مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
دفتر اول: رفاه و تأمین اجتماعی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعي (مصوب 1383/02/21)
آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب 1387/03/19)
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 1384/03/22)
آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی رفاه و تأمـین اجتماعی (مصوب 1383/08/13)
اساسنامه صندوق تأمـین اجتماعي (مصوب 1389/04/20)
قانون تأمـین اجتماعي (مصوب 1354/04/03)
رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمـین اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما
دفتر دوم: قوانین مرتبط
قانون بيمه بيكاري (مصوب 1369/06/26)
قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني (مصوب 1352/08/21)
قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بين‌شهري (مصوب 1379/02/18)
قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب 1386/08/09)
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان (مصوب 1391/09/29)
قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند (مصوب 1361/12/16)
‌قانون منع دريافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1361/04/13)
قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان کارگاه‌های مشمول قانون تأمـین اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت‌مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند
قانون بیمه‌های اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کد دار) (مصوب 1388/05/18)
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376/09/11)
قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند (مصوب 1390/12/24)
قانون تعیین تکلیف تأمـین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند (مصوب 1392/07/17)
قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفا مشمول قانون تأمـین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی (مصوب 1386/10/05)
‌قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه (مصوب 1373/06/23)
قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمـین اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمـین اجتماعي مصوب ‌تیرماه ۱۳۵۴ (مصوب 1380/02/09)
قانون نقل‌وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي (مصوب 1365/03/27)
‌لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1358/09/24)
قانون الزام سازمان تأمـین اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تأمـین اجتماعي (مصوب 1368/08/21)
قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعي مصوب تیر ماه ۱۳۵۴
قانون الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارت‌هاي متفرقه (مصوب 1385/07/16)
قانون تأسيس مؤسسه كار و تأمـین اجتماعي (مصوب 1349/11/19)
قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد 60، 70، 72، 73، 74، 80، 81، 82 و 83 قانون تأمـین اجتماعي مصوب تيرماه 1354 درباره كليه بيمه‌شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي کلی گردیده يا به درجه شهادت رسيده‌اند مصوب 1358/06/26 (مصوب 1370/05/08)
قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا‌ مي‌شوند (مصوب 1360/11/18)
قانون شمول مقررات مربوط به كاركنان دولت تابع قانون استخدام كشوري كه در مناطق جنگي يا جبهه‌هاي جنگ تحميلي خدمت مي‌نمايند به كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي وابسته كه مشمول قانون تأمـین اجتماعي هستند (مصوب 1366/09/01)
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و‌ زيان‌آور (مصوب 1367/09/01)
لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمـین اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا مي‌شوند (مصوب 1358/09/21)
لايحه قانوني راجع به احتساب مدت محكوميت سياسي بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمـین اجتماعي به عنوان سابقه پرداخت حق بيمه (مصوب 1358/12/25)
لايحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان تأمـین اجتماعي (مصوب 1358/09/27)
دفتر سوم: آیین‌نامه، بخشنامه، دستور اداری، تصمیم‌نامه و …
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (38) قانون تأمـین اجتماعي ـ مصوب 1354ـ (مصوب 1373/03/18)
آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمـین اجتماعي (مصوب 1355/10/25)
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 79 قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1356/08/22)
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند (۱) ماده (۸1) قانون تأمـین اجتماعي (مصوب 1375/04/06)
آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تأمـین اجتماعی مصوب 1387 (مصوب 1388/03/03)
آیین‌نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمـین اجتماعی به اجراي بندهاي الف و ب ماده «3» قانون تأمـین اجتماعي (مصوب اردیبهشت 1369)
آیين‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعي مصوب1365/6/30 مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1366/07/29)
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده 8 قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1385/06/26)
آيين‌نامه اجرايي بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمـین اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ (مصوب 1385/12/26)
‌آیین‌نامه اجرايي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب 1380/03/09)
آیین‌نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات (مصوب 1354/11/28)
‌آیين‌نامه وظایف و اختيارات شوراي‌عالي تأمـین اجتماعي (مصوب 1350/11/02)
آیین‌نامه شورای‌عالی تأمـین اجتماعی موضوع ماده 18 قانون تأمـین اجتماعی (مصوب 1358/09/24 و 1367/03/04)
آیين‌نامه اجرایي قانون بيمه بيكاري (مصوب 1369/10/12)
آیین‌نامه اجرايي مواد (۳‏) و (۵‏) قانون بیمه‌های اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب 1389/02/19)
آيين‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل‌وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/03/27 (مصوب 1365/11/08)
آیین‌نامه اجرايي قانون بیمه‌های اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب 1388/09/22)
آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1379/12/17)
آیين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه (مصوب 1373/12/24)
آيين‌نامه تعيين حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمـین اجتماعي (مصوب 1356/11/05)
آیین‌نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی ـ رفاهی به بازنشستگان 60 سال به بالا پیشکسوتان (مصوب 1384/10/25)
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت‌مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی (مصوب 1363/12/08 شورای‌عالی تأمـین اجتماعی)
‏‌آيين‌نامه مربوط به مقررات تأمـین اجتماعي آزادگان (مصوب 1370/05/09)
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب 1385/02/10)
آیین‌نامه اجرای مقررات بیمه‌های اجتماعی نسبت به اتباع بیگانه (مصوب 1339/08/08)
تصمیم‌نامه روش برقراری بیمه بیکاری (مصوب 1373/11/25)
تصمیم‌نامه شرايط پرداخت مقرري بيمه بيكاري به كارگران فصلي و كارگران داراي قرارداد با مدت معين (مصوب 1378/10/26)
مصوبه شورای‌عالی اداري در خصوص وصول حق بيمه در سازمان تأمـین اجتماعي (مصوب 1372/12/22)
دستور اداری موضوع: بازنشستگی مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 1393/11/25)
تصویب‌نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی (مصوب 1385/08/17)
ضوابط نقل‌وانتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه (مصوب 1380/03/27)
تصويب‌نامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب 1370/1/24 شورای‌عالی تأمـین اجتماعي
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1396 موضوع: حداقل و حداکثر دستمزد (مصوب 1396/2/4)
بخشنامه [شماره] 9 مشترک فنی و درآمد؛ بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (مصوب 1390/02/27)
بخشنامه شماره 14 جديد درآمد دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب (مصوب 1380/05/06)
بخشنامه شماره 71 مستمری‌ها؛ موضوع: افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396 (مصوب 1396/02/18)
بخشنامه شماره 149 درآمد مورخ 1370/2/30 موضوع: درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
بخشنامه شماره 651 امور فنی بیمه‌شدگان موضوع: نحوه اجرای آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورای‌عالی تأمـین اجتماعی (مصوب 1385/09/27)

تدوین‌کننده : 

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، اول

قیمت:

220.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …