موازين دادرسی منصفانه و اصول حاكم بر رفتار با اطفال

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. موازين دادرسی منصفانه و اصول حاكم بر رفتار با اطفال

موازين دادرسی منصفانه و اصول حاكم بر رفتار با اطفال

معارض با قانون در اسناد بين‌المللی

 

خرید

 

فهرست مطالب:

ديباچه
مقدمه
بخش اول: موازين حاكم بر سلب آزادي شخصي و حق برخورداري از دادرسي منصفانه
فصل اول: آشنايي با ضوابط بين‌المللي دادرسي منصفانه و صلاحيت‌هاي كميته‎ ی حقوق بشر
مبحث اول: مواد مرتبط با موازين دادرسي در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
مبحث دوم: تأمينات تضمين كننده‌ حقوق افراد مواجه با كيفر مرگ
مبحث سوم: اصول ناظر بر حمايت از افراد در حالت هرگونه بازداشت يا حبس
مبحث چهارم: «اصول اساسي مربوط به استقلال دستگاه قضائي» و «نقش وكلا»
اصول اساسي مربوط به استقلال دستگاه قضائي
استقلال دستگاه قضائي
آزادي بيان و تشكل
شرايط استخدام، گزينش و كيفيت كارآموزي
شرايط انجام خدمت و استخدام رسمي
رازداري حرفه‌اي و مصونيت
رسيدگي انتظامي، تعليق و بركناري
اصول اساسي مربوط به نقش وكلا
دسترسي به وكلا و خدمات حقوقي
تأمينات مخصوص در امور مربوط به عدالت كيفري
شرايط تحصيلي و حرفه‌آموزي
تكاليف و مسئوليت‌ها
تضمينات لازم براي حسن انجام وظايف وكلا
آزادي بيان و تشكل
تشكلات حرفه‌اي وكلا
رسيدگي‌هاي انتظامي
مبحث پنجم: مواد مربوطه به كميته‌ي حقوق بشر در ميثاق بين‎المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكل اختياري میثاق
الف) مواد مرتبط با تشكيل و فعاليت كميته حقوق بشر در متن ميثاق
ب) پروتكل اختياري ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
مبحث ششم: ساير توضيحات مقدماتي
فصل دوم: حق دادرسي منصفانه از ديدگاه كميته‎ی حقوق بشر
نخست: ملاحظات کلی
دوم: مساوات نزد دادگاه‌ها و محاکم
سوم: دادرسی منصفانه و علنی توسط یک دادگاه ذی‎ صلاح، مستقل و بي‌طرف
چهارم: فرض بی گناهی
پنجم: حقوق اشخاص متهم به یک جرم کیفری
ششم: اشخاص صغیر
هفتم: تجدیدنظر از طريق یک دادگاه عالی
هشتم: جبران خسارات در مورد اشتباهات قضائی
نهم: قاعده منع محاکمه مضاعف
دهم: رابطه ماده 14 با سایر مقررات میثاق
فصل سوم: نظريه‌ي كميته‌ي حقوق بشر در خصوص حق آزادي و امنيت شخصي
نخست: ملاحظات کلی
دوم: بازداشت خودسرانه و بازداشت غیرقانونی
سوم: مطلع ساختن از دلایل دستگیری و هرگونه اتهام کیفری احتمالی
چهارم: نظارت قضائی بر بازداشت مرتبط با اتهامات کیفری
پنجم: حق اقدام قضائی برای تقاضای آزادی از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه
ششم: حق جبران خسارت برای دستگیری یا بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه
هفتم: ارتباط فیمابین ماده 9 و سایر مواد میثاق
بخش دوم: موازين دادرسي صغار
فصل اول: آشنايي با كميته‎ی حقوق كودك و مفاد اسناد ملل متحد در ارتباط با دادرسي صغار
مبحث اول: برخي مقررات اسناد بين‌المللي مرتبط با دادرسي صغار
الف) موادي از كنوانسيون حقوق كودك
ب) معيارهاي حداقلي ملل متحد در زمينه اجراي دادرسي صغار (قواعد پكن)
بخش اول: اصول كلي
بخش دوم: تحقيقات مقدماتي و تعقيب جرم
بخش سوم: مرحله قضاوت و اتخاذ تصميمات و تدابير
بخش چهارم: اصلاح و درمان بدون نگهداري در مؤسسات
بخش پنجم: اصلاح و درمان در داخل مؤسسات نگهداري
بخش ششم: پژوهش، برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و ارزيابي
ج) بخشي از قواعد مربوط به حمايت از صغار محروم شده از آزادي (قواعد هاوانا)
مبحث دوم: مفاد كنوانسيون حقوق كودك در خصوص صلاحيت، تشكيلات و ساير مقررات مربوط به كميته‌ي حقوق كودك
فصل دوم: نظريه‌كلي كميته‌ي حقوق كودك در ارتباط با دادرسي اطفال
نخست: مقدمه
دوم: اهداف نظريه كلي حاضر
سوم: دادرسي صغار: اصول راهنما در سياست جامع
اصل منع تبعيض (ماده 2)
اصل رعايت اقرب به مصالح طفل (ماده 3)
حق بر حيات، بقا و تكامل (ماده 6)
حق استماع شدن نظرات (ماده 12)
رعايت كرامت (بند «1» ماده 40)
چهارم: دادرسي صغار: عناصر اساسي سياست جامع
الف) پيش‎گيري از بزهكاري صغار
ب) مداخله توأم با انصراف از تعقيب
مداخله بدون توسل به رسيدگي قضائي
مداخلات در چهارچوب رسيدگي قضائي
ج) شرايط سني و اطفال معارض با قانون
حداقل سن براي مسئوليت كيفري
سقف سني براي دادرسي اطفال
د) تضمينات دادرسي منصفانه
فرض بي گناهي
حق استماع شدن نظرات (ماده 12)
حق مداخله مؤثر در جريان رسيدگي
اطلاع فوري و صريح از اتهام يا اتهامات
مساعدت حقوقي وكيل يا مساعدت مناسب ديگر
اتخاذ تصميمات و آراء بدون تأخير و با مشاركت والدين
حمايت در برابر اخذ اجباري اظهارات يا اعتراف اجباري به جرم
احضار شهود و تحقيق از آنها
حق تجديدنظرخواهي
مساعدت رايگان يك نفر مترجم
احترام كامل به حريم خصوصي
ه) تدابير واكنشي
جايگزين‌هاي پيش از محاكمه
تصميمات اتخاذي توسط دادگاه يا قاضي ويژه صغار
ممنوعيت مجازات سالب حيات
ممنوعيت حبس دائم بدون امكان آزادي مشروط
و) سلب آزادي، از جمله بازداشت پيش از محاكمه و حبس بعد از انجام محاكمه
حقوق شكلي
رفتار و شرايط حاكم بر نگهداري
پنجم: سازماندهي و تشكيلات دادرسي صغار
ششم: ارتقاي آگاهي‌ها و آموزش حرفه‌اي دست‌اندركاران
هفتم: گردآوري داده‌ها، ارزيابي و پژوهش

شرح و گرد آوري:

دكتر محمد حسن حسني، دكتر بهنام يوسفيان شوره دلي

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت:

170.000 ریال

 

 

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …