آرشیو منشورات مؤسسه

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۲

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 2

  مجله پژوهشهای حقوق خصوصی سال اول – شماره ۲ پاییز – زمستان ۱۳۹۲ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق         فهرست عناوین مطالعة تطبيقي الزامات حاكم بر خدمات توزيع در سازمان جهاني تجارت با ايران محسن صادقي ـ محمد راستي تبيين ويژگي ها و آثار حق انصراف مصرف‌كننده؛ مقرر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الكترونيكي  ستار …

بیشتر بخوانید »

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره ۱

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی شماره 1

مجله پژوهشهای حقوق خصوصی سال اول – شماره ۱ بهار – تابستان ۱۳۹۲ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق   فهرست عناوین تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی کورُش کاویانی ـ سعیده قاسمی مقدم رژیم جهانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی: چالش ها و تحولات حسین فروغی نیا اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها …

بیشتر بخوانید »