خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / کنوانسیون بین‌ المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران

کنوانسیون بین‌ المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران

کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و اجرای آن در ایران

خرید

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

۱) ايالات متحده

۲) فرانسه

۳) ايران

۴) اسناد بين‌المللي

فصل اول: شناخت مفاهیم، اصول و حقوق موجود در کنوانسیون

مبحث اول: معرفی کلی، ضرورت و چگونگی تدوین کنوانسیون

گفتار اول: معرفی کنوانسیون

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت کنوانسیون

گفتار سوم: مراحل تدوین و تصویب کنوانسیون

مبحث دوم: تعریف برخی اصطلاحات مهم

گفتار اول: حقوق و آزادی‌های بنیادین

گفتار دوم: معلول

گفتار سوم: مناسب‌سازی منطقی

گفتار چهارم: طراحی جامع

مبحث سوم: اصول هشتگانه موجود در کنوانسیون

گفتار اول: اصول بیانگرحقوق بنیادین سنتی

بند اول: احترام به کرامت ذاتی و استقلال فردی

بند دوم: عدم تبعیض

گفتار دوم: اصول شامل امتیازات حقوقی نوین

بند اول: احترام به تفاوتها و پذیرش فرد معلول به عنوان بخشی از جامعه‌ی بشری

بند دوم: برابری فرصتها

گفتار سوم: اصول دارای ارتباط مستقیم با ویژگی معلولیت

بند اول: مشارکت و ادغام کامل و مؤثر در اجتماع

بند دوم: قابلیت دسترسی

گفتار چهارم: اصول راجع به زنان و کودکان معلول

بند اول: برابری مردان و زنان

بند دوم: احترام به لحاظ توانمندی‌های کودکان معلول و احترام به حفظ هویت این کودکان

مبحث چهارم: حقوق مندرج در کنوانسیون

گفتار اول: حقوق مدنی و سیاسی

بند اول: حق حیات

بند دوم: حق احترام به تمامیت جسمی و روحی و سلامتی

بند سوم: حق رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده

بند چهارم: حق آزادی و امنیت فردی

بند پنجم: آزادی جابه‌جایی و داشتن ملیت

بند ششم: آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

بند هفتم: حق احترام به حریم خصوصی

گفتار دوم: حقوق و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بند اول: احترام به خانه و خانواده

بند دوم: سطح زندگی مناسب و تأمین اجتماعی

بند سوم: حق اشتغال

بند چهارم: حق رهایی از بهره‌کشی، خشونت و سؤاستفاده

گفتار سوم: حقوق قضایی

بند اول: برابری در پیشگاه قانون

بند دوم: حق دسترسی به محاکم

گفتار چهارم: حقوق مرتبط با وضعیت خاص معلولیت

فصل دوم: اجرای کنوانسیون حقوق معلولین

مبحث اول: اجرای کنوانسیون در سطح ملی

گفتار اول:هستهه‌ای مرکزی

گفتار دوم: سازوکارهای هماهنگ کننده

گفتار سوم: موسسات ملی دفاع از حقوق بشر

مبحث دوم: اجرا در سطح بین‌المللی

مبحث سوم: پروتکل الحاقی

مبحث چهارم: نمونه هایی از اجرای کنوانسیون در کشورهای مختلف

گفتار اول: کانادا

گفتار دوم: استرالیا

گفتار سوم: نیوزیلند

گفتار چهارم: هند

فصل سوم: کنوانسیون حقوق معلولین مکمل قانون جامع

مبحث اول: شناخت قانون جامع

گفتار اول: بررسی مواد قانون جامع

گفتار دوم: اشکالات ناشی از عدم اجرای قانون جامع

مبحث دوم: مقایسه‌ی کنوانسیون و قانون جامع

گفتار اول: نقاط اشتراک

بند اول: تعهدات کلی

بند دوم: توانبخشی و باز توانبخشی

بند سوم: مناسب‌سازی

بند چهارم: تحصیلات

بند پنجم: کار و اشتغال

بند ششم: تأمین اجتماعی و بهداشت

بند هفتم: مسکن

گفتار دوم: نقاط اختلاف کنوانسیون و قانون جامع

بند اول: تعریف معلول

بند دوم: مناسب‌سازی و قابلیت دسترسی

بند سوم: فرهنگ، تفريح، ورزش

بند چهارم: سلامت

بند پنجم: اشتغال

بند ششم: تحصیل

بند هفتم: آمار و جمع‌آوري اطلاعات

بند هشتم: نظارت ملی

گفتار سوم: موارد سکوت قانون جامع

بند اول: منع تبعیض بر مبنای معلولیت

بند دوم: به رسمیت شناختن تساوی فرد معلول با دیگران

بند سوم: حقوق كودكان

بند چهارم: زنان و دختران معلول

بند پنجم: زندگي سياسي

بند ششم: سازمانهای معلولین

بند هفتم: جبران آثار معلولیت و حمایت اجتماعی

بند هشتم: عدم ضمانت اجرا

گفتار چهارم: ما حصل مقایسه

فصل چهارم: اجرای کنوانسیون حقوق معلولین در ایران

مبحث اول: حق تحفّظ ایران در الحاق به کنوانسیون

گفتار اول: مفهوم حق تحفّظ

گفتار دوم: ایرادات وارد بر حق تحفّظ ایران

مبحث دوم: سازوکارهای اجرای کنوانسیون در ایران

گفتار اول: شورای عالی معلولین

گفتار دوم: نهادهای نظارتی

گفتار سوم: آموزش و فرهنگ‌سازی

مبحث سوم: گزارش ایران به کمیته حقوق معلولین

گفتار اول: معرفی و موضوعات کلی

گفتار دوم: حمایت‌های موثر دولت ایران از حقوق مندرج در کنوانسیون

بند اول: زنان معلول

بند دوم: کودکان معلول

بند سوم: حمایت از شأن و منزلت افراد معلول

بند چهارم: تحصیلات

پیوست: اولین گزارش کانادا راجع به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، ۲۰۱۴

دیباچه

آماده سازی و ساختار گزارش

افراد معلول در کانادا

نگاهی به آینده

بخش اول- نگاه کلی

مواد ۱-۴: مقررات کلی

اجرای کنوانسیون

حق شرط و اعلامیه‌های تفسیری کانادا

تحقیق، سیاست و توسعهی قانون‌گذاری

مشارکت دادن جامعه‌ی معلولین و همکاری با ایشان

مواد ۷-۵ و ۱۲: تساوی، عدم تبعیض و شناسایی برابر مقابل قانون

تساوی و عدم تبعیض

زنان معلول

کودکان معلول

شناسایی برابر مقابل قانون

مواد ۳۱- ۳۳: سایر تعهدات

آمار و جمع‌آوری داده‌ها

همکاریهای بین‌المللی

اجرا و نظارت داخلی

سازوکارها

بخش دوم: اقدامات خاص اتخاذ شده توسط دولت‌های فدرال، منطقه‌ای، استانی دولت کانادا

مواد ۹ و ۲۰: قابلیت دسترسی و جابه جایی

بناهای عمومی قابل دسترس

دسترسی به حمل و نقل

خدمات ارتباطات راه دور و پخش رادیویی در دسترس

ماده ۱۳: دسترسی به دادگستری

مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ الی ۱۷: صیانت از شخص

شرایط خطر و اقدامات بشردوستانه داخلی

مواد ۱۸، ۲۱ و ۲۲: آزادی‌های اساسی و احترام به حریم خصوصی

آزادی رفت و آمد و داشتن ملیت

آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

احترام به حریم خصوصی

مواد ۱۹، ۲۳، ۲۶، ۲۹ و ۳۰: مشارکت در اجتماع و زندگی مستقل

زندگی به‌طور مستقل و ادغام یافتن در اجتماع

بازتوانی و توانبخشی

مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی

مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش

مواد ۸، ۲۴، ۲۵، ۲۷ و ۲۸: مشارکت اجتماعی – اقتصادی

افزایش آگاهی

تحصیل

سلامتی و تندرستی

اشتغال

استاندرهای مناسب زندگی و تأمین اجتماعی

استان کبک

پیشینه

مواد ۹ و۲۰: قابلیت دسترسی و تحرک شخصی

ماده ۱۳: دسترسی به دادگستری

مواد۱۱،۱۰و ۱۷_۱۴: صیانت از شخص

حمایت در قبال بهره‌کشی،خشونت و سؤاستفاده

مواد۱۸، ۲۱و ۲۲:آزادی‌های اساسی و احترام به حریم خصوصی

آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

احترام به حریم خصوصی

زندگی مستقل و مشارکت در اجتماع

احترام به خانه و خانواده

مشارکت درزندگی فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش

مواد۲۷،۲۵،۲۴،۸و۲۸:مشارکت در زندگی اجتماعی واقتصادی

آموزش، ارتقاء و پیشرفت

سلامتی و تندرستی

اشتغال

سطح زندگی مناسب و تأمین اجتماعی

استان اُنتاریو

مواد ۹و۲۰: قابلیت دسترسی و جابه‌جایی شخصی

ماده۱۳:دسترسی به دادگستری

مواد ۱۱،۱۰و۱۷ ـ۱۴:صیانت از شخص

شرایط خطر و اقدامات بشردوستانه‌ی داخلی

صیانت از تمامیت شخص

مواد۱۸، ۲۱ و ۲۲:آزادی‌های اساسی واحترام به حریم خصوصی

بازتوانی و توانبخشی

زندگی مستقل و مشارکت دراجتماع

مواد۲۷،۲۵،۲۴،۸و۲۸:مشارکت اجتماعی- اقتصادی

سلامتی و تندرستی

اشتغال

تحصیل

سطح زندگی مناسب و تأمین اجتماعی

منابع و مآخذ

مؤلف:

دکتر حسن مرادزاده

با همکاری:

مجید دانشی، سودابه میهن خواه و ندا مقدمی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، اول

قیمت:

۱۶۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *