کتب منتشره مؤسسه

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات «با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان» فهرست مطالب: عنوان سخن ناشر دیباچه استاد دکتر نجادعلی الماسی چکیده مقدمه مبحث یکم: مفاهیم اولیه و بنیادین گفتار یکم- مفهوم و ماهیت شناسی خیارات، فسخ و شرط سقوط خیار بخش یکم- مفهوم و ماهیت خیار، فسخ و اقسام خیارات بند اول- مفهوم خیار و فسخ بند دوم- مفهوم …

بیشتر بخوانید »

قربانیان تروریسم در حقوق بین‌الملل – چاپ اول

قربانیان تروریسم در حقوق بین المل

قربانیان تروریسم در حقوق بین‌الملل – چاپ اول   فهرست مطالب: بخش اول: مفهوم تروریسم بخش دوم: مفهوم قربانیان تروریسم بخش سوم: زنان قربانی تروریسم بخش چهارم :کودکان قربانی تروریسم بخش پنجم :پناهجویان و آوارگان قربانی تروریسم بخش ششم: بررسی حقوقی اعطای پناهندگی به تروریست ها بخش هفتم: بررسی وضعیت قربانیان تروریسم در پرتو نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه …

بیشتر بخوانید »

قانونگذاری فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل

قانونگذاری در فضای سایبر

قانونگذاری فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل     فهرست مطالب: عنوان صفحه دیباچه دکتر سید یاسر ضیایی پیشگفتار مؤلف فصل اول: مفهوم، ماهیت و گستره حاکمیت در فضای سایبر مبحث اول: مفهوم و ماهیت فضای سایبر گفتار اول: مفهوم فضای سایبر گفتار دوم: ماهیت چالشی فضای سایبر بند اول: فقدان مرزهای سنتی بند دوم: ناشناختگی هویت کاربران مبحث دوم: …

بیشتر بخوانید »

مسئولیت مدنی تطبیقی

مسئولیت مدنی تطبیقی

مسئولیت مدنی تطبیقی فهرست اختصاری مطالب: سخن ناشر مقدمه فصل یکم: مفاهیم کلی و مبانی مبحث یکم ـ اصطلاحات و تعاریف گفتار یکم ـ اصطلاحات و تعاریف در حقوق ایران و فرانسه گفتار دوم ـ اصطلاحات و تعاریف در حقوق انگلیس مبحث دوم ـ تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری (جزائی) گفتار یکم ـ تفکیک در حقوق ایران گفتار دوم …

بیشتر بخوانید »

حقوق تعهدات پرداخت بانک – چاپ اول

حقوق تعهدات پرداخت بانک

حقوق تعهدات پرداخت بانک فهرست مطالب: بخش اول. معرفی نهاد نوظهور «تعهدات پرداخت بانک» گفتار اول. تعریف «تعهدات پرداخت بانک»، ترکیب معامله و چگونگی گردش کار در «تعهدات پرداخت بانک» مبحث اول. تعریف «تعهدات پرداخت بانک» مبحث دوم. ترکیب معاملات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای عام و ترتیب زمانی تشکیل آنها عنوان نخست. ترکیب معاملات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای …

بیشتر بخوانید »

مجموعه جامع اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه

مجموعه جامع اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه

مجموعه جامع اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه   موجود نیست.   فهرست مطالب: پیشگفتار مقدمه باب اول: اسناد حقوق بشردوستانه قبل از ۱۹۴۹ باب دوم: اسناد حقوق بشردوستانه از ۱۹۴۹ تا پروتکل های الحاقی ژنو باب سوم: پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون چهارگانه ژنو باب چهارم: اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بعد از تصویب پروتکل های الحاقی پدیدآور: کمیته بین‌المللی صلیب …

بیشتر بخوانید »

مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف – چاپ دوم

قانون شوراهای حل اختلاف

مجموعه قانون شوراهای حل اختلاف – چاپ دوم موجود نیست. ماده ۱- به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏ شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏ گردد. ماده ۲- شوراهای حل اختلاف در شهرها …

بیشتر بخوانید »

قراردادهای اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

قراردادهاي اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز

قراردادهاي اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز فهرست مطالب: مقدمه مترجمان پیشگفتار نویسنده بر نسخه ترجمه پیشگفتار فصل اول: کلیات مبحث اول: مقدمه مبحث دوم:صنعت بین المللی نفت:واقعیات موجود گفتار اول:اوصاف نفت گفتار دوم: سیر تاریخی صنعت بین المللی نفت و الگوهاي آن گفتار سوم: صنعت بین المللی نفت امروزي گفتار چهارم: صنعت نفت: الگوهایی براي آینده فصل …

بیشتر بخوانید »

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین المللی

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی     فهرست مطالب: بخش اول: قواعد کلی پرداخت خسارت در داوري تجاري بین‌المللی فصل اول: اصل جبران کامل خسارت و شرایط آن مبحث اول: اصل جبران کامل خسارت مبحث دوم: شرایط پرداخت خسارت گفتار اول: مسلم بودن ضرر بند اول: شرط مسلم بودن ضرر در اسناد بین المللی الف: …

بیشتر بخوانید »