کتاب حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی

کتاب حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی
و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین‌الملل
با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست علائم و اختصارات
پیشگفتار
مقدمه
بیان مسئله
پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش
ساختار پژوهش
اهمیت پژوهش
مشکلات پژوهش
امکانات پژوهش
پیشینه پژوهش
فصل اول: مبانی نظری
بخش اول: مقدماتی در مطالعه معلولیت
گفتار اول ـ دریافت معلولیت: از رویکرد خیریه‌ای تا نگاه حقوق بشری
بند اول ـ رویکرد خیریه‌ای
بند دوم ـ رویکرد پزشکی
بند سوم ـ رویکرد اجتماعی
بند چهارم ـ رویکرد مبتنی بر حقوق بشر
گفتار دوم ـ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
بند اول ـ مروری بر مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
۱- مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
۲- اهداف و اصول کلی
بند دوم ـ تعریف معلولیت
بند سوم ـ ماده ۶، ماده اختصاصی زنان دارای معلولیت
بخش دوم: خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت
گفتار اول ـ تعاریف و محدوده قلمرو
بند اول ـ خشونت علیه زنان
بند دوم ـ خشونت خانگی علیه زنان
بند سوم ـ خشونت علیه زنان و دختران دارای معلولیت
بند چهارم ـ خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت
گفتار دوم ـ عوامل بروز خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت
بند اول ـ رفتار‌های قالبی، نگرش منفی، پیش‌داوری‌ها و برچسب‫ های اجتماعی ناروا به زنان دارای معلولیت‬
بند دوم ـ فقدان قوانین حمایتی و وجود مقررات ناعادلانه
بند سوم ـ فقدان آموزش‫ های لازم به زنان و دختران دارای معلولیت‬
بند چهارم ـ عدم‌دسترس‌پذیری
گفتار سوم ـ صورت‫ های بروز خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت‬
بند اول ـ صورت‫ های عام خشونت خانگی‬
۱- خشونت‫ های جسمی‬
۲- خشونت‫ های روانی و عاطفی‬
۳- خشونت‫ های جنسی‬
بند دوم ـ خشونت ‫های مبتلابه زنان و دختران دارای معلولیت‬
۱- خشونت در آسایشگاه‌ها: کنترل‌گری و نقض حریم خصوصی
۲- عقیم‌سازی اجباری و سقط اجباری جنین
۳- ازدواج اجباری
۴- مادری، سلب حق به بهانه حمایت
بخش سوم: دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت خانگی
گفتار اول ـ قلمرو و مبانی دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت
بند اول – تعاریف
۱- دسترسی به عدالت
۲- دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت
۳- دسترسی به عدالت و مفاهیم مشابه
بند دوم ـ محدوده قلمرو حق بر دسترسی به عدالت
۱- در پرتو اصول بنیادین حقوق بشر
الف) اصل تفسیر بر اساس حسن نیت و معنای متعارف
ب) اصل برابری
۲- در پرتو کار کمیته حقوق افراد دارای معلولیت
بند سوم ـ مبانی حقوقی دسترسی زنان دارای معلولیت به عدالت
۱- دسترسی به عدالت و قواعد مرتبط در نظام بین‌المللی حقوق بشر
۲- نقش و جایگاه حق دسترسی به عدالت در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
گفتار دوم ـ موانع دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت خانگی
بند اول ـ انکار اهلیت قانونی و برابری نزد قانون
۱- مفهوم حقوقی اهلیت قانونی
۲- رویکرد‌های غالب در ممنوعیت یا انکار اهلیت قانونی
۳- انکار اهلیت قانونی زنان دارای معلولیت، مانع دسترسی به عدالت
بند دوم ـ موانع اعتقادی و نگرشی
بند سوم ـ دسترس‌ناپذیری محیطی
بند چهارم ـ موانع مالی
فصل دوم: ظرفیت‌های حمایت عملی
بخش اول: رویکرد حقوق بین‌الملل به خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و تدابیر دسترسی به عدالت
گفتار اول ـ خشونت مبتنی بر جنسیت و معلولیت در اسناد بین‌المللی
بند اول ـ اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد
۱- لایحه جهانی حقوق بشر
۲- کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
۳- کنوانسیون حقوق کودک
۴- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتکل الحاقی آن
بند دوم ـ خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی آنان به عدالت در دیگر اسناد و اقدامات بین‌المللی
۱- کمیسیون مقام زن و کنفرانس‌های چهارگانه
الف) کنفرانس کپنهاگ
ب) کنفرانس نایروبی
ج) سومین کنفرانس جهانی حقوق بشر
د) چهارمین کنفرانس زنان
ه) پکن به‌علاوه پنج
و) جلسات تخصصی گروهی سازمان ملل متحد
۲- صندوق سپرده ملل متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
۳- دستورالعمل آرمان‫ های توسعه پایدار‬
بند دوم ـ اسناد منطقه‌ای در حمایت از زنان معلول قربانی خشونت و دسترسی آنان به عدالت
۱- آمریکا
۲- آفریقا
۳- اروپا
گفتار دوم ـ رویه قضایی مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت
بند اول ـ رویه قضایی در سطح بین‌المللی
بند دوم ـ کمیسیون و دادگاه میان‫ آمریکایی حقوق بشر‬
۱- ماریا فرناندز علیه برزیل
۲- پرونده کشتزار پنبه
۳- چینچیلا ساندوول علیه گواتمالا
بند سوم ـ نظام آفریقایی حقوق بشر
بند چهارم ـ دیوان اروپایی و کمیسیون اروپایی حقوق بشر
۱-X and Y علیه هلند
۲- میخائیلنکو علیه اکراین
۳- آر. پی و دیگران علیه انگلستان
بخش دوم: مطالعه تطبیقی وضعیت زنان معلول قربانی خشونت خانگی در ایران
گفتار اول ـ مقدمه‌ای بر معلولیت در ایران
بند اول ـ جامعه آماری افراد دارای معلولیت در ایران
بند دوم ـ رویکرد غالب نظام حقوقی ایران به معلولیت
گفتار دوم ـ جایگاه زنان دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران
بند اول ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند دوم ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (۱۳۸۳)
بند سوم ـ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (۱۳۸۷)
بند چهارم ـ لایحه حمایت از حقوق معلولان
بند پنجم ـ لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت
گفتار سوم ـ دو چالش بزرگ
بند اول ـ چالش فرهنگی و وجود باورهای قالبی
بند دوم ـ عدم‌دسترس‌پذیری
بخش سوم: حمایت عملی از زنان معلول قربانی خشونت: راهکار‌های مفید، رویه‌های مثبت
گفتار اول ـ رویه‌های مثبت
بند اول ـ اصول و معیار‌های شناسایی رویه‌های مثبت در ارائه خدمات حمایتی ویژه
بند دوم ـ رویه‌های مثبت در حمایت از زنان معلول قربانی خشونت خانگی
۱- سازمان‌های کاربرمحور، یک رویه مثبت
۲- خدمات تخصصی پشتیبانی از قربانیان
۳- نمونه‌هایی از پروژه‌های اختصاصی
گفتار دوم ـ راهکار‌های پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و تأمین عدالت برای قربانیان
۱- تدارک آموزش‌های ویژه برای زنان دارای معلولیت و کارکنان حوزه دادگستری
۲- افزایش آگاهی عمومی
۳- حذف یا اصلاح قوانین خشونت‌زا
۴- لزوم دسترسی به داده‌های آماری تفکیک‌شده
۵- تضمین دسترس‌پذیری و همسان‌سازی متعارف در برنامه‌های حمایتی و بازدارنده
۶- پیروی از توصیه‌های کمیته حقوق افراد دارای معلولیت به کشور‌های عضو
۷- سیاست‌های هم‌آمیزی جنسیت و معلولیت جهت تضمین دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت
۸- دخیل کردن زنان دارای معلولیت به‌عنوان مشارکت‌کنندگان و تصمیم‌گیران در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که بر آنان اثر دارد
۹- حضور فعال دولت
۱۰- جامعه مدنی و حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی
۱۱- پیشنهاد آخر، حل‌وفصل اختلافات به‌صورت بر‌خط
نتیجه‌گیـری
فهرست تفصیلی
فهرست منابع

مؤلف:

سمانه شعبانی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، اول

قیمت:

۹۰۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *