گزيده آرای داوری مركز داوری اتاق ايران ـ جلد دوم

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. گزيده آرای داوری مركز داوری اتاق ايران ـ جلد دوم

گزيده آراء داوری مركز داوری اتاق ايران جلد دوم (1390-1388) ـ چاپ دوم

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه دبيركل مركز داوری اتاق ايران

نحوه استفاده از خدمات مركز داوری اتاق ايران

سخنی با خواننده

بخش اول: آراء داوران واحد

1

شماره رای: 88/17/225/د36

تاریخ صدور: 25 اسفند 1388

قرارداد پیمانکاری؛ تصمیم مدیر پروژه؛ استرداد ضمانت‌نامه؛ فسخ قرارداد؛ تفسیر مقررات قراردادی؛ اختیار مدیر پروژه؛ رابطه مدیر پروژه با کارفرما مشابه رابطه وکیل و موکل است؛ فسخ قرارداد؛ عرف مسلم موجود در اجرای قراردادهای پیمانکاری؛ تبعات ناشی از فسخ قرارداد بر ضمانت‌نامه؛ اعتبارات عمرانی و دولتی؛ اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آ.د.م؛ ایراد عدم صلاحیت؛ رسیدگی به اعتراض به نظریه حکم در صلاحیت داور است؛ تصميم خارج از حدود اختيار حكم

2

شماره رأی 36/84/58/222

تاريخ صدور رأی 6/11/ 1388

نماينده فروش و وظيفه نمايندگي؛ رابطه حقوقي بین شركت خواهان و اشخاص ثالث (صادركنندگان چك‌ها) ارتباطي با داوري موضوع قرارداد بين اصحاب دعوي ندارد؛ قرار رد دعوی؛ قانون صدور چک؛ تاريخ محاسبه؛ خسارات تأخیر تادیه؛ امتناع خوانده (خواهان دعوي تقابل) از پرداخت هزینه‌های داوری (ماده 6 قواعد داوری مركز)

3

شماره رأی:89/26/245/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 1390/3/7

فقدان شرط استحقاق خواهان به مطالبه حق‌العمل؛ محکومیت خواهان به بیحقی؛ دلالی؛ هزينه‌های داوری

4

شماره رأی: 90/5/265/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 91/3/22

اعتراض خارج از مدت به نظر کارشناس؛ تحصيل دليل از خوانده

5

شماره رأی: 88/21/291/د/36

تاریخ صدور: 88/9/26

استرداد دعوا و دادخواست؛ قرار رد دعوا؛ قرار توقف رسیدگی؛ توقف رسیدگی به علت نپرداختن هزینه‌های داوری؛ تهاتر

6

شماره رای:90/11/257/د/36

تاریخ صدور رای داوری:1390/12/8

رجوع به داور بعد از بروز اختلاف طي قرارنامه داوری؛ صلاحيت، اصل نسبی بودن قراردادها؛ اصل برائت؛ تعهد به نفع شخص ثالث؛ اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی‌های داوری؛ اصل بر تساوی طرفین در تادیه هزینه‌ها است؛ قاعده البینه علی‌المدعی

7

شماره رای: 90/2/255/د/36

تقاضای صدور دستور موقت جلوگيری از نقل و انتقال سهام؛ اعتبار شکلی قرارداد؛ اصل لزوم و اصل صحت قراردادها؛ قصد مشترک طرفین؛ تبدیل تعهد؛ اسباب سقوط تعهدات؛ اعلام انفساخ قرارداد؛ انفساخ قرارداد فروش سهام؛ هزینه‌های داوری

8

شماره رأی: 88/18/223/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 1388/11/17

حمل و نقل زمینی با کامیون؛ كنوانسيون C.M.R؛ شرط فعل؛ مسؤوليت متصدی حمل

9

شماره رأی: 88/25/234/د/36

تاریخ صدور رأی: 89/7/26

ارسال پرسش‌های داور برای طرفین؛ رعايت حق دفاع و اصل ترافع؛ ضرورت تشکیل جلسه داوری؛ تفسیر قرارداد به زيان تنظيم كننده؛ اشتغال يقينی، برائت يقينی؛ استرداد دعوا؛ فراغ داور از رسيدگي توأمان. ابلاغ با پست الكترونيكی

10

شماره رای: 87/14/248/د/36

تاريخ صدور رای: 90/3/80

داوری بين‌المللی؛ ورود شخص ثالث در داوری؛ عرف تجاري؛ قاعده استقلال شرط داوری؛ انتقال شرط داوري به تبع انتقال قرارداد؛ اصل لزوم وفاي به عهد (Pacta Sunt Servanda)؛ جریمه عدم اجرای کامل قرارداد؛ مطالبه خسارت؛ اصل جانشینی بيمه‌گزار؛ مطالبه و خسارت با منشأ واحد؛ دارا شدن ناعادلانه

11

شماره رای: 88/28/228/د/36

تاریخ صدور رای: 89/3/25

تفسير شرط داوری؛ صلاحيت مركز داوری؛ به درخواست توقف رسيدگي تا تعیین تكليف ادعاي جعل (ماده 478 قانون آ.د.م.)؛ تفكيك مباني موضوعی و حكمی رأی داوري؛ قرارداد مشاركت در ساخت؛ اثر شرط فسخ در عقد شركت؛ اثر حقوقي مرتبت بر دعوی (ماده 84 بند 7 قانون آ.د.م.)؛ الزام بر انجام عين تعهد

12

شماره رأی: 89/13/243/د/36

تاریخ صدور رأی: 1390/1/30

اجاره کانتینر؛ دموراژ؛ بار اثبات دلیل؛ اثبات ورود خسارت؛ پرداخت خسارت؛ قرار رد دعوی

13

شماره رأی:89/5/239/د/36

تاریخ صدور رأی:89/11/12

تخفیف در پرداخت هزینه‌های داوری؛ نپذیرفتن داوری؛ احراز صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب؛ عرف محل در مورد تغيير آدرس و ابلاغ؛ قصور در تسلیم لایحه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی مانع از ادامه رسیدگی داوری نیست؛ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ Libor

14

شماره رأی: 89/2/285/د/36

تاریخ صدور رأی: 90/12/10

قلمرو شرط داور؛ تفكيك صلاحیت داور و مرکز داوری؛ از صلاحيت مراجع قضايي

15

شماره رأي:88/23/231/د/36

تاريخ صدور رأي: 1389/5/2

ارزش اثباتی شهادت شهود؛ ارسال اظهارنامه و اثر آن؛ بار اثبات دلیل؛ عدم ایفاء تعهد؛ الزام به انجام تعهد

16

شماره رأي: 89/9/237/د/36

تاريخ صدور رأي: 1389/9/23

رابطه علیت بین فعل خوانده و ورودخسارات به خواهان؛ منع تناقض‌گویی؛ عدم‌النفع؛ اصل حسن نيت؛ استاپل

17

شماره رأی:88/4/240/د/36

تاریخ صدور رأی:89/11/16

اصل جانشینی در قراردادهای بیمه؛ عدم حضور خوانده در جریان رسیدگی؛ قائم مقامی؛ قانون مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت

18

شماره رأی:89/14/247/د/36

تاریخ صدور رأی: 1390/3/8

داوری بین‌المللی؛ عدم اعتراض به سمت یا تابعیت داور؛ نمایندگی؛ دارا شدن ناعادلانه؛ پرداخت خسارت تاخیر تادیه؛ پرداخت حق‌الوکاله وکیل؛ ارائه مفاصا حساب مالیاتی

19

شماره رأی: 88/16/233/د/36

تاریخ صدور رأی: 89/5/15

اصل جانشینی بیمه‌گر به جای بیمه‌گذار؛ داوری تجاری بین‌المللی؛ قانون حاکم: قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد؛کنوانسیون CMR؛ وفای به عهد؛ سیره عقلا و عرف بازرگانان؛ خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ Libor

20

شماره رای:88/15/30/د/36

تاریخ صدور رای: 89/4/13

انتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقلال شرط داوری؛ اصل جانشینی Subrogation)) بیمه گر نسبت به بیمه شده؛ صلاحیت داور؛ التزام جانشین به شرط داوری؛ قانون داوری تجاري بین المللی؛ عدم ملازمه بطلان قرارداد اصلی با شرط داوری؛ فوت یا حجر یکی از طرفین؛ قانون حاکم بر ماهیت اختلاف؛ مدت و زبان داوری؛ اصول کلی حقوق بین‌المللی؛ رویه داوری بین‌المللی؛ نظرات شورای نگهبان و رویه قضایی؛ خسارت تأخیر تأدیه در روابط با خارجی؛ لایبور به اضافه 5% و عرف تجاری؛ هزینه‌های داوری

21

شماره رای: 90/9/263/د/36

تاریخ صدور رأی سازشی: 1390/12/24

حق فسخ؛ اقاله؛ صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ حق داور در صدور رای براساس عدالت و انصاف؛ قاعده اقدام؛ شرایط شاهد؛ تعیین اجرت‌المثل؛ پرداخت خسارت؛ امضای قرارنامه داوری؛ انتخاب داور؛ تفسير شرط داوری؛ اقرار؛ تغيير خواسته و طرح ادعاي جديد (ماده 41 قواعد داوري مركز)

22

شماره رأی: 90/22/260/د/3

تاریخ صدور رأی: 1390/12/17

تفسیر قرارداد؛ تعديل قيمت در قرارداد

23

شماره رای:87/18/227/د/36

تاریخ صدور رای: 89/3/8

تفویض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی بودن قراردادها؛ نظریه کارشناس؛ خیارات؛ هزینه‌های داوری؛ قرار رد دعوی؛ شرط بنائي يا تبانی و آثار آن؛ اصل صحت عقود و معاملات؛ عدم حضور احد طرفين علی‌رغم ابلاغ وقت رسيدگی؛ اضافه نمودن خواندگان پس از تعيين و قبولی داور؛ هزينه‌های داوری

24

شماره رای تکمیلی: 87/18/227/د/36

تاریخ صدور رای:1390/2/4

تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی؛ ماده 56 و 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران؛ ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی؛ رأی تکمیلی؛ تسهيم هزينه‌های داوري

25

شماره رأی:89/12/250/د/36

تاریخ صدور رأی:90/5/30

ایراد به صلاحیت مرکز داوری؛ رسيدگي همزمان در دو مرجع؛ تفسير  قصد طرفين در نحوه حل وفصل اختلافات؛ فسخ؛ حق حبس بخشی از ثمن؛ وصف تجریدی چک؛ اصل عدم استماع ايرادات در اسناد تجاري؛ اكل مال به باطل؛ رويه قضائي؛ مبيع کلی ما فی‌الذمه و کثير الامثال؛ الزام به ایفای تعهدات قراردادی؛ گارانتی سازنده اصلی؛ خیار «تخلف از وصف»؛ دارا شدن بلاجهت؛ انتقال سند تجاری به شخص ثالث؛ علم مشتری به عیب مبیع؛ ارش؛ خیار فسخ؛ اعتراض به نظريه كارشناس خارج از مهلت؛ خيار تخلف از وصف

26

شماره رای:88/24/241/د/36

تاریخ صدور رای: 89/12/10

حق تمدید مدت داوری؛ قرار ارجاع به کارشناس؛ منافع ممکن‌الحصول؛ فورس ماژور؛ اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه؛ هیات کارشناسی؛ تحریم‌ها علیه ایران و مشکلات تبعی آن؛ مشیت الهی و قوه قهریه؛ مشکلات سیاسی- اقتصادی در روابط کشورها؛ منافع محقق‌الوصول؛ عدم حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب خارج از حیطه اختیار طرفین قرارداد؛ منافع ممکن الحصول و عدم‌النفع؛ داوري براساس انصاف

27

شماره رأی: 86/38/244/د/36

تاریخ صدور رأی: 1390/1/30

قرار کارشناسی؛ فورس ماژور؛ مطالبه خسارت؛ هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کارمزد؛ تهاتر؛ یوزانس؛ عرف؛ تسبيب

28

شماره رأی: 90/24/261/د/36

تاریخ صدور رأی: 90/12/24

رأی سازشی؛ قرارداد حمل و نقل؛ هزينه‌های انجام تعهد

29

شماره رای: 90/6/259/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 90/12/10

قرار کارشناسی؛ تفسیر داور از شرط داوری؛ اقرار؛ تعیین سود سهام معوقه برپایه نظریه کارشناس

30

شماره رأی: 90/15/262/د/36

تاریخ صدور رأی: 1390/12/24

بار اثبات دلیل؛ فسخ یا ختم رابطه نمایندگی؛ شرکت لیزینگ؛ اثبات رابطه سببیت؛ شرکتهای واسپاری؛ پرداخت هزینه‌‌های داوری؛ دعوای تقابل

31

شماره رأی تصحیحی: ص 262/ 90/15/د/36

تاریخ صدور رأی: 90/3/1

رأی تصحیحی؛ هزینه‌های داوری

32

شماره رأی:90/3/254/د/36

تاریخ صدور رأی:90/5/30

صلاحیت داور؛ اصل لزوم و حسن نیت در قراردادها؛ انکار بعد از اقرار؛ مادام که شرط داوری به طریق قانونی زائل نشده کراراً قابل استناد است؛ انصاف و عدالت؛ مسئولیت متصدی حمل و نقل؛ اقامتگاه شخص حقوقی؛ مطالبه پس كرايه حمل

33

شماره رای: 89/16/242/د/36

تاریخ صدور رأی: 89/12/14

احراز صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ FCA؛ اینکوترمز؛ حق توقف؛ مطالبه خسارت؛ خسارت واقعی؛ انتخاب متصدی حمل با خریدار؛ تعیین خسارت؛ پرداخت خسارت حق توقف؛ عرف؛ حق توقف کامیونهای خارجی؛ انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی؛ دارا شدن ناعادلانه

34

شماره رأی: 87/19/232/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 89/5/3

قرار کارشناسی؛ دعوای متقابل؛ استرداد درخواست یا ادعا؛ دعوای مستقل متقابل؛ ماهیت حقوقی؛ قرارداد توزیع؛ ماده 10 قانون مدنی؛ حق‌العمل کاری؛ عرف

35

شماره رای: 89/15/251/د/36

تاریخ صدور رای: 1390/6/2

بار اثبات دلیل؛ شخصیت حقوقی قابل تجزیه نیست؛ انعقاد قرارداد؛ نمایندگی؛ دستور موقت؛ ذی نفع بودن خواهان؛ ایراد به صلاحیت داور و مرکز داوری؛ پرداخت هزینه‌های داوری

36

شماره رای: 87/30/229/د/36

تاریخ صدور رای: 89/4/8

امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ قرار کارشناسی؛ حق توقف

37

شماره رأی:87/30/235/د/36

تاریخ صدور رأی: 89/8/22

رأی تکمیلی

بخش دوم: آراء هیات داوران

38

شماره رأی:89/1/264/د/36

تاریخ صدور رأی داوری: 90/3/7

اعتراض به صلاحیت مرکز داوری؛ داوری موردی؛ استعفای داور واحد؛ امتناع داور اختصاصی از پذیرش داوری به علت ذی‌نفع بودن موکل ایشان در پرونده حاضر؛ قرارداد پيمانكاری؛تفسير قرارداد؛ عرف تجاری؛ قرارداد حق‌العمل كاری؛ قرارداد اجاره اشخاص، نظر مخالف

39

شماره رأی:89/4/252/د/36

تاریخ صدور رأی:1390/6/7

قرارداد كارگزاري؛ نپذيرفتن داور وابسته به طرفين در مركز داوری اتاق ايران، نصب داور برای طرف ممتنع؛ تفسير شرط داوری

40

شماره رای: 89/24/277/د/36- تاریخ صدور رأی: 18 /10/ 1391

شماره پرونده: 89/24/د/36

خسارت تأخير تأديه؛ دستور موقت؛ دعوي تقابل؛ تأمين دليل؛ قرار كارشناسی؛ اثر تشريفات در فسخ قرارداد؛ خلع يد؛ اجرت‌المثل؛ تسهيم هزينه‌های داوری

پیوست: دو رأی داوری موردی

نمايه‌ها

نمايه نام داوران

نمايه موضوعي

تدوين‌كننده:

محمّد كاكاوند

قیمت:

800.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …