حقوق تعهدات پرداخت بانک

قیمت اصلی ۱۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰.۰۰۰ تومان است.

موضوعحقوق بانکی
سال چاپ1396
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ500
تعداد صفحه216
شابک978-600-475-014-1

بخش اول. معرفی نهاد نوظهور «تعهدات پرداخت بانک»
گفتار اول. تعریف «تعهدات پرداخت بانک»، ترکیب معامله و چگونگی گردش کار در «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث اول. تعریف «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث دوم. ترکیب معاملات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای عام و ترتیب زمانی تشکیل آنها
عنوان نخست. ترکیب معاملات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای عام
۱- قرارداد میان خریدار و فروشنده
۲- قرارداد میان خریدار و بانک متعهد «تعهدات پرداخت بانک»
۳- رابطه بین بانک متعهد و بانک متعهدله «تعهدات پرداخت بانک» (معامله «تعهدات پرداخت بانک» به معنای خاص)
۴- رابطه میان بانک متعهدله «تعهدات پرداخت بانک» و فروشنده
عنوان دوم.ترتیب زمانی تشکیل روابط حقوقی عملیات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای عام
مبحث سوم. گردش کار در معامله «تعهدات پرداخت بانک» به معنای خاص
عنوان نخست. تشکیل یک بیسلاین
۱- تشکیل بیسلاین بین تنها دو بانک اصلی (بانک خریدار و بانک فروشنده)
تشکیل بیسلاین در فرض وجود بانک‌های اضافه بر بانک‌های اصلی در عملیات
عنوان دوم. درخواست اصلاح بیسلاین تشکیل یافته
قبول اصلاح بیسلاین
عدم قبول (رد) اصلاح بیسلاین
عنوان سوم. تقدیم مجموعه داده‌ها
بیسلاین مشتمل بر تنها دو بانک اصلی
بیسلاین مشتمل بر بانک یا بانک‌های اضافی
عنوان چهارم. پیش انطباقیه مجموعه داده‌ها
عنوان پنجم.قبول (غمض عین از) عدم انطباق
عنوان ششم. عدم قبول (رد) انطباق
بیسلاین تنها مشتمل بر دو بانک اصلی
۲- بیسلاین مشتمل بر بانک یا بانک‌های اضافی
گفتار دوم. طرف‌های دخیل در عملیات «تعهدات پرداخت بانک» و اصطلاحات مورد استعمال در این عملیات
مبحث اول. اطراف دخیل در عملیات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای عام
عنوان نخست. طرف‌های قرارداد اصلی (معامله پایه)
فروشنده در قرارداد اصلی
عنوان دوم. بانک‌های داخل در عملیات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای خاص
۱- بانک دخیل (بانک درگیر)
2- بانک (طرف حساب) خریدار
3- بانک متعهد
4- بانک (طرف حساب) فروشنده
5- بانک متعهدله
6- بانک تقدیم کننده داده‌ها
مبحث دوم. اصطلاحات مورد استعمال در عملیات «تعهدات پرداخت بانک» به معنای خاص
عنوان نخست. اصطلاحات حقوقی
بیسلاین (خط پایه))
بیسلاین تشکیل یافته
مجموعه داده‌ها
تقدیم داده‌ها
صفر مورد عدم انطباق
عنوان دوم. اصطلاحات فنی و نرم‌افزاری
اصطلاحات فنی و نرم‌افزاری
تعاریف پیام‌ها
بخش دوم اقسام، علل ابداع و مقررات حاکم بر «تعهدات پرداخت بانک»
گفتار اول. اقسام «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث اول. اقسام «تعهدات پرداخت بانک» به اعتبار حال یا مؤجل بودن التزام پرداخت بانک متعهد
عنوان نخست. «تعهدات پرداخت بانک» با التزام پرداخت حال
عنوان دوم. «تعهدات پرداخت بانک» باالتزام پرداخت مؤجّل
مبحث دوم.اقسام «تعهدات پرداخت بانک» به اعتبار زمان تشکیل تعهد پرداخت نسبت به رابطه حقوقی پایه
عنوان نخست.تشکیل «تعهدات پرداخت بانک» مؤخّر بر رابطه حقوقی پایه
عنوان دوم. تشکیل «تعهدات پرداخت بانک» مقدم بر رابطه حقوقی پایه
گفتار دوم. علل ابداع نهاد نوظهور «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث اول. کاستی‌های موجود در مکانیسم اعتبار اسنادی و روش پرداخت «حساب مفتوح»
عنوان نخست. کاستی‌های مکانیسم اعتبار اسنادی
عنوان دوم. کاستی‌های روش پرداخت «حساب مفتوح»
مبحث دوم. گسترش بازار خدمات بانکی: فرصت‌سازی برای بانک‌ها در کسب سود
گفتار سوم. منابع (مقررات) حقوقی حاکم بر «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث اول. منبع اصلی: «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانک»
عنوان نخست. تاریخچه و سیر تدوین «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک»
عنوان دوم. جایگاه حقوقی «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک»
عنوان سوم. ساختار شکلی و محتوایی «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک»
عنوان چهارم. مورد (موارد) اعمال «مقررات متحدالشکل تعهدات پرداخت بانک»
مبحث دوم. منابع فرعی: مقررات ناظر بر سایر اقسام تعهدات پرداخت مجرد
بخش سوم. کارویژه‌ها، اقسام روش‌های پرداخت و جایگاه «تعهدات پرداخت بانک»، محاسن و معایب «تعهدات پرداخت بانک» در قیاس با سایر روش‌های پرداخت
گفتار اول. کارویژه‌های «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث اول. کارویژه پرداخت «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث دوم. کارویژه تأمین مالی«تعهدات پرداخت بانک»
عنوان نخست. نقش تأمین مالی «تعهدات پرداخت بانک» به نفع خریدار
عنوان دوم. نقش تأمین مالی «تعهدات پرداخت بانک» به نفع فروشنده
عنوان سوم. مقایسه «اعتبار اسناد تجاری» و «تعهدات پرداخت بانک» از حیث کارویژه تأمین مالی به نفع فروشندگان واسطه
مبحث سوم. کارویژه تضمین «تعهدات پرداخت بانک»
گفتار دوم. اقسام روش‌های پرداخت و جایگاه «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث اول. اقسام روش‌های پرداخت ثمن در معاملات بیع بین‌المللی
عنوان نخست. حساب مفتوح
عنوان دوم. پرداخت به روش اعتبار اسنادی
مبحث دوم. جایگاه «تعهدات پرداخت بانک» در میان روش‌های پرداخت ثمن در معاملات بیع بین‌المللی
گفتار سوم. محاسن نهاد «تعهدات پرداخت بانک» در قیاس با سایر روش‌های پرداخت
مبحث اول. مزایای «تعهدات پرداخت بانک» نسبت به اعتبار اسنادی
عنوان نخست. بهبود بخشیدن به کارایی فرایند
عنوان دوم. تخصیص بهینه خطر از طریق محلی کردن رابطه حقوقی
مبحث دوم. مزایای «تعهدات پرداخت بانک» نسبت به روش پرداخت «حساب مفتوح»
گفتار چهارم. معایب نهاد «تعهدات پرداخت بانک» نسبت به اعتبار اسنادی
عنوان نخست. عدم ایجاد حق مستقیم برای فروشنده در برابر بانک متعهد «تعهد پرداخت بانک»
عنوان دوم. مشکلات خاص جدیدالتأسیس بودن «تعهد پرداخت بانک» در مقایسه با عتبار اسنادی
مبحث دوم. معایب تعهد پرداخت بانک نسبت به روش پرداخت «حساب مفتوح»
بخش چهارم ماهیت حقوقی، اصول و اوصاف اساسی«تعهدات پرداخت بانک»
گفتار اول. ماهیت حقوقی معامله «تعهدات پرداخت بانک» به معنای خاص
مبحث اول. «تعهد پرداخت بانک» و عقد ضمان سنتی
مبحث دوم. «تعهدات پرداخت بانک» قسمی اعتبار اسنادی؟
گفتار دوم. اصول مکانیسم «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث اول. اصل اتوماسیونی و الکترونیکی بودن گردش عملیات «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث دوم. اصل بی‌طرفی تکنولوژیکی در استفاده از مکانیسم «تعهدات پرداخت بانک»
گفتار سوم. اوصاف اساسی «تعهدات پرداخت بانک»
مبحث اول. وصف «پولی» تعهد پرادخت بانک
مبحث دوم. وصف«استقلال» تعهد پرداخت بانک
مبحث سوم. وصف «داده‌ای» تعهد پرداخت بانک
مبحث چهارم. وصف «تعلیقی» تعهد پرداخت بانک
بخش پنجم. آثار حقوقی «تعهد پرداخت بانک»، انحاء تصرفات ناقله، و اسباب سقوط التزامات «تعهد پرداخت بانک»
گفتار اول. آثار حقوقی «تعهدات پرداخت بانک» در رابطه طرفین معامله پایه
گفتار دوم. آثار حقوقی «تعهدات پرداخت بانک» در رابطه بین بانک متعهد و بانک متعهدله «تعهد پرداخت بانک»
گفتار سوم. انحاء تصرفات ناقله بانک متعهدله در حقوق ناشی از «تعهد پرداخت بانک»
مبحث اول. واگذاری طلب ناشی از «تعهد پرداخت بانک»
مبحث دوم. انتقال رابطه «تعهد پرداخت بانک»
گفتار چهارم. اسباب سقوط التزامات «تعهد پرداخت بانک»
مبحث اول. اسباب عمومی سقوط التزام
عنوان نخست. وفای به عهد
عنوان دوم. اقاله (اصلاح خط پایه تشکیل یافته به قصد بری الذمه کردن بانک متعهد از التزام)
مبحث دوم. اسباب اختصاصی سقوط التزام
عنوان نخست. انقضای مدت اعتبار «تعهد پرداخت بانک»
عنوان دوم. عدم انطباق داده‌های تقدیمی و عدم موافقت با مورد (موارد) عدم انطباق داده‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

موضوع این کتاب چیست؟
این کتاب که در زبان فارسی در نوع خود «تک‌نگاشت» و تنها اثری است که در باب موضوع «تعهدات پرداخت بانک» منتشر شده است، به یک روش جدید پرداخت با نام «تعهد پرداخت بانک» می‌پردازد. روش پرداخت «تعهد پرداخت بانک» که حاصل کار مشترک و ابداع اتاق بازرگانی بین‌المللی و سویفت است، در صدد است مزایا و محاسن اعتبار اسنادی را در روش پرداخت حساب مفتوح (باز) نیز به خدمت گیرد، و بدین‌سان از خطرات بکارگیری روش پرداخت حساب مفتوح در معاملات، به‌ویژه معاملات بین‌المللی، بکاهد.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
علاوه بر بانکداران شاغل در ادارات بین‌الملل و ادارۀ اعتبارات بانک‌ها، وکلا و مشاوران حقوقی و دادرسان و داوران علاقمند به مباحث تجارت بین‌المللی و خاصّه بانکداری بین‌المللی مخاطب این کتاب هستند. دانشجویان رشتۀ حقوق تجارت بین‌المللی و نیز دانشجویان سایر گرایش‌های حقوق در درس حقوق تجارت بین‌الملل نیز می‌توانند از مباحث این کتاب بهره ببرند.

نظریاتی متفاوت و نگاه جدید
این کتاب به عنوان اولین و تنها اثر راجع به روش پرداخت «تعهد پرداخت بانک»، افق‌های جدیدی را از حیث آشنایی با مباحث هوشمندسازی معاملات پرداخت و نیز بانکداری الکترونیکی فراروی دیدگان خواننده قرار می‌دهد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق تعهدات پرداخت بانک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up