مصوبات شوراها دهه اول اردیبهشت 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/02/01 لغایت 1399/02/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف ـ شورای‌عالی کار         

مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی        

مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴)          

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

 

الف ـ شورای‌عالی کار

مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۷۹۳۳ -۱۳۹۹/۱/۲۶

کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار «شورای‌عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ پس از بحث و بررسی راجع به «تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹»، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

۱. از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ـ اعم از قرارداد دائم یا موقت ـ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.

همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ـ موضوع ماده ۳۶ قانون کار ـ به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد.

تبصره ـ با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کارشده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ (پنجاه‌وهشت هزار و سیصد و سی‌وسه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ـ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ شورای‌عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کارشده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای‌عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به‌موجب دستورالعمل‌های «اداره کل روابط کار و جبران خدمت» خواهد بود.

۵. مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۷. شورای‌عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

۸. پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای‌عالی کار به هیئت‌وزیران ارسال خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

 

 

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

(مصوب جلسه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/593/دش ـ۱۳۹۹/۱/۲۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه «اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۹۴/۲/۸)» که در جلسه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«۱ـ عبارت «دانشگاه علوم پزشکی» در تمامی مفاد مصوبه، به صورت عبارت «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی» تکمیل می‌گردد.

۲ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱ مصوبه، الحاق می‌گردد:

تبصره ۵ ـ دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی، ضمن ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی به صورت مستقل، نسبت به تداوم و استمرار فعالیت دبیرخانه مشترک خود جهت هماهنگی امور مربوط به اجرای این مصوبه، اقدامات لازم را به عمل می‌آورند.

محل دبیرخانه مشترک فوق‌الذکر، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران می‌باشد.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

(مصوب جلسه ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/597/دش ـ۱۳۹۹/۱/۲۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) » که در جلسه ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«در اجرای بند ۱۱ ماده ۴ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، حجةالاسلام والمسلمین آقای دکتر حمید پارسانیا و آقای دکتر مهدی گلشنی به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انتخاب می‌شوند».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up