تازه‌های کتابخانه تخصصی

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور ۹۹

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی شهریور ۹۹ شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۴ آنسيترال و شيوه نوين حل و فصل آنلاين اختلافات تجاري: ODR/ محمدجواد خوش صحبتان.- به راهنمايي حسن صديق با مشاوره اسعد اردلان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده علوم انساني، گروه حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۱.

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۹۹

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۶۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ص‎۲‎آ‎۸ آموزه هاي حقوق جزاي عمومي/ نگارش نورمحمد صبري.- تهران: انتشارات مساوات، ‎۱۳۹۸. ۱۰۵۶۳ K‎ ۹۴‎ /ص‎۲‎د‎۵ دستور زبان حقوقي (نوشتاري و گفتاري)/ نگارش نورمحمد صبري.- ويرايش ‎۳.- تهران: انتشارات مساوات، ‎۱۳۹۹. ۱۰۵۶۴ JC‎ ۴۹‎ /ر‎۶‎ر‎۹ روزنامه ملکان: شيوه حکمراني از نگاه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۹

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۵۹ K‎ ۲۴۰۰‎ /پ‎۲‎ت‎۲ تامين مالي توسط ثالث در داوري تجاري بين المللي/ نگارش کامليا پاکزاد؛ با ديباچه مجتبي اصغريان.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹. ۱۰۵۶۰ KU‎ ۳۷۶۰‎ /آ‎۲۸ قانون داوري تجاري استراليا ‎۲۰۱۳/ ترجمه و تحقيق عليرضا مشهدي زاده، کامليا پاکزاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷. …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی تیر 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۹۹   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۹۰ تاثير الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت بر داوري اموال عمومي/ آرمان شجري.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره جواد کاشاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده پرديس تحصيلات تکميلي خودگردان، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۸.

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی خرداد ۹۹

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

تازه‌های مقالات فارسی خرداد ۹۹   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۷۵۷ توقف فرآيندهاي عادي با وقوع تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۱۵-‎۴۴. ۱۳۷۵۸ ميزگرد بررسي تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي با تاکيد بر جنبه کيفري آن.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۹۹

تازه های پایان نامه های فارسی خرداد 99

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۹۹   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۴۷ مباني تدوين الگوي اسلامي ايراني سياست جنايي/ مهدي خاقاني اصفهاني.- به راهنمايي محمدعلي حاجي ده آبادي با مشاوره عادل ساريخاني؛ محمدخليل صالحي.- دکتري (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۲. ۹۴۸ چالش هاي پيش روي حق هاي بزه ديده در ديوان …

بیشتر بخوانید »

تازه ‌های کتاب ‌های فارسی اردیبهشت ۹۹

تازه های کتاب های فارسی اردیبهشت 99

تازه‌‌های کتاب‌های فارسی اردیبهشت ۹۹   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۵۵۰ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ف‎۴‎گ‎۵ جرم‌شناسي نظري/ تاليف ريموند گسن؛ ترجمه مهدي کي نيا.- تهران: مجد، ‎۱۳۷۴. ۱۰۵۵۱ JZ‎ ۵۰۰۷‎ /۳ /ه‎۸‎م‎۳ مجموعه مقالات همايش نقش شوراي اقتصادي و اجتماعي در تحقق اهداف منشور ملل متحد (‎۲۷ بهمن ‎۱۳۹۵)/ گردآوري انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد.- …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی فروردین ۹۹

تازه های کتاب های فارسی فروردین 99

تازه‌های کتاب‌های فارسی فروردین ۹۹ رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۲۱۹ KMH‎ ۵۶‎ /آ‎۲۸ ۱۳۹۱ [ايران. قوانين و احکام] مجموعه قوانين و مقررات ثبت اسناد و املاک: مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاک و قوانين مرتبط …/ معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات.- ويرايش ‎۴.- تهران: رياست جمهوري، معاونت …

بیشتر بخوانید »

تازه های پایان نامه های فارسی بهمن ۹۸

تازه های پایان نامه های فارسی بهمن 98

تازه های پایان نامه های فارسی بهمن ۹۸   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۴۱ جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در قراردادهاي بالادستي نفتي/ مرجان فاضلي.- به راهنمايي پرويز ساورايي؛ سيداصغر هندي با مشاوره مسعود اربابي؛ نويد رهبر.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق نفت و گاز) ؛ ‎۱۳۹۸. ۹۴۲ رويکرد قضايي ايران در قبال جرايم …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی بهمن ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی بهمن 98

تازه‌های مقالات فارسی بهمن ۹۸   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۷۵۰ حق بر حمايت از داده هاي شخصي و ضرورت تقويت آن در عصر ديجيتال (با تاکيد بر اروپا)/ رويا معتمدنژاد.- حقوق روزنامه نگاري و ارتباطات. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۳-‎۴۹. ۱۳۷۵۱ افترا در قانون مطبوعات ايران/ حسنعلي موذن زادگان، آتنا آل ياسين.- …

بیشتر بخوانید »