مجلات منتشره پژوهشهای حقوقی

مجله پژوهش های حقوقی شماره 56

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیست و دوم- شماره 56 زمستان 1402 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق…

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیست و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق…
جلد فارسی مجله پژوهشهای حقوقی شماره 50- سایت

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 50

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیست و دوم- شماره 50 تابستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق…
مجله-پژوهشهای-حقوقی48

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 48

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره 48 زمستان 1400 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر:…
keyboard_arrow_up