• معرفی مجله 
  • معرفی مدیرمسؤول، سردبیر 
  • شرایط پذیرش مقالات 

مجله پژوهشهاي حقوق خصوصی انتشار این مجله تخصصی از سال 1392 به صورت دو فصلنامه و با رویکرد علمی ـ پژوهشی آغاز شده است. این مجله تخصصی با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وكلا، قضات و دانشجويان دوره‌هاي عالي رشته‌های تحت پوشش حقوق خصوصی در هر شماره سعي بر آن دارد تا به ارائه یافته‌های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و سازمان‌های ملی و بین‌المللی، کنفرانس‌ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه‌ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق خصوصی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی حوزه‌های مختلف این رشته را با هدف تأمین کارآمدسازی این حوزه‌ها در تأمین نظم و عدالت و صلح و سعادت مردم تعقیب می‌نماید.

مدیر مسؤول:
دکتر وحید اشتیاق

سردبیر:
دکتر نجادعلی الماسی

هیأت تحریریه:
دکتر بهروز اخلاقی (دانشیار، دانشگاه تهران)
دکتر علی اسلامی‌پناه (استادیار، دانشگاه تهران ـ پژوهشکده حقوقی شهر دانش)
دکتر گودرز افتخار جهرمی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر نجادعلی الماسی (استاد، دانشگاه تهران)
دکتر فرهاد ایران‌پور (دانشیار، دانشگاه تهران)
دکتر محمود باقری (دانشیار، دانشگاه تهران)
دکتر محمدرضا پاسبان (دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر لعیا جنیدی (دانشیار، دانشگاه تهران)
دکتر سعید حبیبا (دانشیار، دانشگاه تهران)
دکتر حسین سیمایی صراف (استادیار، دانشگاه قم ـ پژوهشکده حقوقی شهر دانش)
دکتر سیّد حسین صفایی (استاد، دانشگاه تهران)
دکتر محمد عیسائی تفرشی (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر سیّد مرتضی قاسم‌زاده (استاد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)
دکتر کورُش کاویانی باغبادرانی (دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی)
آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

تب 3 | محتوای شما