نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی ـ چاپ اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی ـ چاپ اول

نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی ـ چاپ اول

 

خرید

فهرست مطالب:

دیباچۀ استاد ارجمند جناب آقاي دکتر محمدعلی اردبیلی

مقدمه

بخش نخست: سیاست گذاري جنایی در بستر پنداشت هاي ذهنی

حاکم بر ساخت سیاسی

فصل نخست: مفهوم و جایگاه ساخت سیاسی در فرآیند سیاست گذاري جنایی

گفتار نخست: شناخت مفهوم ساخت سیاسی از منظر ایدئولوژي؛

حاکمیت سیاسی در بستر ارزش ها و باورها

گفتار دوم: نتایج مداخله ساخت سیاسی در فرایند سیاست گذاري جنایی

فصل دوم: بایسته هاي حاکم بر مداخله ذهنی ساخت سیاسی در فرایند

سیاست گذاري جنایی

گفتار نخست: الگوي کارآمد سازي و ماهیت ارزش ها

گفتار دوم: الگوي کارآمد سازي و جایگاه ارزش ها

گفتار سوم: الگوي کارآمدسازي و چگونگی مداخلۀ ارزش ها

بخش دوم: سیاست گذاري جنایی در بستر واقعیت هاي عینی (تجربی)

و عقلانی حاکم بر ساخت اجتماعی

فصل نخست: مفهوم و جایگاه عینیت و عقلانیت در فرایند سیاست گذاري جنایی

گفتار نخست: پدیدارشناسی علم (شناخت تجربی) و عقلانیت

گفتار دوم: جایگاه شناخت علمی (تجربی) و عقلانی در فرایند سیاست گذاري جنایی

فصل دوم: بایسته هاي تجربی و عقلانی حاکم بر فرایند سیاست گذاري جنایی

گفتار نخست: الگوي کارآمدسازي مراجع پاسخ دهی

گفتار دوم: الگوي کارآمدسازي سیاست هاي پاسخ دهی

مؤلف:

دکتر امیر ایروانیان

با دیباچه دکتر محمدعلی اردبیلی

تاریخ و نوبت چاپ:

1392، اول

قیمت:

170.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …