صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل

صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل

خرید

فهرست مطالب:

دیباچه

مقدمه

فصل اول: مفهوم، گستره، ويژگي‌ ها و تاريخچه فضاي مجازي

مبحث اول: مفهوم فضاي مجازي و عناصر آن

گفتار اول: مفهوم فضا

گفتار دوم: مفهوم مجازي (سايبر)

گفتار سوم: مفهوم فضاي مجازي

مبحث دوم: گستره فضاي مجازي

گفتار اول: شبكه‌ های رايانه‌ ای محلي

گفتار دوم: شبكه‌ های رايانه‌ ای گسترده

گفتار سوم: پروتكل‌ هاي اينترنت

مبحث سوم: ويژگي‌ هاي فضاي مجازي

گفتار اول: گسترده و فراگيربودن فضاي مجازي

گفتار دوم: فرامكاني و فرازماني بودن فضاي مجازي

گفتار سوم: سرعت بالاي تغييرات در فضاي مجازي

گفتار چهارم: پوشيده بودن هويت كاربر در فضاي مجازي

گفتار پنجم: نامتمركز بودن فضاي مجازي

مبحث چهارم: تاريخچه پيدايش فضاي مجازي

فصل دوم:  صلاحيت در حقوق بين‌ الملل عمومي

مبحث اول: صلاحيت تجویزی (تقنيني)

گفتار اول: مباني صلاحيت تجويزي

بند اول: اصل سرزمینی یا درون‌ مرزی بودن

بند دوم: اصل مبتني بر تابعيت (صلاحيت شخصي)

بند سوم: صلاحيت بين‌المللي (Univarsal Jurisdiction)

گفتار دوم: محدوديت‌ هاي وارد بر صلاحيت تجویزی ـ منطقي‌ بودن (Reasonableness)

مبحث دوم: صلاحيت قضايي

مبحث سوم: صلاحيت اجرایی

فصل سوم:  صلاحيت تجويزي در فضاي مجازي

مبحث اول: ملاحظات حقوقي اعمال صلاحيت تجويزي در فضاي مجازي

گفتار اول: تئوري‌ های مربوط به صلاحيت تجويزي در فضاي مجازي

گفتار دوم: جهاني‌ شدن و صلاحيت در فضاي مجازي

مبحث دوم: جايگاه حقوقي كدهای شبکه

مبحث سوم: اصول مربوط به اعمال صلاحيت تجويزي در فضاي مجازي

گفتار اول: اصول قابل‌ اعمال در خصوص فرستنده

گفتار دوم: اصول قابل‌ اعمال در خصوص دريافت‌ كننده

بند اول: اصل صلاحيت شخصي منفعل

بند دوم: اصل صلاحيت واقعي يا حمايتي

بند سوم: دکترين آثار

گفتار سوم: ارتباط كافي

گفتار چهارم: منطقي‌ بودن

گفتار پنجم: قابليت پيشبيني

حاصل كلام

فصل چهارم:  صلاحیت قضايي در فضای مجازی

مبحث اول: صلاحیت بین‌ المللی و فضاي مجازي

مبحث دوم: صلاحیت جهاني و فضاي مجازي

گفتار اول: ارتباط کافی

گفتار دوم: منطقي‌ بودن

مبحث سوم: دادگاه مناسب

مبحث چهارم: رضايت به يك صلاحيت

مبحث پنجم: رويه قضايي كشورهاي مختلف  در خصوص صلاحيت قضايي در فضاي مجازي

گفتار اول: ايالات متحده آمريكا

گفتار دوم: کانادا

گفتار سوم: اتحاديه اروپا

گفتار چهارم: آلمان

گفتار پنجم: فرانسه

گفتار ششم: ايتاليا

گفتار هفتم: استراليا

مبحث ششم: قواعد صلاحیتی کنوانسیون جرائم سايبري

حاصل كلام

فصل پنجم: صلاحیت اجرایی در فضای مجازی

مبحث اول: صلاحیت تحقیق و دستگیری (صلاحيت پيش از دادرسي)

مبحث دوم: صلاحیت اجرای احکام (صلاحيت پس از دادرسي)

گفتار اول: شناسایی

گفتار دوم: اجراي احكام

مبحث سوم: اجرا در فضای مجازی

گفتار اول: منطقي و قابل پیش بینی‌ بودن

مبحث چهارم: كنوانسيون لاهه

حاصل كلام

فصل ششم: راه‌حل، هماهنگ‌ سازی قوانين ملي يا منطقه‌ بندی بيشتر فضاي مجازي

مبحث اول: هماهنگ‌ سازی قوانین ملي

گفتار اول: هماهنگ‌ سازی قوانین ماهوی یا قواعد حل تعارض

گفتار دوم: هماهنگ‌ سازی از بالا به پايين

گفتار سوم: هماهنگ‌ سازی از پايين به بالا – خودتنظيمي

بند اول: اشکال خودتنظیمی

بند دوم: خودتنظيمي در فضاي مجازي

مبحث دوم: منطقه‌ بندی فضاي مجازي

گفتار اول: منطقه‌‌ بندی از جانب تأمين‌كننده محتوا

گفتار دوم: منطقه‌‌ بندی از جانب دريافت‌كننده محتوا

نتیجه‌گیری

فهرست منابع و مآخذ

تألیف:

دکتر نگار عقیقی

تاريخ و نوبت چاپ :

۱۳۹۶، اول

قیمت:

۱۶۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *