مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی

کتاب مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد.

مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی:
تحلیل حقوقی چالش ها و موانع واردکنندگان کالا و خدمات
پیرامون چگونگی رفع تعهدات ارزی با تاکید بر رویه قضایی

 

خرید

 

مولف:            دکتر حسین قربانیان

نوبت چاپ:        اول

تاريخ چاپ:       1401

شمارگان:         500

شابك:           2-174-475-600-978   

بهاء:              130.000 تومان

سخن ناشر

فهرست اختصاری مطالب

مقدمه

بخش اول: کلیات

گفتار اول)؛ ارز، تعهد ارزی و ویژگی‌های تعهدات ارزی

گفتار دوم)؛ رفع تعهدات ارزی ایفا نشده و تخلفات ارزی واردکنندگان

بخش دوم: موارد شمولیت اخذ مابه‌التفاوت  نرخ ارز از واردکنندگان

گفتار اول)؛ ضرورت و لزوم انطباق قراردادهای بانکی با قوانین؛ آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی

گفتار دوم)؛ موارد شمولیت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان در مجموعه مقررات ارزی

گفتار سوم)؛ موارد شمولیت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان بر اساس مصوبات هیأت وزیران

گفتار چهارم)؛ موارد شمولیت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی

گفتار پنجم)؛ بخشنامه 369885/99 مورخ 18/11/99 بانک مرکزی

گفتار ششم)؛ بخشنامه 394815/9 مورخ 09/12/1399 بانک مرکزی

گفتار هفتم)؛ بخشنامه شماره 416472/99 مورخ 25/12/1399 بانک مرکزی

اول)؛ صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی بدون اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی

دوم)؛ رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثائق واردکنندگان حبوبات و چای و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی

بخش سوم: عدم شمولیت بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در فرض  عدم اخذ تعهد از مشتریان بانک‌ها در آرای  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخش چهارم: مواعد ارائه اسناد حمل  و پروانه گمرکی و …

گفتار اول)؛ تعیین مواعد ارائه اسناد حمل و پروانه گمرکی و … در قوانین موضوعه

گفتار دوم)؛ مواعد در قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی ‌مصوب 31 تیر ماه 1309 شمسی

گفتار سوم)؛ مواعد در قانون راجع به معاملات اسعار خارجی ‌مصوب 10 اسفند ماه 1314

گفتار چهارم)؛ مواعد در ماده 31 آئین‌نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 1337,01,30

گفتار پنجم)؛ مواعد در بخشنامه شماره 1869/456/97 مورخ 18/12/97 بانک مرکزی

گفتار ششم)؛ مواعد در بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 28/08/1399 بانک مرکزی

گفتار هفتم)؛ مواعد در بخشنامه شماره 308914/99 مورخ 29/09/99 بانک مرکزی

گفتار هشتم)؛ مواعد در بخشنامه 394815/9 مورخ 09/12/1399 بانک مرکزی

بخش پنجم: موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در بخشنامه‌های بانک مرکزی

گفتار اول)؛ موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (بخشنامه 106290/99 مورخ 12/04/99 بانک مرکزی (تعیین مابه‌التفاوت قطعی)

گفتار دوم)؛ موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (بخشنامه 369885/99 مورخ 18/11/99 بانک مرکزی)

گفتار سوم)؛ موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (بخشنامه 394815/99 مورخ 09/12/1399 بانک مرکزی)

گفتار چهارم)؛ موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (بخشنامه شماره 416472/99 مورخ 25/12/1399 بانک مرکزی)

گفتار پنجم)؛ موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (بخشنامه شماره 110416/00 مورخ 14/04/1400 بانک مرکزی)

گفتار ششم)؛ موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (بخشنامه شماره 00/304839 مورخ 18/10/1400 بانک مرکزی)

بخش ششم: موارد معافیت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در مصوبات هیأت وزیران

گفتار اول)؛ موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز (تصویب‌نامه شماره 130969.ت 58017 در خصوص تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادي بازتأمين (ريفاينانس) مصوب 8/11/1399)

گفتار دوم)؛ بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633 ه مورخ 16/05/97 هیأت وزیران در خصوص معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

گفتار سوم)؛ اصلاح بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633 ه مورخ 16/05/97 هیأت وزیران در مورخ 24/05/1397

بخش هفتم: اعطای مهلت جهت واردات کالا و ارائه اسناد حمل برای واردکنندگان به دلایل قوه قاهره

گفتار اول)؛ علل و توجیهات واردکنندگان از عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

گفتار دوم)؛ علل موجه عدم ورود کالا و عدم ارائه اسناد حمل در مواعد مقرر با طرح موضوع در کمیته موارد خاص تعهدات ارزی

گفتار سوم)؛ دلایل توجیهی عدم ورود کالا و عدم ارائه اسناد حمل در مواعد مقرر برابر بخشنامه شماره 110416/00 مورخ 14/04/1400 بانک مرکزی

گفتار چهارم)؛ مصوبه کمیته اقدام ارزی در خصوص علل موجه عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان

گفتار پنجم)؛ عدم ترخیص کالا به‌واسطه بروز تحریم، مشکلات لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه‌ها (بخشنامه 106290/99 مورخ 12/04/99 بانک مرکزی)

گفتار ششم)؛ عدم رفع تعهد ارزی به‌واسطه قوه قاهره به موجب تبصره ۶ ماده 2 مکرر قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی مورخ 10/11/1400

گفتار هفتم)؛ اعمال محرومیت‌های مقرر برای واردکننده بر اساس مصوبات هیأت وزیران و بانک مرکزی

گفتار هشتم)؛ اقامه دعوی واردکننده به طرفیت فروشنده خارجی

بخش هشتم: اقدامات حقوقی واردکننده بطرفیت بانک

گفتار اول)؛ شرایط اقامه دعوی

گفتار دوم)؛ نکاتی مورد توجه در متن دادخواست و لایحه دفاعیه

گفتار سوم)؛ ارجاع امر به کارشناس

بخش نهم: مراجع صلاحیت‌دار؛ نحوه رسیدگی و ضمانت اجراهای تخلف واردکنندگان و صادرکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی

گفتار اول )؛ مرجع صالح رسیدگی به تخلفات عدم رفع تعهد ارزی

گفتار دوم)؛ حدود اختیارات شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

گفتار سوم)؛ ضمانت اجراهای تخلف واردکنندگان و صادرکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم)؛ ضمانت اجراهای تخلف واردکنندگان و صادرکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی در قانون قاچاق کالا و ارز اصلاحی مورخ 10/11/1400

گفتار پنجم)؛ ضمانت اجراهای تخلف صادرکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی

گفتار ششم)؛ تجدیدنظرخواهی آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

گفتار هفتم)؛ تأثیر حکم برائت صادره از سازمان تعزیرات بر تعهدات ارزی واردکنندگان

گفتار هشتم)؛ ارفاقات قانونی به منظور کاهش مجازات

گفتار نهم)؛ صدور قرار اناطه در شعبه رسیدگی بدوی تعزیرات

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …