نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها

نفت، قواعد قراردادهای نفتی
و بازنگری در آنها 

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
بخش اول: مسائل فنی، مدیریتی و راهبردی صنایع نفت
فصل اول: نفت و مدیریت توسعه منابع نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: مسائل تخصصی نفت
گفتار سوم: آشنایی با مسائل منابع نفتی
گفتار چهارم: ویژگی‌های کشورهای نفتی
گفتار پنجم: نگاه تاریخی به صنعت نفت
گفتار ششم: توزیع جهانی منابع، تولید و مصرف
گفتار هفتم: ساختار صنعت
گفتار هشتم: جغرافیای سیاسی نفت
گفتار نهم: چالش های جدید کشورهای تولیدکننده نفت
گفتار دهم: ورود ایران به صنعت نفت
گفتار یازهم: صنعت نفت ایران و سیاست دولت ها
گفتار دوازدهم: مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت کشور
گفتار سیزدهم: اقتصاد جهانی صنعت نفت
گفتار چهاردهم: هیدروکربن ها، توسعه و تکنولوژی های نفتی کشورها
گفتار پانزدهم: استراتژی‌های فنی اکتشافی و اطلاع رسانی صنایع ملی نفت کشور
فصل دوم: دینامیک پیشنهاد قرارداد نفتی و تجدیدنظر در حقوق صنایع نفت و گاز
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: توازن غیرتعاملی و سیاست ذخیره‌سازی
گفتار سوم: دینامیک قیمت‌ها و استراتژی عرضه‌کنندگان
گفتار چهارم: سیاست ذخیره‌سازی، بازارهای سازمان‌یافته و ریسک پایه
گفتار پنجم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
گفتار ششم: ترویج سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار هفتم: تغییرات قیمت و عدم اطمینان از برگشت‌پذیری سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
گفتار هشتم: چالش‌های سرمایه‌گذاری در انرژی
گفتار نهم: مفهوم دینامیک اختلافات در سرمایه‌گذاری
گفتار دهم: انواع اختلافات در سرمایه‌گذاری‌های نفتی
گفتار یازدهم: حمایت از سرمایه‌گذاری تحت حمایت معاهدات مربوط به انرژی
گفتار دوازدهم: عدم برخورد تبعیض‌آمیز با سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار سیزدهم: اصول برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی
فصل سوم: بازار نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: بازار رقابتی با کنترل بخشی از آن
گفتار سوم: بازار محصولات متنوع
گفتار چهارم: انواع بازارهای نفتی
بخش دوم: اصول و آثار قانونی قراردادهای نفتی
فصل چهارم اصول قراردادهای نفتی
گفتار اول: سیر پروژه نفتی
گفتار دوم: آناتومی قراردادنفتی
گفتار سوم: عوامل و سناریوهای قرارداد نفتی
گفتار چهارم: نقش عوامل و سناریوهای قرارداد نفتی
فصل پنجم: موضوعات و مقررات مشترک قراردادهای نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: مفهوم قرارداد نفتی
گفتار سوم: تاریخچه قرارداد نفتی
گفتار چهارم: تمایز قرارداد نفتی با سایر قراردادها
گفتار پنجم: مذاکرات قراردادهای نفتی
گفتار ششم: شروط قرارداد نفتی و ماهیت قانونی آن
گفتار هفتم: مشکلات قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران
گفتار هشتم: انواع قراردادهای نفتی
گفتار نهم: قراردادهای نفتی ایران
فصل ششم: آثار قراردادهای نفتی
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد خدمات نفتی
گفتار دوم: تعهدات شرکت‌های سرمایه گذار خارجی
گفتار سوم: حقوق شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی
فصل هفتم:  قانون حاکم و داوری قراردادی
گفتار اول: قرارداد سرمایه‌گذاری و قانون حاکم
گفتار دوم: ماهیت قراردادهای بین‌المللی نفتی از منظر قانون حاکم
گفتار سوم: قرارداد سرمایه‌گذاری و داوری
بخش سوم: تحلیل تعدیل قراردادهای نفتی
فصل هشتم: تجزیه‌وتحلیل قانونی و قراردادی تعدیل قیمت در قراردادهای نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: تصمیم برای اعمال تعدیل قیمت
گفتار سوم: شرط تعدیل
گفتار چهارم: فرمول‌های تعدیل قیمت
گفتار پنجم: شرایط پروژه برای استفاده از تعدیل قیمت
گفتار ششم: توسعه مقررات قرارداد
فصل نهم: تعدیل ضروری
گفتار اول: اراده‌گرایی و تضامن قراردادی
گفتار دوم: درجه‌بندی اراده‌گرایی و تضامن قراردادی
گفتار سوم: همبستگی قراردادی در جهت همگرایی منافع قراردادی
گفتار چهارم: مفهوم معاصر تضامن قراردادی
گفتار پنجم: تضامن قراردادی و روابط ضروری و اجباری طرفین قرارداد
گفتار ششم: تضامن قراردادی و نابرابری طرفین قرارداد
گفتار هفتم: به رسمیت شناختن عدالت توزیعی در روابط قراردادی
گفتار هشتم: توجه به عدالت قراردادی

مولفان:

ناصر ابراهیم پور باصر، هستی حسن زاده

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت: 

1000.000 ریال

نفت قواعد قراردادهای نفتی

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …