نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل

نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست علائم اختصاری
ديباچه
مقدمه
بخش نخست: نظرات مستقل به مثابه مؤلفه ای ديالکتيک برای توسعه قواعد حقوق بين‌الملل
فصل اول: اثرگذاری انديشه‌ها در تکوين قواعد حقوق بين‌الملل
گفتار اول: از انديشمندان سابق تا علمای متأخر
گفتار دوم: منصب قضای بين‌المللی فرصتی براي ابراز انديشه‌های تأثيرگذار در نظام حقوق بين‌الملل
فصل دوم: اعتبار نظرات مستقل قضات ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار اول: ظهور اصل نظرات مستقل در نظام قضايی بين‌المللی
گفتار دوم: نظرات مستقل قضات بين‌المللی و اقتدار ديوان بين‌المللی دادگستری: تطابق يا تقابل
فصل سوم: اثرگذاری نظرات مستقل در توسعه حقوق بين‌الملل در بوته آزمون
گفتار اول: تأسيس ديوان بين‌المللی دادگستری و بدايت گفتمان‌های قضايی
گفتار دوم: اثربخشی گفتمان‌های قضايی و تنقيح رويکرد پوزيتيويستی ديوان
بخش دوم: اثرگذاری نظرات مستقل قضات ديوان بين‌المللی دادگستری در توسيع رويکرد انسان محورانه در ديوان بين‌المللی دادگستری
فصل اول: توسعه قواعد حقوق بشر در پرتو نظرات مستقل قضات ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار اول: بارقه‌های حمايت از حقوق بشر در عصر پوزيتيويست محوری ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار دوم: يک‌صدايی قضات مؤلفه تجلی حمايت از حقوق بشر در بطن و متن تصميمات ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار سوم: تعديل پوزيتيويست افراطی در ديوان بين‌المللی دادگستری در لوای تحولات منبعث از نظرات مستقل قضات
فصل دوم: توسعه قواعد حقوق بشردوستانه در پرتو نظرات مستقل قضات ديوان بين‌المللی دادگستری
گفتار اول: تعديل پوزيتيويست افراطی در ديوان بين‌المللی دادگستری در لوای تحولات منبعث از نظرات مستقل قضات: با تأکيد بر حوزه موضوعی حقوق بشردوستانه
گفتار دوم: تصميمات ديوان بين‌المللی دادگستری بسترساز پيشروی به‌سوی نظم بين‌المللی عادلانه
نتيجه‌گيری
فهرست منابع

مؤلف:

رقیه ابراهیمی

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، اول

قیمت:

500.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …