آرشیو منشورات مؤسسه

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۱

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 1

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی سال اول – شماره ۱ بهار – تابستان ۱۳۹۲ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق   فهرست عناوین تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی کورُش کاویانی ـ سعیده قاسمی مقدم رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی: چالش ها و تحولات حسین فروغی نیا اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها …

بیشتر بخوانید »