جبران خسارت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. جبران خسارت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

جبران خسارت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

خرید

 

فهرست مطالب: 

دیباچه

بخش اول ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی و آثار آن در حقوق بین‌الملل

مقدمه

کلیات و طرح تحقیق

بیان مساله

سوالات تحقیق

سوال اصلی

سوالات فرعی

فرضيه‌ها/ پيش فرض‌ها

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

1- فرضیه فرعی اول

2- فرضیه فرعی دوم

اهداف و پیشینه تحقیق

روش تحقیق و گردآوری داده‌ها

تعریف مفاهیم

مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی

مفهوم سرمایه‌گذار

انواع سرمایه‌گذاری خارجی

خطرات تهدید کننده سرمایه‌گذاری‌ خارجی

جبران خسارت در سرمایه‌گذاری خارجی

خسارات معنوی

ورودخسارت به سرمایه گذاران خارجی و تکلیف به جبران خسارت

اشکال ورود خسارت

سلب مالکیت

واژه شناسی سلب مالکیت

مفهوم و محتوای سلب مالکیت

تکلیف به جبران خسارت

بخش دوم: رژیم قابل اجرا در امر جبران خسارت سرمایه‌گذاری‌های خارجی

مقدمه

خسارات معنوی و جبران آن

خسارات معنوی و مفهوم آن در حقوق بین‌الملل

احراز «خسارات معنوی» در حقوق بین‌الملل

روشهای گوناگون جبران در حقوق بین‌الملل

پرداخت غرامت، شکل مناسب جبران در خسارات معنوی وارده به اشخاص و شرکتها

جلب رضایت، شکل مناسب جبران در خسارات معنوی وارده به دولتها

خسارات معنوی در داوری اختلافات بین دولت – سرمایه‌گذار خارجی

پرداخت غرامت، شکل مناسب پرداخت خسارات معنوی آسیب دیده به اشخاص و شرکتها

قضیه «پی کاسادو علیه شیلی»

قضیه «لمیر علیه اوکراین»

جلب رضایت، شکل مناسب جبران برای خسارات معنوی وارده به دولت

داوری بین ایتالیا و کوبا

پرونده «یوروپ سیمنت علیه ترکیه»

قضیه «سمنتونیا علیه ترکیه»

تحلیل نهایی فصل

اصول و معیارهای حاکم بر جبران خسارت در حقوق بین‌الملل و مرکز حل‌و‌فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی (ICSID)

آثار سلب مالکیت و معیارهای حاکم بر جبران آن در حقوق بین‌الملل

مبنای قانونی الزام به پرداخت خسارت در حقوق بین‌الملل

آثارسلب مالکیت قانونی و غیر قانونی

معیارحاکم بر جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عرفی

معیار حاکم بر جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عهدنامه‌ای

معیار غرامت «فوری، کافی، موثر»

معیار «غرامت مناسب»

اصول و معیارهای حاکم بر جبران خسارت در پرتو آرای دیوان داوری ایکسید

معرفی مرکز بین‌المللی حلوفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی (ICSID)

ارزش منصفانه بازار

روشهای پرکاربردارزیابی غرامت در سلب مالکیت

روش محاسبه جریان نقدی تنزیل شده(DCF)

روش ارزش دفتری

روش مبتنی بر ارزش انحلالی

روش ارزش جایگزینی

صدور آرا در مورد جبران خسارت در دیوان داوری ایکسید مبتنی بر معیارهای غرامت «کامل» یا «فوری، مکفی، موثر»، «مناسب» و«ارزش منصفانه بازار»

تحلیل نهایی فصل

بحث و نتیجه گیری

فهرست منابع

ضمایم

مؤلف:

جواد نیک جاه

تاریخ و نوبت چاپ: 

1394، اول

قیمت:

320.000 ریال

 

جبران خسارت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …