انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار و ایراد تقلّب

انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار و ایراد تقلّب:

برقراری تعادل میان منافع بازرگانان در حقوق اعتبارات اسنادی معاصر

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
۱٫ مقدمه
۲٫ کلّیات اعتبار اسنادی
الف. سرآغازهای تاریخی شکل‌گیری نهاد اعتبارات اسنادی
ب. پرداخت ازطریق اعتبار اسنادی
ج. افتتاح اعتبار
د. معامله کردن (نقد کردن) اعتبار
ﻫ . اسناد حمل
۳٫ منابع حقوق اعتبارات اسنادی
الف. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به «یو‌سی‌پی»
ب. کد متحد تجارت آمریکا
۴٫ اصل انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار
الف. قاعدۀ کامن‌لا‌
ب. آرای قضایی مخالف اصل انطباق دقیق
ج. معیار انطباق
د. قواعد ناظر به اسناد خاص
یک. قواعد ناظر به صورت‌حساب تجاری
دو. قواعد ناظر به بارنامه‌ها
سه. قواعد ناظر به گواهی‌ها
ﻫ.. اسنادی که به طریق الکترونیکی صادر شده یا انتقال می یابند
و. ضمانت اجراهایِ متقاضی اعتبار
۵٫ ممانعت از پرداخت وجه اعتبار و ایراد تقلّب
الف. بیان قاعده در ممانعت از پرداخت وجه اعتبار
ب. ایراد تقلب
ج. موضع و موقف بانک‌های گشایندۀ اعتبار در‌خصوص ایراد تقلب
۶٫ نکاتِ پایانی و نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

مؤلف:

ریکی جی. لی

مترجم:

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۸، اول

قیمت: 

۱۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *