چهارشنبه , اردیبهشت ۱ ۱۴۰۰
faen

آرشیو منشورات مؤسسه

میثاق بین‌ المللی حقوق مدنی و سیاسی – جلد دوم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - جلددوم

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر (جلد دوم) فهرست مطالب: ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین كیفری (ماده ۱۵) حق برخورداری از حریم خصوصی (ماده ۱۷) آزادی فكر، عقیده و مذهب (ماده ۱۸) آزادی بیان (مواد ۲۰ – ۱۹) آزادی اجتماعات و انجمن ها (مواد ۲۱ و ۲۲) حمایت از خانواده (ماده ۲۳) حمایت از کودکان(ماده ۲۴) حقوق …

بیشتر بخوانید »

میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – جلد اول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - جلد اول

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر ـ جلد اول     فهرست مطالب: سخن ناشر دیباچه مقدمه قابلیت استماع شکایت طبق میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط قربانی محدودیت ‌های سرزمینی و صلاحیتی رسیدگی به موجب آیین دادرسی بین ‌المللی دیگر توسل به ساز و کارهای رسیدگی داخلی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات ماده …

بیشتر بخوانید »

قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی – چاپ دوم   فهرست مطالب: دیباچه مقدمه بخش اول: قانون ماهوی قابل اعمال بر دعاوي ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری فصل اول: انتخاب قانون قابل اعمال توسط طرفین مبحث اول: اصل حاکمیت اراده طرفین و حدود یا محدو یتهاي آن در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی گفتار اول: …

بیشتر بخوانید »

رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر

رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر

رویکردها و رویه های نوین حقوق بشر فهرست مطالب: مقدمه مترجم حقوق بشر به مثابه میانجی صلح: نظریه تلفیقی حقو ق بین الملل بشر تکوین اولیه حقوق بین الملل بشر ۱-۱ تاریخ حقوق بین الملل بشر بین المللی شدن و تلفیق پروژه حقوق بشر: جنگ جهانی دوم و وقاع پس از آن ملاحظات، تثبیت و چالش های اجرا در دوران …

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل فهرست مطالب: مقدمه جلد اول قواعد عمومی صلاحیت دولت در حقوق بین الملل ۱- مبانی صلاحیت دولت در حقوق بین المل ۱- مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل ۲- تجزیه صلاحیت: قانونی، قضایی و اجرایی ۳- تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل ۴- جایگاه صلاحیت در حقوق بین الملل ۵- منابع صلاحیت در حقوق …

بیشتر بخوانید »

مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی

مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی در حقوق بشردوستانه بین المللی   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول ریشه های مفهوم منازعه مسلحانه غیربین المللی و توسعه آن در حقوق بشردوستانه بین المللی ۱-اعمال قواعد بشردوستانه بین المللی در منازعه داخلی پیش از معاهدات ژنو ۱۹۴۹ ۱-۱ رویه شناسایی (رسمی) و اعمال قواعد بشردوستانه در حقوق بین المللی کلاسیک ۱-۲ عدم اعمال …

بیشتر بخوانید »

سرمایه گذار در رویه ي داوري بین المللی

سرمایه گذار در رویه ي داوري بین المللی

سرمایه گذار در رویه ي داوري بین المللی – چاپ دوم فهرست مطالب: دیباچه استاد دکتر محسن محبی آغاز سخن فصل اول: سرمایه گذار در حقوق سرمایه گذاری بین الملل نقش حقوق بین الملل در تبیین مفهوم سرمایه گذار ۱-۱-۱) سرمایه گذار از منظر موازین عرفی حقوق بین الملل ۲-۱-۱) سرمایه گذار در حقوق معاهدات سرمایه گذاری بین المللی ۱-۲-۱-۱) …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین المللی پول، جلد نخست:صندوق بین المللی پول

حقوق بین المللی پول

حقوق بین المللی پول جلد نخست:صندوق بین المللی پول فهرست مطالب: بخش نخست. پول و حاکمیت پولی فصل نخست. پول فصل دوم. تبعات بین المللی حاکمیت پولی بخش دوم. صندوق بین المللی پول به عنوان نهاد تابع حقوق بین الملل فصل نخست. تاریخچه و اهداف تشکیل صندوق بین المللی پول فصل دوم. ساختار، مصونیت ها و مزایای صندوق فصل سوم. …

بیشتر بخوانید »

قراردادهاي نفتی بین المللی – چاپ اول

قراردادهای نفتی بین المللی

قراردادهاي نفتی بین المللی فهرست  مطالب: پیشگفتار مترجمان فصل اول کلیات اول ـ مقدمه دوم ـ  قلمرو، هدف و روش شناسی کتاب فصل دوم سیر تاریخی توافقات نفتی بین المللی اول ـ سیر تکاملی قراردادهای امتیازي قبل از دهه پنجاه دوم ـ اولین قراردادهای امتیازی در مناطق دریایی سوم ـ قراردادهای امتیازی سنتی چهارم  پایان دوران نظام قراردادهای امتیازی اولیه …

بیشتر بخوانید »

حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی

حقوق بین الملل و مقابله با آلودگی های زیست محیطی

حقوق بین الملل و مقابله با انتقال و صدور آلودگیهاي زیست محیطی دیباچه مقدمه فصل ۱ تبیین مفاهیم آلودگی، انتقال و صدور آن گفتار اول: تعریف آلودگی و عناصر آن گفتار دوم:انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی گفتار سوم: آلودگی هاي زیست محیطی فرامرزي و سنجش آن با انتقال و صدور آلودگی هاي زیست محیطی فصل۲ شیوه هاي انتقال …

بیشتر بخوانید »