کتاب حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. کتاب حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی

کتاب حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی
و دسترسی آنان به عدالت در نظام حقوق بین‌الملل
با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست علائم و اختصارات
پیشگفتار
مقدمه
بیان مسئله
پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش
ساختار پژوهش
اهمیت پژوهش
مشکلات پژوهش
امکانات پژوهش
پیشینه پژوهش
فصل اول: مبانی نظری
بخش اول: مقدماتی در مطالعه معلولیت
گفتار اول ـ دریافت معلولیت: از رویکرد خیریه‌ای تا نگاه حقوق بشری
بند اول ـ رویکرد خیریه‌ای
بند دوم ـ رویکرد پزشکی
بند سوم ـ رویکرد اجتماعی
بند چهارم ـ رویکرد مبتنی بر حقوق بشر
گفتار دوم ـ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
بند اول ـ مروری بر مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
1- مقدمه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
2- اهداف و اصول کلی
بند دوم ـ تعریف معلولیت
بند سوم ـ ماده 6، ماده اختصاصی زنان دارای معلولیت
بخش دوم: خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت
گفتار اول ـ تعاریف و محدوده قلمرو
بند اول ـ خشونت علیه زنان
بند دوم ـ خشونت خانگی علیه زنان
بند سوم ـ خشونت علیه زنان و دختران دارای معلولیت
بند چهارم ـ خشونت خانگی علیه زنان و دختران دارای معلولیت
گفتار دوم ـ عوامل بروز خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت
بند اول ـ رفتار‌های قالبی، نگرش منفی، پیش‌داوری‌ها و برچسب‫ های اجتماعی ناروا به زنان دارای معلولیت‬
بند دوم ـ فقدان قوانین حمایتی و وجود مقررات ناعادلانه
بند سوم ـ فقدان آموزش‫ های لازم به زنان و دختران دارای معلولیت‬
بند چهارم ـ عدم‌دسترس‌پذیری
گفتار سوم ـ صورت‫ های بروز خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت‬
بند اول ـ صورت‫ های عام خشونت خانگی‬
1- خشونت‫ های جسمی‬
2- خشونت‫ های روانی و عاطفی‬
3- خشونت‫ های جنسی‬
بند دوم ـ خشونت ‫های مبتلابه زنان و دختران دارای معلولیت‬
1- خشونت در آسایشگاه‌ها: کنترل‌گری و نقض حریم خصوصی
2- عقیم‌سازی اجباری و سقط اجباری جنین
3- ازدواج اجباری
4- مادری، سلب حق به بهانه حمایت
بخش سوم: دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت خانگی
گفتار اول ـ قلمرو و مبانی دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت
بند اول – تعاریف
1- دسترسی به عدالت
2- دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت
3- دسترسی به عدالت و مفاهیم مشابه
بند دوم ـ محدوده قلمرو حق بر دسترسی به عدالت
1- در پرتو اصول بنیادین حقوق بشر
الف) اصل تفسیر بر اساس حسن نیت و معنای متعارف
ب) اصل برابری
2- در پرتو کار کمیته حقوق افراد دارای معلولیت
بند سوم ـ مبانی حقوقی دسترسی زنان دارای معلولیت به عدالت
1- دسترسی به عدالت و قواعد مرتبط در نظام بین‌المللی حقوق بشر
2- نقش و جایگاه حق دسترسی به عدالت در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
گفتار دوم ـ موانع دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت خانگی
بند اول ـ انکار اهلیت قانونی و برابری نزد قانون
1- مفهوم حقوقی اهلیت قانونی
2- رویکرد‌های غالب در ممنوعیت یا انکار اهلیت قانونی
3- انکار اهلیت قانونی زنان دارای معلولیت، مانع دسترسی به عدالت
بند دوم ـ موانع اعتقادی و نگرشی
بند سوم ـ دسترس‌ناپذیری محیطی
بند چهارم ـ موانع مالی
فصل دوم: ظرفیت‌های حمایت عملی
بخش اول: رویکرد حقوق بین‌الملل به خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و تدابیر دسترسی به عدالت
گفتار اول ـ خشونت مبتنی بر جنسیت و معلولیت در اسناد بین‌المللی
بند اول ـ اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد
1- لایحه جهانی حقوق بشر
2- کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
3- کنوانسیون حقوق کودک
4- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتکل الحاقی آن
بند دوم ـ خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی آنان به عدالت در دیگر اسناد و اقدامات بین‌المللی
1- کمیسیون مقام زن و کنفرانس‌های چهارگانه
الف) کنفرانس کپنهاگ
ب) کنفرانس نایروبی
ج) سومین کنفرانس جهانی حقوق بشر
د) چهارمین کنفرانس زنان
ه) پکن به‌علاوه پنج
و) جلسات تخصصی گروهی سازمان ملل متحد
2- صندوق سپرده ملل متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
3- دستورالعمل آرمان‫ های توسعه پایدار‬
بند دوم ـ اسناد منطقه‌ای در حمایت از زنان معلول قربانی خشونت و دسترسی آنان به عدالت
1- آمریکا
2- آفریقا
3- اروپا
گفتار دوم ـ رویه قضایی مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت
بند اول ـ رویه قضایی در سطح بین‌المللی
بند دوم ـ کمیسیون و دادگاه میان‫ آمریکایی حقوق بشر‬
1- ماریا فرناندز علیه برزیل
2- پرونده کشتزار پنبه
3- چینچیلا ساندوول علیه گواتمالا
بند سوم ـ نظام آفریقایی حقوق بشر
بند چهارم ـ دیوان اروپایی و کمیسیون اروپایی حقوق بشر
1-X and Y علیه هلند
2- میخائیلنکو علیه اکراین
3- آر. پی و دیگران علیه انگلستان
بخش دوم: مطالعه تطبیقی وضعیت زنان معلول قربانی خشونت خانگی در ایران
گفتار اول ـ مقدمه‌ای بر معلولیت در ایران
بند اول ـ جامعه آماری افراد دارای معلولیت در ایران
بند دوم ـ رویکرد غالب نظام حقوقی ایران به معلولیت
گفتار دوم ـ جایگاه زنان دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران
بند اول ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند دوم ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (1383)
بند سوم ـ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (1387)
بند چهارم ـ لایحه حمایت از حقوق معلولان
بند پنجم ـ لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت
گفتار سوم ـ دو چالش بزرگ
بند اول ـ چالش فرهنگی و وجود باورهای قالبی
بند دوم ـ عدم‌دسترس‌پذیری
بخش سوم: حمایت عملی از زنان معلول قربانی خشونت: راهکار‌های مفید، رویه‌های مثبت
گفتار اول ـ رویه‌های مثبت
بند اول ـ اصول و معیار‌های شناسایی رویه‌های مثبت در ارائه خدمات حمایتی ویژه
بند دوم ـ رویه‌های مثبت در حمایت از زنان معلول قربانی خشونت خانگی
1- سازمان‌های کاربرمحور، یک رویه مثبت
2- خدمات تخصصی پشتیبانی از قربانیان
3- نمونه‌هایی از پروژه‌های اختصاصی
گفتار دوم ـ راهکار‌های پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و تأمین عدالت برای قربانیان
1- تدارک آموزش‌های ویژه برای زنان دارای معلولیت و کارکنان حوزه دادگستری
2- افزایش آگاهی عمومی
3- حذف یا اصلاح قوانین خشونت‌زا
4- لزوم دسترسی به داده‌های آماری تفکیک‌شده
5- تضمین دسترس‌پذیری و همسان‌سازی متعارف در برنامه‌های حمایتی و بازدارنده
6- پیروی از توصیه‌های کمیته حقوق افراد دارای معلولیت به کشور‌های عضو
7- سیاست‌های هم‌آمیزی جنسیت و معلولیت جهت تضمین دسترسی به عدالت برای زنان معلول قربانی خشونت
8- دخیل کردن زنان دارای معلولیت به‌عنوان مشارکت‌کنندگان و تصمیم‌گیران در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که بر آنان اثر دارد
9- حضور فعال دولت
10- جامعه مدنی و حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت خانگی
11- پیشنهاد آخر، حل‌وفصل اختلافات به‌صورت بر‌خط
نتیجه‌گیـری
فهرست تفصیلی
فهرست منابع

مؤلف:

سمانه شعبانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت:

900.000 ریال

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …