حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها – چاپ دوم- ویراست اول

خرید

فهرست مطالب:

 

سخن ناشر

فهرست مطالب

علائم اختصاری

دیباچه

مقدمه مترجم

نوشتاری کوتاه در باب چاپ دوم

بخش نخست: اقیانوس‌های تقسیم ‌شده: حقوق بین‌الملل حاکم بر مناطق تحت صلاحیت

گفتار نخست

دورنمای حقوق دریاها

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ قلمرو دریایی در حقوق دریاها

۳ منابع حقوق بین‌الملل دریاها

۴ اصول حقوق بین‌الملل دریاها

۵ تدوین حقوق دریاها

۶ طرح کلی کنوانسیون حقوق دریاها

۷ تحولات بعد از کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲

۸ ملاحظات پایانی

گفتار دوم خطوط مبدأ و موضوعات مربوط بـه آن

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ خطوط مبدأ

۳ جزایر

۴ برآمدگی‌های جزری

۵ ملاحظات پایانی

گفتار سوم قلمروهای دریایی تحت صلاحیت (۱): حاکمیت سرزمینی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ آب‌های داخلی

۳ دریای سرزمینی

۴ تنگه‌های بین‌المللی

۵ آب‌های مجمع‌الجزایری

۶ ملاحظات پایانی

گفتار چهارم قلمروهای دریایی تحت صلاحیت (۲): حقوق حاکمیتی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ منطقۀ مجاور

۳ منطقۀ انحصاری ـ اقتصادی

۴ فلات قاره

۵ ملاحظات پایانی

گفتار پنجم قلمروهای دریایی ماورای صلاحیت ملی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ دریاهای آزاد

۳ منطقه

۴ ملاحظات پایانی

گفتار شـشم تحدید حدود دریایی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ مفهوم تحدید حدود دریایی

۳ حقوق معاهده‌ای راجع بـه تحدید حدود دریایی

۴ تحولات رویه قضایی راجع بـه تحدید حدود دریایی: دو رویکرد متضاد

۵ توجه بـه اوضاع‌واحوال مرتبط (۱): عوامل جغرافیایی

۶ توجه بـه اوضاع‌واحوال مرتبط (۲): عوامل غیرجغرافیایی

۷ یک تحول

۸ ترتیبات موقت

۹ ملاحظات پایانی

بخش دوم اقیانوس مشترک ما: حمایت از منافع جامعه در دریا

گفتار هفتم حفاظت از منابع جاندار دریا

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲حفاظت از منابع جاندار دریا قبل از ۱۹۸۲

۳ حفاظت از منابع جاندار دریا در کنوانسیون حقوق دریاها (۱): رویکرد مدیریت منطقه‌ای

۴‌ حفاظت از منابع جاندار دریا در کنوانسیون حقوق دریاها (۲): رویکرد گونه‌های جانوری خاص

۶ تضمین بـه رعایت قوانین

۷ ملاحظات پایانی

گفتار هشتم حمایت از محیط‌زیست دریایی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ گونه‌شناسی آلودگی دریایی

۳ چهارچوب حقوقی برای حمایت از محیطزیست دریایی قبل از ۱۹۸۲

۴ حفاظت از محیطزیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها

۵ مقررات راجع بـه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی

۶ مقررات راجع بـه آلودگی ناشی از کشتی‌ها

۷ دفع مواد زائد در دریا

۸ مقررات آلودگی ناشی از فعالیت‌های بستر دریا

۹ حمایت از محیطزیست مناطق پوشیده از یخ

۱۰ تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر اقیانوس‌ها

۱۱ ملاحظات پایانی

گفتار نهم حفاظت از تنوع زیستی دریایی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ رویکردهای اصلی حفاظت از تنوع زیستی دریایی

۳ چهارچوب‌های حقوقی جهانی برای حفاظت از تنوع زیستی دریایی

۴ مناطق حمایت‌شده دریایی

۵ ملاحظات پایانی

گفتار دهم تحقیقات علمی دریایی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ مفهوم تحقیقات علمی دریایی

۳ مقررات تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها

۴ قانونی بودن پژوهش‌های نظامی و آب نگاری در منطقۀ انحصاری ـ اقتصادی

۵ همکاری بین‌المللی در تحقیقات علمی دریایی

انتقال فناوری

۷ ملاحظات پایانی

گفتار یازدهم حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریا

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ سرکوب دزدی دریایی

۳ مقررات راجع بـه جرایم غیرقانونی و سلاح‌های کشتارجمعی در دریا

۴ تمرین‌های نظامی در منطقۀ انحصاری ـ اقتصادی

۵ وضع مقررات راجع بـه سلاح‌های هسته‌ای در دریا

۶ ملاحظات پایانی

گفتار دوازدهم دولت‌های محصور در خشکی و دارای وضعیت نامساعد جغرافیایی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ دولت‌های محصور در خشکی و دسترسی بـه دریا

۳ حقوق دریانوردی دولت‌های محصور در خشکی

۵ ملاحظات پایانی

گفتار سیزدهم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

موضوعات مهم

۱ مقدمه

۲ ساختار بنیادی آیین‌های حل‌و‌فصل اختلافات در کنوانسیون حقوق دریاها

۳ آیین‌های رسیدگی اجباری حلوفصل اختلافات

۴ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (۱): سازمان

۵ دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (۲): آیین دادرسی

۶ ملاحظات پایانی

فصل چهاردهم نگاهی به آینده

موضوعات مهم

محدودیت‌های چهارچوب سنتی در حقوق بین‌الملل دریاها
به‌سوی حمایت از منافع جامعه در دریا: چهار رویکرد

ضمیمه

نمایه

 

مولف:

تاناکا یوشیفومی

مترجم:

آرمین طلعت

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، دوم (ویراست اول)

قیمت:

۱۶۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *