مصوبات هیئت دولت دهه دوم خرداد 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/03/11 لغايت 1399/03/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل انجمن مجزا در فدراسیون‌های چند رشته‌ای   

تصویب‌نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ ضمنی و منتقی، معتبر، منسوخ صریح، غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا      

تصویب‌نامه در خصوص وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹       

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور        

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور        

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور      

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور       

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳  

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل انجمن مجزا در فدراسیون‌های چند رشته‌ای

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21907-13/03/1399

شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۷

وزارت ورزش و جوانان

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۴ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ در فدراسیون‌های چند رشته‌ای به منظور انجام امور هر رشته به صورت مجزا، انجمن رشته مربوط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع فدراسیون می‌رسد تشکیل می‌گردد.  انجمن از نظر شخصیت حقوقی مستقل و از نظر مسائل اداری، مالی، معاملاتی، فرهنگی و فنی زیر نظر فدراسیون خواهد بود.  رؤسای انجمن‌های ورزشی که رشته/ رشته‌های ورزشی آنان در بازی‌های المپیک، پارالمپیک، آسیایی و پارآسیایی شرکت دارند عضو دارای حق رأی در مجمع عمومی فدراسیون مربوط هستند.

۲ ـ فدراسیون‌های ورزش‌های همگانی، روستایی و بازی‌های بومی ـ محلی، زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و فدراسیون‌های چند رشته‌ای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

۳ ـ فدراسیون‌های پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.

۴ ـ فدراسیون‌های ورزش دانش‌آموزی، ورزش دانشگاهی و ورزش کارگری که عهده‌دار اداره رشته‌های ورزشی در بین جمعیت‌های تحت پوشش وزارتخانه‌های مربوط هستند به‌عنوان فدراسیون صنفی شناخته می‌شوند.  در مجمع عمومی این فدراسیون‌ها وزیر مربوط یا معاون ایشان به عنوان رئیس مجمع عمومی تعیین شده و نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز در مجمع عمومی با حق رأی حضور خواهد داشت.

۵ ـ آیین‌نامه نحوه فعالیت هیئت‌های استانی و شهرستانی در چهارچوب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر ورزش و جوانان خواهد رسید.

۶ ـ آیین‌نامه‌های مرتبط با اساسنامه فدراسیون‌ها توسط وزارت ورزش و جوانان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می‌شود.

۷ ـ وزارت ورزش و جوانان مسئولیت نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه و اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون‌های ورزشی را برعهده خواهد داشت.  وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس مجمع عمومی تعیین و احکام اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون توسط رئیس مجمع صادر می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ ضمنی و منتقی، معتبر، منسوخ صریح، غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21910- 19/03/1399

شماره ۲۵۸۱۷/ت ۵۷۶۲۷هـ ‌ـ ۱۳۹۹/۳/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۶۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

۱ـ مصـوبات منـدرج در فهرسـت‌های پیـوست شمـاره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه اجرا شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحـق، نسخ ضمـنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود.

۲ـ فهرست مصوبات معتبر هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی در موضوع «بیمه خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» به شرح پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود.  معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام ‌کند.

۳ـ فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح ضمایم شماره (۱) و (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای فوق، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد.

۵ ـ ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع «بیمه خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» جهت تصویب در هیئت‌وزیران، منوط به داشتن پیوست تنقیحی مقررات است.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌ها و ضمیمه‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

۷ـ هر مصوبه هیئت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور مربوط به موضوع «بیمه خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» که در پیوست‌ها و ضمیمه‌های این تصویب‌نامه درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

پیوست (۱) ـ فهرست مصوبات منسوخ ضمنی و منتفی

ردیف عنوان مصوبه تاریخ تصویب شماره

و تاریخ ابلاغ

نحوه اعمال نسخ ملاحظات
۱ اساسنامه هیئت‌نظارت بر حمل‌ونقل زمینی کشور ـ بند «و» ماده ۷ ۱۳۴۵/۷/۲۳ 7/5006 ـ

۱۳۴۵/۷/۲۶

بند «و» ماده ۷ نسخ می‌شود.  
۲ تأیید صلاحیت شرکت سهامی بیمه البرز و پارس و امید و ساختمان و کار و آسیا برای انجام بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ۱۳۴۸/۳/۱۷ 3932/151 ـ ۱۳۴۸/۳/۱۷ کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۳ تائید صلاحیت شرکت‌های بیمه آریا ـ بیمه شرق جهت انجام عملیات بیمه اجباری ۱۳۴۸/۴/۹ 202/7826 ـ ۱۳۴۸/۴/۹ کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۴ تائید صلاحیت شرکت سهامی بیمه ملی توسط وزارتین دارائی و اقتصاد ۱۳۴۸/۴/۲۱ 225/8274 ـ ۱۳۴۸/۴/۲۱ کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۵ اصلاح آیین‌نامه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ـ بند ۳ جدول «د» ۱۳۵۴/۷/۵ ۱۷۲۹۲ـ

۱۳۵۴/۷/۷

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۶ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی ـ بند ۲ ماده ۵ ۱۳۶۲/۱/۲۱ ۲۳۴۹۲ـ

۱۳۶۲/۴/۲

بند ۲ ماده ۵ نسخ می‌شود.  
۷ آیین‌نامه بهبود و‌ضعیت حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران ـ ماده ۳ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ۶۵۹۲۹/ت ۲۹۵۲۸ه‍ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ ماده ۳ نسخ می‌شود.  
۸ تصویب‌نامه راجع‌به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و . . .  در شرکت‌های تاکسیرانی و آژانس‌های مسافری و . . .  ـ بندهای ۳ و ۶ الی ۱۰ ۱۳۸۶/۱۱/۷ ۱۸۸۳۳۵/ت ۳۹۱۰۵ه‍ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ بندهای ۳ و ۶ الی ۱۰ نسخ می‌شود. بندهای ۱، ۲ و ۵ معتبر است.
۹ تصویب‌نامه راجع‌به تأمین خسارت‌های بدنی برای پرونده‌های واصل‌شده از صندوق دیه بیت‌المال در سال جاری (۱۳۸۶) ـ کل مصوبه ۱۳۸۶/۱۱/۷ ۱۸۳۲۱۳/ت ۴۴۸ه‍ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۱۰ چگونگی پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه‌نامه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه‌گر تجاری ـ کل مصوبه ۱۳۸۷/۳/۲۹ ۴۶۱۳۹/ت ۳۸۲۰۱ه‍ ۱۳۸۷/۴/۱ کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۱۱ اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بند (۱) ۱۳۸۷/۴/۱۲ ۵۶۲۸۸/ت ۴۰۲۶۸ه‍ ۱۳۸۷/۴/۱۶ بند (۱) نسخ می‌شود. در خصوص بند (۲) به ضمیمه (۲) رجوع شود.
۱۲ اصلاح تصویب‌نامه موضوع تأمین خسارت‌های بدنی برای پرونده‌های واصل‌شده از صندوق دیه بیت‌المال در سال ۱۳۸۶ ـ کل مصوبه ۱۳۸۷/۵/۶ ۷۲۷۴۱/

ت ۴۰۲۳۹ه‍ ۱۳۸۷/۵/۸

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۱۳ غیرفعال شدن کارت هوشمند سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۸۷/۵/۲۲ ۸۳۰۷۵/

ت ۳۹۶۷۶ک ۱۳۸۷/۵/۲۳

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۱۴ اجازه پرداخت معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ کل مصوبه ۱۳۸۷/۹/۱۰ ۱۶۹۳۰۶/

ت ۴۱۴۲۳ه‍ ۱۳۸۷/۹/۲۰

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۱۵ تفویض اختیارات هیئت‌وزیران در خصوص تصویب آیین‌نامه‌های قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و همچنین تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه، موضوع ماده (۸) قانون یادشده به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ـ کل مصوبه ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ۲۴۶۹۹۰/

ت ۴۵۲ه‍ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۱۶ تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور افتتاح حساب بانکی لازم برای تمرکز و واریز درآمدهای حاصل از اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بند (۴) ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ۲۴۶۸۹۶/

ت ۴۲۳۲۵ه‍ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸

بند ۴ نسخ می‌شو.  
۱۷ کاهش مبلغ بیست هزار و سیصد میلیارد ریال از رقم مذکور در بند (۶۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور از اعتبارات هزینه‌ای ـ ردیف ۱۰۹ جدول پیوست ۱۳۸۸/۲/۱۴ ۳۰۷۶۴/

ت ۵۱۳ن

۱۳۸۸/۲/۱۴

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷‏) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۸۹/۶/۲۱ ۲۵۸۹۵۲/

ت ۴۳۳۶۶ک.  1389/۱۱/۱۶

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۱۹ آیین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ـ ماده ۷ ۱۳۸۹/۸/۲۳ ۲۰۲۶۵۳/

ت ۴۲۱۴۴ه‍ ۱۳۸۹/۹/۱۳

ماده ۷ نسخ می‌شود.  
۲۰ محسوب شدن ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ـ کل مصوبه ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ ۳۸۶۹/

ت ۴۶۱۲۶ه‍ ۱۳۹۰/۱/۱۴

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۲۱ تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه برای مؤسسات بیمه غیردولتی ـ کل مصوبه ۱۳۹۱/۵/۱ ۱۸۱۰۷۰/

ت ۴۷۹۰۵ه‍ ۱۳۹۱/۹/۱۸

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۲۲ اجازه پرداخت دیه کامل برمبنای ارزش ریالی ارزان‌ترین نوع دیه به هنگام پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ کل مصوبه ۱۳۹۱/۹/۱ ۲۱۲۷۸۰/

ت ۴۸۹۱۵ه‍ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۲۳ کسر مبلغ سی‌وسه هزار و یکصد و هفده میلیارد و چهارصد و سی‌ونه میلیون ریال از اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی، ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی ـ ردیف‌های ۸۸۶ و ۹۰۲ و ۹۱۶ جدول پیوست ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ۲۰۴۴۳۸/

ت ۴۸۴۷۳ه‍ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

کل مصوبه نسخ می‌شود.  
۲۴ اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بندهای ۶ و تبصره‌های آن و بند ۷ ۱۳۹۲/۳/۲۹ ۸۲۵۰۳/

ت ۴۸۲۵۴ه‍ ۱۳۹۲/۴/۹

بندهای ۵ و ۶ و تبصره‌های آن و بند ۷ نسخ می‌شود. بندهای ۱ تا ۴ معتبر است.

 

پیوست (۲) ـ مصوبات معتبر

ردیف عنوان مصوبه تاریخ تصویب شماره و تاریخ ابلاغ
۱ موقوف‌الاجرا شدن ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ کل مصوبه ۱۳۸۰/۸/۲۳ ۳۹۵۳۹/

ت ۲۵۵۳۰ه‍ ۱۳۸۰/۸/۲۸

۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی ـ ماده ۱۸۳ ۱۳۸۴/۳/۱۸ ۲۰۸۷۳/

ت ۲۹۱۶۹ه‍

۱۳۸۴/۴/۸

۳ آیین‌‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی ـ ماده ۱۳ ۱۳۸۶/۷/۱۸ ۱۸۹۲۱۱/

ت ۳۴۱۹۱هـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱

۴ تصویب‌نامه راجع‌به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و . . .  در شرکت‌های تاکسیرانی و آژانس‌های مسافری و . . .  ـ بندهای ۱ و ۲ و ۵ ۱۳۸۶/۱۱/۷ ۱۸۸۳۳۵/

ت ۳۹۱۰۵ه‍ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰

۵ آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش آموزان مدارس ـ بند ب ماده ۵ ۱۳۸۷/۲/۱ ۸۹۳۷۰/

ت ۳۲۶۸۰ه‍ ۱۳۸۷/۶/۳

۶ تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور افتتاح حساب بانکی لازم برای تمرکز و واریز درآمدهای حاصل از اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه به‌جز بند ۴ که با اجرا منتفی شده است. ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ۲۴۶۸۹۶/

ت ۴۲۳۲۵ه‍ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸

۷ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ پیوست ۳ ۱۳۸۹/۱/۹ 42598/4210 ۱۳۸۹/۱/۱۴
۸ اتخاذ تصمیماتی در خصوص توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) ـ بند ۳ ۱۳۸۹/۵/۶ ۹۹۴۰۸/

ت ۴۵۰۲۱ن ۱۳۸۹/۵/۶

۹ تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ـ ردیف ۲۸ جدول ۱۳۹۰/۷/۳ ۱۶۹۴۳۲/

ت ۴۶۷۴۸ک ۱۳۹۰/۸/۲۸

۱۰ محسوب شدن مبالغ واریزشده از سوی شرکت‌های بیمه تجاری به حساب درآمد عمومی و حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ـ کل مصوبه ۱۳۹۱/۶/۱۸ ۱۴۶۳۰۷/

ت ۴۸۱۷۵ک ۱۳۹۱/۷/۲۴

۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱‏) و ماده (۳۲‏) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ بند ب ماده ۵ ۱۳۹۱/۶/۲۶ ۱۵۹۳۲۹/

ت ۴۷۱۸۷ه‍ ۱۳۹۱/۸/۱۵

۱۲ اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بندهای ۱ تا ۴ ۱۳۹۲/۳/۲۹ ۸۲۵۰۳/

ت ۴۸۲۵۴ه‍

۱۳۹۲/۴/۹

۱۳ اصلاح تصویب‌نامه موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۱۸۹۶۴۸/

ت ۵۰۲۲۲ه‍ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

۱۴ تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده ۳۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ـ کل مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۵۰۰۰۴/

ت ۵۳۱۴۲ه‍ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۱۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول اجرای ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۵۰۸۹۳/

ت ۵۳۴۳۵ه‍ ۱۳۹۵/۱۲/۱

۱۶ آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۹۶/۴/۴ ۳۹۸۳۳/

ت ۵۳۹۴۵ه‍ ۱۳۹۶/۴/۱۰

۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) ـ کل مصوبه ۱۳۹۶/۴/۲۸ ۵۱۰۵۱/

ت ۵۳۸۰۵ه‍

۱۳۹۶/۵/۱

۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه ۱۳۹۶/۵/۸ ۵۸۶۶۶/

ت ۵۳۶۳۶ه‍ ۱۳۹۶/۵/۱۶

۱۹ اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) ـ کل مصوبه ۱۳۹۶/۷/۱۹ ۸۹۴۷۲/

ت ۵۴۷۳۸ه‍ ۱۳۹۶/۷/۲۳

۲۰ آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن ـ کل مصوبه ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۹۶۲۳۲/

ت ۵۳۶۲۰ه‍

۱۳۹۶/۸/۶

۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه ۱۳۹۷/۲/۱۶ ۱۷۹۹۱/

ت ۵۳۹۸۸ه‍ ۱۳۹۷/۲/۲۲

۲۲ اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ کل مصوبه ۱۳۹۷/۲/۱۶ ۱۸۰۲۸/

ت ۵۴۳۰۹ه‍ ۱۳۹۷/۲/۲۲

۲۳ آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۳۵۵۲۲/

ت ۵۳۹۴۴ه‍ ۱۳۹۷/۳/۲۳

۲۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ کل مصوبه ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۹۵۲۰۲/

ت ۵۴۲۳۲ه‍ ۱۳۹۷/۷/۱۸

۲۵ تصویب‌نامه در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت ـ کل مصوبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۷۲۶۴/

ت ۵۶۱۳۲ه‍ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۲۶ آیین‌نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه (موضوع ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) ـ کل مصوبه ۱۳۹۸/۲/۸ ۱۴۳۶۵/

ت ۵۴۵۰۲ه‍ ۱۳۹۸/۲/۱۲

۲۷ اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت ۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ ـ کل مصوبه ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۶۵۴۸۵/

ت ۵۵۲۹۹ه‍ ۱۳۹۸/۵/۲۷

 

ضمیمه (۱) ـ مصوبات منسوخ صریح

ردیف عنوان مصوبه تاریخ‌ تصویب شماره و تاریخ ابلاغ
۱ آیین‌‌نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۴۷/۱۲/۲۸ 44808/810 ـ ۱۳۴۷/۱۲/۲۹
۲ آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ کل مصوبه ۱۳۴۸/۴/۲۱ 21568/25 ـ ۱۳۴۸/۵/۲۳
۳ اصلاح متن ماده ۳ آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۴۸/۴/۲۱و تغییر عنوان «شرکت سهامی بیمه ایران» ـ کل مصوبه ۱۳۵۰/۱۰/۲۵ 723/50812 ـ ۱۳۵۰/۱۰/۲۵
۴ اصلاح ماده پنج آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۵۰/۱۱/۱۶ 776/53002 ـ ۱۳۵۰/۱۱/۱۷
۵ اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۱۱ آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۵۶۸ ۱۳۵۲/۱۲/۴ 1097/72806 ـ ۱۳۵۲/۱۲/۵
۶ افزایش حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۶۲/۸/۱ ۳۶۶۹۶/ ـ

۱۳۶۲/۸/۸

۷ اصلاحیه آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ مصوب ۱۳۴۸ کل مصوبه ۱۳۷۷/۶/۱۱ ۴۵۷۲۱/

ت ۱۹۸۱۲ه‍ ـ ۱۳۷۷/۷/۱۳

۸ آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل‌ونقل جاده‌ای ـ بند الف ماده ۳ ۱۳۷۸/۸/۵ ۳۳۷۵۲/

ت ۲۰۰۴۰ه‍ ـ ۱۳۷۸/۹/۶

۹ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ ماده ۸ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ ۵۹۸۹۱/

ت ۲۰۴۱۵ه‍ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸

۱۰ اصلاحیه آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ مصوب ۱۳۴۸ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۴ ۲۸۶۳۵/

ت ۲۳۱۶۵ه‍ ـ ۱۳۸۰/۶/۲۰

۱۱ تصویب‌نامه در خصوص سرمایه مؤسسات بیمه ـ کل مصوبه ۱۳۸۰/۸/۱۳ ۳۴۵۲۱/

ت ۲۵۴۱۸ه‍ ـ ۱۳۸۰/۸/۲۱

۱۲ اصلاحیه آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ مصوب ۱۳۴۸ ـ کل مصوبه ۱۳۸۱/۳/۲۲ ۱۰۸۳۹/

ت ۲۶۶۰۹ه‍ ـ ۱۳۸۱/۳/۲۵

۱۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور ـ کل مصوبه ۱۳۸۲/۳/۲۵ ۱۳۰۳۳/

ت ۲۸۶۹۲ه‍ ـ ۱۳۸۲/۴/۷

۱۴ اصلاح جداول تعرفه‌های شماره (۱)، (۳)، (۴) و (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۸۲/۱۱/۱۶ ۴۰۱۷۵/

ت ۲۸۱۴۹ک ـ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰‍

۱۵ تصویب‌نامه راجع‌به افزایش میانگین تعرفه‌های بیمه شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۸۲/۱۱/۱۹ ۵۶۴۴۷/

ت ۲۸۱۴۹ه‍ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵

۱۶ افزایش سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۸۳/۷/۱۹ ۲۲۷۸۰/

ت ۲۹۹۸۵ه‍ ـ ۱۳۸۳/۷/۲۲

۱۷ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی ـ بند پ ماده ۳، بند ۲ ماده ۷ ۱۳۸۳/۱۲/۵ ۲۳۴۹۲ـ

۱۳۶۲/۴/۲

۱۸ تصویب‌نامه راجع‌به حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت‌های بدنی هر نفر در هر حادثه ـ کل مصوبه ۱۳۸۵/۹/۱۲ ۱۱۶۰۲۴/

ت ۳۶۳۵۸ه‍ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۸

۱۹ تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکـزی ایـران و بیمـه‌گری ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ برای مؤسسات بیمه غیردولتی ـ کل مصوبه ۱۳۸۵/۹/۱۲ ۱۱۵۹۹۸/

ت ۳۵۴۴۱ه‍ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۸

۲۰ تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز کل مصوبه ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ ۲۰۴۳۶۱/

ت ۴۱۶۴۶ه‍ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۷

۲۱ آیین‏نامه اجرایی ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۸۸/۴/۱۴ ۱۵۳۲۸۵/

ت ۴۲۴۳۸ک ـ ۱۳۸۸/۸/۳

۲۲ آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ـ کل مصوبه ۱۳۸۸/۹/۲۲ ۲۱۶۴۵۴/

ت ۴۲۳۷۲ک ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴

۲۳ دستورالعمل اجرایی ماده (۱۴‏) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۸۹/۶/۲۱ ۲۱۷۸۵۶/

ت ۴۳۵۸۰ک ـ ۱۳۸۹/۹/۳۰

۲۴ تصویب‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث ـ کل مصوبه ۱۳۸۹/۱۲/۸ ۳۴۶۰۸/

ت ۴۱۵۷۴ک ـ ۱۳۹۰/۲/۱۹

 

ضمیمه (۲) ـ مصوبات غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا

 

ردیف عنوان مصوبه تاریخ ‌تصویب شماره و تاریخ ابلاغ
۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور ـ ماده ۴ ۱۳۸۲/۲/۷ ۵۵۶۶/

ت ۲۸۴۹۹ه‍ ۱۳۸۲/۲/۱۰

۲ مصوبه راجع‌به لغو تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۳۳/ت ۲۸۶۹۲هـ

مورخ ۱۳۸۲/۴/۷

۱۳۸۲/۱۲/۱۳ ۶۸۵۳۷/

ت ۲۹۵۷۲ه‍ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶

۳ آیین‌نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور ـ مواد ۴، ۵ و ۶ ۱۳۸۳/۴/۲۴ ۲۰۰۶۱/

ت ۳۰۶۸۸ه‍ ۱۳۸۳/۴/۲۸

۴ تاریخ اجرای جدول میزان جرایم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشور مربوط به سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ـ ردیف ۸۴ و ۱۴۱ جدول ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ ۶۵۳۲۳/

ت ۳۲۱۱۶/ه‍ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱

۵ تصویب‌نامه در خصوص دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری از خطوط اتوبوس‌رانی شهری و حومه به بخش غیردولتی ـ تبصره ۱ ماده ۱۸ بخش اول پیوست، تبصره ۳ ماده ۴ بخش دوم پیوست، تبصره ۲ ماده ۸ بخش دوم پیوست ۱۳۸۵/۹/۵ ۱۱۱۳۹۳/

ت ۳۶۱۶۰ه‍ ۱۳۸۵/۹/۸

۶ تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بیمه شخص ثالث توسط بیمه‌های تجاری ـ کل مصوبه ۱۳۸۶/۴/۱۰ ۵۸۸۷۱/

ت ۲۸۱ه

‍ ۱۳۸۶/۴/۱۷

۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور ـ ماده ۴ ۱۳۸۶/۵/۲ ۶۹۴۷۵/

ت ۳۷۴۵۶ه‍ ۱۳۸۶/۵/۲

۸ تصویب‌نامه راجع‌به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و . . .  در شرکت‌های تاکسیرانی و آژانس‌های مسافری و . . .  ـ بند ۴ ۱۳۸۶/۱۱/۷ ۱۸۸۳۳۵/

ت ۳۹۱۰۵ه‍ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰

۹ اتخاذ تصمیماتی در خصوص بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ بند ۲ ۱۳۸۷/۴/۱۲ ۵۶۲۸۸/

ت ۴۰۲۶۸ه‍ ۱۳۸۷/۴/۱۶

۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ جزء ۶ از بند الف ماده ۷ ۱۳۹۲/۱/۱۸ ۱۸۹۸۳/

ت ۴۸۹۳۳ه‍ ۱۳۹۲/۲/۳

 

 

تصویب‌نامه در خصوص وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21910- 19/03/1399

شماره ۲۵۷۹۸/ت ۵۷۷۱۵هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره 21/26205 ـ ۲۱۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقت‌نامه وام پنجاه میلیون (50000000) دلاری (معادل چهل‌وشش میلیون (46000000) یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹ و تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی موردنیاز کشور از محل اعتبار مذکور اقدام نمایند.

۲ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ و سررسید دقیق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور منعکس نماید.

۳ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است مطابق مجوز شماره ۸۷۸۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ شورای اقتصاد نسبت به پیش‌بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.  سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی‌های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می‌باشند.

۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نماید.

۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارشات پیشرفت سه‌ماهه استفاده از اعتبار یادشده، اعم از گزارشات مالی و صورتحساب‌های مربوط، تدارکات و توزیع کالاهای تأمین مالی شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21910- 19/03/1399

شماره ۲۴۹۵۷/ت ۵۷۶۲۴هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳

وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور خارجه

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ.

۲ـ ازدواج شرعی: ازدواجی که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.

۳ـ پروانه اقامت: سندی که بر اساس قانون راجع‌به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و اصلاحات بعدی آن یا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صادر شده یا می‌شود.

۴ـ متقاضی: اشخاص زیر متقاضی تلقی می‌شوند:

الف ـ هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر (۱۸) سال باشد.

ب ـ هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از (۱۸) سال تمام داشته باشد.

۵ ـ زن ایرانی: زنی که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد.

۶ ـ مرجع امنیتی: هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون یا هر دو نهاد با هم.

ماده ۲ـ ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.

ماده ۳ـ ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.

تبصره ۱ـ احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است.  در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود.

تبصره ۲ـ صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح، مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به حکم طلاق نیست.

ماده ۴ـ فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، با رعایت تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست.  در صورت فوت یا حجر مادر و نرسیدن فرزند به هجده‌سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست موردنظر را به استانداری ارائه می‌کند.

تبصره ۱ـ در صورت فوت یا حجر مادر یا حجر فرزند و وجود قیم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت موضوع ماده (۱۱۸۷) قانون مدنی، حسب مورد، افراد مذکور درخواست و دلایل و مدارک را ارائه می‌کنند.

تبصره ۲ـ اقامت فرزند در خارج از کشور، مانع از رسیدگی به درخواست مربوط به وی نمی‌شود.

ماده ۵ ـ تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی، به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هریک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی‌ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی (داخلی یا خارجی)، احراز می‌شود.

تبصره ـ تأیید تابعیت ایرانی فرزندانی که در خارج از ایران از مادر ایرانی متولد شده‌اند یا تا زمان تقدیم درخواست موضوع این آیین‌نامه در ایران اقامت قانونی نداشته‌اند یا در زمان تقدیم درخواست، قانوناً مقیم ایران نباشند، بر اساس گواهی ثبت رسمی ازدواج پدر و مادر آنها مطابق مقررات کشور محل تنظیم سند و رعایت قوانین و مقررات احوال شخصیه ایرانیان، صورت می‌پذیرد.

ماده ۶ ـ صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی فرد مشمول قانون در صورت نداشتن مشکل امنیتی، مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران، بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره ـ در صورتی که پدر غیرایرانی به موجب این قانون اجازه اقامت اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی به واسطه صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح یا هر طریقی که موجب مفارقت می‌شود، جدا شود، اقامتی که بدین‌جهت تحصیل کرده، لغو می‌شود.

ماده ۷ـ در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه، عدم موافقت به استانداری مربوط یا نمایندگی‌ سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اعلام می‌شود.  پس از ابلاغ عدم موافقت توسط استانداری یا نمایندگی مذکور به متقاضی، وی حق دارد ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ نسبت به اعلام‌نظر مرجع امنیتی اعتراض کند.  مرجع امنیتی پس از دریافت اعتراض، دوباره به موضوع رسیدگی و حداکثر ظرف سه ماه اظهارنظر می‌کند.

ماده ۸ ـ متقاضی می‌تواند تا یک سال پس از وصول پاسخ نهایی، درخواست تجدیدنظر خود را به استانداری یا نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه کند.  تجدیدنظرخواهی بر اساس نوبت وصول، در کمیسیون تابعیت وزارت کشور مطرح می‌شود.  کمیسیون یادشده موظف است طبق مقررات، حداکثر ظرف شش ماه درخواست را بررسی و تصمیم نهایی خود را به معترض ابلاغ کند.  این تصمیم قطعی است.

ماده ۹ـ برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را با اطلاعات کامل و ارائه مستندات به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند، ارائه کند.  در این تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند، مشخصات سجلی مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هویتی فرزند، بیان می‌شود.

تبصره ۱ـ در صورتی که پدر فرزند، مجهول‌المکان باشد یا محل سکونت مشخصی در ایران نداشته باشد یا فرزند با پدر خود زندگی نکند، مادر آخرین محل اقامت پدر فرزند در ایران یا محل آخرین سکونت مشترک خود با او را به مرجع مربوط، اعلام می‌کند.

تبصره ۲ـ فرزندان بالاتر از هجده سال شمسی که پیش از رسیدن به این سن، سابقه درخواست اعلام تابعیت ایرانی ندارند یا پس از جریان یافتن درخواست مادر، به سن مذکور رسیده‌‌اند، حق دارند درخواست خود را ارائه یا پیگیری کنند.  در صورت جریان یافتن پرونده به درخواست مادر فرزندان یادشده، ادامه پیگیری از طریق خود فرزند صورت می‌پذیرد.  تعیین سن این افراد به عهده استانداری یا مرجع صالح رسیدگی است و این مراجع می‌توانند هرگونه تحقیق لازم، از قبیل اخذ نظر پزشکی قانونی را انجام دهند.

ماده ۱۰ـ استانداری محل تولد یا اقامت زن ایرانی، مدارک هویتی را جهت بررسی و تعیین اصالت مدارک و انجام استعلامات مربوط، دریافت می‌کند.

تبصره ۱ـ اداره کل ثبت‌احوال استان مربوط موظف است در صورت عدم احراز اصالت مدارک توسط اداره ثبت‌احوال محل تولد زن ایرانی، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده از طریق استانداری به اطلاع متقاضی برساند.  متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده باشد، می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند.

تبصره ۲ـ در صورت اعتراض به اعلام اداره ثبت‌احوال نسبت به پرونده کامل و نهایی شده از سوی متقاضی، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال اعتراض خود را به استانداری مربوط تسلیم کند.

ماده ۱۱ـ ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائه اسناد و دلایل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده‌ استانداری‌های سراسر کشور است.  در مورد اسناد سجلی، نظر اداره ثبت‌احوال ملاک است.

تبصره ـ در صورت فوت مادر، پدر یا فرزند در زمان ارائه درخواست یا پس از آن، ادامه رسیدگی به پرونده در استانداری، موکول به احراز نسب فرزند با پدر و مادر، در مرجع قضایی است.  پس از ارائه حکم قطعی مرجع قضایی، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس مقررات به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

ماده ۱۲ـ استانداری پس از تأیید صحت موارد فوق، موظف است وجود یا فقدان مشکل امنیتی را از مرجع امنیتی استعلام کند.  مرجع امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی صریحاً به استانداری اعلام کند.

تبصره ـ بررسی، احراز و اعلام وجود مشکل امنیتی در مرجع امنیتی، بر اساس دلایل و مستندات فنی، امنیتی و اطلاعاتی قطعی و موجود در رابطه با متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده ۱۳ـ عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت‌احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد موردنظر است.  در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور، رد درخواست توسط استانداری به متقاضی ابلاغ می‌شود.  این تصمیم ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ آن به متقاضی در کمیسیون تابعیت وزارت کشور قابل تجدیدنظرخواهی است.  این کمیسیون موظف است ظرف شش ماه در خصوص این درخواست، تصمیم‌گیری نهایی و نتیجه را به متقاضی ابلاغ کند.  این تصمیم قطعی است.

ماده ۱۴ـ در صورت موافقت با درخواست اعلام تابعیت برای فرزند متولد از مادر ایرانی، نتیجه جهت صدور پروانه اقامت پدر توسط استانداری به اطلاع نیروی انتظامی محل اقامت مادر ایرانی می‌رسد.  صدور پروانه اقامت مذکور موکول به درخواست کتبی پدر است.

ماده ۱۵ـ متقاضی خارج از کشور جهت ارائه درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده به نمایندگی‌ سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه می‌کند.  احراز اصالت مدارک ارائه‌شده از جمله اسناد مربوط به مادر ایرانی، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر، به عهده‌ نمایندگی مذکور‌ است.

ماده ۱۶ـ نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت نقص مدارک، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده به اطلاع متقاضی برساند.  متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده است، می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند.  در صورت اعتراض به تصمیم نهایی نمایندگی‌، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال مراتب تجدیدنظرخواهی خود را به نمایندگی منعکس کند تا پرونده جهت بررسی به کمیسیون تابعیت وزارت کشور ارسال شود.  ترتیب رسیدگی این کمیسیون به شرح مواد (۸) و (۱۳) این آیین‌نامه است.

ماده ۱۷ـ در صورت تأیید مدارک، نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرونده متقاضی را برای دریافت مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت‌احوال کشور ارسال کند.

ماده ۱۸ـ وزارت امور خارجه موظف است پس از ارسال پرونده توسط نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وجود یا عدم وجود مشکل امنیتی درباره فرد موردنظر از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استعلام کند.  این دو مرجع طبق ترتیبات مقرر در ماده (۷) این آیین‌نامه بررسی و صریحاً اعلام‌نظر می‌کنند.

ماده ۱۹ـ پس از تکمیل پرونده و احراز فقدان مشکل امنیتی، وزارت امور خارجه مراتب را به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی اعلام می‌کند تا نسبت به صدور شناسنامه و کارت ملی برای متقاضی، اقدام شود.

ماده ۲۰ـ در صورتی که پدر غیرایرانی تمایل به اقامت در ایران داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی، صدور روادید ایرانی را برای خود درخواست کند.  پدر غیرایرانی در صورت ورود به کشور، می‌تواند از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صدور سند اقامت برای خود را درخواست کند.

ماده ۲۱ـ فرزندان موضوع قانون و این آیین‌نامه، پس از طی روند مقرر در آیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی آنان، از حقوق و تکالیف اتباع ایران برخوردار هستند.

ماده ۲۲ـ درخواست‌هایی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه برای اعلام تابعیت فرزندان موضوع قانون ارائه شده‌اند، پس از رفع نقص احتمالی و انطباق با شرایط این آیین‌نامه، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۳ـ در صورت احراز تقلب یا رفتار غیرقانونی شخص یا اشخاص در ارائه دلایل و مستندات به منظور استفاده از مزایای قانون، استانداری حسب مورد، ضمن توقف یا پایان دادن به رسیدگی خود، بر اساس احکام قانونی مربوط، علیه اشخاص مذکور طرح دعوا می‌کند.  در این صورت، مرجع قضایی صالح حسب مورد بر اساس قوانین حاکم بر رفتار مرتکب یا مرتکبان، آنها را مجازات می‌کند.  در صورتی که اعلام تابعیت فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی بر اساس اسناد یا دلایل خلاف واقع یا نامعتبر صورت گرفته باشد، تابعیت اعلامی و اسناد صادرشده بر اساس آن، با تصمیم استانداری مربوط، ملغی اعلام و مراتب به اشخاص مرتبط ابلاغ می‌شود.  در صورت بی‌تأثیر بودن رفتار مذکور در اعلام تابعیت، رسیدگی به درخواست تا اتخاذ تصمیم نهایی در استانداری بر اساس مقررات این آیین‌نامه ادامه می‌یابد.

ماده ۲۴ـ این آیین‌نامه از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21910- 19/03/1399

شماره ۲۵۷۳۶/ت ۵۷۷۱۱هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۹۳۱۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) و به استناد بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۲ـ خزانه: خزانه‌‌داری کل کشور.

۳ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۴ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها: شرکت‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.

۵ ـ منابع: حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها.

۶ ـ مراکز: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

۷ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

۸ ـ سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع).

۹ـ حساب خاص: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آیین‌‌نامه توسط خزانه ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اعلام می‌‌شود.

ماده ۲ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری کنند.  در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها، به خزانه اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت و آن را به حساب خاص واریز کند.

ماده ۳ـ منابع موضوع این آیین‌‌نامه برای مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (۷) قانون است.  ابلاغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد اختصاصی محسوب می‌شود.

ماده ۴ـ خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص‌یافته به مراکز و نیز پرداختی به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش کند.

ماده ۵ ـ منابع موضوع این آیین‌‌نامه در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت‌‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می‌‌شود:

۱ـ پروژه‌‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و فناوران.

۲ـ اجرای پایان‌نامه‌‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌‌های پسادکتری.

۳ـ پروژه‌‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز.

تبصره ـ تعهدات پرداخت‌نشده توافقنامه‌های سال قبل (ثبت‌شده در سامانه) در اولویت پرداخت قرار دارد.

ماده ۶ ـ اعتبارات موضوع این آیین‌‌نامه در قالب قراردادهای مشخص که در سامانه ثبت‌شده است، هزینه می‌شود.

ماده ۷ـ حداقل شصت درصد (۶۰%) مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

ماده ۸ ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌‌ها می‌‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع این آیین‌‌نامه را از طریق دانشگاه‌‏ها و مؤسسات پژوهشی که بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و دارای ردیف بودجه‌ای و مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند و جهاد دانشگاهی در چهارچوب این آیین‌‌نامه هزینه کنند.

ماده ۹ـ قراردادهای منعقدشده بین شرکت‌‌ها، بانک‌‌ها و مؤسسه‌‌ها و مراکز باید در سامانه ثبت ‌شود و مطابقت آن با این آیین‌‏نامه به تأیید دبیرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان و خزانه اجرایی ‌شود.  سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام می‌کند.  خزانه موظف است نسبت به پرداخت به مراکز مربوط اقدام کند و در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی غیردولتی به حساب مربوط به دبیرخانه شورای‌عالی علوم‌، تحقیقات و فناوری واریز کند تا بر اساس موارد ابلاغ شده در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز مربوط قرار گیرد.

ماده ۱۰ـ بالاترین مقام مراکز مربوط، مسئولیت اجرای قراردادها و هزینه ‌کرد کل منابع اختصاص‌یافته را برعهده دارد و باید گزارش اقدامات انجام‌شده را در سامانه ثبت کند.

ماده ۱۱ـ دبیرخانه موظف است امکان دسترسی به سامانه را برای سازمان فراهم کند و در راستای به‌‌روزرسانی سامانه مواردی از قبیل گزارش‌گیری از طرح‌ها، شناسه (کد) گذاری مربوط به طرح‌ها و مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگی سازمان ایجاد کند.

ماده ۱۲ـ دبیرخانه موظف است گزارش اثربخشی و نتایج حاصل از اجرای قراردادها را سالانه به سازمان و خزانه اعلام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21910- 19/03/1399

شماره ۲۵۷۴۲/ت ۵۷۶۸۳هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۸۸۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۲ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

۳ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۴ـ سازمان‌های توسعه‌ای: سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

۵ ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

۶ ـ مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که برمبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌شود.

۷ـ بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابع دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.

ماده ۲ـ سازمان‌های توسعه‌ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا پایان سال ۱۳۹۷ برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

تبصره ـ گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۷ به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور ارائه شده است، می‌تواند برای سال ۱۳۹۹ ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۳ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت‌های تابع و وابسته سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۷ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارائه نماید.

ماده ۴ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌‌های توسعه‌‌ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارائه نماید.

ماده ۵ ـ سهم هر یک از سازمان‌‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه، یک‌سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‌های مالی (۵ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، هفت هزار و هشتصد میلیارد (7800۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد.  در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان‌‌های توسعه‌‌ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان‌‌های توسعه‌‌ای قابل مصرف است.

ماده ۶ ـ در اجرای این آیین‌نامه، سازمان‌های توسعه‌‌ای موظف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان می‌باشند.

ماده ۷ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقت‌نامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده ۸ ـ مبالغ تهاترشده بر اساس این آیین‌نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21910- 19/03/1399

شماره ۲۵۸۰۸/ت ۵۷۶۵۶هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۷

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وجوه اداره‌شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی شده است.

۲ـ واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه موردنظر را در اختیار مؤسسه مذکور قرار می‌دهند.

۳ـ مؤسسه عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده یا می‌شوند و صندوق‌های پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت ۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن.

۴ ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: قرار دادن سرمایه به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌‌ای در اختیار شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و نوپا.

۵ ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۶ ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید مؤسسه عامل را اخذ کرده است و تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده به وی اعطا می‌شود.

ماده ۲ـ سهم هریک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ آنها و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

ماده ۳ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

ماده ۴ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت‌های موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

ماده ۵ ـ تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات طرح‌ها، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش کار مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ـ تشخیص و پذیرش متقاضیان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، برعهده کارگروهی خواهد بود که اعضای آن با نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شوند.

تبصره ۲ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات ارائه‌شده از سوی مؤسسه عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم و زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها، تنظیم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد مؤسسه عامل را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت کند.

تبصره ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط در دسترس فعالین این حوزه قرار دهد.

ماده ۶ ـ اقساط (اصل و سود) وصولی مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می‌شود، واریز می‌گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین‌نامه مورداستفاده قرار گیرد.

ماده ۷ـ واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره‌شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارائه کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طر‌ح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یک‌بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه‌وبودجه کشور گزارش کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21910- 19/03/1399

شماره ۲۵۷۵۲/ت ۵۷۷۱۲هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۹۳۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر و با رعایت سایر تکالیف مقرر از جمله اعطای تسهیلات برای سایر واحدهای مسکن مهر و تأمین منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم، چهل هزار (40000) فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.

ماده ۲ـ سقف فردی تسهیلات پرداختی از محل بند (ز) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در کلان‌شهرها پانصد میلیون (500000000) ریال و سایر شهرها و روستاها چهارصد میلیون (400000000) ریال در قبال اخذ وثایق و تضامین معتبر مطابق ضوابط و مقررات ذی‌ربط تعیین می‌شود و سایر شرایط اعطای تسهیلات با پیشنهاد بانک مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده ۳ـ نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران نه درصد (۹%)، مراکز استان‌ها هفت درصد (۷%) و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد (۴%) تعیین می‌شود.

ماده ۴ـ بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ طی (۱۰) سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.

۲ـ حداقل (۵) سال از تاریخ بازنشستگی آنها گذشته باشد.

۳ـ مستمری آنها کمتر از سی میلیون (30000000) ریال در ماه باشد.

تبصره ـ افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

ماده ۵ ـ تسهیلات خرید مسکن صرفاً برای واحدهای کمتر از (۱۵) سال ساخت قابل پرداخت است و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور با احتساب دوران مشارکت مدنی، (۱۰) سال تعیین می‌شود.

ماده ۶ ـ صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موظفند بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به بازنشستگان معرفی‌شده را تا تسویه کامل تضمین کنند و ظرف یک ماه بعد از ارسال اطلاعات اعلامی بانک مسکن، نسبت به کسر اقساط ماهانه تسهیلات یادشده از مستمری دریافت‌کنندگان تسهیلات اقدام و حداکثر تا ده روز از تاریخ پرداخت مستمری‌های ایشان به حساب بانک مسکن کارسازی کنند.

ماده ۷ـ بانک مسکن متناسب با منابع مالی در اختیار، حاصل از وصول اقساط تسهیلات طرح مسکن مهر با رعایت ماده (۱) این آیین‌نامه بر اساس نسبت اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب را به صندوق‌های بازنشستگی اعلام و صندوق‌های مذکور برحسب تعداد اعلامی، نسبت به معرفی افراد واجد شرایط به صورت برخط به بانک مسکن اقدام می‌کنند.

تبصره ـ بانک مسکن با استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، شرایط صدر بند (۱) ماده (۴) این آیین‌نامه را احراز می‌کند.

ماده ۸ ـ بانک مسکن موظف است عملکرد اجرای این تصویب‌نامه را هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21910- 19/03/1399

شماره ۲۴۹۶۵/ت ۵۶۳۳۶هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۴۰۵۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و شرکت‌های دولتی» بعد از عبارت «سازمان‌های ستادی» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up