مسئولیت مدنی تطبیقی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مسئولیت مدنی تطبیقی

مسئولیت مدنی تطبیقی – چاپ دوم

خرید

فهرست اختصاری مطالب:

يادداشت چاپ دوم
مقدمه

فصل یکم: مفاهیم کلی و مبانی
مبحث یکم ـ اصطلاحات و تعاریف
گفتار یکم ـ اصطلاحات و تعاریف در حقوق ایران و فرانسه
گفتار دوم ـ اصطلاحات و تعاریف در حقوق انگلیس
مبحث دوم ـ تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری (جزائی)
گفتار یکم ـ تفکیک در حقوق ایران
گفتار دوم ـ تفکیک در حقوق فرانسه
گفتار سوم ـ تفکیک در حقوق انگلیس
مقایسه
مبحث سوم ـ وحدت یا تفاوت بنیادی مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد
گفتار یکم ـ وحدت یا تفاوت بنیادی در فقه امامیه و حقوق ایران
گفتار دوم ـ وحدت یا تفاوت بنیادی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد در حقوق فرانسه
مقایسه
گفتار سوم ـ وحدت یا تفاوت بنیادی در حقوق انگلیس
مقایسه
مبحث چهارم ـ مبانی مسئولیت مدنی
گفتار یکم ـ مبنای مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران
گفتار دوم ـ مبنای مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه
بند یکم ـ مسئولیت بدون تقصیر
بند دوم ـ نظریه های مختلط
بند سوم ـ بازگشت به نظریۀ تقصیر با مفهومی جدید
بند چهارم ـ نظریه تضمین گروهی
مقایسه
گفتار سوم ـ مبنای مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس
مقایسه
فصل دوم: ارکان مسئولیت مدنی
مبحث یکم ـ ضرر
گفتار یکم ـ ضرر در حقوق ایران
بند یکم ـ مفهوم ضرر در فقه و حقوق ایران
بند دوم ـ شرایط ضرر قابل جبران
بند سوم ـ اقسام ضرر
گفتار دوم ـ ضرر در حقوق فرانسه
بند یکم ـ مفهوم ضرر در حقوق فرانسه
بند دوم ـ شرایط ضرر قابل جبران در حقوق فرانسه
مقایسه
بند سوم ـ اقسام ضرر در حقوق فرانسه
نتیجه و مقایسه
گفتار سوم ـ ضرر در حقوق انگلیس
بند یکم ـ معنای ضرر و اقسام آن
بند دوم ـ اوصاف ضرر قابل جبران
مقایسه
مبحث دوم ـ فعل زیان‌بار یا تقصیر
گفتار یکم ـ فعل زیان‌بار یا تقصیر در فقه و حقوق ایران
بند یکم ـ مفهوم و نقش تقصیر در فقه
بند دوم ـ مفهوم تقصیر در قوانین موضوعه
بند سوم ـ اقسام تقصیر در فقه و حقوق ایران
گفتار دوم ـ فعل زیان‌بار یا تقصیر در حقوق فرانسه
بند یکم ـ نقش تقصیر در قوانین فرانسه
بند دوم ـ تعریف تقصیر
بند سوم ـ اقسام تقصیر در حقوق فرانسه
مقایسه
گفتار سوم ـ فعل زیان‌بار یا تقصیر در حقوق انگلیس
بند یکم ـ مفهوم تقصیر
بند دوم ـ اقسام تقصیر
مقایسه حقوق انگلیس با حقوق ایران
گفتار چهارم ـ علل موجهه (رافع تقصیر)
بند یکم ـ علل موجهه فعل زیان‌بار در فقه و حقوق ایران
بند دوم ـ علل موجهه در حقوق فرانسه
نتیجه و مقایسه
بند سوم ـ علل موجهه (رافع تقصیر) در حقوق انگلیس
مقایسه
مبحث سوم ـ رابطه سببیت
گفتار یکم ـ رابطه سببیت در فقه و حقوق ایران
بند یکم ـ مفهوم رابطه سببیت و نحوه احراز آن
بند دوم ـ علت خارجی
بند سوم ـ تعدد اسباب
بند چهارم ـ تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب
بند پنجم ـ سبب مجمل
بند ششم ـ مقابله با خسارت
گفتار دوم ـ رابطه سببیت در حقوق فرانسه
بند یکم ـ ضرورت و اهمیت رابطه سببیت
بند دوم ـ مفهوم رابطه سببیت
مقایسه
بند سوم ـ علت خارجی
بند چهارم ـ مسئولیت تضامنی اسباب متعدد در برابر زیان‌دیده و تقسیم مسئولیت در رابطه بین آنان
نتیجه و مقایسه
بند پنجم ـ سبب مجمل
مقایسه
بند ششم ـ مقابله با خسارت
مقایسه
گفتار سوم ـ رابطه سببیت در حقوق انگلیس
بند یکم ـ انواع رابطه سببیت و معیار احراز آن
بند دوم ـ علت خارجی یا قوه قاهره
بند سوم ـ تعدد اسباب
بند چهارم ـ سبب مجمل
بند پنجم ـ تقلیل خسارت در حقوق انگلیس
فصل سوم: آثار مسئولیت مدنی
مبحث یکم ـ آثار مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران
گفتار یکم ـ دعوای مسئولیت مدنی
بند یکم ـ طرفین دعوای مسئولیت مدنی
بند دوم ـ خواسته و سبب دعوای مسئولیت مدنی
بند سوم ـ صلاحیت دادگاه
گفتار دوم ـ جبران خسارت
بند یکم ـ شیوه‌های جبران خسارت
بند دوم ـ اصل جبران کامل خسارت و استثناهای آن
مبحث دوم ـ آثار مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه
گفتار یکم ـ دعوای مسئولیت مدنی
بند یکم ـ طرفین دعوای مسئولیت مدنی
مقایسه
بند دوم ـ سبب دعوای مسئولیت مدنی
بند سوم ـ مرور زمان دعوای مسئولیت مدنی
مقایسه
بند چهارم ـ صلاحیت
مقایسه
گفتار دوم ـ جبران خسارت در حقوق فرانسه
بند یکم ـ زمان پدید آمدن حق جبران
مقایسه
بند دوم ـ شیوه‌ها و گستره جبران خسارت
مقایسه
مقایسه
بند سوم ـ خسارت تنبیهی در حقوق فرانسه
مقایسه
بند چهارم ـ نقش پیشگیری و بازدارندگی مسئولیت مدنی
مقایسه
مبحث سوم ـ آثار مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس
گفتار یکم ـ دعوای مسئولیت مدنی
بند یکم ـ طرفین دعوای مسئولیت مدنی
بند دوم ـ سبب دعوای مسئولیت مدنی
بند سوم ـ مرور زمان
بند چهارم ـ صلاحیت
گفتار دوم ـ ضمانت‌‌های اجرایی مسئولیت مدنی
بند یکم ـ پرداخت پول
بند دوم ـ دستور توقف و منع تکرار عمل
مقایسه
فصل چهارم: قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی
مبحث یکم ـ قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران
گفتار یکم ـ بیمه مسئولیت مدنی
بند یکم ـ ایرادات فقهی بیمه و پاسخ آنها
بند دوم ـ حقوق ایران
بند یکم ـ موضع فقه در قبال قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
بند دوم ـ موضع حقوق ایران در قبال قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
گفتار سوم ـ شرط وجه التزام یا شرط کیفری
گفتار چهارم ـ قراردادهای تشدید مسئولیت
مبحث دوم ـ قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه
گفتار یکم ـ قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
بند یکم ـ اعتبار قراردادهای معافیت کلی یا جزئی از مسئولیت
مقایسه
گفتار دوم ـ شروط کیفری
مقایسه
گفتار سوم ـ قراردادهای تشدید مسئولیت
بند یکم ـ تضمین‌های قانونی
بند دوم ـ تضمین‌های قراردادی
بند سوم ـ ترکیب تضمین‌های قراردادی و قانونی
مقایسه
مبحث سوم ـ قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس
گفتار یکم ـ بیمه مسئولیت مدنی
بند یکم ـ نقش بیمه در دعاوی مسئولیت مدنی
بند دوم ـ بیمه اجباری مسئولیت مدنی
بند یکم ـ اعتبار قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
بند دوم ـ موارد بی اعتباری قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت
گفتار سوم ـ شرط وجه التزام و شرط کیفری
بند یکم ـ شرط وجه التزام
بند دوم ـ شرط کیفری
گفتار چهارم ـ قرارداد تشدید مسئولیت مدنی
مقایسه
مقایسه و نتیجه کلی
فهرست اهم منابع و مآخذ
فهرست الفبایی مطالب
فهرست تفصیلی مطالب

تألیف:

دکتر سید حسین صفایی ـ دکتر حبیب‌اله رحیمی

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، دوم (ویرایش اول)

بهاء (با جلد سخت) :   

1.550.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …