خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجموعه قوانین و مقررات ثبت املاک

مجموعه قوانین و مقررات ثبت املاک

مجموعه قوانین و مقررات ثبت املاک

خرید

 

فهرست مطالب: 

۱ ـ ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

باب اول ـ تشكيلات اداري ثبت

باب دوم ـ ثبت عمومي

فصل اول ـ اعلان ثبت و تحديد حدود

فصل دوم ـ اعتراض

فصل سوم ـ در آثار ثبت

باب سوم ـ ثبت اسناد

فصل اول ـ مواد عمومي

فصل دوم ـ آثار ثبت اسناد

فصل سوم ـ در امانت اسناد

باب چهارم ـ دفاتر اسناد رسمي

باب پنجم ـ اجرای مفاد اسناد رسمي

باب ششم ـ جرایم و مجازات

باب هفتم ـ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

باب هشتم ـ مواد مخصوصه

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

آیين‌ نامه قانون ثبت املاك

فصل اول ـ دفاتر ثبت اسناد و املاك

فصل دوم ـ در شماره‌‌گذاري املاك و توزيع اظهارنامه

فصل سوم ـ در درخواست ثبت

فصل چهارم ـ در آگهي‌ هاي نوبتي و تحديدي و تعيين حدود املاك

فصل پنجم ـ در اعتراض

فصل ششم ـ در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك

فصل هفتم ـ در وظایف محققين ثبت

مبحث اول ـ در تعيين و صلاحيت محققين ثبت

مبحث دوم ـ در ترتيب رسيدگي

مبحث سوم ـ در اسناد كتبي

مبحث چهارم ـ در معاينه محلي و عقيده كارشناس

مبحث پنجم ـ در رد محقق ثبت

مبحث ششم ـ در عدم حضور متداعيين و يا يكي از آنها

مبحث هفتم ـ در ابلاغ حكم استيناف

فصل هشتم ـ در مقررات مختلفه

قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ و الحاق‌ موادي به آن

آیين‌ نامه اجرايي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت

آيين‌ نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ۱۳۷۸/۷/۲۵

قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاك كشور

قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره ۶ و ماده ۱ اصلاحي ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱

آیين‌ نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبي

آیين‌ نامه راجع به ماده ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبي

قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول مصوب ۱۳۷۲/۷/۱۱

آیين‌ نامه اجرايي قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول مصوب ۱۳۷۴/۲/۳

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي»

قانون تعيين تكليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضایي از بين رفته است مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰

آيين‌ نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي

تصويب‌نامه راجع به تعرفه فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)

آيين‌ نامه حدود و وظايف و تشكيلات تهيه نقشه املاك به صورت كاداستر و مقررات اجرایي آن موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاك

فصل اول ـ تعاريف

فصل دوم ـ تشكيلات

فصل سوم ـ آموزش و تجهيزات

فصل چهارم ـ اجراي كاداستر

قانون ثبت املاك در مناطق عشايري

قانون متمم قانون ثبت املاك در مناطق عشايري

آیین‌ نامه راجع به ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک

آیين‌ نامه اجرايي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن

آیين‏ نامه هيأت تشخيص

لايحه قانوني راجع به واگذاري اراضي تملك شده به مستضعفين

لايحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵

دستورالعمل مربوط به تبصره الحاقی به ماده (۹) آیین‌نامه قانون ثبت املاک به اداره کل ثبت منطقه

۲ ـ صدور سند

آيين‌ نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

آیين‌ نامه اجرایی رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۶ وزارت دادگستری

فصل اول ـ اسناد مالکيت معارض و هيأت نظارت و شوراي عالي

فصل دوم ـ مواد متفرقه

قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۲۸

آیين‌ نامه اجرایي قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۷

بخش اول ـ املاك:

بخش دوم ـ اسناد و ثبت شركت‌ها

بخش سوم ـ امور متفرقه‌ها

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهبود روشهاي تفكيك ساختمان، صدور سند مالكيت ساختمان و اصلاح سند مالكيت و صدور سند مالكيت المثنا

لايحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵

آیين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرایي

فصل اول ـ تعاريف

فصل دوم ـ صدور اجرائيه

فصل سوم ـ ابلاغ

فصل چهارم ـ ترتيب اجراء

فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول

فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

فصل هفتم ـ بازداشت اموال غيرمنقول

فصل هشتم ـ ارزيابي

فصل نهم ـ در وثيقه

فصل دهم ـ در مزايده

فصل يازدهم ـ تخليه و ختم عمليات اجرایي

فصل دوازدهم ـ هزينه‌هاي اجرایي

فصل سيزدهم ـ شكايت از عمليات اجرایي و طرز رسيدگي به شكايات

فصل چهاردهم ـ امور متفرقه

۳ ـ هزینه‌های ثبتی

آیين‌ نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک

آیين‌ نامه وصول حق‌الثبت املاک

قانون افزايش هزينه‌ هاي ثبتي

آیین‌ نامه واریز حق‌الثبت و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی و راجعه به الغای رویه الصاق و ابطال تمبر مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۶

آیين‌ نامه اصلاحي هزينه تهيه رونوشت و تصديق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت و بند ۲ فراز (ي) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ۱۳۷۳

۴ ـ تفکیک و افراز

قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۱۳۵۶/۱۰/۱۱

آيين‌ نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷

لايحه قانوني راجع به تفكيك و افراز اراضي مورد تصرف سازمان‌هاي عمران اراضي شهري استان‌هاي كشور

قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵

آیين‌ نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ مصوبه شوراي عالي اداري

۵ ـ دفتر اسناد رسمی

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

آيين‌ نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي ‌مصوب ۲۷ شهريور ماه ۱۳۲۲

‌قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري ‌مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ‌ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

آيين‌ نامه اجرايي قانون منع فرو‌ش و و‌اگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاو‌ني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

تصویب‌ نامه در خصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

۶ ـ اراضی موات و زراعی و زمین شهری

قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

اصلاحيه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

آیین‌ نامه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

فصل اول ـ نحوه اعلام به مالكين

فصل دوم ـ مقررات تشخيص اراضي موات و عمران و آبادي

فصل سوم ـ اراضي مشمول تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

فصل چهارم ـ تعيين تكليف اراضي موات

فصل پنجم ـ نحوه واگذاري اراضي

قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن

‌آيين‌ نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن

لايحه قانوني راجع به لغو مالكيت اراضي موات واقع بين محدوده بيست و پنج ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي آن

لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها

آيين‌ نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها

دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها

قانون زمين شهري

آيين‌ نامه اجرايي قانون زمين شهري

فصل اول ـ تعاريف و مقررات مربوط به عمران زمين‌ها

فصل دوم ـ مقررات تشخيص زمين‌ها

فصل سوم ـ نحوه خريد و تملك زمين‌ها

فصل چهارم ـ نحوه آماده سازي و عمران و واگذاري زمين‌ها

فصل پنجم ـ مقررات متفرقه

۷ ـ سایر

آیین‌ نامه طرز اجرائیه معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد

آیین‌ نامه ترتيب انتخاب ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۵۳۵/۱۱/۳ شاهنشاهي

آيين‌ نامه اجرايي ماده (۱۵۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

آيين‌ نامه اجرايي تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

آيين‌ نامه اجرايي ماده (۱۴۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

از ‌قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

پدیده آورنده:

پژوهشکده حقوق شهردانش

تاریخ و نوبت چاپ: 

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۱۴۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *