تازه‌های کتابخانه تخصصی

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی ۱۴۰۰

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی ۱۴۰۰   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۶۸ BP‎ ۱۵۵‎  /م‎۴۲‎ک‎۸۳ تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره)/ به کوشش امير مرادي.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۱-. ۱۰۵۶۹ KMH‎ ۸۶۴‎ /آ‎۳ آخرين گام وکالت ‎۹۰ (شامل کليه دروس)/ مولف گروه علمي دورانديشان.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۰. ۱۰۵۷۰ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت: ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته/ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی ابان ۱۴۰۰

تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-ابان-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی ابان ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۹۵ اعتبار امر مختومه در نظام اروپايي حقوق بشر/ سيده طاهره حسيني.- به راهنمايي مهريار داشاب با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۸.  

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی مهر ۱۴۰۰

تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-مهر-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی مهر ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۷۰ نقش جامعه مدني در اجراي تعهدات بين المللي حقوق بشري دولت افغانستان/ احمد حنيف حنيف.- به راهنمايي سيدمحمد قاري سيدفاطمي با مشاوره محمد جلالي.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۹.  

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۸ اصل شفافيت در مبادلات پولي و مالي از منظر حقوق بين الملل اقتصادي/ سيدعلي حسيني آزاد.- به راهنمايي سيدقاسم زماني؛ محمد شمسائي با مشاوره پوريا عسکري؛ مهريار داشاب.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۹. ۹۶۹ موانع …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۵ حمايت بين المللي از اشخاص داراي معلوليت با تاکيد بر اقدامات اتحاديه اروپا و شوراي اروپا/ نسيم بامدادفر.- به راهنمايي مهريار داشاب با مشاوره مريم افشاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۵. ۹۶۶ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی بهمن ۹۹

تازه های کتاب های فارسی بهمن 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی بهمن ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۶۷ م KMH‎ ۱۵‎ /ش‎۴‎م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات سال ‎۱۳۹۸/ [گردآورنده] قوه قضائيه، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.- تهران: شرکت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ‎۱۳۹۹.

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی دی۹۹

تازه های مقالات فارسی دی 99

تازه‌های مقالات فارسی دی۹۹   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۰۶ ملاحظاتي در خصوص نحوه تعيين تکليف تخليه و پرداخت الباقي ثمن واقعي در دفاتر اسناد رسمي و وجه التزامات مربوطه/ احسان معدوليت.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، پاييز، شماره ۱۷۱-‎۱۷۲: ص ۱۷-‎۷۰. ۱۳۸۰۷ مفهوم و محدوده غبن در خيار غبن/ مصطفي السان، شاهرخ کاظمي.- کانون. …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور ۹۹

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور ۹۹ شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۴ آنسيترال و شيوه نوين حل و فصل آنلاين اختلافات تجاري: ODR/ محمدجواد خوش صحبتان.- به راهنمايي حسن صديق با مشاوره اسعد اردلان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۱.

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۹۹

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۶۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ص‎۲‎آ‎۸ آموزه هاي حقوق جزاي عمومي/ نگارش نورمحمد صبري.- تهران: انتشارات مساوات، ‎۱۳۹۸. ۱۰۵۶۳ K‎ ۹۴‎ /ص‎۲‎د‎۵ دستور زبان حقوقي (نوشتاري و گفتاري)/ نگارش نورمحمد صبري.- ويرايش ‎۳.- تهران: انتشارات مساوات، ‎۱۳۹۹. ۱۰۵۶۴ JC‎ ۴۹‎ /ر‎۶‎ر‎۹ روزنامه ملکان: شيوه حکمراني از نگاه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۹

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۵۹ K‎ ۲۴۰۰‎ /پ‎۲‎ت‎۲ تامين مالي توسط ثالث در داوري تجاري بين المللي/ نگارش کامليا پاکزاد؛ با ديباچه مجتبي اصغريان.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹. ۱۰۵۶۰ KU‎ ۳۷۶۰‎ /آ‎۲۸ قانون داوري تجاري استراليا ‎۲۰۱۳/ ترجمه و تحقيق عليرضا مشهدي زاده، کامليا پاکزاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷. …

بیشتر بخوانید »