مسؤولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت EPC

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مسؤولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت EPC

مسؤولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای کلید در دست و EPC

 

خرید

 

فهرست مطالب:

بخش نخست: تعاريف و مفاهيم

فصل نخست: مفهوم و گونه‌هاي قرارداد طرح و ساخت

گفتار نخست: مفهوم قرارداد طرح و ساخت

گفتار دوم: گونه‌هاي قرارداد طرح و ساخت

گفتار سوم: مقايسه‌ي قراردادهاي طرح و ساخت با ساير شيوه‌هاي اجراي پروژه

الف) روش طراحي، خريد و مديريت ساخت

ب) شيوه ي ساخت، بهره‌برداري، انتقال

ج) مديريت ساخت و مديريت طرح

د) شيوه‌ ي تلفيقي

فصل دوم: ماهيت، امتيازها و عيبهاي قراردادهاي طرح و ساخت

گفتار نخست: ماهيت قراردادهاي طرح و ساخت

الف) حقوق انگليس

ب) حقوق آمريکا

ج) حقوق فرانسه

د) حقوق ايران

گفتار دوم: امتيازها و عيب‌هاي قرارداد طرح و ساخت

الف) امتيازهاي قرارداد طرح و ساخت

ب) عيبهاي قرارداد طرح و ساخت

فصل سوم: عيب در قراردادهاي طرح و ساخت و گونه‌هاي آن

گفتار نخست: تعريف عيب در زمينه ي قراردادهاي طرح و ساخت

گفتار دوم: گونه‌هاي عيب

گفتار سوم: دشواري تميز عيب طراحي از عيب ساخت

بخش دوم: عناصر اساسي در تحليل مسووليت ناشي از عيب طراحي و ساخت

فصل نخست: شرط ضمني تناسب با هدف در قرارداد طرح و ساخت و اثر آن بر مسووليت پيمانکار

گفتار نخست: دامنه ي استاندارد تناسب با هدف

الف) حقوق انگليس

ب) حقوق آمريکا

گفتار دوم: دلايل کاربست تعهد به تناسب در قرارداد طرح و ساخت

فصل دوم: خواسته هاي کارفرما و اثر آن بر مسووليت پيمانکار

گفتار نخست: خواسته هاي کارفرما

الف) مفهوم خواسته هاي کارفرما

ب) خواسته هاي کارفرما در قراردادهاي نمونه ي خارجي

ج) خواسته‌هاي کارفرما در پيمان طرح و ساخت صنعتي 1381

د) مسووليت اشتباه در خواسته هاي کارفرما از ديدگاه اصول تخصيص ريسک

گفتار دوم: دکترين اِسپيرين و قابليت اعمال آن درباره ي خواسته هاي کارفرما

الف) دکترين اسپيرين

ب) محدود کردن اثر دکترين اِسپيرين

گفتار سوم: توصيف خواسته هاي کارفرما به تجويزي و عملکردي و اثر آن بر مسووليت پيمانکار

فصل سوم: دفاعهاي پيمانکار و آثار مسووليت

گفتار نخست: دفاعهاي پيمانکار در برابر مسووليت ناشي از عيب طراحي و ساخت

الف) غيرممکن شدن انجام تعهد

ب) دخالت کارفرما

گفتار دوم: زيانهاي ناشي از عيب طراحي و ساخت

بخش سوم: مسووليت ناشي از عيب در مقاطع مختلف زماني بر پايه ي قراردادهاي نمونه

فصل نخست: مسووليت ناشي از عيب در زمان اجراي کار

گفتار نخست: تئوري عدم تطبيق موقت و اثر آن بر مسووليت ناشي از عيب

گفتار دوم: تعهد پيمانکار به رعايت استانداردها و کيفيت

الف) استاندارد طراحي

ب) کيفيت مواد، مصالح و تجهيزات

گفتار سوم: نظارت کارفرما

الف) بازبيني و تأييد مدارک پيمانکار

ب) اثر بازبيني و تاييد مدارک بر مسووليت پيمانکار

ج) بازرسي کارها

د) آزمايشها، وسيله ي احراز کيفيت و عملکرد کارها

گفتار چهارم: پايان کار و پيامدهاي آن

الف) پايان کار

ب) نپذيرفتن کارها از سوي کارفرما

ج) تحويل کارها

تکلمه: هزينه ي برطرف کردن عيبها

فصل دوم: مسووليت ناشي از عيب پس از تحويل پروژه

گفتار نخست: مسووليت پيمانکار بين تحويل موقت تا تحويل قطعي (دوره ي رفع عيب)

الف) ماهيت دوره ي رفع عيب و تعهدات پيمانکار

ب) ضمانت اجراي برطرف نکردن عيبها

ج) برخي فروع دوره ي رفع عيب

گفتار دوم: مسووليت ناشي از عيب پس از تحويل قطعي

الف) تحويل قطعي

ب) اثر صدور گواهي قطعي

نتيجه

منابع

 

مؤلف:

دکتر روح اله صابری

 

تاريخ و نوبت چاپ:

1395، اول

 

قيمت:

660.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …