خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی

ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی

ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: مبانی نظری عدم تقابل در نظام بین‌المللی

مبحث اول: حقوق بین‌الملل: حقوق تبادلی یا غیرتبادلی؟

گفتار اول- جایگاه تقابل در روند شکل گیری و تکامل حقوق بین‌الملل

الف- مفهوم تقابل

ب- تقابل در منابع حقوق بین‌الملل

ج- کارایی تقابل  به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل

گفتار دوم: تاثیر انسانی شدن حقوق بین‌الملل بر نظام تقابل

الف- تعدیل و تحدید مفهوم حاکمیت در پرتو انسانی شدن حقوق بین‌الملل

ب- نمود انسانی شدن در برخی حوزه های حقوق بین‌الملل

گفتار سوم: سیر تحول تاریخی جامعه جهانی (مفهوم بشریت)

الف- مبانی فلسفی حقوق بین‌الملل: مقوم عدم تقابل

ب- کارکردهای حداقل‌های اخلاقی در جامعه بین‌المللی

ج- مفهوم جهانشمولی حقوق بین‌الملل

گفتار چهارم: مفهوم جامعه بین‌المللی و روند رو به تکامل آن

الف- ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی: مبنای شناسایی جامعه بین‌المللی

ب- جامعه بین‌المللی: دلالت بر تقابل و تعامل منافع

ج- حمایت حقوق بین‌الملل از  منافع جامعه در چارچوبی مبتنی بر عدم تقابل

د- موازنه منافع جامعه و منافع فردی (دولت‌ها): از تقابل به سوی عدم تقابل

ﻫ- عوامل ارزیابی جامعه بین‌المللی معاصر

و- احساس یا برداشت عمومی در مورد جامعه بین‌المللی

ز- وابستگی متقابل و ملزومات آن در نظام بین‌المللی معاصر

مبحث دوم: شناسایی تعهداتی در قبال افراد بشر: نقطه اوج عدم تقابل در نظام بین‌المللی

گفتار اول: حقوق بشر: حقوق بین‌الملل حمایت از انسان و نه دولت

الف- تفاوت موضوع در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر

ب- مبنای الزامآور بودن قواعد بنیادین حقوق بشر

گفتار دوم: مقتضیات رژیم‌های خودبسنده: بازنگری در رعایت تقابل

الف- جایگاه رژیم‌های خودبسنده یا خوداجرا در حقوق بین‌الملل

ب- رژیمهای خودبسنده متاثر از تحول در مفهوم نظم حقوقی بین‌المللی

ج- چالش خودبسنده بودن نظام حقوق بشر یا چگونگی تضمین عدم تقابل

مبحث سوم: برخی از مهم‌ترین جلوه‌های عدم تقابل در حقوق بین‌الملل معاصر

گفتار اول- سلسله مراتب قواعد و تعهدات بین‌المللی

الف- جایگاه قواعد آمره

ب- تعهدات عام‌الشمول یا در قبال کل جامعه بین‌المللی

گفتار دوم: عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست

الف- حقوق بین‌الملل محیط زیست مبتنی بر «خیر مشترک جهانی»

ب- حمایت از امنیت و کرامت انسانی در پرتو حفاظت از محیط زیست

ج- رابطه حقوق بین‌الملل محیط زیست و نظام حقوق بشر

د- مبنای مسئولیت متقابل در حقوق بین‌الملل محیط زیست

ﻫ- اجرای حقوق جهانی محیط زیست، دغدغه مشترک جهانی

گفتار سوم: تحولات نظام مسئولیت بین‌المللی دولت ها

الف- توسعه مفهوم «دولت زیاندیده» در پرتو تعهدات غیرمتقابل اعضای جامعه بین‌المللی

ب- تحولات حقوق و تعهدات غیرمتقابل دولت ثالث در نظام مسئولیت بین‌المللی

ج- آیین شکایات بین‌الدولی در معاهدات حقوق بشری مخصص یا مکمل نظام مسئولیت بین‌المللی

د- تئوری مسئولیت حمایت

گفتار چهارم- عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

الف- نقش حقوق بین‌الملل کیفری در حمایت از ارزش‌های انسانی

ب- موضوع حقوق بین‌الملل کیفری: هم دولت‌ها و هم افراد

ج- مفهوم جرایم بین المللی: نقض تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی

د- عدم تقابل در تعهد دولتها به همکاری

ﻫ- اصل صلاحیت جهانی: تجلی عدم تقابل در حقوق بین‌الملل کیفری

و) نظام مسئولیت مشدد: تضمین عدم تقابل در احترام به ارزش‌های بنیادین

فصل دوم: عدم تقابل در عملکرد بین‌المللی معاصر

مبحث اول: ملاحظات مبتنی بر عدم تقابل در معاهدات حقوق بشری

گفتار اول-  مبنای شکل‌گیری معاهدات مبتنی بر عدم تقابل

الف- تاثیر جهانی شدن بر معاهدات حقوق بشری

ب- جایگاه معاهدات حقوق بشری در حقوق بین‌الملل: تعارض قالب و کارکرد

ج- تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با دیگر معاهدات بین‌المللی

د- چالش قالب، هدف یا شناخت در مورد معاهدات حقوق بشری

ﻫ- تاکید بر ماهیت متفاوت معاهدات حقوق بشری در رویه نهادهای حقوق بشری

و- تغییر نگرش در معاهدات حقوق بشری: از «قرارداد» به سمت «تعهد»

ز- التزام اخلاقی به معاهدات حقوق بشری جایگزین التزام مبتنی بر منافع متقابل

ح- اجرای معاهدات حقوق بشری: تحول در رژیم اجرای سنتی معاهدات

ط- ارزش تعهدات معاهده‌ای مبتنی بر هنجارهای اخلاقی

گفتار دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

الف- نظام کلی حق شرط و تطبیق آن با معاهدات حقوق بشری

ب- رویکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل به حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

ج- معیار ارزیابی شروط بر معاهدات حقوق بشری و آثار آن

د- تاثیر حق شرط بر عملکرد نظارتی دولت‌ها

ﻫ- حق شرط در رویه نهادهای حقوق بشری

گفتار سوم: جانشینی در معاهدات حقوق بشری

مبحث دوم ملاحظات مبتنی بر عدم تقابل در معاهدات حقوق بشردوستانه

گفتار اول- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل

الف- جایگاه انسان در حقوق بشردوستانه

ب- حمایت از کرامت انسانی: پیوند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

گفتار دوم: ماهیت غیرتقابلی برخی موازین حقوق بشردوستانه

الف- ضرورت نظامی

ب- اقدامات تلافی جویانه و تقابل در حقوق مخاصمات مسلحانه

ج- حیثیت انسانی در مخاصمه مسلحانه

د- التزام بازیگران غیردولتی

گفتار سوم- تقابل و عدم تقابل تعهدات مبتنی بر حقوق بشردوستانه در اسناد بین‌المللی

الف- کنوانسیون‌های لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷)

ب- کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو

ج- پروتکل‌های الحاقی (۱۹۷۷)

د- کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ (بند ۵ ماده ۶۰)

گفتار چهارم- برخی تحولات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در پرتو حقوق بشر

الف- اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان

ب- اصل تناسب

ج- تعدیل مفهوم ضرورت نظامی و خسارت تبعی

د- مفهوم «مبارز» یا «رزمنده» در مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی

گفتار پنجم- عملکرد دولتی و بین‌المللی موید عدم تقابل در حقوق بشردوستانه

مبحث سوم: نقض برخی تعهدات بنیادین دولت‌ها در نبرد میان تقابل و عدم تقابل

گفتار اول- تعهدات انسانی دولت‌ها در مقابله با تروریسم

الف- حقوق بشر: مرز مقابله با تروریسم

ب- لزوم رعایت ملاحظات انسانی غیرمتقابل در مبارزه با تروریسم

ج- معضل مفهومی یا تئوریک دفاع مشروع در توجیه جنگ علیه تروریسم

گفتار دوم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، قربانیان اصلی جنگ علیه تروریسم

الف- ابهام در الگوی جنگ علیه تروریسم

ب- رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ علیه تروریسم

ج- مبارزه با تروریسم در پرتو همکاری در جامعه بین‌المللی

مبحث چهارم نقش سازمان‌های بین‌المللی در تثبیت الگوی غیرمتقابل تعهدات حقوق بشری

گفتار اول- نقش سازمان‌های بین‌المللی در شکل‌گیری و تثبیت جامعه بین‌المللی

الف- دکترین جامعه بین‌المللی

ب- از جامعه بین‌المللی تا جامعه حقوقی بین‌المللی

ج- جایگاه ملل متحد و منشور در این چارچوب ساختاری

گفتار دوم- اقدام سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین‌المللی در حمایت از عدالت کیفری بین‌المللی

الف- مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ب- شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار سوم- نقش سازمان‌های بین‌المللی در تبیین ماهیت غیرتقابلی معاهدات حقوق بشری و اجرای آنها

الف- مروری بر عملکرد برخی سازمان‌های بین المللی

ب- نقش نهادهای بین‌المللی در نظارت بر ایفای تعهدات حقوق بشری

گفتار چهارم- چشم انداز موقعیت نهادهای حقوق بشری در نظام بین‌المللی

الف- یکپارچه نمودن نهادهای معاهدهای حقوق بشری

ب- ایده تاسیس دادگاه جهانی حقوق بشر

نتیجه گیری

منابع

مؤلف:

دکتر هاله حسینی‌ اکبرنژاد

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۳۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *