ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی

ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین‌المللی

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: مبانی نظری عدم تقابل در نظام بین‌المللی

مبحث اول: حقوق بین‌الملل: حقوق تبادلی یا غیرتبادلی؟

گفتار اول- جایگاه تقابل در روند شکل گیری و تکامل حقوق بین‌الملل

الف- مفهوم تقابل

ب- تقابل در منابع حقوق بین‌الملل

ج- کارایی تقابل  به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل

گفتار دوم: تاثیر انسانی شدن حقوق بین‌الملل بر نظام تقابل

الف- تعدیل و تحدید مفهوم حاکمیت در پرتو انسانی شدن حقوق بین‌الملل

ب- نمود انسانی شدن در برخی حوزه های حقوق بین‌الملل

گفتار سوم: سیر تحول تاریخی جامعه جهانی (مفهوم بشریت)

الف- مبانی فلسفی حقوق بین‌الملل: مقوم عدم تقابل

ب- کارکردهای حداقل‌های اخلاقی در جامعه بین‌المللی

ج- مفهوم جهانشمولی حقوق بین‌الملل

گفتار چهارم: مفهوم جامعه بین‌المللی و روند رو به تکامل آن

الف- ضرورت‌های اجتماعی و حقوقی: مبنای شناسایی جامعه بین‌المللی

ب- جامعه بین‌المللی: دلالت بر تقابل و تعامل منافع

ج- حمایت حقوق بین‌الملل از  منافع جامعه در چارچوبی مبتنی بر عدم تقابل

د- موازنه منافع جامعه و منافع فردی (دولت‌ها): از تقابل به سوی عدم تقابل

ﻫ- عوامل ارزیابی جامعه بین‌المللی معاصر

و- احساس یا برداشت عمومی در مورد جامعه بین‌المللی

ز- وابستگی متقابل و ملزومات آن در نظام بین‌المللی معاصر

مبحث دوم: شناسایی تعهداتی در قبال افراد بشر: نقطه اوج عدم تقابل در نظام بین‌المللی

گفتار اول: حقوق بشر: حقوق بین‌الملل حمایت از انسان و نه دولت

الف- تفاوت موضوع در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر

ب- مبنای الزامآور بودن قواعد بنیادین حقوق بشر

گفتار دوم: مقتضیات رژیم‌های خودبسنده: بازنگری در رعایت تقابل

الف- جایگاه رژیم‌های خودبسنده یا خوداجرا در حقوق بین‌الملل

ب- رژیمهای خودبسنده متاثر از تحول در مفهوم نظم حقوقی بین‌المللی

ج- چالش خودبسنده بودن نظام حقوق بشر یا چگونگی تضمین عدم تقابل

مبحث سوم: برخی از مهم‌ترین جلوه‌های عدم تقابل در حقوق بین‌الملل معاصر

گفتار اول- سلسله مراتب قواعد و تعهدات بین‌المللی

الف- جایگاه قواعد آمره

ب- تعهدات عام‌الشمول یا در قبال کل جامعه بین‌المللی

گفتار دوم: عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست

الف- حقوق بین‌الملل محیط زیست مبتنی بر «خیر مشترک جهانی»

ب- حمایت از امنیت و کرامت انسانی در پرتو حفاظت از محیط زیست

ج- رابطه حقوق بین‌الملل محیط زیست و نظام حقوق بشر

د- مبنای مسئولیت متقابل در حقوق بین‌الملل محیط زیست

ﻫ- اجرای حقوق جهانی محیط زیست، دغدغه مشترک جهانی

گفتار سوم: تحولات نظام مسئولیت بین‌المللی دولت ها

الف- توسعه مفهوم «دولت زیاندیده» در پرتو تعهدات غیرمتقابل اعضای جامعه بین‌المللی

ب- تحولات حقوق و تعهدات غیرمتقابل دولت ثالث در نظام مسئولیت بین‌المللی

ج- آیین شکایات بین‌الدولی در معاهدات حقوق بشری مخصص یا مکمل نظام مسئولیت بین‌المللی

د- تئوری مسئولیت حمایت

گفتار چهارم- عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

الف- نقش حقوق بین‌الملل کیفری در حمایت از ارزش‌های انسانی

ب- موضوع حقوق بین‌الملل کیفری: هم دولت‌ها و هم افراد

ج- مفهوم جرایم بین المللی: نقض تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی

د- عدم تقابل در تعهد دولتها به همکاری

ﻫ- اصل صلاحیت جهانی: تجلی عدم تقابل در حقوق بین‌الملل کیفری

و) نظام مسئولیت مشدد: تضمین عدم تقابل در احترام به ارزش‌های بنیادین

فصل دوم: عدم تقابل در عملکرد بین‌المللی معاصر

مبحث اول: ملاحظات مبتنی بر عدم تقابل در معاهدات حقوق بشری

گفتار اول-  مبنای شکل‌گیری معاهدات مبتنی بر عدم تقابل

الف- تاثیر جهانی شدن بر معاهدات حقوق بشری

ب- جایگاه معاهدات حقوق بشری در حقوق بین‌الملل: تعارض قالب و کارکرد

ج- تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با دیگر معاهدات بین‌المللی

د- چالش قالب، هدف یا شناخت در مورد معاهدات حقوق بشری

ﻫ- تاکید بر ماهیت متفاوت معاهدات حقوق بشری در رویه نهادهای حقوق بشری

و- تغییر نگرش در معاهدات حقوق بشری: از «قرارداد» به سمت «تعهد»

ز- التزام اخلاقی به معاهدات حقوق بشری جایگزین التزام مبتنی بر منافع متقابل

ح- اجرای معاهدات حقوق بشری: تحول در رژیم اجرای سنتی معاهدات

ط- ارزش تعهدات معاهده‌ای مبتنی بر هنجارهای اخلاقی

گفتار دوم: حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

الف- نظام کلی حق شرط و تطبیق آن با معاهدات حقوق بشری

ب- رویکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل به حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

ج- معیار ارزیابی شروط بر معاهدات حقوق بشری و آثار آن

د- تاثیر حق شرط بر عملکرد نظارتی دولت‌ها

ﻫ- حق شرط در رویه نهادهای حقوق بشری

گفتار سوم: جانشینی در معاهدات حقوق بشری

مبحث دوم ملاحظات مبتنی بر عدم تقابل در معاهدات حقوق بشردوستانه

گفتار اول- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل

الف- جایگاه انسان در حقوق بشردوستانه

ب- حمایت از کرامت انسانی: پیوند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

گفتار دوم: ماهیت غیرتقابلی برخی موازین حقوق بشردوستانه

الف- ضرورت نظامی

ب- اقدامات تلافی جویانه و تقابل در حقوق مخاصمات مسلحانه

ج- حیثیت انسانی در مخاصمه مسلحانه

د- التزام بازیگران غیردولتی

گفتار سوم- تقابل و عدم تقابل تعهدات مبتنی بر حقوق بشردوستانه در اسناد بین‌المللی

الف- کنوانسیون‌های لاهه (1899 و 1907)

ب- کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو

ج- پروتکل‌های الحاقی (1977)

د- کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 (بند 5 ماده 60)

گفتار چهارم- برخی تحولات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در پرتو حقوق بشر

الف- اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان

ب- اصل تناسب

ج- تعدیل مفهوم ضرورت نظامی و خسارت تبعی

د- مفهوم «مبارز» یا «رزمنده» در مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی

گفتار پنجم- عملکرد دولتی و بین‌المللی موید عدم تقابل در حقوق بشردوستانه

مبحث سوم: نقض برخی تعهدات بنیادین دولت‌ها در نبرد میان تقابل و عدم تقابل

گفتار اول- تعهدات انسانی دولت‌ها در مقابله با تروریسم

الف- حقوق بشر: مرز مقابله با تروریسم

ب- لزوم رعایت ملاحظات انسانی غیرمتقابل در مبارزه با تروریسم

ج- معضل مفهومی یا تئوریک دفاع مشروع در توجیه جنگ علیه تروریسم

گفتار دوم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، قربانیان اصلی جنگ علیه تروریسم

الف- ابهام در الگوی جنگ علیه تروریسم

ب- رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ علیه تروریسم

ج- مبارزه با تروریسم در پرتو همکاری در جامعه بین‌المللی

مبحث چهارم نقش سازمان‌های بین‌المللی در تثبیت الگوی غیرمتقابل تعهدات حقوق بشری

گفتار اول- نقش سازمان‌های بین‌المللی در شکل‌گیری و تثبیت جامعه بین‌المللی

الف- دکترین جامعه بین‌المللی

ب- از جامعه بین‌المللی تا جامعه حقوقی بین‌المللی

ج- جایگاه ملل متحد و منشور در این چارچوب ساختاری

گفتار دوم- اقدام سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین‌المللی در حمایت از عدالت کیفری بین‌المللی

الف- مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ب- شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار سوم- نقش سازمان‌های بین‌المللی در تبیین ماهیت غیرتقابلی معاهدات حقوق بشری و اجرای آنها

الف- مروری بر عملکرد برخی سازمان‌های بین المللی

ب- نقش نهادهای بین‌المللی در نظارت بر ایفای تعهدات حقوق بشری

گفتار چهارم- چشم انداز موقعیت نهادهای حقوق بشری در نظام بین‌المللی

الف- یکپارچه نمودن نهادهای معاهدهای حقوق بشری

ب- ایده تاسیس دادگاه جهانی حقوق بشر

نتیجه گیری

منابع

مؤلف:

دکتر هاله حسینی‌ اکبرنژاد

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

300.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …