نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل

نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست علائم اختصاری
ديباچه
مقدمه
بخش نخست: نظرات مستقل به مثابه مؤلفه ای ديالکتيک برای توسعه قواعد حقوق بين‌الملل
فصل اول: اثرگذاری انديشه‌ها در تکوين قواعد حقوق بين‌الملل
گفتار اول: از انديشمندان سابق تا علمای متأخر
گفتار دوم: منصب قضای بين‌المللی فرصتی براي ابراز انديشه‌های تأثيرگذار در نظام حقوق بين‌الملل
فصل دوم: اعتبار نظرات مستقل قضات ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار اول: ظهور اصل نظرات مستقل در نظام قضايی بين‌المللی
گفتار دوم: نظرات مستقل قضات بين‌المللی و اقتدار ديوان بين‌المللی دادگستری: تطابق يا تقابل
فصل سوم: اثرگذاری نظرات مستقل در توسعه حقوق بين‌الملل در بوته آزمون
گفتار اول: تأسيس ديوان بين‌المللی دادگستری و بدايت گفتمان‌های قضايی
گفتار دوم: اثربخشی گفتمان‌های قضايی و تنقيح رويکرد پوزيتيويستی ديوان
بخش دوم: اثرگذاری نظرات مستقل قضات ديوان بين‌المللی دادگستری در توسيع رويکرد انسان محورانه در ديوان بين‌المللی دادگستری
فصل اول: توسعه قواعد حقوق بشر در پرتو نظرات مستقل قضات ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار اول: بارقه‌های حمايت از حقوق بشر در عصر پوزيتيويست محوری ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار دوم: يک‌صدايی قضات مؤلفه تجلی حمايت از حقوق بشر در بطن و متن تصميمات ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار سوم: تعديل پوزيتيويست افراطی در ديوان بين‌المللی دادگستری در لوای تحولات منبعث از نظرات مستقل قضات
فصل دوم: توسعه قواعد حقوق بشردوستانه در پرتو نظرات مستقل قضات ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار اول: تعديل پوزيتيويست افراطی در ديوان بين‌المللی دادگستری در لوای تحولات منبعث از نظرات مستقل قضات: با تأکيد بر حوزه موضوعی حقوق بشردوستانه
گفتار دوم: تصميمات ديوان بين‌المللی دادگستری بسترساز پيشروی به‌سوی نظم بين‌المللی عادلانه
نتيجه‌گيری
فهرست منابع

مؤلف:

رقیه ابراهیمی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۸، اول

قیمت:

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *