پروژه

گفتار هفتم:فرایند گزینش شرکت نفتی طرف قرارداد

فصل سوم: قرارداد

مبحث اول: قراردادهاي نفتی

گفتار اول: قرارداد امتیازي

الف) قرارداد امتیازي اولیه(سنتی)

ب) قرارداد امتیازي نوین

گفتار دوم: قرارداد مشارکت در تولید

گفتار سوم: قرارداد خدمت خطرپذیر

گفتار چهارم: قرارداد خدمت محض (ساده)

گفتار پنجم: قراردادهاي کمک فنی (مساعدت فنی)

گفتار ششم: مشارکتها و سرمایه گذاريهاي مشترك

مبحث دوم: انتخاب قراردادها

فصل چهارم: بندهاي قرارداد

مبحث اول: بندهاي راجع به اکتشاف و بهره برداري

گفتار اول: اکتشاف

گفتار دوم: برنامه کاري

گفتار سوم: استرداد(رهاسازي)مناطق

گفتار چهارم: تعیین کشف تجاري

گفتار پنجم: پایان بخشیدن به قرارداد

مبحث دوم: شروط مالی

گفتار اول: پرداخت هاي پیش از تولید

گفتار دوم: پرداخت هاي پس از تولید

گفتار سوم: آثار ابزارهاي مالی

مبحث سوم: مقررات مربوط به انتقال فناوري

گفتار اول: بندهاي ناظر به استخدام و آموزش اتباع داخلی

گفتار دوم: بندهاي ناظر به ارتقاي تحقیق و توسعه

گفتار سوم: بندهاي ناظر به ارتقاي صنایع و خدمات محلی

گفتار چهارم: اقدامات دیگري که به طور مستقیم یا غیرمستقیم می توانند به انتقال فناوري کمک کنند

مبحث چهارم: بندهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر ثبات قراردا د تأثیرگذارند

گفتار اول: بندهاي راجع به تثبیت

گفتار دوم: بندهاي راجع به تضمین منافع

گفتار سوم: بندهاي راجع به مذاکره مجدد

گفتار چهارم: بندهاي راجع به عسر و حرج

گفتار پنجم: بندهاي راجع به حل و فصل اختلافات

گفتار ششم: بندهاي راجع به قوه قاهره

گفتار هفتم: بندهاي راجع به تکلیف نسبت به بازار داخلی

مبحث پنجم: مقررات راجع به گاز طبیعی

تأمین مالی سرمایه گذاريهاي گاز طبیعی

مبحث ششم: بندهاي ناظر به مسائل زیست محیطی

فصل پنجم: سیاست دولت و تدوین یک قرارداد سودمند براي هر دو طرف

مبحث اول: مروري اجمالی بر ده قرارداد نفتی

گفتار اول: قرارداد شماره یک

گفتار دوم: قرارداد شماره دو

گفتار سوم: قرارداد شماره سه

گفتار چهارم:قرارداد شماره چهار

گفتار پنجم:قرارداد شماره پنج

گفتار ششم: قرارداد شماره شش

گفتار هفتم:قرارداد شماره هفت

گفتار هشتم: قرارداد شماره هشت

گفتار نهم: قرارداد شماره نه

گفتار دهم: قرارداد شماره ده

مبحث دوم: ملاحظات تحلیلی

فصل ششم: جمع بندي نهایی

مبحث اول: خلاصه نتایج

مدت زمان قرارداد

استرداد مناطق

برنامۀ کاري

تعیین کشف تجاري

بندهاي مالی ناظر به مراحل پس از تولید

بندهاي مذاکره مجدد

بندهاي راجع به تثبیت

بندهاي راجع به تضمین منافع

تکالیف نسبت به تأمین نفت خام مورد نیاز داخل کشور

گاز طبیعی

بندهاي راجع به ارتقاي انتقال فناوري

بندهاي راجع به حل و فصل دعاوي

قوة قاهره

مقررات زیست محیطی

پایان بخشیدن به قرارداد

مبحث دوم: سخن پایانی

منتخب منابع

Books

Articles

UN Documents

:Writer Preword to the Farsi Edition

مولف:

دکتر اینکا اموروگبه

مترجمان:

دکتر عباس کاظمی نجف آبادي

حامد بابایی

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، اول

قیمت: 

460.000 ریال

 

قراردادهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …