پلیس و حقوق بین‌المللی بشر

پلیس و حقوق بین‌المللی بشر

خرید

 

ویراستاران: Ralf Alleweldt، Guido Fickenscher

مترجمین: حسین آقایی جنت‌مکان ـ  مهدی رضا صادقی ـ زهرا ساعدی

سال چاپ: ۱۴۰۱

نوبت چاپ: اول

قیمت: ۲۱۰٫۰۰۰ ریال

تعداد صفحات:۴۴۸

قطع و نوع جلد: وزیری، شومیز

شابک: ۰-۱۵۲-۴۷۵-۶۰۰-۹۷۸

 

سخن ناشر
پیشگفتار مترجمان
فصل نخست: مقدمه پلیس به عنوان یک کنشگر مهم در حمایت از حقوق بشر
فصل دوم: پلیس و حقوق بشر: مسائل بنیادین
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ چه شاخه‌هایی از حقوق بین‌الملل به پلیس مربوط است؟
۲-۳٫ اهداف و قلمرو این شاخه‌های حقوقی چه هستند؟
۲-۴٫ رابطه بین حقوق بشر و برقراری نظم چیست؟
۲-۵٫ کدام‌یک از اسناد حقوق بشری به [فعالیت‌های] پلیس مربوط می‌شوند؟
۲-۶٫ کدام‌یک از مقررات حقوق بشری بهطور خاص به پلیس مربوط است؟
۲-۷٫ چگونه نظام بین‌المللی از حقوق خاص حمایت می‌کند؟
۲-۷-۱٫ اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی
۲-۷-۲٫ تدابیر لازم به‌منظور جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری
۲-۷-۳٫ اسناد غیرمعاهداتی
۲-۸٫ محدودیت‌های حقوق بشر چه مواردی است و چگونه می‌توان آنها را در زمان وضعیت‌های اضطراری ملی محدود کرد؟
۲-۹٫ قوانین جنگ چه هستند و چگونه آنها به پلیس مربوط می‌باشند؟
۲-۹-۱٫ قلمرو و اهداف قوانین جنگ چیست؟
۲-۹-۲٫ چه نوع مخاصماتی را آنها تنظیم می‌نمایند؟
۲-۹-۳٫ چگونه جنگجویان و غیرنظامیان مشخص می‌شوند؟
۲-۹-۴٫ وضعیت و کارکردهای پلیس در موقعیت‌های مخاصمه مسلحانه چه هستند؟
۲-۹-۵٫ رابطه بین پلیس و قوانین جنگ چیست؟
۲-۹-۶٫ نمونه‌های قوانین جنگ کدام موارد است؟
۲-۱۰٫ نتیجه‌گیری
فصل سوم: پلیس و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و موهن یا مجازات
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲٫ اختیارات پلیس و حقوق بشر
۳-۳٫ تعریف شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا موهن یا مجازات و مقررات قابلِ اجرا
۳-۴٫ پلیس و اشخاص آسیب‌پذیر: منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا موهن یا مجازات
۳-۵٫ منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا موهن یا مجازات در طول بازداشت پلیس
۳-۶٫ ممنوعیت استفاده از ادله حاصله از شکنجه
۳-۷٫ شکنجه و رفتار غیرانسانی یا موهن در میان اشخاص بازداشت‌شده
۳-۸٫ وظیفه پلیس برای پیشگیری از نقض‌های ماده ۳ کنوانسیون اروپایی
۳-۹٫ نمونه‌هایی از شکنجه در رویه قضایی
۳-۹-۱٫ آویزان کردن فلسطینی
۳-۹-۲٫ شوک‌های الکتریکی
۳-۹-۳٫ ترکیب شیوه‌های مختلف شکنجه در پرونده
۳-۹-۴٫ کتک زدن، تهدید علیه حیات و خانواده، خشونت جنسی و عقیم‌سازی
۳-۹-۵٫ تغذیه اجباری به طریق کاملاً خشن و تحقیرآمیز
۳-۹-۶٫ تجاوز جنسی (و یا تهدید به تجاوز جنسی)
۳-۱۰٫ نمونه‌هایی از رفتار غیرانسانی
۳-۱۰-۱٫ مداخله پزشکی به‌منظور دستیابی به ادله
۳-۱۰-۲- بازداشت کودکان
۳-۱۰-۳٫ رنج روحی
۳-۱۰-۴٫ رفتار موهن یا مجازات
۳-۱۰-۵٫ شرایط بازداشت
۳-۱۱٫ نتیجه‌گیری

فصل چهارم: پلیس و حق حیات
۴-۱٫ مقدمه
۴-۲٫ ماده ۲ کنوانسیون اروپایی: قلمرو حمایت
۴-۳٫ توجیه محرومیت از حق حیات
۴-۴٫ اصل تناسب: ضرورت استفاده از زور
۴-۴-۱٫ پرونده مک کان و سایرین علیه انگلستان در دیوان اروپایی حقوق بشر
۴-۴-۲٫ پرونده آندرنیکو کنستانتینو علیه قبرس در دیوان اروپایی حقوق بشر
۴-۴-۳٫ پرونده ماکاراتزیس علیه یونان در دیوان اروپایی حقوق بشر
۴-۴-۴٫ پرونده واسیلوسکا و کالاوکال در لهستان
۴-۴-۵٫ پرونده جیولیانی و گاجییو علیه ایتالیا در دیوان اروپایی حقوق بشر
۴-۴-۶٫ پرونده فینوگنف علیه روسیه در دیوان اروپایی حقوق بشر
۴-۴-۷٫ پرونده فانزیوا علیه روسیه در دیوان اروپایی حقوق بشر
۴-۵٫ استفاده از شوکرهای الکتریکی و سلاحهای الکتریکی
۴-۵-۱٫ پرونده فاکس علیه انگلستاندر دیوان اروپایی حقوق بشر
۴-۵-۲٫ پرونده آنژلیو جرجیو و دیگران علیه بلغارستان در دیوان اروپایی حقوق بشر
۴-۶٫ نتیجه گیری
فصل پنجم: مسؤولیت فرماندهی و استفاده از زور توسط پلیس
۵-۱٫ مقدمه
۵-۲٫ مسؤولیت مقامات فرماندهی و مافوق در قبال افعال و ترک افعالشان
۵-۲-۱٫ صدور دستورات
۵-۲-۲٫ برنامهریزی، آمادگی و احتیاط
۵-۳٫ مسؤولیت در قبال چهارچوب عملیاتی
۵-۳-۱٫ مقررات و رویه ها
۵-۳-۲٫ تجهیز کردن
۵-۳-۳٫ آموزش دادن
۵- ۴٫ تضمین پاسخگویی
۵-۴-۱٫ نظارت، کنترل و اقدامات تأدیبی
۵-۴-۲٫ تحقیقات مؤثر
۵-۵٫ نتیجه گیری
فصل ششم: تحقیقات مؤثر پیرامون سوءاستفاده پلیس از حقوق بشر: مبارزه با بی کیفری
۶-۱٫ مقدمه
۶-۲٫ معرفی اجمالی وظیفه تحقیق نسبت به اتهامات سوءاستفاده از حقوق بشر
۶-۳٫ مبارزه با بی کیفری
۶-۴٫ بایسته های عملیاتی و سیاستی یک تحقیق مؤثر
۶-۵٫ نتیجه گیری
فصل هفتم: سلب آزادی توسط پلیس سلب آزادی توسط پلیس
۷-۱٫ مقدمه
۷-۲٫ سلب آزادی چیست؟
۷-۳٫ بازداشت به عنوان آخرین راه حل و به عنوان یک راهکار فرعی، مادامی که متضمن توسل به زور است.
۷-۴٫ مبانی قانونی بازداشت
۷-۵٫ حقوق شخص بازداشت‌شده
۷-۵-۱٫ اطلاع‌رسانی
۷-۵-۲٫ معاضدت حقوقی
۷-۵-۳٫ دسترسی به معاینه پزشکی
۷-۵-۴٫ شخص بازداشت‌شده را می‌بایست فوراً نزد قاضی حاضر نمود تا درخصوص تداوم بازداشت و یا آزادی وی و تعویق دادرسی اتخاذ تصمیم نماید
۷-۵-۵- استحقاق دادرسی در مدتزمانی معقول
۷-۵-۶٫ حق طرح شکایت نزد دادگاه (قرار احضار زندانی)
۷-۵-۷- بازداشتگاه و شرایط بازداشت
۷-۵-۸٫ ضرورت یک گزارش مجزا به‌عنوان تضمین
۷-۶٫ نتیجه‌گیری
فصل هشتم: اختیارات پلیس و تحقیقات کیفری
۸-۱٫ مقدمه: حقوق بشر و پلیس
۸-۲٫ وظیفه مداخله و تحقیق
۸-۳٫ وظیفه اقدام، صرفاً بر مبنای مجوز قانونی
۸-۴٫ وظیفه اقدام به شیوه‌ای متناسب
۸-۵٫ وظیفه اقدام منصفانه
۸-۶٫ نتیجه‌گیری
فصل نهم: اختیارات نظارتی پلیس و حمایت از اطلاعات شخصی
۹-۱٫ نظارت و حریم خصوصی
۹-۱-۱٫ پلیس و دستگاه‌های امنیتی
۹-۱-۲٫ حق حریم خصوصی
۹-۲٫ شورای اروپا
۹-۲-۱٫ دیوان اروپایی حقوق بشر و نظارت
۹-۱-۲-۱٫ پرونده زاخاروف
۹-۱-۲-۲٫ پرونده سابو
۹-۲-۲٫ کنوانسیون جرایم سایبری
۹-۲-۲-۱٫ برخی موضوعات مرتبط با کنوانسیون جرایم سایبری
۹-۲-۳٫ کمیسیونر عالی حقوق بشر
۹-۲-۳-۱٫ نقش کمیسیونر عالی حقوق بشر
۹-۳-۲-۲٫ کمیسیونر حقوق بشر بر نظارت
۹-۳٫ اتحادیه اروپا
۹-۳-۱٫ قانون اتحادیه اروپا
۹-۳-۲٫ گردآوری و تبادل اطلاعات در اتحادیه اروپا و بین اتحادیه اروپا و دولت‌های ثالث
۹-۳-۲-۱٫ دستورالعمل ثبت‌نام مسافر اتحادیه اروپا
۹-۳-۲-۲٫ موافقت‌نامه ثبت مشخصات مسافر اتحادیه اروپا با ایالات‌متحده و کانادا
۹-۳-۲-۳٫ دستورالعمل اتحادیه اروپا درخصوص نگهداری داده‌ها
۹-۳-۲-۴٫ اصلاحات حفاظت از داده‌ها
۹-۳-۲-۵٫ موافقت‌نامه سوئیفت بین اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده
۹-۳-۲-۶٫ قطعنامه اتحادیه اروپا درخصوص برنامه‌های نظارتی و قطعنامه تکمیلی آن
۹-۴٫ قانون آلمان درخصوص نظارت
۹-۵٫ مبارزه علیه تروریسم
۹-۵-۱٫ اتحادیه اروپا و مبارزه علیه تروریسم
۹-۵-۲٫ مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم
۹-۶٫ رویکرد متفاوت
فصل دهم: حمایت در برابر جرم به‌عنوان یک حق بشری؛ تعهدات مثبت پلیس
۱۰-۱٫ مقدمه
۱۰-۲٫ سیستم بررسی اساسی ملی/ بین‌المللی: هماهنگ‌سازی وظایف پلیس
۱۰-۳٫ محدوده کلی بررسی وظایف پلیس؛ چهارچوب تعهدات مثبت
۱۰-۴٫ تعهدات مثبت اولیه دولت که پلیس ملزم به اجرای آن است
۱۰-۵٫ جرم در مقررات حقوق بشر: حقوق بشر × حق (شرایط) طرح دعوا از ناحیه اشخاص
۱۰-۶٫ تعیین وظایف پلیس: نحوه و زمان حمایت
۱۰-۷٫ وظایف پلیس قبل از وقوع آسیب: چهارچوب قبل از حادثه
۱۰-۷-۱٫ وظایف نظام‌مند و سیستمی پلیس
۱۰-۷-۲٫ چه زمانی وظیفه حمایت از اشخاص خاص مطرح می‌شود؟
۱۰-۷-۳٫ تعیین محتوای وظایف پلیس؛ مسئله چگونگی حمایت
۱۰-۸٫ وظایف پلیس در زمانی که آسیب سابقاً ایجاد شده است؛ چهارچوب بعد از حادثه ـ تمرکز اولیه بر وظیفه تحقیق
۱۰-۹٫ محدودیت‌های وظیفه پلیس
۱۰-۹-۱٫ تعارض حق‌ها
۱۰-۹-۲٫ منابع محدود
۱۰-۱۰٫ نتیجه‌گیری
فصل یازدهم: پلیس و حقوق بشر در برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز
۱۱-۱٫ مقدمه
۱۱-۲٫ چهارچوب تنظیمی برای فعالیت‌های پلیس (جنبه‌های منتخب)
۱۱-۲-۱٫ تجمعات مسالمت‌آمیز
۱۱-۲-۲٫ تعهدات مثبت در راستای تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز
۱۱-۲-۳٫ اخلال احتمالی در حق تجمع مسالمت‌آمیز
۱۱-۲-۴٫ توجیه مداخله
۱۱-۲-۵٫ تجمعات بدون اعلام قبلی یا دریافت مجوز
۱۱-۲-۶٫ تجمعات خودجوش
۱۱-۲-۷٫ نیروهای پلیس به‌عنوان تظاهرکننده
۱۱-۳٫ رویه مناسب نظم‌بخشی به تجمعات عمومی منطبق با استانداردهای حقوق بشر
۱۱-۳-۱٫ تغییر رویکرد پلیس نسبت به تجمعات عمومی در پرتو رویه درحال‌توسعه
۱۱-۳-۲٫ اجزای کلیدی حرفه‌ایگری پلیس در رابطه با تجمعات عمومی
۱۱-۲-۳-۲٫ پلیس به‌عنوان تسهیلگر؛ نیاز به انعطاف‌پذیری
۱۱-۲-۳-۳٫ ارتباط پیوسته با سازماندهندگان، شرکت‌کنندگان و گستره عمومی به‌عنوان ابزار انتخاب
۱۱-۲-۳-۴٫ بی‌طرفی
۱۱-۲-۳-۵٫ طراحی آیین ها و اقدامات اولیه؛ محوریت دانش
۱۱-۲-۳-۶٫ اقدام برای پیشگیری از گسترش خشونت
۱۱-۲-۳-۷٫ تفکیک؛ مداخله هدفمند و استفاده حداقلی از زور
۱۱-۲-۳-۸٫ محدودیت‌های تدابیر پلیس؛ ضرورت و تناسب
۱۱-۲-۳-۹٫ شفافیت
۱۱-۲-۳-۱۰٫ پاسخگویی
۱۱-۲-۳-۱۱٫ پس از واقع؛ جلسه گزارش مأموریت و ارزشیابی
۱۱-۲-۳-۱۲٫ آموزش
۱۱-۴٫ نتیجه‌گیری و چشم‌انداز
فصل دوازدهم: مأموریت‌های پلیس سازمان ملل متحد و حقوق بشر
۱۲-۱٫ مقدمه
۱۲-۲٫ پلیس در چهارچوب سازمان ملل متحد؟
۱۲-۳٫ چهارچوب قانونی
۱۲-۴٫ سطوح مشارکت حقوق بشر در حفظ صلح
۱۲-۴-۱٫ قانون دولت میزبان
۱۲-۴-۲٫ قوانین دولت‌های مشارکت کننده در فعالیت پلیس
۱۲-۲-۴-۱٫ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
۱۲-۲-۴-۲٫ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
۱۲-۲-۴-۳٫ دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۲-۲-۴-۴- نتیجه‌گیری
۳-۴-۱۲٫ سازمان ملل متحد
۱۲-۵٫ نقض حقوق بشر، مسؤولیت و مصونیت
۱۲-۵-۱٫ نقض حقوق بشر به‌وسیله اعضای پلیس سازمان ملل متحد و مصونیت نیروهای پلیس سازمان ملل متحد
۱۲-۵-۲٫ مسؤولیت سازمان ملل متحد
۱۲-۶٫ حقوق بشر در رویه «حفظ امور انتظامی»
۱۲-۶-۱٫ حمایت از غیرنظامیان
۱۲-۶-۲٫ توسل به زور و سلاح گرم
۱۲-۶-۳٫ بازداشت و حبس
۱۲-۷٫ نتیجه‌گیری
فصل سیزدهم: آموزش پلیس و استانداردهای حقوق بین‌الملل بشر
۱۳-۱٫ مقدمه ۳۸۴
۱۳-۲٫ جایگاه؛ آموزش حقوق بشر پلیس
۱۳-۲-۱٫ آموزش چیست و آموزش حقوق بشر چیست؟
۱۳-۲-۲٫ چهارچوب حقوقی بین‌المللی آموزش حقوق بشر پلیس
۱۳-۲-۳٫ ادغام حقوق بشر در آموزش پلیس
۱۳-۲-۴- منابع آموزشی؛ اصول کارآمدی آموزش حقوق بشر
۱۳-۲-۵٫ آموزش حقوق بشر پلیس در حوزه گسترده‌تر سازمان‌های پلیس
۱۳-۳٫ ابعاد و اجزای آموزش حقوق بشر
۱۳-۳-۱٫ مقدمه؛ مثلث آموزش حقوق بشر
۱۳-۳-۲٫ آگاهی و درک حقوق بشر
۱۳-۳-۲-۱٫ آگاهی بنیادین ۱؛ شأن انسانی، حقوق بشر و تعهدات مرتبط
۱۳-۳-۲-۲٫ آگاهی بنیادین ۲؛ نقش دوگانه پلیس در رابطه با حقوق بشر
۱۳-۳-۲-۳٫ آگاهی تخصصی؛ رویه‌ها و هنجارهای حقوق بشر
۱۳-۳-۳٫ مهارت‌ها و حقوق بشر
۱۳-۳-۳-۱٫ مهارت‌های عملیاتی
۱۳-۳-۳-۲٫ مهارت‌های تحلیلی و بازتابی
۱۳-۳-۴٫ نگرش و حقوق بشر
۱۳-۴٫ نتیجه‌گیری
فصل چهاردهم: کمیته منع شکنجه اروپا و فعالیت آن درباره پلیس
۱۴-۱٫ کمیته اروپایی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و موهن
۱۴-۲٫ بازدید از ایستگاه پلیس
۱۴-۲-۱٫ بازجویی
۱۴-۲-۲٫ توسل به زور
۱۴-۲-۳٫ نمونه تسلیحات الکتریکی و شوکرها
۱۴-۳٫ تأثیر فعالیت‌های کمیته منع شکنجه؛ برخی ملاحظات محتاطانه
۱۴-۳-۱٫ تغییرات در پلیس، زندان‌های موقت و اقامتگاه‌های مهاجران خارجی
۱۴-۳-۲٫ گزارش کنفرانس‌ها و مقالات دانشگاهی
۱۴-۴٫ نتیجه‌گیری
فصل پانزدهم: پلیس و کمیته فرعی منع شکنجه سازمان ملل متحد، سازُکارهای ملی منع شکنجه
۱۵-۱٫ مقدمه
۱۵-۲٫ کمیته فرعی منع شکنجه و دیگر رفتارها یا تنبیه‌های خشن، غیرانسانی یا مجازات و اسناد آن
۱۵-۲-۱٫ تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه و اعمال آن در مقدونیه
۱۵-۲-۲٫ بازدید کمیته فرعی از دولت‌ها
۱۵-۲-۳٫ کاربرد توصیه‌های بازدید کمیته در سطح ملی
۱۵-۲-۴٫ تصویب رویه‌های عملیاتی استاندارد در مقدونیه
۱۵-۳٫ پیشرفت مقدونیه در احترام کامل به حقوق بشر
۱۵-۳-۱٫ اختیارات پلیس و کاربرد آنها در فعالیت‌های عملی پلیس
۱۵-۳-۲٫ نظارت بر اختیارات پلیس در مقدونیه
۴-۱۵٫ نتیجه‌گیری

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.