نظام حقوق بين‌الملل: وحدت در عين كثرت – چاپ دوم

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3. نظام حقوق بين‌الملل: وحدت در عين كثرت – چاپ دوم

نظام حقوق بين‌الملل: وحدت در عین کثرت – چاپ دوم

 

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه تحلیلی

بخش اول: نظام حقوقي حاكم بر سيستم حقوق بين‌الملل

فصل اول: جامعه بين‌المللي و سيستم بين‌المللي

فصل دوم: جامعه حقوقي بين‌المللي و سيستم حقوق بين‌الملل

فصل سوم: نظام حقوق بين‌الملل و مؤلفه‌هاي ذي‌ربط

بهره كلام

بخش دوم: وحدت يا تكثّر نظام حاكم بر سيستم حقوقي بين‌الملل

فصل اول: وحدت و كثرت، امكان يا امتناع

فصل دوم: تكثر نظام حاكم بر سيستم حقوق بين‌الملل از حيث هنجاري

بهره كلام

بخش سوم: الگوهاي حقوق بين‌الملل در عصر تكثر هنجاري و سازماني

فصل اول: الگوهاي حقوق بين‌الملل در مواجهه با كثرت هنجاري

فصل دوم: الگوهاي متصور از تكثر در گستره صلاحيتها در نظام حقوق بين‌الملل

بهره كلام

سخن آخر

فهرست تفصيلي مطالب

فهرست اختصارات

فهرست اجمالي مطالب

ديباچه

مقدمه چاپ دوم

مقدمه تحليلي

نخست) ادبيات حقوقي موضوع به زبان انگليسي

دوم) ادبيات حقوقي موضوع به زبان فرانسه

تعريف مفاهيم

بخش اول: نظام حقوقي حاكم بر سيستم حقوق بين‌الملل

درآمد

فصل اول: جامعه بين‌المللي و سيستم بين‌المللي

بند اول. تأملي در مفهوم جامعه بين‌المللي

بند دوم. اجتماع بين‌المللي و جامعه بين‌المللي

بند سوم. تحول مفهومي «جامعه بين‌المللي»

بند چهارم. فرض وجود ثالث در «جامعه بين‌المللي»

بند پنجم. سيستم بين‌المللي

فصل دوم: جامعه حقوقي بين‌المللي و سيستم حقوق بين‌الملل

بند اول. سيستم حقوق بين‌الملل

بند دوم. ملل متحد و مفهوم جامعه حقوقي بين‌المللي

الف) منشور ملل متحد

ب) تجلي مفهوم جامعه حقوقي بين‌المللي در رويكردهاي كميسيون حقوق بين‌الملل

ج) تجلي مفهوم جامعه حقوقي بين‌المللي در آراء ديوان بين‌المللي دادگستري

بند سوم. امكان و امتناع عيني مفهوم جامعه حقوقي بين‌المللي

فصل سوم: نظام حقوق بين‌الملل و مؤلفه‌هاي ذي‌ربط

بند اول. ماهيت نظام حقوقي

بند دوم. ارتباط ميان مفاهيم مرتبط با نظام حقوق بين‌الملل

الف) رابطه حاكميت و نظام حقوق بين‌الملل

ب) رابطه نظام حقوقي با سيستم‌هاي حقوقي ملّي و بين‌المللي

ج) پيوند مفهوم جهاني‌شدن با مفهوم نظام حقوق بين‌الملل

بهره كلام

بخش دوم: وحدت يا تكثّر نظام حاكم بر سيستم حقوقي بين‌الملل

درآمد

فصل اول: وحدت و كثرت، امكان يا امتناع

بند اول. درك مفهومي وحدت در نظام حقوق بين‌الملل

بند دوم. وحدت وكثرت حقوق بين‌الملل در بستر تاريخ

الف) تكثر سرآغاز وحدت:

ب) نهادينه‌سازي، به‌عنوان ابزاري در جهت حركت به‌سوي يك نظام حقوقي واحد:

ج) غلبه بر تكثر با فرض وجود سيستمي منسجم از حقوق بين‌الملل:

د) تكثر، آئينه‌اي تمام‌نما از جهان نامتحد،1960-1939

ه‍‌) تكثر، تجلي حقوق مشترك بشريت: 1989-1960

و) تكثر، در راستاي رهايي از توهم به‌سوي پذيرش واقعيت: 1989 به بعد

بند سوم. تأملي دركثرت و وحدت سيستم حقوق بين‌الملل

بند چهارم.رژيم هاي خاص (خودبسنده)؛ تجلي وحدت يا تكثر در حقوق بين‌ الملل

بند پنجم. خودبسندگي رژيمهاي حقوقي

بند ششم. منطقه‌گرايي و جهانگرايي در حقوق بين‌الملل

بند هفتم. تدابير زمينه‌ساز در تحقق تكثر

فصل دوم: تكثر نظام حاكم بر سيستم حقوق بين‌الملل از حيث هنجاري

بند اول. تأملي در تعارض هنجارها

الف) تعارض هنجاري در رويكردهاي نظري (نقش قواعد خاص و قواعد مؤخر)

ب) تعارض هنجارهاي حقوق بين‌الملل در عمل

 1. تعارض در ماهيت تعهدات قراردادي
 2. تعارض در اجراي تعهدات قراردادي
 3. صلاحيت در برابر قانون قابل اعمال
 4. صلاحيت در برابر تفسير

بند دوم. تكثّر صلاحيتها در قلمرو حقوق بين‌الملل

الف) مخاطرات و منافع احتمالي ناشي از تكثر مراجع قضايي بين‌المللي

ب) رويكرد كميسيون حقوق بين‌الملل به موضوع تكثر در ميان مراجع قضايي بين‌المللي

بند سوم. رابطه ميان تكثر هنجاري و تكثر صلاحيتي در قلمرو حقوق بين‌الملل

بند چهارم. وحدت نظام حاكم بر سيستم حقوق بين‌الملل در عين تكثر آن

بهره كلام

بخش سوم: الگوهاي حقوق بين‌الملل در عصر تكثر هنجاري و سازماني

درآمد

فصل اول: الگوهاي حقوق بين‌الملل در مواجهه با كثرت هنجاري

بند اول. ترسيم الگوي سلسله مراتبي از هنجارهاي بين‌المللي

الف) باور به يك قانون اساسي براي نظام حقوق بين‌الملل در رويكردهاي نظري

ب) باور به قانون اساسي نظام حقوق بين‌الملل در عمل

بند دوم. الگوي مبتني بر پلوراليسم حقوقي در ميان هنجارها

بند سوم. گزينشي در ميان الگوهاي مفروض براي تكثر در هنجارها

فصل دوم: الگوهاي متصور از تكثر در گستره صلاحيتها در نظام حقوق بين‌الملل

بند اول. تأملي در تكثر سيستم قضايي بين‌المللي

بند دوم. ترسيم الگوي سلسله مراتبي در ميان مراجع قضايي بين‌المللي با برتري ديوان بين‌المللي دادگستري

الف)جايگاه ديوان بين‌المللي دادگستري در حفظ انسجام سيستم حقوق بين‌المللي

ب)كارويژه‌هاي مراجع قضايي بين‌المللي

ج)حمايتهاي حقوقي از نقش برتر ديوان بين‌المللي دادگستري در سلسله مراتب سيستم قضايي بين‌المللي

نخست. تأملي در برتري ديوان بين‌المللي دادگستري در سيستم قضايي بين‌المللي در اسناد حقوقي

 1. منشور ملل متحد
 2. كنوانسيون وين حقوق معاهدات

دوم. رويكرد دولتها نسبت به برتري ديوان بين‌المللي دادگستري در سيستم قضايي بين‌المللي

د) برخي چالشهاي پيش روي ديوان بين‌المللي دادگستري به‌عنوان يك ديوان برتر در سيستم قضايي بين‌المللي

بند سوم. ترسيم الگويي از تكثر صلاحيتي مبتني بر پلوراليسم در سيستم قضايي بين‌المللي

الف) جايگاه نزاكت در ميان مراجع قضايي بين‌المللي

ب) نزاكت در تعارض صلاحيتهاي مراجع قضايي بين‌المللي

ج) جايگاه رقابت در ميان مراجع قضايي

بند چهارم. منافع و مضار الگوي مبتني بر رقابت و نزاكت در سيستم قضايي بين‌المللي

بهره كلام

سخن آخر

نمايه

فهرست منابع

نخست ـ منابع فارسي

1.كتب

 1. مقالات
 2. پايان‌نامه‌ها

دوم ـ منابع خارجي

Books

Articles

Cases

Document

مؤلف:

آرامش شهبازي

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، دوم

قيمت:

260.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …