مجموعه قوانین و مقررات کار

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجموعه قوانین و مقررات کار

مجموعه قوانین و مقررات کار

خرید

فهرست مطالب:

قانون كار مصوب 1369/8/29

‌فصل اول ـ تعاريف كلي و اصول

‌فصل دوم ـ قرارداد كار

‌مبحث اول ـ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

‌مبحث دوم ـ تعليق قرارداد كار

‌مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد كار

‌مبحث چهارم ـ جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار

‌فصل سوم ـ شرايط كار

‌مبحث اول ـ حق‌السعي

‌مبحث دوم ـ مدت

‌مبحث سوم ـ تعطيلات و مرخصي‌ها

‌مبحث چهارم ـ شرايط كار زنان

مبحث پنجم ـ شرايط كار نوجوانان

‌فصل چهارم ـ حفاظت فني و بهداشت كار

‌مبحث اول ـ كليات

مبحث دوم ـ بازرسي كار

‌فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال

مبحث اول ـ كارآموز و مراكز كارآموزي

‌مبحث دوم ـ اشتغال

‌مبحث سوم ـ اشتغال اتباع بيگانه

‌فصل ششم ـ تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي

‌فصل هفتم ـ مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار

‌فصل هشتم ـ خدمات رفاهي كارگران

‌فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف

‌فصل دهم ـ شورای‌عالی كار

‌فصل يازدهم ـ جرائم و مجازاتها

‌فصل دوازدهم ـ مقررات متفرقه

قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت

آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران

اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ـ صدور رواديد ورود با حق كار

فصل دوم ـ صدور پروانه كار

فصل سوم ـ تمديد و تجديد پروانه كار

فصل چهارم ـ درخواست نمودار سازماني

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي در خصوص عدم به كارگيري نيروي كار خارجي در راستاي سياستهاي دولت براي صيانت از نيروي كار داخلي و افزايش ميزان اشتغال و به منظور كمك به حل معضل بيكاري و فراهم كردن شرايط ضروري براي ساماندهي اتباع بيگانه

آيين‌نامه اجرايي ماده 136 قانون كار

آيين‌نامه اجرايي ماده (149) قانون كار (مسکن کارگران)

تصویب‌نامه در خصوص ماده (191) قانون کار «تعيين موارد استثناء و معافيت كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار»

قانون معافيت كارگاهها و مشاغل داراي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تصويب‌نامه راجع به تمديد مدت معافيت كارگاه‌هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار

قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند

بخشنامه درباره دستمزد کارگران کارگاه‌هایی که کمتر از ده نفر کارگر دارند

قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 1383

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن

آيين‌نامه اجرايي ضوابط و مزايا و مشاغل قابل شمول به نظامهاي كارمزدي، مزد ساعتي و كارمزد ساعتي، موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون كار جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ـ نظام كارمزدي

فصل دوم ـ نظام مزد ساعتي

مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار

آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع‌تبصره ماده 99 قانون کار

‌قانون بيمه بيكاري

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

آیین دادرسی کار

فصل اول ـ اصول کلي

فصل دوم ـ صلاحيت

فصل سوم ـ وکالت

فصل چهارم ـ دادخواست

فصل پنجم ـ ابلاغ

فصل ششم ـ جلسه رسيدگي

فصل هفتم ـ ايرادهاي رسيدگي

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

فصل نهم ـ رأي

فصل دهم ـ تجديدنظرخواهي

فصل يازدهم ـ ساير مقررات

آیين‌نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت تشخيص

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي تشخيص

آيين‌نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف

آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف

آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأت‌هاي تشخيص حل و اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار

آیين‌نامه مربوط به انتخابات نمايندگان كارگران و مديران صنايع در هيأت‌هاي تشخيص

قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ وظايف و اختيارات «شوراي اسلامي كار»

فصل سوم ـ مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها

فصل چهارم ـ مسائل كارگزيني

آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار

فصل اول ـ كليات

فصل دوم ـ نحوه انجام وظايف شورا

فصل سوم ـ امور داخلي شورا

فصل چهارم ـ موارد انحلال شورا

فصل پنجم ـ هيأت تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي كار

فصل ششم ـ مقررات مختلف

آيين‌نامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي كار

آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیانآور سال 1386

آیين‌نامه كارهاي سخت و زيان‌آور

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور

قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگ‌زده به كارگران مشمول قانون كار

آيين‌نامه اجرايي ماده 4 قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگ‌زده به كارگران مشمول قانون كار

قانون اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاهها

آیين‌نامه اجرایی قانون اجراي طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌ها

دستورالعمل موضوع تبصره بند يك بخشنامه شماره 70811 مورخ 1371/11/26 مقام وزارت راجع به نحوه افزايش مزد مبنا (مزد شغل و مزد سنوات) در مورد كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل طبق نظام ارزيابي مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند

دستورالعمل نحوه محاسبه افزايش مزد ناشي از ارتقاي طبقه (شغل) در مورد بند 6 بخشنامه شماره 70811 مورخ 1371/11/26 موضوع مصوبه مورخ 1371/11/20 شوراي عالي كار

تصويب‌نامه راجع به اعطاي مرخصي زايمان و مرخصي شيردهي

تصويب‌نامه در خصوص مدت مرخصي زايمان (يك و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي و دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) همسران

‌قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

آيين‌نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي

قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۱۳۸۶

لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه ۱۳۵۴

تصویب‌نامه راجع به ضوابط تشخيص موارد از كار افتادگي كلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني

ضوابط تشخيص موارد از كار افتادگي كلي و جزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي‌شود

قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار

آيين‌نامه چگونگي مدت كار، تعطيلات و مرخصي‌ها، مزد و حقوق كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود

لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن

آیين‌نامه نحوه انعقاد قراردادهاي مربوط به چگونگي تعيين و پرداخت پاداش افزايش توليد

آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب و مؤسساتي كه توليدات غيرتسليحاتي دارند

آيين‌نامه مربوط به انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران، نمايندگان مديران صنايع جهت عضويت در شوراي عالي حفاظت فني

قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن

آیين‌نامه نحوه انتخابات نمايندگان كارفرمايان موضوع تبصره 3 ماده 131 قانون كار

دستورالعمل مربوط به انتخاب نمايندگان كارگران

آيين‌نامه اجرايي بند خ تبصره 3 قانون بودجه سال 1382 كل كشور

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 كل كشور

قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

فصل اول ـ كليات و تعاريف

فصل دوم ـ ضوابط تشكيل مؤسسات كاريابي

قانون الزام فراگيري آموزشهاي فني و حرفه‌اي براي اشتغال به كار

آيين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر

آيين‌نامه ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي

آيين‌نامه نظام صلاحيت حرفه‌اي

آيين‌نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن و نوجوانان

آيين‌نامه سوادآموزي كارگران مشمول قانون كار

تدوین کننده:

پژوهشکده حقوق شهر دانش

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

90.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …