مصوبات شوراها دهه سوم فروردین 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/01/21 لغایت 1399/01/31

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی       

اساسنامه اصلاحی صندوق و جداول پیوست حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز       

 

 

اساسنامه اصلاحی صندوق و جداول پیوست حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21868-27/01/1399

شماره ۱۰۰۷ -۱۳۹۹/۱/۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به پیوست «اساسنامه اصلاحی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز» که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب وزرای عضو شورا و تأیید و توشیح مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، ممهور به مهر دبیرخانه آن شورا جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

دبیر شورا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

 

اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز

 

فصل اول: کلیات

ماده ۱ـ «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز» به‌عنوان صندوق بیمه اجتماعی، به استناد ماده (۲) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ماده (۴) قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت (مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۹) و بر اساس تبصره (۲) ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی (مصوب ۱۳۵۵) و با تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی وقت و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و به ثبت رسیده است، در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود.

ماده ۲ـ هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط (حسب مورد، قانون کار)، پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی مطلوب به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر در اختیار) می‌باشد.

تبصره ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ها، مؤسسات ‌و صندوق‌های بیمه‌ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است‌ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.

ماده ۳ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به صورت موسسه غیردولتی، طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه، تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده ۴ـ صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه پیش‌بینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام می‌نماید. از جمله این موارد عبارتند از:

الف ـ تأمین و پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی مطلوب به اعضاء و مستمری‌بگیران.

ب ـ استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعالیت‌های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه‌گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

پ ـ استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق‌ها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه.

تبصره ـ صندوق موظف است در ارائه خدمات و انجام تعهدات (در موارد مسکوت) و همچنین تنظیم آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه، حداقل حمایت‌های مندرج در قانون و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاحیه‌های بعدی آن را رعایت نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری‌بگیران صندوق بر اساس مصوبات هیئت‌وزیران خواهد بود.

ماده ۵ ـ کلیه دارایی‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به اعضای آن می‌باشد و صرفاً در جهت رفاه و تأمین مستمری ایام بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و تأمین بیمه درمان مناسب اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه بازنشستگی صندوق کسب می‌نماید، محروم نمود.

ماده ۶ ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به کارگزاری‌ها، بر اساس تبصره (۱) ماده ‌(۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام می‌نماید.

تبصره ـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیئت امناء می‌باشد.

 

فصل دوم: ارکان صندوق

ماده ۷ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هیئت امناء.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل.

ت ـ هیئت‌نظارت.

تبصره ـ شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد. حکم انتصاب کلیه ارکان این ماده، پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه، توسط رئیس‌ هیئت امناء صادر می‌شود.

ماده ۸ ـ تعداد اعضای هیئت امناء ۹ نفر می‌باشد که ترکیب، نحوه انتخاب و شرایط عضویت آنان به شرح زیر است:

  1. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیئت امناء).
  2. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (نایب‌رئیس).
  3. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور یا معاون ذی‌ربط وی.
  4. وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط وی.
  5. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذی‌ربط وی.
  6. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یا معاون ذی‌ربط وی.
  7. سه نفر از نمایندگان خدمات‌گیرندگان (کارفرما، شاغل و بازنشسته) با معرفی تشکل‌های رسمی و قانونی مربوطه.

تبصره ۱ـ اعضای حقیقی هیئت امناء برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. اعضای هیئت امناء پس از اتمام مدت عضویت خود و تا تعیین اعضای جدید، کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۲ـ تعیین حق‌الزحمه اعضای هیئت امناء، به تناسب میزان فعالیت آنان در خارج از اوقات اداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

تبصره ۳ـ در صورت فوت، حجر یا استعفا یا سلب شرایط قانونی و یا غیبت بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه هر یک از اعضای حقیقی هیئت امناء، جانشین او برای مدت باقیمانده، به شرح مقرر در این ماده که در هر حال نباید بیشتر از دو ماه به طول انجامد، انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با هیئت امناء خواهد بود.

تبصره ۴ـ جلسات هیئت امناء با حضور حداقل دوسوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل ۵ ‌عضو حاضر در جلسه قطعیت خواهد یافت. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه هیئت امناء به تصویب می‌رسد.

تبصره ۵ـ انجام وظایف مربوط به دبیرخانه صندوق، بر عهده دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه می‌باشد.

ماده ۹ـ وظایف و اختیارات هیئت امناء، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تصویب راهبردها و خط‌مشی‌های صندوق، با رعایت سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی.

ب ـ تصویب برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، پس از استماع گزارش هیئت‌مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هیئت‌نظارت صندوق نسبت به صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه فوق.

پ ـ تعیین، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت‌نظارت صندوق.

ت ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ث ـ تعیین حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه (حسب مورد) اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت‌نظارت، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوطه تعیین نشده است.

ج ـ تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق.

چ ـ پیشنهاد تغییر، اصلاح یا تفسیر مواد اساسنامه صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

ح ـ پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

خ ـ پیشنهاد انحلال، ادغام و تجمیع صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

دـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیئت‌مدیره.

ذـ تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ هیئت امناء در صورت وجود دستور کار، حداقل هر سه ماه یک جلسه خواهد داشت و در صورت ضرورت، به درخواست رئیس یا اکثریت اعضای هیئت امناء، جلسات فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۱۰ـ اعضای هیئت‌مدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز، مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد که به پیشنهاد رئیس هیئت امناء و انتخاب هیئت امناء به صورت موظف برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، بیش از مدت عضویت آنها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره ۲ـ اعضای هیئت‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیئت‌مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۳ـ در صورت فوت، حجر، استعفا و یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضای هیئت‌مدیره یا در مواردی که به تشخیص هیئت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیئت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید.

ماده ۱۱ـ وظایف رئیس هیئت‌مدیره به شرح زیر است:

الف ـ دعوت از اعضای هیئت‌مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیئت‌مدیره.

ب ـ انعکاس پیشنهادهای هیئت‌مدیره به هیئت امناء و ابلاغ مصوبات هیئت امناء و هیئت‌مدیره به مدیرعامل.

پ ـ ارائه رونوشت از کلیه مصوبات هیئت‌مدیره به هیئت امناء و هیئت‌نظارت.

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به هیئت امناء.

ب ـ بررسی و تأیید راهبردها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیئت امناء.

پ ـ بررسی و تأیید برنامه‌های عملیاتی صندوق.

ت ـ بررسی و تأیید برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیئت امناء.

ث ـ ارائه گزارش مالی میان‌دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع ۶ ماهه، حداکثر تا ۳۰ روز پس از پایان هر مقطع زمانی، به هیئت امناء.

ج ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط موردنیاز صندوق و ارائه آنها به هیئت امناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذی‌ربط.

چ ـ بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیئت امناء جهت بررسی و تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق، با رعایت مصوبات هیئت امناء.

ح ـ تعیین اعضای هیئت‌مدیره و مدیران‌عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بلافصل، به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سهام در شرکت‌ها.

خ ـ نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیئت امناء.

د ـ تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیئت امناء و هیئت‌مدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیئت امناء.

ذ ـ تصویب نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف، قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل.

رـ طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات موردنیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، ادعای جعل و تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مُصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد موردنیاز در این رابطه.

زـ انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را جهت اداره مطلوب صندوق و تحقق اهداف آن به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت اعضاء هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را به مدیرعامل یا دیگری واگذار نماید.

تبصره ۲ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت‌مدیره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد.

ماده ۱۳ـ مدیرعامل به‌عنوان عالی‌ترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی خارج از هیئت امناء و هیئت‌مدیره است که مطابق شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب هیئت امناء و حکم رئیس هیئت امناء انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

تبصره ـ در صورت فوت، حجر، استعفا و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی که به تشخیص هیئت امناء، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می‌گردد. تا زمان تعیین مدیرعامل جدید، حداکثر به مدت شش ماه انجام وظایف مدیرعامل بر عهده فردی است که از سوی رئیس هیئت امناء تعیین می‌گردد.

ماده ۱۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، راهبردها، خط‌مشی‌ها، برنامه‌وبودجه، آیین‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت امناء و هیئت‌مدیره.

ب ـ تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیئت‌مدیره.

پ ـ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی ۶ ماهه و حداکثر تا ۱۵ روز پس از اتمام مقطع ۶ ماهه مذکور، جهت ارائه به هیئت‌مدیره.

ت ـ تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیئت‌مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ث ـ نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیئت‌مدیره.

ج ـ صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بلافصل، با توجه به میزان سهام صندوق در شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، پس از تصویب هیئت‌مدیره صندوق.

چ ـ نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.

ح ـ نمایندگی سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع عمومی مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سهام آن متعلق به صندوق می‌باشد.

خ ـ پیشنهاد سازوکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیئت امناء و هیئت‌مدیره.

د ـ ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیئت‌مدیره.

ذ ـ نمایندگی صندوق در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

رـ طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی، اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی و غیرقضایی و انجام اقدام لازم، در صورت تفویض هیئت‌مدیره.

زـ افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر.

س ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.

ش ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

ص ـ انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (۴) این اساسنامه.

ض ـ دریافت تسهیلات و خدمات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی و سایر صندوق‌های مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر.

تبصره ۱ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.

تبصره ۲ـ مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چک‌های صادره صندوق، در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌‌های مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

ماده ۱۵ـ اعضای هیئت‌نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می‌باشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، توسط هیئت امناء برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱ـ هیئت‌نظارت حق هیچ‌گونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره ۲ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت‌نظارت باشد، در مهلت‌های قانونی یا مهلت تعیین‌شده از سوی هیئت‌نظارت، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳ـ اداره امور داخلی هیئت‌نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره ۴ـ انتخاب رئیس هیئت‌نظارت از بین اعضای هیئت‌نظارت، به عهده رئیس هیئت امناء صندوق می‌باشد.

تبصره ۵ ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیئت‌نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.

تبصره ۶ ـ در صورت فوت، حجر، استعفا یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضاء هیئت‌نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیئت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیئت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیئت‌نظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیئت‌نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

ماده ۱۶ـ وظایف و اختیارات هیئت‌نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی.

ب ـ اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی تنظیمی، قبل از طرح در هیئت امناء.

پ ـ اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیئت‌نظارت می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه هیئت‌نظارت در اداره امور صندوق، عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیئت‌مدیره رسانده و هیئت‌مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند. هیئت‌نظارت در هر حالت پس از بررسی‌های لازم، گزارش نهایی را به اطلاع هیئت امناء خواهد رساند.

 

فصل سوم: مقررات مالی و اداری

ماده ۱۷ـ سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۱۸ـ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از:

الف ـ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

ب ـ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق.

پ ـ وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی دادگاه‌ها.

ت ـ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.

ث ـ بدهی‌ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره ۱ـ در صورتی که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه‌ها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مکلف است با تصویب هیئت امناء اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابعه، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری مجاز، واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و کم‌بازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش‌های یادشده و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت ارسال به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) می‌باشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.

تبصره ۲ـ ضوابط نظام تأمین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جز (۲) ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۹ـ مدیرعامل مکلف است هر ساله گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای و بر اساس ضوابط ابلاغی وزات [وزارت] تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیئت‌مدیره صندوق ارائه تا پس از تأیید به هیئت امناء تقدیم گردد.

ماده ۲۰ـ هیئت‌مدیره مکلف است تا پایان آبان ماه هر سال، برنامه‌وبودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امناء پیشنهاد نماید. هیئت امناء مکلف است حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، برنامه‌وبودجه سال بعد را تصویب و به هیئت‌مدیره ابلاغ نماید.

تبصره ۱ـ هیئت‌مدیره موظف است گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیئت‌نظارت ارسال نماید.

تبصره ۲ـ بازرس قانونی مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیئت‌مدیره را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به هیئت‌نظارت اعلام نماید.

تبصره ۳ـ هیئت‌نظارت موظف است، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیئت‌مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ها و گزارش‌های صندوق، اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیئت‌مدیره به هیئت امناء ارائه نماید. هیئت‌مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف‌نظر با هیئت‌نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیئت امناء تقدیم دارد.

تبصره ۴ـ هیئت امناء مکلف است حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی‌شده و عملکرد سالانه هیئت‌مدیره صندوق اقدام نماید.

تبصره ۵ ـ صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه ‌گردد.

تبصره ۶ ـ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیئت امناء به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می‌باشد.

ماده ۲۱ـ اعضای هیئت امناء، هیئت‌مدیره، هیئت‌نظارت، مدیرعامل و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای فوق عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آن شرکت می‌باشند، نمی‌توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن انجام می‌پذیرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

تبصره ـ پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۲ـ اعضای هیئت امناء، هیئت‌مدیره، هیئت‌نظارت و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات سازمان و یا شرکت‌ها و مؤسسات تابعه که متضمن رقابت با عملیات آنها باشند، انجام دهند. هرکدام از افراد فوق که از مقررات این ماده و ماده (۲۱) تخلف کند و تخلف وی موجب ضرر صندوق و یا شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده، اعم از ورود خسارت یا تضییع منفعت می‌باشد.

تبصره ۱ـ چنانچه معاملات موضوع این ماده با تبانی شخص طرف قراداد [قرارداد] و یا سایر اشخاص منعقد شده باشد، صندوق مکلف است اقدام قضایی لازم را جهت دریافت ضرر و زیان وارده و ابطال یا فسخ قرارداد (حسب مورد) به عمل آورد.

تبصره ۲ـ انتصاب افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه به کارگیری آنها ممنوع باشد و همچنین افرادی که هم‌زمان دارای فعالیت اقتصادی همسو یا نظیر فعالیت صندوق و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن باشد، به پست‌ها و سمت‌های مذکور ممنوع است.

ماده ۲۳ـ اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت‌نظارت حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی‌تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.

تبصره ـ اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط هیئت امناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می‌باشد. این‌گونه عملیات به‌خودی‌خود باطل است.

ماده ۲۴ـ در راستای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، متولی نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ارکان صندوق مکلف به انجام‌وظیفه در چارچوب قوانین ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بوده و هرگونه مصوبات خارج از آن چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.

ماده ۲۵ـ آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل جلسات هیئت امناء، هیئت‌مدیره و هیئت‌نظارت و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز صندوق باید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.

تبصره ـ مادامی‌که آیین‌نامه‌‌های مذکور به تصویب نرسیده‌اند و مفاد آیین‌نامه‌های موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آیین‌نامه‌‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.

این اساسنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی رسید و از سوی مقام محترم ریاست جمهوری تأیید شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up